Kontorchef afløser Søren Brostrøm i Helsefonden

Kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Randi Frydensberg Hede er nyt bestyrelsesmedlem i Helsefonden.

Ran­di Fry­dens­berg He­de er nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Hel­se­fon­den (Fo­to: Vi­be Juul Sannig).

In­den­rigs- og Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et har ud­pe­get kon­tor­chef i mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment Ran­di Fry­dens­berg He­de som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Helsefonden.

Hun af­lø­ser der­med di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen Sø­ren Bro­strøm, der valg­te at træ­de ud ef­ter sit skif­te til et job som se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO.

Det op­ly­ser Hel­se­fon­den i en nyhed på hjemmesiden.

Ran­di Fry­dens­berg He­de har væ­ret an­sat i mi­ni­ste­ri­et si­den 2021, og har an­svar for Af­de­lin­gen for Sy­ge­hu­se, Be­red­skab og Smit­som­me Sygdomme.

”Jeg ser frem til at mø­de den øv­ri­ge be­sty­rel­se og til at læ­re Hel­se­fon­den bed­re at ken­de, og få ind­blik i de pro­jek­ter, som fon­den er med til at støt­te,” si­ger Ran­di Fry­dens­berg Hede.

Ran­di Fry­dens­berg He­de er ud­pe­get for pe­ri­o­den 1. sep­tem­ber 2023 til 31. marts 2026.

Hel­se­fon­den er stif­tet i hen­hold til lov i 1973, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sygesikring.

Iføl­ge vedtæg­ter­ne har fon­den en del­vist po­li­tisk ud­pe­get be­sty­rel­se, hvor tre med­lem­mer ud­pe­ges af Fol­ke­tin­get, et med­lem ud­pe­ges af Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, et med­lem ud­pe­ges af Dan­ske Re­gio­ner, et med­lem ud­pe­ges af So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et og et med­lem ud­pe­ges af Sundhedsministeriet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer