Fonde bør øge samarbejde og styrke fokus på biodiversitet

Der var blandt andet fondsstøtte til biodiversitetsprojekter og fondes arbejde med diversitet på dagsordnen til konferencen Fondenes Dag 2023. Direktør Flemming Nielsen fra Den Danske Naturfond opfordrede sine fondskolleger til at tale biodiversitet med deres kapitalforvaltere.

”Selv­om bi­o­di­ver­si­tetskri­sen er en gam­mel og vel­kendt kri­se, som vi har kendt til i om­kring 30 år, har det hidtil væ­ret no­get svæ­re­re at træn­ge igen­nem med bud­ska­bet om de sto­re ud­for­drin­ger, der er på bi­o­di­ver­si­tets­fron­ten, end det har væ­ret på kli­ma­om­rå­det,” sag­de di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond Flem­m­ing Ni­el­sen på Fon­de­nes Dag. (fo­to: Fundats)

’Fon­de i en ver­den i op­brud’ var ho­ved­te­ma­et, da 480 til­meld­te del­ta­ge­re man­dag den 2. ok­to­ber mød­tes til den år­ligt til­ba­ge­ven­den­de halv­dags­kon­fe­ren­ce Fon­de­nes Dag i In­du­stri­ens Hus i cen­trum af København.

I in­vi­ta­tio­nen til 2023-ud­ga­ven af kon­fe­ren­cen var det ble­vet frem­hæ­vet, at or­det ’kri­se’ på ki­ne­sisk be­står af en kom­bi­na­tion af to tegn: Teg­net for ’be­græns­nin­ger’ og teg­net for ’mu­lig­he­der’. Og ar­ran­gø­rer­nes in­ten­tion med Fon­de­nes Dag var i år blandt an­det at for­sø­ge net­op at sæt­te fo­kus på nog­le af de be­græns­nin­ger, ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der, som en ver­den i op­brud med­fø­rer for fondene.

Ef­ter vel­komst fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dansk In­du­stri Lars San­da­hl Sø­ren­sen, ind­læg fra er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S), som un­der­stre­ge­de sin og re­ge­rin­gens an­er­ken­del­se af det mar­kan­te fod­af­tryk, fon­de­ne sæt­ter bå­de in­den- og uden­for Dan­marks græn­ser, og den fa­ste run­de med nyt fra fonds­om­rå­det, kom der bi­o­di­ver­si­tet på dags­or­de­nen. Det sør­ge­de di­rek­tør Flem­m­ing Ni­el­sen fra den uaf­hæn­gi­ge og kun ot­te år gam­le Den Dan­ske Na­tur­fond for.

Flem­m­ing Ni­el­sen lag­de ik­ke skjul på, at den om­sig­gri­ben­de bi­o­di­ver­si­tetskri­se set med hans øj­ne træn­ger til me­re fokus.

”Selv­om bi­o­di­ver­si­tetskri­sen er en gam­mel og vel­kendt kri­se, som vi har kendt til i om­kring 30 år, har det hidtil væ­ret no­get svæ­re­re at træn­ge igen­nem med bud­ska­bet om de sto­re ud­for­drin­ger, der er på bi­o­di­ver­si­tets­fron­ten, end det har væ­ret på kli­ma­om­rå­det,” sag­de Flem­m­ing Nielsen.

Nødlidende vandmiljø i Danmark

Flem­m­ing Ni­el­sen un­der­stre­ge­de, at ”bi­o­di­ver­si­te­ten ik­ke har det godt” – hver­ken i Dan­mark el­ler re­sten af verden.

”Dy­re- og plan­tear­ter i stort an­tal for­svin­der hvert år, og man skal ik­ke tro, det kun er et pro­blem i USA, Ki­na og regnsko­ven. I Dan­mark har vi be­stemt ik­ke no­gen fø­rer­trø­je på i for­hold til bi­o­di­ver­si­tet, når vi sam­men­lig­ner os med an­dre lan­de i Eu­ro­pa, og se­ne­st har vi set, hvor stærkt nød­li­den­de vand­mil­jø­et i Dan­mark er, og hvor al­vor­ligt det står til med iltsvind i de in­dre dan­ske far­van­de,” sag­de Flem­m­ing Nielsen.

Det er og­så op­lagt for fon­de­ne at ta­le bi­o­di­ver­si­tet med de­res kapitalforvaltere

Flem­m­ing Ni­el­sen – Di­rek­tør, Den Dan­ske Naturfond

Sam­let ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i 2021 knap 26 mil­li­ar­der kro­ner til al­le for­mål. Her­af gik 300 mil­li­o­ner kro­ner til natur.

”Det er lidt me­re end én pro­cent af de sam­le­de ud­de­lin­ger,” kon­sta­te­re­de Flem­m­ing Nielsen.

”Min op­for­dring er, at fon­de­ne i hø­je­re grad end hidtil for­sø­ger at ud­nyt­te sy­ner­gi­er og styr­ker sam­ar­bej­det på tværs af fon­de­ne. Det er sam­ti­dig en god idé at kom­bi­ne­re bi­o­di­ver­si­tet­sind­sat­ser med kli­ma- og mil­jøind­sat­ser. Der er mas­ser af mu­lig­he­der for at kom­bi­ne­re bi­o­di­ver­si­tets­dags­or­de­nen med an­dre dags­or­de­ner,” sag­de Flem­m­ing Nielsen.

Han op­for­dre­de de til­ste­de­væ­ren­de fonds­re­præ­sen­tan­ter til ik­ke kun at tæn­ke på bi­o­di­ver­si­tet i re­la­tion til ud­de­lin­ger og projekter.

”Det er og­så op­lagt for fon­de­ne at ta­le bi­o­di­ver­si­tet med de­res ka­pi­tal­for­val­te­re. Det kan væ­re svært for os som en lil­le fond at træn­ge igen­nem, men hvis al­le, og­så de sto­re, fon­de be­gyn­der at brin­ge bi­o­di­ver­si­tet hø­je­re op på dags­or­de­nen i for­hold til de­res in­ve­ste­rin­ger og i di­a­lo­gen med ka­pi­tal­for­val­ter­ne, vil det kun­ne ha­ve en stor ef­fekt,” lød det fra Flem­m­ing Nielsen.

Tre forskellige titler på tre år

På ta­ler­li­sten på Fon­de­nes Dag var og­så Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der er for­per­son i Ny Carls­berg­fon­det. Hun tal­te om ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der i for­hold til di­ver­si­tets­de­bat­ten med ud­gangs­punkt i det ar­bej­de, hun selv har stå­et i spid­sen for i Ny Carlsbergfondet.

”Det er min op­le­vel­se, at man­ge fon­de ar­bej­der med di­ver­si­tetsa­gen­da­en. I Ny Carls­berg­fon­det har vi ar­bej­det rig­tig me­get med di­ver­si­tet de se­ne­ste år bå­de i for­hold til gover­nan­ce, stra­te­gi og vir­ke­mid­ler og i vo­res or­ga­ni­sa­tion. Me­get be­teg­nen­de har jeg, si­den jeg til­t­rå­d­te 1. marts 2020, haft tre for­skel­li­ge tit­ler: For­mand, for­kvin­de og nu for­per­son,” sag­de Chri­sti­ne Buhl An­der­sen ind­led­nings­vis med et smil.

For at sik­re øget di­ver­si­tet i for­hold til god gover­nan­ce har Ny Carls­berg­fon­det blandt an­det i 2021 ud­vi­det be­sty­rel­sen fra tre til fem personer.

”Som vo­res næ­ste gover­nan­ce-til­tag, der og­så får be­tyd­ning for en stør­re di­ver­si­tet på fle­re pla­ner i fon­dets vir­ke, har vi søgt Ci­vilsty­rel­sen om til­la­del­se til at etab­le­re en egent­lig di­rek­tion og der­med split­te mag­ten mel­lem be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen op,” for­tal­te Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Me­get be­teg­nen­de har jeg, si­den jeg til­t­rå­d­te 1. marts 2020, haft tre for­skel­li­ge tit­ler: For­mand, for­kvin­de og nu forperson

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­per­son, Ny Carlsbergfondet

Di­ver­si­tet hand­ler for Ny Carls­berg­fon­det og­så om et nyt syn på, hvad det er for pro­jek­ter, der får del i fon­dens mid­ler. I den for­bin­del­se har kva­li­tets­be­gre­bet væ­ret un­der lup­pen i fonden.

”I vo­res nye stra­te­gi ar­bej­der vi ud fra 10 prin­cip­per, hvor dét at støt­te den hø­je­ste kva­li­tet sta­dig er et af dem. Men sam­ti­dig har vi sagt, at vi øn­sker at med­vir­ke til må­l­ret­tet at ud­vik­le kun­sten mod det yp­per­ste, og det be­ty­der, at kva­li­tets­be­gre­bet må vi­ge for ri­si­ko­vil­lig­hed, nye stem­mer og en for­stå­el­se af, at kva­li­tet ik­ke er et en­ty­digt be­greb. Vi for­sø­ger at ar­bej­de med en bred vif­te af kunst­ne­ri­ske prak­sis­for­mer og gi­ve nye ta­len­ter mu­lig­he­der for ek­sem­pel i for­hold til at få op­ga­ver med at la­ve steds­spe­ci­fik­ke kunst­vær­ker og ved for før­ste gang at ha­ve haft et open call. Det gør vi ud fra tan­ke­gan­gen, at små spi­rer kan vok­se sig sto­re, og at vi som en af de mest ud­de­len­de fon­de på kul­tu­r­om­rå­det har et stort an­svar i den for­bin­del­se,” sag­de Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Vil ikke kun købe kunst fra store gallerier

Ny Carls­berg­fon­det har som et stra­te­gisk prin­cip be­slut­tet, at ”fon­den skal væ­re op­mærk­som på kun­stens for­skel­li­ge ak­tø­rer og de­res be­tin­gel­ser hver især”.

”Det be­ty­der i prak­sis for ek­sem­pel, at vi er op­mærk­som­me på ik­ke kun at kø­be kunst fra sto­re vel­e­tab­le­re­de gal­le­ri­er, men og­så ha­ve øje for de min­dre gal­le­ri­er og in­sti­tu­tio­ner,” for­kla­re­de Ny Carls­berg­fon­dets forperson.

Di­ver­si­tet hand­ler og­så om de men­ne­sker, der bli­ver an­sat i fon­den, un­der­stre­ge­de Chri­sti­ne Buhl Andersen.

”Her er den vig­tig­ste ud­for­dring bå­de for Ny Carls­berg­fon­det og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner at få øj­ne­ne op for ta­lent og stem­mer uden­for de ved­tag­ne so­ci­a­le nor­mer for ek­sem­pel i for­hold til køn, so­ci­al klas­se, et­nisk bag­grund og fy­sisk og psy­kisk funk­tions­dyg­tig­hed. Der har vi en stor op­ga­ve for­an os al­le sam­men,” lød bud­ska­bet fra Chri­sti­ne Buhl An­der­sen til de for­sam­le­de i In­du­stri­ens Hus.

Fon­de­nes Dag, som blev af­vik­let for sy­ven­de gang, ar­ran­ge­res af Dansk In­du­stri, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og Ko­mitéen for god Fondsledelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer