Christen Obel: Vi er ikke flove over, at pengene kommer fra tobaksindustrien

Selv­om for­man­den for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond be­teg­ner det som sen­si­tivt, at fon­dens ud­de­lin­ger er ba­se­ret på pen­ge tjent i to­bak­sin­du­stri­en, står han ger­ne på mål for mid­ler­nes op­rin­del­se. Bån­de­ne til to­bak­sin­du­stri­en gør, at fon­den har en del mid­ler at de­le ud af, fast­slår Chri­sten Obel. Og selv om bå­de er­hvervsak­ti­vi­te­ter og ud­de­lin­ger gen­nem ti­den har væ­ret en vig­tig del af ud­vik­lin­gen i Aal­borg, så er han for­mand for en fond, som helst er fri for at slå på trom­me for de re­sul­ta­ter, der bli­ver op­nå­et.

Christen Obel
"Hvis jeg går ned ad hav­ne­kaj­en i Aal­borg, er der re­la­tivt man­ge stop på vej­en, som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har væ­ret med til at støt­te – pro­jek­ter, hvor vi har væ­ret en del­ak­tør i sam­spil med kom­mu­nen og med den ud­vik­ling, der i øv­rigt er sket i by­en fra en in­­du­­stri- til en uni­ver­si­tets­by,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Chri­sten Obel (fo­to: Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond).

13.600 dan­ske­re dør hvert år af ryg­ning. Ryg­ning er den stør­ste en­keltår­sag til kræft og øger ri­si­ko­en for fle­re end 15 for­skel­li­ge kræft­for­mer. Og to­baks­røg in­de­hol­der godt 7.000 for­skel­li­ge stof­fer, hvoraf fle­re hund­re­de er gif­ti­ge.

Men selv­om tal­le­ne om ska­de­virk­nin­ger­ne ved ryg­ning ta­ler et ty­de­ligt sprog, står for­man­den for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Chri­sten Obel, ger­ne på mål for, at en væ­sent­lig del af det øko­no­mi­ske grund­lag for fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­den 150-250 mil­li­o­ner skal fin­des i net­op to­bak­sin­du­stri­en.

”Bån­de­ne til to­bak­sin­du­stri­en be­ty­der først og frem­mest, at vi har en del mid­ler at de­le ud af. Vi er selv­føl­ge­lig be­vid­ste om, at det er en bran­che, som i man­ge sam­men­hæn­ge kan væ­re pro­ble­ma­tisk. Scan­di­navi­an To­bac­co Group for­hand­ler ale­ne ci­ga­rer og pi­be­to­bak, og det er jo no­get an­det end ci­ga­ret­ter. Men vi er godt klar over, at der sta­dig er de sam­me sund­heds­mæs­si­ge is­su­es, og at det der­for er sen­si­tivt. Det er ik­ke no­get, vi er flove over og ik­ke står ved, men der­i­mod no­get, vi væl­ger at væ­re åb­ne om,” si­ger Chri­sten Obel i et in­ter­view med Fun­dats.

Grundfortælling udspringer af tobak

Hi­sto­ri­en om to­bak­ken og C.W. Obel star­ter i 1787, hvor to­baks­fa­brik­ken blev grund­lagt i en køb­mands­gård i Aal­borg. De næ­ste godt 200 år – frem til 1995 – var der gang i to­baks­pro­duk­tio­nen i bå­de Aal­borg og Kø­ben­havn på det, som var Dan­marks stør­ste to­baks­virk­som­hed.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds hi­sto­rie går 63 år til­ba­ge. I 1956 blev fon­den etab­le­ret af As­ta Obel, der var ene­e­jer af C.W. Obel, for dels at smi­dig­gø­re kom­men­de ge­ne­ra­tions­skif­ter, dels sik­re, at fa­mi­li­en kun­ne fast­hol­de sin ind­fly­del­se på virk­som­he­den. Få år ef­ter blev C.W. Obel en del af Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni, og da kom­pag­ni­et i 2008 solg­te si­ne ci­ga­re­tak­ti­vi­te­ter til Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co Group, gav sal­get et stort ka­pi­ta­lind­skud til Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Pen­ge, som den dag i dag dan­ner det øko­no­mi­ske fun­da­ment for fon­dens al­ment vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger.

Men der­med stop­per fa­mi­lie­fon­dens for­bin­del­se til to­bak­ken ik­ke. Fon­den har si­den 2001 ejet 100 pro­cent af in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obel A/S, som blandt an­det ejer 11,6 pro­cent af ak­tier­ne i ci­­gar- og to­baks­fa­bri­kan­ten Scan­di­navi­an To­bac­co Group (STG). STG er blandt de tre før­en­de glo­ba­le pro­du­cen­ter in­den for frem­stil­ling af ci­ga­rer.

Kig­get til­ba­ge i hi­sto­ri­en vi­ser, som Chri­sten Obel ud­tryk­ker det, at ”det er en gam­mel nyhed,” at fa­mi­lie­fo­re­ta­gen­dets rød­der er i to­bak­ken.

”Vo­res grund­for­tæl­ling ud­sprin­ger af to­bak. Det er en bran­che, som har skabt og gi­vet en mas­se ar­bejds­plad­ser og væ­ret en vig­tig, vig­tig del af ud­vik­lin­gen i Aal­borg. På et vist tids­punkt i 50´erne var der over 2.000 an­sat­te på fa­brik­ken, så den har haft me­get stor be­tyd­ning i for­hold til ar­bejds­plad­ser. Det er og­så der­for, vi sta­dig har det nord­jy­ske om­rå­de som et af vo­res ind­sats­om­rå­der. På grund af fu­sio­nen for­svandt der jo en del ar­bejds­plad­ser, og der­for fø­ler vi en vis for­plig­tel­se til at gø­re no­get sær­ligt for Nord­jyl­land,” si­ger Chri­sten Obel.

Tobak er en ”kommerciel aktivitet”

Han po­in­te­r­er, at de fort­sat­te bånd til to­bak­sin­du­stri­en pri­mært fast­hol­des ud fra en kom­merci­el over­vej­el­se.

”Selv­om sund­hed er vig­tigt, er det to for­skel­li­ge ni­veau­er. Det er en van­ske­lig dis­kus­sion og ik­ke no­get, der kan for­sva­res på an­den må­de end ved at si­ge, at to­bak­ken er en kom­merci­el ak­ti­vi­tet, som vi står ved. Men det er da no­get, vi en­gang imel­lem bli­ver ud­for­dret på,” si­ger Chri­sten Obel.

– Hvem er det, der ud­for­drer jer?

”Ja, det er blandt an­dre pres­sen. Men jeg sy­nes, det er re­la­tivt fre­de­ligt,” sva­rer Chri­sten Obel.
Så sent som i 2018 var Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond i cen­trum for et an­greb fra di­rek­tø­ren i Kræf­tens Be­kæm­pel­se, Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen, som i det­te me­die op­for­dre­de til en boy­kot af ud­de­lin­ger fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Au­gusti­nus Fon­den på grund af de øko­no­mi­ske bånd til to­bak­sin­du­stri­en. Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen sag­de blandt an­det, at to­bak­sin­du­stri­en ”ik­ke kan kø­be af­lad ved at gi­ve pen­ge til et smukt hus, forsk­ning i kræft el­ler an­dre ting.”

Chri­sten Obel er lodret ue­nig i syns­punk­tet om af­lad.

”Det er en dis­kus­sion, som er svær at vin­de i en of­fent­lig­heds­dom­stol. Men for mig hæn­ger det ar­gu­ment ik­ke sam­men, for­di der er ik­ke ta­le om af­lad. Det er jo de­fi­ne­ret, at vi skal ud­de­le pen­ge, når vi tje­ner pen­ge, og gør vi det ik­ke i Dan­mark, må vi jo de­le ud uden for Dan­marks græn­ser. Vi stil­ler in­gen krav til mod­ta­ger­ne og slet ik­ke om, at de skal prom­ove­re to­baks­pro­duk­ter. Der er in­gen sam­men­hæng mel­lem de pen­ge, vi de­ler ud, og den må­de, vi tje­ner pen­ge,” un­der­stre­ger Chri­sten Obel.

Et ord er et ord

Ud over Chri­sten Obel be­står be­sty­rel­sen i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond af pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem og tid­li­ge­re TV2- og Lou­i­si­a­­na-di­rek­tør Cri­sti­na La­ge, ad­vo­kat Chri­sti­an Th. Kjøl­bye og Mor­ten He­s­sel­da­hl, der er di­rek­tør for Gyl­den­dal og tid­li­ge­re chef for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Når de fi­re mø­des i be­sty­rel­ses­lo­ka­let, fyl­der fon­dens ejer­skab af in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obel A/S iføl­ge Chri­sten Obel ”en hel del.”

”I vo­res for­måls­pa­ra­graf står blandt an­det, at vi skal sik­re, at C.W. Obel er en vel­dre­vet, so­lid virk­som­hed. C.W. Obel har sin egen be­sty­rel­se, som ta­ger sig af den lø­ben­de drift, så vo­res en­ga­ge­ment er på et me­re over­ord­net plan: Vi har lø­ben­de di­a­log mel­lem de to be­sty­rel­ses­for­mænd og di­rek­tio­ner­ne, og en del af di­a­lo­gen hand­ler om, hvor me­get fon­den skal de­le ud. Så vi er me­get for­bund­ne, men vi har hver sin rol­le,” for­kla­rer Chri­sten Obel.

På sin hjem­mesi­de skri­ver Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, at fon­den er ”en in­sti­tu­tion med tra­di­tio­nel­le vær­di­er, som der hæ­ges om; men og­så en or­ga­ni­sa­tion med et stort øn­ske om fort­sat ud­vik­ling.” På spørgs­må­let om, hvad det er for vær­di­er, der hol­des fast i, næv­ner Chri­sten Obel diskre­tion som den før­ste.

”Vi er diskre­te. Dem, som skal ken­de os, de ken­der os, og vi har ik­ke no­get be­hov for at slå på stor­trom­me. Vi har en or­dent­lig­hed i må­den, vi in­ter­a­ge­rer med vo­res an­sø­ge­re og om­ver­den i øv­rigt. Og så prø­ver vi at væ­re åb­ne og di­rek­te i di­a­lo­gen, så vi af­stem­mer og til­pas­ser for­vent­nin­ger­ne. Grund­læg­gen­de me­ner vi, at et ord er et ord,” si­ger Chri­sten Obel.
Åben­hed er i det he­le ta­get et nøg­le­be­greb for Chri­sten Obel, og der­med op­le­ver han, at Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond går hånd i hånd med en ge­ne­rel ten­dens i fonds­ver­de­nen til stør­re udad­vendt­hed og trans­pa­rens.

”Jeg sy­nes fak­tisk, at ten­den­sen til øget trans­pa­rens star­te­de for man­ge år si­den. Tid­li­ge­re var fon­de­ne af én el­ler an­den grund for­holds­vis luk­ke­de, men så fandt de fle­ste ud af, at det var upro­ble­ma­tisk at væ­re me­re ty­de­lig om­kring, hvad det var, man gjor­de. Og jeg er per­son­ligt enig i, at det er helt upro­ble­ma­tisk at væ­re me­get åben,” fast­slår Chri­sten Obel.
Han vil ik­ke umid­del­bart til­skri­ve an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se al æren for ud­vik­lin­gen, men me­ner, at an­be­fa­lin­ger­ne har ”hjul­pet yder­li­ge­re,” som han ud­tryk­ker det:

”An­be­fa­lin­ger­ne er ble­vet en må­de at kun­ne kon­kre­ti­se­re sin åben­hed på. Der var en god ti­m­ing pa­ral­lelt med en trend, som al­le­re­de var i gang.”

Skal være bevidst om egne kompetencer

1. ja­nu­ar i år trå­d­te Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds nye ud­de­lings­stra­te­gi i kraft. Fo­kus­punk­ter er kunst (klas­sisk mu­sik og sam­tids­kunst), men­tal sund­hed især for børn og un­ge samt Nord­jyl­land. Til gen­gæld har fon­den ud­fa­set si­ne ak­ti­vi­te­ter in­den for om­rå­der­ne forsk­ning, film, tid­lig ind­sats og in­ter­na­tio­na­le ind­sat­ser i Østafri­ka.

Når der er sagt far­vel til ud­de­lin­ger­ne in­den for forsk­ning, skal det iføl­ge Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds for­mand ses som sel­ver­ken­del­se.

”Som ak­tør skal man væ­re be­vidst om si­ne eg­ne kom­pe­ten­cer – det læg­ger vi me­get vægt på. Vi var ik­ke en til­stræk­ke­ligt stor ak­tør i forsk­nings­ver­de­nen, så som ud­tryk for sel­ver­ken­del­se er de ak­ti­vi­te­ter nu skå­ret væk. Men når jeg ser til­ba­ge, hæf­ter jeg mig især ved, at vi med vo­res støt­te til Aal­borg Uni­ver­si­tet har med­vir­ket til, at det har ud­vik­let sig fra et flip­pet uni­ver­si­tets­cen­ter til et me­get vel­dre­vet og kom­pe­tent uni­ver­si­tet – en ud­vik­ling, der er sket pa­ral­lelt med den over­ord­ne­de ud­vik­ling i by­en. Vi er enormt gla­de for at ha­ve støt­tet uni­ver­si­te­tet i si­tu­a­tio­ner, hvor der var be­hov for nog­le me­re ri­si­ko­vil­li­ge mid­ler,” si­ger Chri­sten Obel.

At han næv­ner Aal­borg Uni­ver­si­tet som ek­sem­pel er in­gen til­fæl­dig­hed. Nord­jyl­land i al­min­de­lig­hed og Aal­borg i sær­de­les­hed ér og bli­ver en krum­tap for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. By­ens uni­ver­si­tet er så­le­des langt fra ene om at ha­ve nydt godt af fon­dens vel­vil­je.

”Hvis jeg går ned ad hav­ne­kaj­en i Aal­borg, er der re­la­tivt man­ge stop på vej­en, som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har væ­ret med til at støt­te – pro­jek­ter, hvor vi har væ­ret en del­ak­tør i sam­spil med kom­mu­nen og med den ud­vik­ling, der i øv­rigt er sket i by­en fra en in­­du­­stri- til en uni­ver­si­tets­by,” si­ger Chri­sten Obel.

– Fyl­der det dig med stolt­hed, når du går på hav­ne­kaj­en i Aal­borg og ser på byg­ge­ri­er, som I har væ­ret med til at støt­te?

”Som fond må det ul­ti­ma­ti­ve mål væ­re, at do­na­tio­ner­ne vir­ker og ska­ber op­mærk­som­hed. Mu­sik­kens Hus er et godt ek­sem­pel på et hus, som har få­et me­get stor suc­ces. Utzon-cen­tret, der og­så lig­ger på hav­ne­fron­ten, er ble­vet en an­den me­get stor at­trak­tion for by­en. Og for få da­ge si­den var der af­slø­ring af det nye Art­cen­ter på den gam­le akvavit­grund, hvor vi har be­talt halv­de­len af den 32 me­ter hø­je skul­p­tur Cloud Ci­ty Aal­borg. Alt det er jeg selv­føl­ge­lig glad for. Stolt­hed er en lidt an­den ting,” si­ger Chri­sten Obel.

Går af om et år

Når 2019 om en lil­le må­neds tid bli­ver er­stat­tet med 2020 på ka­len­der­ne, træ­der Chri­sten Obel ind i sit sid­ste år som for­mand for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Den 58-åri­­ge for­mand har sid­det for bor­den­den si­den 2005, og fon­dens reg­ler om gover­nan­ce ind­be­fat­ter, at man som be­sty­rel­ses­med­lem væl­ges for fi­re år ad gan­gen, og at ”in­tet med­lem kan sid­de me­re end fi­re pe­ri­o­der el­ler ef­ter, de er fyldt 70 år.”

”Min pe­ri­o­de ud­lø­ber ved ud­gan­gen af 2020, og når det sker, så stop­per jeg. Så­dan er det. Jeg sy­nes, at når man har en re­gel, der hed­der, at man skal stop­pe ef­ter 16 år, så er det det, jeg gør. Og 16 år er jo ik­ke no­gen kort pe­ri­o­de,” po­in­te­r­er Chri­sten Obel.

– Så du har in­gen in­ten­tion om at sø­ge om dis­pen­sa­tion til at fort­sæt­te ef­ter 2020 – det bli­ver 16 år, og så er det slut?

Blå bog: Chri­sten Wint­her Obel
  • 58 år.
  • Cand.polit. 1987, MBA 1995.
  • For­mand for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond si­den 2005 (ob­ser­va­tor i be­sty­rel­sen si­den 1991). Der­u­d­over bl.a. for­mand for Utzon Fon­den, Kun­sten – Mu­se­um of Mo­dern Art i Aal­borg og Mu­sik­kens Hus i Aal­borg, næst­for­mand i C.W. Obel A/S og me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen i bl.a. Øre­gaard Mu­se­um og Ska­gens Mu­se­um.
  • Ar­bej­der som selv­stæn­dig virk­som­heds­kon­su­lent pri­mært om­kring for­ret­nings­ud­vik­ling.

”Jeg vil nø­dig snak­ke om vo­res in­ter­ne over­vej­el­ser, men ba­re kon­sta­te­re at jeg ik­ke selv sy­nes, det er en god idé at fort­sæt­te ef­ter 16 år. Så kan du jo for­tol­ke det, som du vil,” si­ger Chri­sten Obel.

Fon­dens for­mand skal væ­re af den Obel­ske slægt. Men Chri­sten Obel øn­sker ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt at løf­te slø­ret for, hvem fra slæg­ten der er til­tænkt for­mand­spo­sten:

”Det er en pro­ces, der er på vej, og som vi of­fent­lig­gør, når det er af­kla­ret. Det er det ik­ke end­nu – men der er jo trods alt og­så et helt år til.”

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.