Christen Obel: Vi er ikke flove over, at pengene kommer fra tobaksindustrien

Selvom formanden for Det Obelske Familiefond betegner det som sensitivt, at fondens uddelinger er baseret på penge tjent i tobaksindustrien, står han gerne på mål for midlernes oprindelse. Båndene til tobaksindustrien gør, at fonden har en del midler at dele ud af, fastslår Christen Obel. Og selv om både erhvervsaktiviteter og uddelinger gennem tiden har været en vigtig del af udviklingen i Aalborg, så er han formand for en fond, som helst er fri for at slå på tromme for de resultater, der bliver opnået.

Christen Obel
"Hvis jeg går ned ad hav­ne­kaj­en i Aal­borg, er der re­la­tivt man­ge stop på vej­en, som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har væ­ret med til at støt­te – pro­jek­ter, hvor vi har væ­ret en del­ak­tør i sam­spil med kom­mu­nen og med den ud­vik­ling, der i øv­rigt er sket i by­en fra en in­du­stri- til en uni­ver­si­tets­by,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Chri­sten Obel (fo­to: Det Obel­ske Familiefond).

13.600 dan­ske­re dør hvert år af ryg­ning. Ryg­ning er den stør­ste en­keltår­sag til kræft og øger ri­si­ko­en for fle­re end 15 for­skel­li­ge kræft­for­mer. Og to­baks­røg in­de­hol­der godt 7.000 for­skel­li­ge stof­fer, hvoraf fle­re hund­re­de er giftige.

Men selv­om tal­le­ne om ska­de­virk­nin­ger­ne ved ryg­ning ta­ler et ty­de­ligt sprog, står for­man­den for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Chri­sten Obel, ger­ne på mål for, at en væ­sent­lig del af det øko­no­mi­ske grund­lag for fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­den 150-250 mil­li­o­ner skal fin­des i net­op tobaksindustrien.

”Bån­de­ne til to­bak­sin­du­stri­en be­ty­der først og frem­mest, at vi har en del mid­ler at de­le ud af. Vi er selv­føl­ge­lig be­vid­ste om, at det er en bran­che, som i man­ge sam­men­hæn­ge kan væ­re pro­ble­ma­tisk. Scan­di­navi­an To­bac­co Group for­hand­ler ale­ne ci­ga­rer og pi­be­to­bak, og det er jo no­get an­det end ci­ga­ret­ter. Men vi er godt klar over, at der sta­dig er de sam­me sund­heds­mæs­si­ge is­su­es, og at det der­for er sen­si­tivt. Det er ik­ke no­get, vi er flove over og ik­ke står ved, men der­i­mod no­get, vi væl­ger at væ­re åb­ne om,” si­ger Chri­sten Obel i et in­ter­view med Fundats.

Grundfortælling udspringer af tobak

Hi­sto­ri­en om to­bak­ken og C.W. Obel star­ter i 1787, hvor to­baks­fa­brik­ken blev grund­lagt i en køb­mands­gård i Aal­borg. De næ­ste godt 200 år – frem til 1995 – var der gang i to­baks­pro­duk­tio­nen i bå­de Aal­borg og Kø­ben­havn på det, som var Dan­marks stør­ste tobaksvirksomhed.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds hi­sto­rie går 63 år til­ba­ge. I 1956 blev fon­den etab­le­ret af As­ta Obel, der var ene­e­jer af C.W. Obel, for dels at smi­dig­gø­re kom­men­de ge­ne­ra­tions­skif­ter, dels sik­re, at fa­mi­li­en kun­ne fast­hol­de sin ind­fly­del­se på virk­som­he­den. Få år ef­ter blev C.W. Obel en del af Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni, og da kom­pag­ni­et i 2008 solg­te si­ne ci­ga­re­tak­ti­vi­te­ter til Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co Group, gav sal­get et stort ka­pi­ta­lind­skud til Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Pen­ge, som den dag i dag dan­ner det øko­no­mi­ske fun­da­ment for fon­dens al­ment vel­gø­ren­de uddelinger.

Men der­med stop­per fa­mi­lie­fon­dens for­bin­del­se til to­bak­ken ik­ke. Fon­den har si­den 2001 ejet 100 pro­cent af in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obel A/S, som blandt an­det ejer 11,6 pro­cent af ak­tier­ne i ci­gar- og to­baks­fa­bri­kan­ten Scan­di­navi­an To­bac­co Group (STG). STG er blandt de tre før­en­de glo­ba­le pro­du­cen­ter in­den for frem­stil­ling af cigarer.

Kig­get til­ba­ge i hi­sto­ri­en vi­ser, som Chri­sten Obel ud­tryk­ker det, at ”det er en gam­mel nyhed,” at fa­mi­lie­fo­re­ta­gen­dets rød­der er i tobakken.

”Vo­res grund­for­tæl­ling ud­sprin­ger af to­bak. Det er en bran­che, som har skabt og gi­vet en mas­se ar­bejds­plad­ser og væ­ret en vig­tig, vig­tig del af ud­vik­lin­gen i Aal­borg. På et vist tids­punkt i 50´erne var der over 2.000 an­sat­te på fa­brik­ken, så den har haft me­get stor be­tyd­ning i for­hold til ar­bejds­plad­ser. Det er og­så der­for, vi sta­dig har det nord­jy­ske om­rå­de som et af vo­res ind­sats­om­rå­der. På grund af fu­sio­nen for­svandt der jo en del ar­bejds­plad­ser, og der­for fø­ler vi en vis for­plig­tel­se til at gø­re no­get sær­ligt for Nord­jyl­land,” si­ger Chri­sten Obel.

Tobak er en ”kommerciel aktivitet”

Han po­in­te­r­er, at de fort­sat­te bånd til to­bak­sin­du­stri­en pri­mært fast­hol­des ud fra en kom­merci­el overvejelse.

”Selv­om sund­hed er vig­tigt, er det to for­skel­li­ge ni­veau­er. Det er en van­ske­lig dis­kus­sion og ik­ke no­get, der kan for­sva­res på an­den må­de end ved at si­ge, at to­bak­ken er en kom­merci­el ak­ti­vi­tet, som vi står ved. Men det er da no­get, vi en­gang imel­lem bli­ver ud­for­dret på,” si­ger Chri­sten Obel.

– Hvem er det, der ud­for­drer jer?

”Ja, det er blandt an­dre pres­sen. Men jeg sy­nes, det er re­la­tivt fre­de­ligt,” sva­rer Chri­sten Obel.
Så sent som i 2018 var Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond i cen­trum for et an­greb fra di­rek­tø­ren i Kræf­tens Be­kæm­pel­se, Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen, som i det­te me­die op­for­dre­de til en boy­kot af ud­de­lin­ger fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Au­gusti­nus Fon­den på grund af de øko­no­mi­ske bånd til to­bak­sin­du­stri­en. Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen sag­de blandt an­det, at to­bak­sin­du­stri­en ”ik­ke kan kø­be af­lad ved at gi­ve pen­ge til et smukt hus, forsk­ning i kræft el­ler an­dre ting.”

Chri­sten Obel er lodret ue­nig i syns­punk­tet om aflad.

”Det er en dis­kus­sion, som er svær at vin­de i en of­fent­lig­heds­dom­stol. Men for mig hæn­ger det ar­gu­ment ik­ke sam­men, for­di der er ik­ke ta­le om af­lad. Det er jo de­fi­ne­ret, at vi skal ud­de­le pen­ge, når vi tje­ner pen­ge, og gør vi det ik­ke i Dan­mark, må vi jo de­le ud uden for Dan­marks græn­ser. Vi stil­ler in­gen krav til mod­ta­ger­ne og slet ik­ke om, at de skal prom­ove­re to­baks­pro­duk­ter. Der er in­gen sam­men­hæng mel­lem de pen­ge, vi de­ler ud, og den må­de, vi tje­ner pen­ge,” un­der­stre­ger Chri­sten Obel.

Et ord er et ord

Ud over Chri­sten Obel be­står be­sty­rel­sen i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond af pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem og tid­li­ge­re TV2- og Lou­i­si­a­na-di­rek­tør Cri­sti­na La­ge, ad­vo­kat Chri­sti­an Th. Kjøl­bye og Mor­ten He­s­sel­da­hl, der er di­rek­tør for Gyl­den­dal og tid­li­ge­re chef for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Når de fi­re mø­des i be­sty­rel­ses­lo­ka­let, fyl­der fon­dens ejer­skab af in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obel A/S iføl­ge Chri­sten Obel ”en hel del.”

”I vo­res for­måls­pa­ra­graf står blandt an­det, at vi skal sik­re, at C.W. Obel er en vel­dre­vet, so­lid virk­som­hed. C.W. Obel har sin egen be­sty­rel­se, som ta­ger sig af den lø­ben­de drift, så vo­res en­ga­ge­ment er på et me­re over­ord­net plan: Vi har lø­ben­de di­a­log mel­lem de to be­sty­rel­ses­for­mænd og di­rek­tio­ner­ne, og en del af di­a­lo­gen hand­ler om, hvor me­get fon­den skal de­le ud. Så vi er me­get for­bund­ne, men vi har hver sin rol­le,” for­kla­rer Chri­sten Obel.

På sin hjem­mesi­de skri­ver Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, at fon­den er ”en in­sti­tu­tion med tra­di­tio­nel­le vær­di­er, som der hæ­ges om; men og­så en or­ga­ni­sa­tion med et stort øn­ske om fort­sat ud­vik­ling.” På spørgs­må­let om, hvad det er for vær­di­er, der hol­des fast i, næv­ner Chri­sten Obel diskre­tion som den første.

”Vi er diskre­te. Dem, som skal ken­de os, de ken­der os, og vi har ik­ke no­get be­hov for at slå på stor­trom­me. Vi har en or­dent­lig­hed i må­den, vi in­ter­a­ge­rer med vo­res an­sø­ge­re og om­ver­den i øv­rigt. Og så prø­ver vi at væ­re åb­ne og di­rek­te i di­a­lo­gen, så vi af­stem­mer og til­pas­ser for­vent­nin­ger­ne. Grund­læg­gen­de me­ner vi, at et ord er et ord,” si­ger Chri­sten Obel.
Åben­hed er i det he­le ta­get et nøg­le­be­greb for Chri­sten Obel, og der­med op­le­ver han, at Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond går hånd i hånd med en ge­ne­rel ten­dens i fonds­ver­de­nen til stør­re udad­vendt­hed og transparens.

”Jeg sy­nes fak­tisk, at ten­den­sen til øget trans­pa­rens star­te­de for man­ge år si­den. Tid­li­ge­re var fon­de­ne af én el­ler an­den grund for­holds­vis luk­ke­de, men så fandt de fle­ste ud af, at det var upro­ble­ma­tisk at væ­re me­re ty­de­lig om­kring, hvad det var, man gjor­de. Og jeg er per­son­ligt enig i, at det er helt upro­ble­ma­tisk at væ­re me­get åben,” fast­slår Chri­sten Obel.
Han vil ik­ke umid­del­bart til­skri­ve an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se al æren for ud­vik­lin­gen, men me­ner, at an­be­fa­lin­ger­ne har ”hjul­pet yder­li­ge­re,” som han ud­tryk­ker det:

”An­be­fa­lin­ger­ne er ble­vet en må­de at kun­ne kon­kre­ti­se­re sin åben­hed på. Der var en god ti­m­ing pa­ral­lelt med en trend, som al­le­re­de var i gang.”

Skal være bevidst om egne kompetencer

1. ja­nu­ar i år trå­d­te Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds nye ud­de­lings­stra­te­gi i kraft. Fo­kus­punk­ter er kunst (klas­sisk mu­sik og sam­tids­kunst), men­tal sund­hed især for børn og un­ge samt Nord­jyl­land. Til gen­gæld har fon­den ud­fa­set si­ne ak­ti­vi­te­ter in­den for om­rå­der­ne forsk­ning, film, tid­lig ind­sats og in­ter­na­tio­na­le ind­sat­ser i Østafrika.

Når der er sagt far­vel til ud­de­lin­ger­ne in­den for forsk­ning, skal det iføl­ge Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds for­mand ses som selverkendelse.

”Som ak­tør skal man væ­re be­vidst om si­ne eg­ne kom­pe­ten­cer – det læg­ger vi me­get vægt på. Vi var ik­ke en til­stræk­ke­ligt stor ak­tør i forsk­nings­ver­de­nen, så som ud­tryk for sel­ver­ken­del­se er de ak­ti­vi­te­ter nu skå­ret væk. Men når jeg ser til­ba­ge, hæf­ter jeg mig især ved, at vi med vo­res støt­te til Aal­borg Uni­ver­si­tet har med­vir­ket til, at det har ud­vik­let sig fra et flip­pet uni­ver­si­tets­cen­ter til et me­get vel­dre­vet og kom­pe­tent uni­ver­si­tet – en ud­vik­ling, der er sket pa­ral­lelt med den over­ord­ne­de ud­vik­ling i by­en. Vi er enormt gla­de for at ha­ve støt­tet uni­ver­si­te­tet i si­tu­a­tio­ner, hvor der var be­hov for nog­le me­re ri­si­ko­vil­li­ge mid­ler,” si­ger Chri­sten Obel.

At han næv­ner Aal­borg Uni­ver­si­tet som ek­sem­pel er in­gen til­fæl­dig­hed. Nord­jyl­land i al­min­de­lig­hed og Aal­borg i sær­de­les­hed ér og bli­ver en krum­tap for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. By­ens uni­ver­si­tet er så­le­des langt fra ene om at ha­ve nydt godt af fon­dens velvilje.

”Hvis jeg går ned ad hav­ne­kaj­en i Aal­borg, er der re­la­tivt man­ge stop på vej­en, som Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har væ­ret med til at støt­te – pro­jek­ter, hvor vi har væ­ret en del­ak­tør i sam­spil med kom­mu­nen og med den ud­vik­ling, der i øv­rigt er sket i by­en fra en in­du­stri- til en uni­ver­si­tets­by,” si­ger Chri­sten Obel.

– Fyl­der det dig med stolt­hed, når du går på hav­ne­kaj­en i Aal­borg og ser på byg­ge­ri­er, som I har væ­ret med til at støtte?

”Som fond må det ul­ti­ma­ti­ve mål væ­re, at do­na­tio­ner­ne vir­ker og ska­ber op­mærk­som­hed. Mu­sik­kens Hus er et godt ek­sem­pel på et hus, som har få­et me­get stor suc­ces. Utzon-cen­tret, der og­så lig­ger på hav­ne­fron­ten, er ble­vet en an­den me­get stor at­trak­tion for by­en. Og for få da­ge si­den var der af­slø­ring af det nye Art­cen­ter på den gam­le akvavit­grund, hvor vi har be­talt halv­de­len af den 32 me­ter hø­je skul­p­tur Cloud Ci­ty Aal­borg. Alt det er jeg selv­føl­ge­lig glad for. Stolt­hed er en lidt an­den ting,” si­ger Chri­sten Obel.

Går af om et år

Når 2019 om en lil­le må­neds tid bli­ver er­stat­tet med 2020 på ka­len­der­ne, træ­der Chri­sten Obel ind i sit sid­ste år som for­mand for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Den 58-åri­ge for­mand har sid­det for bor­den­den si­den 2005, og fon­dens reg­ler om gover­nan­ce ind­be­fat­ter, at man som be­sty­rel­ses­med­lem væl­ges for fi­re år ad gan­gen, og at ”in­tet med­lem kan sid­de me­re end fi­re pe­ri­o­der el­ler ef­ter, de er fyldt 70 år.”

”Min pe­ri­o­de ud­lø­ber ved ud­gan­gen af 2020, og når det sker, så stop­per jeg. Så­dan er det. Jeg sy­nes, at når man har en re­gel, der hed­der, at man skal stop­pe ef­ter 16 år, så er det det, jeg gør. Og 16 år er jo ik­ke no­gen kort pe­ri­o­de,” po­in­te­r­er Chri­sten Obel.

– Så du har in­gen in­ten­tion om at sø­ge om dis­pen­sa­tion til at fort­sæt­te ef­ter 2020 – det bli­ver 16 år, og så er det slut?

Blå bog: Chri­sten Wint­her Obel
  • 58 år.
  • Cand.polit. 1987, MBA 1995.
  • For­mand for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond si­den 2005 (ob­ser­va­tor i be­sty­rel­sen si­den 1991). Der­u­d­over bl.a. for­mand for Utzon Fon­den, Kun­sten – Mu­se­um of Mo­dern Art i Aal­borg og Mu­sik­kens Hus i Aal­borg, næst­for­mand i C.W. Obel A/S og me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen i bl.a. Øre­gaard Mu­se­um og Ska­gens Museum.
  • Ar­bej­der som selv­stæn­dig virk­som­heds­kon­su­lent pri­mært om­kring forretningsudvikling.

”Jeg vil nø­dig snak­ke om vo­res in­ter­ne over­vej­el­ser, men ba­re kon­sta­te­re at jeg ik­ke selv sy­nes, det er en god idé at fort­sæt­te ef­ter 16 år. Så kan du jo for­tol­ke det, som du vil,” si­ger Chri­sten Obel.

Fon­dens for­mand skal væ­re af den Obel­ske slægt. Men Chri­sten Obel øn­sker ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt at løf­te slø­ret for, hvem fra slæg­ten der er til­tænkt formandsposten:

”Det er en pro­ces, der er på vej, og som vi of­fent­lig­gør, når det er af­kla­ret. Det er det ik­ke end­nu – men der er jo trods alt og­så et helt år til.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer