Fondenes Videnscenter: BRFfonden optaget på forventet efterbevilling

BRF­fon­dens for­måls­pa­ra­graf har ik­ke no­get al­men­nyt­tigt sig­te, og i seks år har fon­den ik­ke ud­delt pen­ge. Al­li­ge­vel valg­te Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i for­å­ret at op­ta­ge fon­den i for­e­nin­gen.

BRFfonden optaget i Fondenes Videnscenter
Det er snart seks år si­den, at BRF­Fon­dens be­sty­rel­se gjor­de sig fri af stif­ter­vilj­en og solg­te BRF­kre­dit. Si­den har fon­den væ­ret en pen­ge­tanks­fond, men be­sty­rel­sen har ik­ke få­et gang i ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne. I maj 2019 blev fon­den op­ta­get i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter.

Al­men­nyt­ti­ge for­mål og ud­de­lin­ger. Det er to af de vig­ti­ge fæl­lesnæv­ne­re for den eks­klu­si­ve fonds­for­e­ning Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som tæl­ler 41 med­lem­mer blandt fond­se­li­ten i Dan­mark. Til­sam­men stod med­lem­mer­ne for 75 pct. af he­le den dan­ske fonds­sek­tors al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de be­vil­lin­ger i 2017, frem­går det af for­e­nin­gens hjem­mesi­de.

I for­å­ret 2019 blev BRF­fon­den op­ta­get i med­lem­skred­sen sam­men med Ram­bøll Fon­den og KR Fo­un­da­tion. BRF­fon­den lig­ner da og­så godt sel­skab for fond­skol­le­ger­ne:

Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch og -med­lem Li­se­lot­te Høj­gaard er kend­te an­sig­ter i fonds­mil­jø­et og sid­der ek­sem­pel­vis beg­ge i No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se. Må­lt på egen­ka­pi­tal er BRF­fon­den den 12. stør­ste er­hvervs­fond i Dan­mark.

Og ef­ter be­sty­rel­sen i 2014 fra­solg­te si­ne er­hvervsak­ti­vi­te­ter i form af BRF­kre­dit A/S, har fon­den om­struk­tu­re­ret sin for­mue, så den i dag blandt an­det rå­der over frie mid­ler på 2,5 mia. kr. Og i 2019 tog fon­den ini­ti­a­tiv til at sik­re yder­li­ge­re trans­pa­rens om BRF­fon­den ved at etab­le­re sin før­ste hjem­mesi­de med ad­gang til bl.a. regn­ska­ber, vedtæg­ter og re­de­gø­rel­ser om fon­dens til­gang til An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se.

Dialog med BRFfonden

Men det er og­så mis­ly­de i den filan­tro­pi­ske for­tæl­ling om BRF­fon­den, som bl.a. er stif­tet med of­fent­li­ge mid­ler på bag­grund af en sær­lov. Da fon­den med fra­sal­get gjor­de sig fri af stif­ter­vilj­en fik be­sty­rel­sen ju­ste­ret sin for­måls­pa­ra­graf, så den af­spej­le­de, at fon­den ik­ke læn­ge­re har til for­mål at eje BRF­kre­dit.

I ste­det har fon­den en ak­tiepost i Jy­ske Bank A/S, som så at si­ge køb­te for­må­let ud af fon­den og over­tog re­al­kre­ditvirk­som­he­den. I for­bin­del­se med vedtægts­ju­ste­rin­ger­ne blev der dog ik­ke ind­lagt en al­men­nyt­tig for­måls­for­mu­le­ring og som be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Munch, tid­li­ge­re har ud­talt, så me­ner be­sty­rel­sen ik­ke, at fon­den er for­plig­tet til at ud­de­le. Men den nu­væ­ren­de be­sty­rel­se har be­slut­tet, at den ger­ne vil ud­de­le.

På den bag­grund vur­de­re­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters be­sty­rel­se, at det var mu­ligt at op­ta­ge BRF­fon­den som med­lem.

Han­ne Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter

Det er dog end­nu ik­ke sket. I de før­ste seks år, si­den fon­den blev en ren pen­ge­tanks­fond, har BRF­fon­dens be­sty­rel­se ik­ke ud­delt mid­ler. Be­sty­rel­sen har fo­ku­se­ret på at ud­vik­le en al­men­nyt­tig stra­te­gi og for­mu­le­re en ud­de­lings­po­li­tik, som hand­ler om at byg­ge kol­le­gi­er for un­ge på hånd­værks­ud­dan­nel­ser­ne. Og som det frem­gik af Fun­dats nr. 4, bli­ver det hel­ler ik­ke i 2019, at det lyk­kes be­sty­rel­sen at ek­se­kve­re på stra­te­gi­en og brin­ge sig i stand til at ud­de­le pen­ge.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Ras­mus­sen, har fonds­for­e­nin­gen da og­så over­ve­jet, hvor­vidt BRF­fon­den på bag­grund af dens al­men­nyt­ti­ge me­rit­ter pas­ser ind i de to vig­ti­ge fæl­lesnæv­ne­re for for­e­nin­gens med­lem­mer – det al­men­nyt­ti­ge for­mål og ud­de­lin­ger­ne.

”Vi har i di­a­lo­gen med BRF­fon­den få­et ind­blik i, at fon­den er langt in­de i pro­ces­sen for at ud­de­le al­men­nyt­tigt ef­ter de­res vedtæg­ter og be­sty­rel­ses­be­slut­nin­ger. Helt kon­kret er der ta­le om byg­ge­ri af et kol­le­gie i Hor­sens. På den bag­grund vur­de­re­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters be­sty­rel­se, at det var mu­ligt at op­ta­ge BRF­fon­den som med­lem. Der er kom­met for­sin­kel­ser i byg­ge­pro­jek­tet, hvil­ket ik­ke er ual­min­de­ligt, så det ser vi in­gen pro­ble­mer i. Den flek­si­bi­li­tet kan vi sag­tens rum­me,” si­ger hun.

Og som be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch i sid­ste uge ud­tal­te til Fun­dats, er han godt til­freds med re­sul­ta­ter­ne af BRF­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ind­sats ind­til vi­de­re.

“Vo­res al­men­nyt­ti­ge ger­ning er at støt­te op­fø­rel­sen af hånd­værks­kol­le­gi­er af me­get høj kva­li­tet for at frem­me, ud­vik­le og fast­hol­de den dan­ske hånd­værk­stra­di­tion. Det er et lang­sig­tet og fo­ku­se­ret ar­bej­de, som ef­ter grun­di­ge ana­ly­ser og pla­ner nu går i gang,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Munch.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har ved fle­re lej­lig­he­der gjort op­mærk­som på, at for­e­nin­gen me­get ger­ne ser med­lem­s­ska­ren ud­vi­det i for­hold til de nu­væ­ren­de 41 med­lem­mer. Og for­e­nin­gen er vil­lig til og­så at ud­vi­se flek­si­bi­li­tet over for kom­men­de an­sø­ge­re, for­kla­rer hun.

”Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil me­get ger­ne ha­ve fle­re med­lem­mer, og hver en­kelt an­søg­ning be­hand­les in­di­vi­du­elt ef­ter en hel­heds­vur­de­ring. Hvis en fond el­ler filan­tro­pisk for­e­ning fal­der ind un­der de i vedtæg­ter­ne nævn­te kri­te­ri­er, er der min­dre be­hov for di­a­log med an­sø­ge­ren. Hvis an­sø­ge­ren ik­ke op­fyl­der dem al­le, men de fle­ste af kri­te­ri­er­ne, så ind­går vi i en dy­be­re di­a­log. Hvis det un­der­byg­ges, at an­sø­ge­ren ar­bej­der på et ik­ke-op­­fyldt kri­te­ri­um, og hel­heds­vur­de­rin­gen er po­si­tiv, så er der en sand­syn­lig­hed for at be­sty­rel­sen op­ta­ger med­lem­met un­der den pa­ra­graf i vo­res vedtæg­ter, hvor be­sty­rel­sen har ret til at fo­re­ta­ge så­dan­ne vur­de­rin­ger i op­ta­gel­sen af med­lem­mer,” si­ger Han­ne Ras­mus­sen.

Læs vedtæg­ter­ne for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter her (pdf).

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.