Poul Due Jensens Fond opfordrer fonde til at give julehjælp

Po­ul Due Jen­sens Fond do­ne­rer igen i år to mio. kr. til fi­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, som ud­de­ler ju­le­hjælp til træng­te fa­mi­li­er. Fonds­di­rek­tør, Kim Nøhr Skib­sted, op­for­drer an­dre fon­de og virk­som­he­der til at bi­dra­ge.

Julehjælpsfamilie
Po­ul Due Jen­sens Fond do­ne­rer igen i år to mio. kr. til fi­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, som ud­de­ler ju­le­hjælp til træng­te fa­mi­li­er. På fo­to­et ses en ju­le­hjælps­fa­mi­lie fra Dansk fol­ke­hjælp (fo­to: Ernst Van Nor­de, Ek­stra Bla­det)

Po­ul Due Jen­sens Fond sen­der igen i år to mio. kr. af­sted, for­delt på fi­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, som skal kom­me nog­le af Dan­marks ud­sat­te fa­mi­li­er til go­de.

Det op­ly­ser Po­ul Due Jen­sens Fond, der er ejer­fon­den bag Grund­fos A/S, i en pres­se­med­del­el­se.

De fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner, Frel­sens Hær, Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen og Dansk Fol­ke­hjælp, ud­de­ler ju­le­hjælp til træng­te fa­mi­li­er, som af den ene el­ler an­den grund ik­ke har råd og over­skud til at gi­ve bør­ne­ne en jul som den, de­res kam­me­ra­ter i bør­ne­ha­ven el­ler sko­len har.

”Ju­len er først og frem­mest bør­ne­nes fest, og børn i Dan­mark skal ik­ke fø­le sig uden­for fæl­les­ska­bet i ju­len. Det gør de al­le­re­de hver ene­ste dag, når de må und­væ­re nyt tøj og sko, fri­tidsak­ti­vi­te­ter el­ler ba­re en or­dent­lig mad­pak­ke. Der­for vil jeg og­så op­for­dre virk­som­he­der, pri­va­te og fon­de til at gi­ve et bi­drag,” si­ger di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, Kim Nøhr Skib­sted.

De fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner har en am­bi­tion om sam­men­lagt at nå over 34.000 bør­ne­fa­mi­li­er. Kim Nøhr Skib­sted an­slår, at fon­dens do­na­tion kan hjæl­pe ca. 2.000 fa­mi­li­er. Ju­le­hjæl­pen va­ri­e­rer lidt fra or­ga­ni­sa­tion til or­ga­ni­sa­tion, men en ty­pisk en­lig kon­tant­hjælps­mod­ta­ger med to børn vil mod­ta­ge i om­eg­nen af 1.000 kro­ner til mad og ga­ver, op­ly­ser fon­den.
Kim Nøhr Skib­sted pe­ger i pres­se­med­del­el­sen på, at træng­te bør­ne­fa­mi­li­er i øje­blik­ket af­ven­ter Fol­ke­tin­gets be­slut­ning om et nyt stats­ligt til­skud, der kan let­te hver­da­gen ef­ter jul.

”Re­ge­rin­gens lov­for­slag om nyt mid­ler­ti­digt bør­ne­tilskud er li­ge nu un­der be­hand­ling i Be­skæf­ti­gel­ses­ud­val­get, men mel­lem i dag og 1. ja­nu­ar er der en lang, trist de­cem­ber må­ned i ven­te for op mod 64.500 fat­ti­ge børn, hvis for­æl­dres rå­dig­heds­be­løb kun li­ge ræk­ker til hus­le­je og ba­sa­le ud­gif­ter, men ik­ke til pak­ke­ka­len­der, ju­lek­nas og an­des­teg. Så må an­dre træ­de til,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.