Poul Due Jensens Fond opfordrer fonde til at give julehjælp

Poul Due Jensens Fond donerer igen i år to mio. kr. til fire hjælpeorganisationer, som uddeler julehjælp til trængte familier. Fondsdirektør, Kim Nøhr Skibsted, opfordrer andre fonde og virksomheder til at bidrage.

Julehjælpsfamilie
Po­ul Due Jen­sens Fond do­ne­rer igen i år to mio. kr. til fi­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, som ud­de­ler ju­le­hjælp til træng­te fa­mi­li­er. På fo­to­et ses en ju­le­hjælps­fa­mi­lie fra Dansk fol­ke­hjælp (fo­to: Ernst Van Nor­de, Ek­stra Bladet)

Po­ul Due Jen­sens Fond sen­der igen i år to mio. kr. af­sted, for­delt på fi­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, som skal kom­me nog­le af Dan­marks ud­sat­te fa­mi­li­er til gode.

Det op­ly­ser Po­ul Due Jen­sens Fond, der er ejer­fon­den bag Grund­fos A/S, i en pressemeddelelse.

De fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner, Frel­sens Hær, Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen og Dansk Fol­ke­hjælp, ud­de­ler ju­le­hjælp til træng­te fa­mi­li­er, som af den ene el­ler an­den grund ik­ke har råd og over­skud til at gi­ve bør­ne­ne en jul som den, de­res kam­me­ra­ter i bør­ne­ha­ven el­ler sko­len har. 

”Ju­len er først og frem­mest bør­ne­nes fest, og børn i Dan­mark skal ik­ke fø­le sig uden­for fæl­les­ska­bet i ju­len. Det gør de al­le­re­de hver ene­ste dag, når de må und­væ­re nyt tøj og sko, fri­tidsak­ti­vi­te­ter el­ler ba­re en or­dent­lig mad­pak­ke. Der­for vil jeg og­så op­for­dre virk­som­he­der, pri­va­te og fon­de til at gi­ve et bi­drag,” si­ger di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, Kim Nøhr Skibsted.

De fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner har en am­bi­tion om sam­men­lagt at nå over 34.000 bør­ne­fa­mi­li­er. Kim Nøhr Skib­sted an­slår, at fon­dens do­na­tion kan hjæl­pe ca. 2.000 fa­mi­li­er. Ju­le­hjæl­pen va­ri­e­rer lidt fra or­ga­ni­sa­tion til or­ga­ni­sa­tion, men en ty­pisk en­lig kon­tant­hjælps­mod­ta­ger med to børn vil mod­ta­ge i om­eg­nen af 1.000 kro­ner til mad og ga­ver, op­ly­ser fonden.
Kim Nøhr Skib­sted pe­ger i pres­se­med­del­el­sen på, at træng­te bør­ne­fa­mi­li­er i øje­blik­ket af­ven­ter Fol­ke­tin­gets be­slut­ning om et nyt stats­ligt til­skud, der kan let­te hver­da­gen ef­ter jul. 

”Re­ge­rin­gens lov­for­slag om nyt mid­ler­ti­digt bør­ne­tilskud er li­ge nu un­der be­hand­ling i Be­skæf­ti­gel­ses­ud­val­get, men mel­lem i dag og 1. ja­nu­ar er der en lang, trist de­cem­ber må­ned i ven­te for op mod 64.500 fat­ti­ge børn, hvis for­æl­dres rå­dig­heds­be­løb kun li­ge ræk­ker til hus­le­je og ba­sa­le ud­gif­ter, men ik­ke til pak­ke­ka­len­der, ju­lek­nas og an­des­teg. Så må an­dre træ­de til,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer