Ansøgningsrekord hos LB fondene

LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond har net­op af­slut­tet årets an­søg­nings­run­de og be­vil­get pen­ge til fem gan­ske for­skel­li­ge pro­jek­ter, der bi­dra­ger til at nå FN’s ver­dens­mål gen­nem in­nova­tion og ud­dan­nel­se.

"Man­ge an­søg­nin­ger er i sig selv ik­ke et mål for os, men det vi­ser, at der er idérig­dom og vir­ke­lyst, når det kom­mer til at ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne,” si­ger be­sty­rel­ses­med­lem i LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond, Jan Tro­ja­borg (fo­to: LB Fon­den).

Årets an­søg­nings­te­ma i LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond re­sul­te­re­de i en for­dob­ling af an­sø­ger­tal­let.

Be­sty­rel­sen i de to fon­de ser med til­freds­hed på den sto­re in­ter­es­se, der har væ­ret for årets te­ma, men er­ken­der sam­ti­dig, at det har væ­ret svært at væl­ge blandt de man­ge go­de an­søg­nin­ger.

”Det er fan­ta­stisk med den be­vå­gen­hed om­kring fon­de­ne, og det er me­get for­skel­li­ge an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger. Det er po­si­tivt men og­så over­væl­den­de. Vi er gå­et fra 60 an­søg­nin­ger år­ligt til over 120. Sam­let set er der søgt om 30 mil­li­o­ner, og vi har desvær­re kun knapt en mil­li­on at de­le ud sam­let. Man­ge an­søg­nin­ger er i sig selv ik­ke et mål for os, men det vi­ser, at der er idérig­dom og vir­ke­lyst, når det kom­mer til at ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­med­lem i LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond, Jan Tro­ja­borg i en pres­se­med­del­el­se.

LB fon­de­ne støt­ter pro­jek­ter in­den­for un­der­vis­nings­om­rå­det, og te­ma­et for 2019-ud­­de­lin­­ger­­ne var FN’s ver­dens­mål samt in­nova­tion og iværk­sæt­te­ri.

Og det er fem me­get for­skel­li­ge pro­jek­ter, der mod­ta­ger do­na­tio­ner fra de to fon­de. Må­l­grup­per­ne for pro­jek­ter­ne ræk­ker fra grund­sko­le til uni­ver­si­tet, og em­ner­ne fra ur­ban far­m­ing til et op­gør med mo­de­in­du­stri­ens brug-og-smid-væk-kul­­tur.

Der vil bli­ve åb­net for an­søg­nin­ger­ne igen i maj 2020, hvor årets te­ma sam­ti­dig vil bli­ve an­non­ce­ret. For­ven­tet frist for an­søg­ning bli­ver me­dio sep­tem­ber 2020, op­ly­ser LB fon­de­ne

Læs me­re om be­vil­lings­mod­ta­ger­ne i 2019:

Fas­hion Forward: Fas­hion Forward vil ska­be en in­ter­ak­tiv vi­deo­for­tæl­ling om mo­­de- og teksti­lin­du­stri­en, der skal klæ­de ele­ver­ne på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne på til at træf­fe bæ­re­dyg­ti­ge valg som for­bru­ge­re. Gen­nem en ræk­ke un­der­vis­nings­mo­du­ler præ­sen­te­res ele­ver­ne for di­lem­ma­er, hvor de får syn for, at de­res hand­lin­ger i hver­da­gen har be­tyd­ning for den bæ­re­dyg­ti­ge ud­vik­ling på glo­balt plan. Bag pro­jek­tet står La­ban Sto­ri­es, der mod­ta­ger 150.000 kr. i støt­te.

In­nova­tivt Læ­rings­rum i An­svar­ligt For­brug og Pro­duk­tion: Pro­jek­tet vil etab­le­re et in­nova­tivt læ­rings­rum for stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re fra læ­rer-, pæ­­da­­gog- og er­næ­rings­ud­dan­nel­ser­ne ved Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le. Læ­rings­rum­met skal ud­vik­les i til­knyt­ning til Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­les hy­dro­po­ni­ske ’im­pact farm’, der gi­ver pæ­da­go­gisk mu­lig­hed for at ar­bej­de med in­nova­tion og en­tre­pre­nør­skab med fo­kus på en me­re bæ­re­dyg­tig fø­de­va­re­pro­duk­tion for frem­ti­den. Bag pro­jek­tet står Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le, der mod­ta­ger 400.000 kr. i støt­te.

Sam­men på vej mod ver­dens­må­le­ne i Tøn­der: Hvis FN’s ver­dens­mål skal ind­fri­es, er det nød­ven­digt at få al­le med, og det er må­let med pro­jek­tet Sam­men på vej mod ver­dens­må­le­ne i Tøn­der, der vil mo­bi­li­se­re bor­ger­ne i Tøn­der Kom­mu­ne til at ta­ge stil­ling og hand­le i de­res hver­dag. Med af­sæt i et un­der­vis­nings­for­løb for 475 grund­sko­le­e­le­ver skal lo­ka­le virk­som­he­der, or­ga­ni­sa­tio­ner, for­e­nin­ger, po­li­ti­ke­re og pri­vat­per­so­ner in­vol­ve­res i ar­bej­det med FN’s ver­dens­mål. Bag pro­jek­tet står Tøn­der Di­strikt­s­sko­le og Tøn­der Over­byg­nings­sko­le, der mod­ta­ger 140.445 kr.

Smag på Er­hvervs­li­vet: Hu­ma­ni­sti­ske stu­de­ren­de kan spil­le en vig­tig rol­le i for­hold til at lø­se de ud­for­drin­ger, ver­den står over­for – det er tan­ken bag pro­jek­tet Smag på Er­hvervs­li­vet, der vil kob­le 30 hu­ma­ni­ster med 10 nys­ger­ri­ge virk­som­he­der om­kring sam­funds­re­le­van­te pro­blem­stil­lin­ger, hvor hu­m­an­vi­den­ska­ben og de stu­de­ren­de skal bi­dra­ge med nye per­spek­ti­ver og ud­vik­le 10 bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger for frem­ti­den. Bag pro­jek­tet står det stu­den­ter­drev­ne ini­ti­a­tiv ’Hu­ma­ni­ster i Er­hvervs­li­vet’, der mod­ta­ger 20.000 kr.

Ver­dens­mål og hver­dags­ak­ti­vis­me: ’Sa­ger der Sam­ler’, Lom­me­film og fi­re Østjy­ske sko­ler vil sam­men ska­be et un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, der stil­ler skar­pt på ver­dens­mål og hver­dags­ak­ti­vis­me. Gen­nem film­me­di­et en­ga­ge­res læ­re­re og ele­ver i at pro­du­ce­re vi­deo­for­tæl­lin­ger. Med hver­da­gen som sce­ne og et ka­me­ra i hån­den skal de un­ge op­ta­ge og op­da­ge, hvor­dan ver­den kan æn­dres – sag for sag og med FN’s ver­dens­mål for øje. For­lø­bet kul­mi­ne­rer med en lands­dæk­ken­de film­kon­kur­ren­ce, der skal in­spi­re­re end­nu fle­re til at gå i gang med at fil­me og for­an­dre ver­de­nen. Par­ter­ne bag pro­jek­tet mod­ta­ger 205.000 kr. til ar­bej­det.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.