Ansøgningsrekord hos LB fondene

LB Fonden og LB Foreningens Fond har netop afsluttet årets ansøgningsrunde og bevilget penge til fem ganske forskellige projekter, der bidrager til at nå FN’s verdensmål gennem innovation og uddannelse.

"Man­ge an­søg­nin­ger er i sig selv ik­ke et mål for os, men det vi­ser, at der er idérig­dom og vir­ke­lyst, når det kom­mer til at ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne,” si­ger be­sty­rel­ses­med­lem i LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond, Jan Tro­ja­borg (fo­to: LB Fonden).

Årets an­søg­nings­te­ma i LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond re­sul­te­re­de i en for­dob­ling af ansøgertallet.

Be­sty­rel­sen i de to fon­de ser med til­freds­hed på den sto­re in­ter­es­se, der har væ­ret for årets te­ma, men er­ken­der sam­ti­dig, at det har væ­ret svært at væl­ge blandt de man­ge go­de ansøgninger.

”Det er fan­ta­stisk med den be­vå­gen­hed om­kring fon­de­ne, og det er me­get for­skel­li­ge an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger. Det er po­si­tivt men og­så over­væl­den­de. Vi er gå­et fra 60 an­søg­nin­ger år­ligt til over 120. Sam­let set er der søgt om 30 mil­li­o­ner, og vi har desvær­re kun knapt en mil­li­on at de­le ud sam­let. Man­ge an­søg­nin­ger er i sig selv ik­ke et mål for os, men det vi­ser, at der er idérig­dom og vir­ke­lyst, når det kom­mer til at ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­med­lem i LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond, Jan Tro­ja­borg i en pressemeddelelse.

LB fon­de­ne støt­ter pro­jek­ter in­den­for un­der­vis­nings­om­rå­det, og te­ma­et for 2019-ud­de­lin­ger­ne var FN’s ver­dens­mål samt in­nova­tion og iværksætteri.

Og det er fem me­get for­skel­li­ge pro­jek­ter, der mod­ta­ger do­na­tio­ner fra de to fon­de. Må­l­grup­per­ne for pro­jek­ter­ne ræk­ker fra grund­sko­le til uni­ver­si­tet, og em­ner­ne fra ur­ban far­m­ing til et op­gør med mo­de­in­du­stri­ens brug-og-smid-væk-kultur.

Der vil bli­ve åb­net for an­søg­nin­ger­ne igen i maj 2020, hvor årets te­ma sam­ti­dig vil bli­ve an­non­ce­ret. For­ven­tet frist for an­søg­ning bli­ver me­dio sep­tem­ber 2020, op­ly­ser LB fondene

Læs me­re om be­vil­lings­mod­ta­ger­ne i 2019:

Fas­hion Forward: Fas­hion Forward vil ska­be en in­ter­ak­tiv vi­deo­for­tæl­ling om mo­de- og teksti­lin­du­stri­en, der skal klæ­de ele­ver­ne på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne på til at træf­fe bæ­re­dyg­ti­ge valg som for­bru­ge­re. Gen­nem en ræk­ke un­der­vis­nings­mo­du­ler præ­sen­te­res ele­ver­ne for di­lem­ma­er, hvor de får syn for, at de­res hand­lin­ger i hver­da­gen har be­tyd­ning for den bæ­re­dyg­ti­ge ud­vik­ling på glo­balt plan. Bag pro­jek­tet står La­ban Sto­ri­es, der mod­ta­ger 150.000 kr. i støtte.

In­nova­tivt Læ­rings­rum i An­svar­ligt For­brug og Pro­duk­tion: Pro­jek­tet vil etab­le­re et in­nova­tivt læ­rings­rum for stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re fra læ­rer-, pæ­da­gog- og er­næ­rings­ud­dan­nel­ser­ne ved Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le. Læ­rings­rum­met skal ud­vik­les i til­knyt­ning til Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­les hy­dro­po­ni­ske ’im­pact farm’, der gi­ver pæ­da­go­gisk mu­lig­hed for at ar­bej­de med in­nova­tion og en­tre­pre­nør­skab med fo­kus på en me­re bæ­re­dyg­tig fø­de­va­re­pro­duk­tion for frem­ti­den. Bag pro­jek­tet står Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le, der mod­ta­ger 400.000 kr. i støtte.

Sam­men på vej mod ver­dens­må­le­ne i Tøn­der: Hvis FN’s ver­dens­mål skal ind­fri­es, er det nød­ven­digt at få al­le med, og det er må­let med pro­jek­tet Sam­men på vej mod ver­dens­må­le­ne i Tøn­der, der vil mo­bi­li­se­re bor­ger­ne i Tøn­der Kom­mu­ne til at ta­ge stil­ling og hand­le i de­res hver­dag. Med af­sæt i et un­der­vis­nings­for­løb for 475 grund­sko­le­e­le­ver skal lo­ka­le virk­som­he­der, or­ga­ni­sa­tio­ner, for­e­nin­ger, po­li­ti­ke­re og pri­vat­per­so­ner in­vol­ve­res i ar­bej­det med FN’s ver­dens­mål. Bag pro­jek­tet står Tøn­der Di­strikt­s­sko­le og Tøn­der Over­byg­nings­sko­le, der mod­ta­ger 140.445 kr.

Smag på Er­hvervs­li­vet: Hu­ma­ni­sti­ske stu­de­ren­de kan spil­le en vig­tig rol­le i for­hold til at lø­se de ud­for­drin­ger, ver­den står over­for – det er tan­ken bag pro­jek­tet Smag på Er­hvervs­li­vet, der vil kob­le 30 hu­ma­ni­ster med 10 nys­ger­ri­ge virk­som­he­der om­kring sam­funds­re­le­van­te pro­blem­stil­lin­ger, hvor hu­m­an­vi­den­ska­ben og de stu­de­ren­de skal bi­dra­ge med nye per­spek­ti­ver og ud­vik­le 10 bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger for frem­ti­den. Bag pro­jek­tet står det stu­den­ter­drev­ne ini­ti­a­tiv ’Hu­ma­ni­ster i Er­hvervs­li­vet’, der mod­ta­ger 20.000 kr.

Ver­dens­mål og hver­dags­ak­ti­vis­me: ’Sa­ger der Sam­ler’, Lom­me­film og fi­re Østjy­ske sko­ler vil sam­men ska­be et un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, der stil­ler skar­pt på ver­dens­mål og hver­dags­ak­ti­vis­me. Gen­nem film­me­di­et en­ga­ge­res læ­re­re og ele­ver i at pro­du­ce­re vi­deo­for­tæl­lin­ger. Med hver­da­gen som sce­ne og et ka­me­ra i hån­den skal de un­ge op­ta­ge og op­da­ge, hvor­dan ver­den kan æn­dres – sag for sag og med FN’s ver­dens­mål for øje. For­lø­bet kul­mi­ne­rer med en lands­dæk­ken­de film­kon­kur­ren­ce, der skal in­spi­re­re end­nu fle­re til at gå i gang med at fil­me og for­an­dre ver­de­nen. Par­ter­ne bag pro­jek­tet mod­ta­ger 205.000 kr. til arbejdet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer