Ingen bekymring hos museer trods brat fald i fondsbevillinger

Siden 2016 er fondenes bevillinger til museerne faldet stejlt ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Det store fald i fondsbevillinger kan dog ikke umiddelbart mærkes ude hos museerne, for fondene er fortsat meget engagerede i området, siger bestyrelsesmedlem fra Organisationen Danske Museer.

"Fon­de­nes støt­te er to­talt uund­vær­lig, men det er en en­kelt brik i det sto­re pus­le­spil af, hvor­dan vo­res øko­no­mi er skru­et sam­men," si­ger An­ne-Met­te Vil­lum­sen, mu­se­ums­le­der på Sko­v­gaard Mu­se­et i Vi­borg. På bil­le­det ses Ola­fur Eli­as­sons kunst­værk 'Your rain­bow pa­nora­ma' på Aros (fo­to: An­ders Trærup, Aros).

Fonds­be­vil­lin­ger­ne til mu­se­ums­om­rå­det fal­der stejlt. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er be­vil­lin­ger­ne si­den 2016 nem­lig halveret.

I 2016 be­vil­ge­de pri­va­te fon­de i alt 1.283 mio. kr. til mu­se­ums­om­rå­det. I 2017 var tal­let ne­de på 1.051 mio. kr. Og i 2018 be­vil­ge­de fon­de­ne 664 mio. kr.

Fra 2016 til 2018 er fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger til mu­se­ums­om­rå­det der­med fal­det med sam­let 48 pct..

Bå­de de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og de al­me­ne fon­de be­vil­ger min­dre end tid­li­ge­re. I 2016 be­vil­ge­de de er­hvervs­dri­ven­de fon­de 842 mio. kr., mens be­vil­lin­ger i 2018 var fal­det til 468 mio. kr. De al­me­ne fon­de be­vil­ge­de 440 mio. kr. i 2016. Tal­let var i 2018 fal­det til 196 mio. kr.

Museer: Fortsat stor interesse fra fondene

På trods af det sto­re fald i fonds­be­vil­lin­ger­ne er der ik­ke umid­del­bart be­kym­ring at spo­re i mu­se­ums­mil­jø­et. Her mær­ker man nem­lig fort­sat et stort en­ga­ge­ment fra de pri­va­te fonde.

Det for­tæl­ler mu­se­ums­le­der An­ne-Met­te Vil­lum­sen fra Sko­v­gaard Mu­se­et i Vi­borg, som og­så sid­der i be­sty­rel­sen hos Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er og Midtjy­ske Mu­se­ers Ud­vik­lings­råd og der­for har bred ind­sigt i mu­se­er­nes sam­ar­bej­de med fondene:

“Der er fle­re og fle­re af os, der sø­ger pen­ge blandt an­det på grund af sta­tens om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag og øn­sket og for­vent­nin­gen om stør­re egen­fi­nan­si­e­ring. Så kon­kur­ren­cen er hår­de­re. Men min op­le­vel­se er ik­ke, at fon­de­ne ud­de­ler fær­re pen­ge,” si­ger An­ne-Met­te Villumsen.

Hun pe­ger og­så på, at tal­le­ne fra Dan­marks Sta­ti­stik kun med­reg­ner fon­de­nes be­vil­lin­ger og ik­ke de­res ud­be­ta­lin­ger, som på kort sigt er det cen­tra­le for mu­se­er­nes økonomi.

Der er fle­re og fle­re af os, der sø­ger pen­ge blandt an­det på grund af sta­tens om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag og øn­sket og for­vent­nin­gen om stør­re egen­fi­nan­si­e­ring. Så kon­kur­ren­cen er hår­de­re. Men min op­le­vel­se er ik­ke, at fon­de­ne ud­de­ler fær­re penge.

An­ne-Met­te Vil­lum­sen – Mu­se­ums­le­der, Sko­v­gaard Museet

“Nog­le få sto­re byg­ge­pro­jek­ter kan der­for få tal­le­ne til at svin­ge rig­tig me­get, uden at der nød­ven­dig­vis er ta­le om en ten­dens. Det er byg­ge­pro­jek­ter­ne, der vir­ke­lig kan for­ryk­ke bil­le­det – ik­ke de trods alt min­dre be­løb, vi får fra fon­de­ne til ud­stil­lings­pro­jek­ter," si­ger An­ne-Met­te Villumsen.

Hun gør og­så op­mærk­som på, at be­vil­lin­ger­ne på 1,3 mia. kr. i 2016 blandt an­det kan skyl­des, at man­ge fon­de i dét ka­len­der­år støt­te­de mu­se­ums­pro­jek­ter, da Aar­hus skul­le væ­re Eu­ro­pæ­isk Kul­tur­ho­vedstad 2017.

"Det var et stort sats, som må­ske er med til at boo­ste be­lø­be­ne i 2016. Så en­kelt­stå­en­de ting kan alt­så væ­re med til at skævvri­de tal­le­ne,” si­ger An­ne-Met­te Villumsen.

Kulturanalytiker: Fald kan skyldes, at flere fonde vil støtte bredere

Las­se Mar­ker fra kon­su­lent­fir­ma­et Ras­mus­sen og Mar­ker ud­gav sam­men med Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen tid­li­ge­re på året rap­por­ten “Mu­se­umsland­ska­bet – kul­tur­po­li­tik­kens ud­vik­ling og mu­se­er­nes vil­kår” be­stilt af Realdania.

Rap­por­ten vi­ste blandt an­det, at me­re end 50 pct. af de pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til kul­tu­r­om­rå­det gik til museerne.

Over­ord­net pas­ser de nye tal der­for med mit ind­tryk af, at i hvert fald vis­se fon­de øn­sker at støt­te kul­tu­r­om­rå­det bre­de­re. Men der er ta­le om et øje­bliks­bil­le­de, så man skal for­tol­ke tal­le­ne varsomt

Las­se Mar­ker – part­ner, Ras­mus­sen og Marker

Der­for over­ra­sker det ik­ke Las­se Mar­ker, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til mu­se­ums­om­rå­det iføl­ge Dan­marks sta­ti­stik er fal­den­de. Man­ge fon­de kan nem­lig ha­ve et øn­ske om at støt­te an­dre de­le af kulturen.

“Fle­re af de fonds­di­rek­tø­rer, vi tal­te med i for­bin­del­se med rap­por­ten, var over­ra­sket over, at så stor en del af fon­des kul­tur­støt­te gik til mu­se­ums­om­rå­det. Fle­re gav ud­tryk for, at fon­de­ne skul­le væ­re op­mærk­som­me på, om de støt­te­de bredt nok. Over­ord­net pas­ser de nye tal der­for med mit ind­tryk af, at i hvert fald vis­se fon­de øn­sker at støt­te kul­tu­r­om­rå­det bre­de­re. Men der er ta­le om et øje­bliks­bil­le­de, så man skal for­tol­ke tal­le­ne var­somt,” si­ger Las­se Marker.

Og li­ge­som An­ne-Met­te Vil­lum­sen me­ner Las­se Mar­ker, at det kan væ­re en for­kla­ring på de sto­re ud­s­ving i tal­le­ne, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til byg­ge­pro­jek­ter svinger:

“Vo­res rap­port vi­ser, at 48 pct. af fon­de­nes be­vil­lin­ger til mu­se­er den­gang gik til mur­sten, mens 52 % gik til ind­hold. Fle­re fon­de gav i for­bin­del­se med rap­por­ten ud­tryk for, at de frem­over i hø­je­re grad vil støt­te ek­si­ste­ren­de kul­turin­sti­tu­tio­ner bå­de med mur­sten og ind­hold frem for at byg­ge helt nye kul­tur­byg­ge­ri­er,” si­ger Las­se Marker.

Museumsleder: Fondes bidrag uundværligt, men kun én brik i puslespillet

Iføl­ge An­ne-Met­te Vil­lum­sen er de sto­re ud­s­ving i be­vil­lin­ger­ne fra pri­va­te fon­de ik­ke be­kym­ren­de. For selv­om fon­de­nes bi­drag er vig­tigt, så stam­mer mu­se­er­nes pri­mæ­re ind­tæg­ter an­dre ste­der fra.

Der er me­get op­mærk­som om­kring sto­re fonds­be­vil­lin­ger, og det vil fon­de­ne selv­føl­ge­lig og­så ger­ne ha­ve. Der er jo ta­le om pro­jekt­pen­ge og præ­mi­e­ring af go­de idéer. Men sta­ti­stisk set ud­gør fonds­mid­ler­ne sta­dig­væk den al­ler­mind­ste del af mu­se­er­nes økonomi.

An­ne-Met­te Vil­lum­sen – Mu­se­ums­le­der, Sko­v­gaard Museet

“Der er me­get op­mærk­som om­kring sto­re fonds­be­vil­lin­ger, og det vil fon­de­ne selv­føl­ge­lig og­så ger­ne ha­ve. Der er jo ta­le om pro­jekt­pen­ge og præ­mi­e­ring af go­de idéer. Men sta­ti­stisk set ud­gør fonds­mid­ler­ne sta­dig­væk den al­ler­mind­ste del af mu­se­er­nes øko­no­mi. Det er sta­dig­væk det of­fent­li­ge – stat og kom­mu­ne – der fyl­der mest. Det skyl­des, at ud­gif­ter­ne til drift ud­gør den sto­re del af bud­get­tet i kul­tur­ver­de­nen,” si­ger An­ne-Met­te Vil­lum­sen og konkluderer:

“Fon­de­nes støt­te er to­talt uund­vær­lig, men det er en en­kelt brik i det sto­re pus­le­spil af, hvor­dan vo­res øko­no­mi er skru­et sammen.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer