Ingen bekymring hos museer trods brat fald i fondsbevillinger

Si­den 2016 er fon­de­nes be­vil­lin­ger til mu­se­er­ne fal­det stejlt iføl­ge nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det sto­re fald i fonds­be­vil­lin­ger kan dog ik­ke umid­del­bart mær­kes ude hos mu­se­er­ne, for fon­de­ne er fort­sat me­get en­ga­ge­re­de i om­rå­det, si­ger be­sty­rel­ses­med­lem fra Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er.

"Fon­de­nes støt­te er to­talt uund­vær­lig, men det er en en­kelt brik i det sto­re pus­le­spil af, hvor­dan vo­res øko­no­mi er skru­et sam­men," si­ger An­­ne-Met­te Vil­lum­sen, mu­se­ums­le­der på Sko­v­gaard Mu­se­et i Vi­borg. På bil­le­det ses Ola­fur Eli­as­sons kunst­værk 'Your rain­bow pa­nora­ma' på Aros (fo­to: An­ders Trærup, Aros).

Fonds­be­vil­lin­ger­ne til mu­se­ums­om­rå­det fal­der stejlt. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er be­vil­lin­ger­ne si­den 2016 nem­lig hal­ve­ret.

I 2016 be­vil­ge­de pri­va­te fon­de i alt 1.283 mio. kr. til mu­se­ums­om­rå­det. I 2017 var tal­let ne­de på 1.051 mio. kr. Og i 2018 be­vil­ge­de fon­de­ne 664 mio. kr.

Fra 2016 til 2018 er fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger til mu­se­ums­om­rå­det der­med fal­det med sam­let 48 pct..

Bå­de de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og de al­me­ne fon­de be­vil­ger min­dre end tid­li­ge­re. I 2016 be­vil­ge­de de er­hvervs­dri­ven­de fon­de 842 mio. kr., mens be­vil­lin­ger i 2018 var fal­det til 468 mio. kr. De al­me­ne fon­de be­vil­ge­de 440 mio. kr. i 2016. Tal­let var i 2018 fal­det til 196 mio. kr.

Museer: Fortsat stor interesse fra fondene

På trods af det sto­re fald i fonds­be­vil­lin­ger­ne er der ik­ke umid­del­bart be­kym­ring at spo­re i mu­se­ums­mil­jø­et. Her mær­ker man nem­lig fort­sat et stort en­ga­ge­ment fra de pri­va­te fon­de.

Det for­tæl­ler mu­se­ums­le­der An­­ne-Met­te Vil­lum­sen fra Sko­v­gaard Mu­se­et i Vi­borg, som og­så sid­der i be­sty­rel­sen hos Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er og Midtjy­ske Mu­se­ers Ud­vik­lings­råd og der­for har bred ind­sigt i mu­se­er­nes sam­ar­bej­de med fon­de­ne:

“Der er fle­re og fle­re af os, der sø­ger pen­ge blandt an­det på grund af sta­tens om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag og øn­sket og for­vent­nin­gen om stør­re egen­fi­nan­si­e­ring. Så kon­kur­ren­cen er hår­de­re. Men min op­le­vel­se er ik­ke, at fon­de­ne ud­de­ler fær­re pen­ge,” si­ger An­­ne-Met­te Vil­lum­sen.

Hun pe­ger og­så på, at tal­le­ne fra Dan­marks Sta­ti­stik kun med­reg­ner fon­de­nes be­vil­lin­ger og ik­ke de­res ud­be­ta­lin­ger, som på kort sigt er det cen­tra­le for mu­se­er­nes øko­no­mi.

Der er fle­re og fle­re af os, der sø­ger pen­ge blandt an­det på grund af sta­tens om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag og øn­sket og for­vent­nin­gen om stør­re egen­fi­nan­si­e­ring. Så kon­kur­ren­cen er hår­de­re. Men min op­le­vel­se er ik­ke, at fon­de­ne ud­de­ler fær­re pen­ge.

An­­ne-Met­te Vil­lum­sen – Mu­se­ums­le­der, Sko­v­gaard Mu­se­et

“Nog­le få sto­re byg­ge­pro­jek­ter kan der­for få tal­le­ne til at svin­ge rig­tig me­get, uden at der nød­ven­dig­vis er ta­le om en ten­dens. Det er byg­ge­pro­jek­ter­ne, der vir­ke­lig kan for­ryk­ke bil­le­det – ik­ke de trods alt min­dre be­løb, vi får fra fon­de­ne til ud­stil­lings­pro­jek­ter," si­ger An­­ne-Met­te Vil­lum­sen.

Hun gør og­så op­mærk­som på, at be­vil­lin­ger­ne på 1,3 mia. kr. i 2016 blandt an­det kan skyl­des, at man­ge fon­de i dét ka­len­der­år støt­te­de mu­se­ums­pro­jek­ter, da Aar­hus skul­le væ­re Eu­ro­pæ­isk Kul­tur­ho­vedstad 2017.

"Det var et stort sats, som må­ske er med til at boo­ste be­lø­be­ne i 2016. Så en­kelt­stå­en­de ting kan alt­så væ­re med til at skævvri­de tal­le­ne,” si­ger An­­ne-Met­te Vil­lum­sen.

Kulturanalytiker: Fald kan skyldes, at flere fonde vil støtte bredere

Las­se Mar­ker fra kon­su­lent­fir­ma­et Ras­mus­sen og Mar­ker ud­gav sam­men med Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen tid­li­ge­re på året rap­por­ten “Mu­se­umsland­ska­bet – kul­tur­po­li­tik­kens ud­vik­ling og mu­se­er­nes vil­kår” be­stilt af Re­al­da­nia.

Rap­por­ten vi­ste blandt an­det, at me­re end 50 pct. af de pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til kul­tu­r­om­rå­det gik til mu­se­er­ne.

Over­ord­net pas­ser de nye tal der­for med mit ind­tryk af, at i hvert fald vis­se fon­de øn­sker at støt­te kul­tu­r­om­rå­det bre­de­re. Men der er ta­le om et øje­bliks­bil­le­de, så man skal for­tol­ke tal­le­ne var­somt

Las­se Mar­ker – part­ner, Ras­mus­sen og Mar­ker

Der­for over­ra­sker det ik­ke Las­se Mar­ker, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til mu­se­ums­om­rå­det iføl­ge Dan­marks sta­ti­stik er fal­den­de. Man­ge fon­de kan nem­lig ha­ve et øn­ske om at støt­te an­dre de­le af kul­tu­ren.

“Fle­re af de fonds­di­rek­tø­rer, vi tal­te med i for­bin­del­se med rap­por­ten, var over­ra­sket over, at så stor en del af fon­des kul­tur­støt­te gik til mu­se­ums­om­rå­det. Fle­re gav ud­tryk for, at fon­de­ne skul­le væ­re op­mærk­som­me på, om de støt­te­de bredt nok. Over­ord­net pas­ser de nye tal der­for med mit ind­tryk af, at i hvert fald vis­se fon­de øn­sker at støt­te kul­tu­r­om­rå­det bre­de­re. Men der er ta­le om et øje­bliks­bil­le­de, så man skal for­tol­ke tal­le­ne var­somt,” si­ger Las­se Mar­ker.

Og li­ge­som An­­ne-Met­te Vil­lum­sen me­ner Las­se Mar­ker, at det kan væ­re en for­kla­ring på de sto­re ud­s­ving i tal­le­ne, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til byg­ge­pro­jek­ter svin­ger:

“Vo­res rap­port vi­ser, at 48 pct. af fon­de­nes be­vil­lin­ger til mu­se­er den­gang gik til mur­sten, mens 52 % gik til ind­hold. Fle­re fon­de gav i for­bin­del­se med rap­por­ten ud­tryk for, at de frem­over i hø­je­re grad vil støt­te ek­si­ste­ren­de kul­turin­sti­tu­tio­ner bå­de med mur­sten og ind­hold frem for at byg­ge helt nye kul­tur­byg­ge­ri­er,” si­ger Las­se Mar­ker.

Museumsleder: Fondes bidrag uundværligt, men kun én brik i puslespillet

Iføl­ge An­­ne-Met­te Vil­lum­sen er de sto­re ud­s­ving i be­vil­lin­ger­ne fra pri­va­te fon­de ik­ke be­kym­ren­de. For selv­om fon­de­nes bi­drag er vig­tigt, så stam­mer mu­se­er­nes pri­mæ­re ind­tæg­ter an­dre ste­der fra.

Der er me­get op­mærk­som om­kring sto­re fonds­be­vil­lin­ger, og det vil fon­de­ne selv­føl­ge­lig og­så ger­ne ha­ve. Der er jo ta­le om pro­jekt­pen­ge og præ­mi­e­ring af go­de idéer. Men sta­ti­stisk set ud­gør fonds­mid­ler­ne sta­dig­væk den al­ler­mind­ste del af mu­se­er­nes øko­no­mi.

An­­ne-Met­te Vil­lum­sen – Mu­se­ums­le­der, Sko­v­gaard Mu­se­et

“Der er me­get op­mærk­som om­kring sto­re fonds­be­vil­lin­ger, og det vil fon­de­ne selv­føl­ge­lig og­så ger­ne ha­ve. Der er jo ta­le om pro­jekt­pen­ge og præ­mi­e­ring af go­de idéer. Men sta­ti­stisk set ud­gør fonds­mid­ler­ne sta­dig­væk den al­ler­mind­ste del af mu­se­er­nes øko­no­mi. Det er sta­dig­væk det of­fent­li­ge – stat og kom­mu­ne – der fyl­der mest. Det skyl­des, at ud­gif­ter­ne til drift ud­gør den sto­re del af bud­get­tet i kul­tur­ver­de­nen,” si­ger An­­ne-Met­te Vil­lum­sen og kon­klu­de­rer:

“Fon­de­nes støt­te er to­talt uund­vær­lig, men det er en en­kelt brik i det sto­re pus­le­spil af, hvor­dan vo­res øko­no­mi er skru­et sam­men.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…