Novo Nordisk Fonden lancerer ny pulje til vilde forskningsidéer

No­vo Nor­disk Fon­den af­sæt­ter 300 mio. kr. i en ny pul­je til kre­a­ti­ve forsk­nings­idéer in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­nik.

Videnskab
"Den ori­gi­na­le og kre­a­ti­ve idé kan li­ge så godt kom­me fra en yn­gre for­sker, der end­nu ik­ke har op­ar­bej­det et tungt CV," si­ger Le­ne Od­ders­he­de, He­ad of Nat-Tech, No­vo Nor­disk Fon­den.

NERD er nav­net på en ny pul­je til fi­nan­si­e­ring af de­di­ke­re­de for­ske­res kre­a­ti­ve idéer in­den for et No­vo Nor­disk Fon­dens nye støt­te­o­m­rå­der, nem­lig na­tur­vi­den­skab og tek­nisk vi­den­ska­be­lig forsk­ning.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se om fon­dens nye forsk­nings­pro­gram – New Expl­ora­tory Re­search and Di­scove­ry.

”For­må­let med NERD er at mu­lig­gø­re ba­ne­bry­den­de ny forsk­ning in­den for de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­ni­ske di­sci­pli­ner. Pro­gram­met er må­l­ret­tet am­bi­tiø­se, de­di­ke­re­de for­ske­re, der pri­o­ri­te­rer at for­føl­ge eg­ne kre­a­ti­ve ide­er i la­bo­ra­to­ri­et og øn­sker at fast­hol­de fo­kus på et em­ne over lang tid for der­i­gen­nem at frem­brin­ge ny ori­gi­nal vi­den,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, He­ad of Nat-Tech, No­vo Nor­disk Fon­den.

For at un­der­støt­te lang­sig­tet og ved­hol­den­de forsk­ning kan for­ske­re sø­ge op til 14 mio. kr. over syv år.

An­søg­nin­ger til pulj­en kom­mer til at gen­nem­gå en to­fa­set eva­lu­e­rings­pro­ces: For at styr­ke fo­kus på den kre­a­ti­ve forsk­nings­idé vil be­døm­mel­ses­ko­mitéen i før­ste fa­se ude­luk­ken­de ha­ve ad­gang til an­sø­ge­res pro­jekt­be­skri­vel­se og ud­væl­ge pro­jek­ter ba­se­ret på den vi­den­ska­be­li­ge idé og ori­gi­na­li­tet. Først i an­den fa­se ta­ges hen­syn til an­sø­ge­res CV.

For at sø­ge fi­nan­si­e­ring gen­nem NERD er det end­vi­de­re et krav, at an­sø­ger ik­ke er ho­ved­mod­ta­ger af an­dre be­vil­lin­ger, der til­sam­men over­sti­ger 4 mil­li­o­ner kro­ner per år.

”Den ori­gi­na­le og kre­a­ti­ve idé kan li­ge så godt kom­me fra en yn­gre for­sker, der end­nu ik­ke har op­ar­bej­det et tungt CV. Gen­nem NERD øn­sker vi og­så at til­go­de­se den­ne må­l­grup­pe, der of­te kan ha­ve svært ved at få be­vil­lin­ger til at for­føl­ge kre­a­ti­ve ide­er. Det er sam­ti­dig vo­res håb, at den lan­ge tids­ho­ri­sont på 7 år vil mu­lig­gø­re, at bå­de mand­li­ge og kvin­de­li­ge NERD-mod­ta­­ge­re, som stif­ter fa­mi­lie i for­lø­bet, sam­ti­dig får mu­lig­hed for at de­mon­stre­re vi­den­ska­be­lig ex­cel­len­ce og ori­gi­na­li­tet, og at pro­gram­met så­le­des kan bi­dra­ge til at fast­hol­de dem i en vi­den­ska­be­lig kar­ri­e­re,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de i pres­se­med­del­el­sen.

Om NERD

Det over­ord­ne­de mål med NERD er at støt­te ori­gi­nal grund­forsk­ning in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­nisk vi­den­skab, her­un­der – men ik­ke be­græn­set til – fy­sik, ke­mi, ma­te­ma­tik og da­ta­lo­gi. An­søg­nin­gen skal be­skri­ve, hvor­dan ud­fal­det af pro­jek­tet har po­ten­ti­el­le tvær­fag­li­ge an­ven­del­ser in­den for li­­fe-sci­en­­ce el­ler bi­o­tek­no­lo­gi.

For­ske­re på et­hvert kar­ri­e­re­trin ef­ter at ha­ve op­nå­et en ph.d.-grad er be­ret­ti­ge­de til at an­sø­ge, dog med det krav, at an­sø­ger ik­ke må væ­re ho­ved­mod­ta­ger af an­dre be­vil­lin­ger for me­re end 4 mil­li­o­ner kr. per år. Læs me­re om an­søg­nings­pro­ces­sen her.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.