Novo Nordisk Fonden lancerer ny pulje til vilde forskningsidéer

Novo Nordisk Fonden afsætter 300 mio. kr. i en ny pulje til kreative forskningsidéer inden for naturvidenskab og teknik.

Videnskab
"Den ori­gi­na­le og kre­a­ti­ve idé kan li­ge så godt kom­me fra en yn­gre for­sker, der end­nu ik­ke har op­ar­bej­det et tungt CV," si­ger Le­ne Od­ders­he­de, He­ad of Nat-Tech, No­vo Nor­disk Fonden.

NERD er nav­net på en ny pul­je til fi­nan­si­e­ring af de­di­ke­re­de for­ske­res kre­a­ti­ve idéer in­den for et No­vo Nor­disk Fon­dens nye støt­te­o­m­rå­der, nem­lig na­tur­vi­den­skab og tek­nisk vi­den­ska­be­lig forskning.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pres­se­med­del­el­se om fon­dens nye forsk­nings­pro­gram – New Expl­ora­tory Re­search and Discovery.

”For­må­let med NERD er at mu­lig­gø­re ba­ne­bry­den­de ny forsk­ning in­den for de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­ni­ske di­sci­pli­ner. Pro­gram­met er må­l­ret­tet am­bi­tiø­se, de­di­ke­re­de for­ske­re, der pri­o­ri­te­rer at for­føl­ge eg­ne kre­a­ti­ve ide­er i la­bo­ra­to­ri­et og øn­sker at fast­hol­de fo­kus på et em­ne over lang tid for der­i­gen­nem at frem­brin­ge ny ori­gi­nal vi­den,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, He­ad of Nat-Tech, No­vo Nor­disk Fonden.

For at un­der­støt­te lang­sig­tet og ved­hol­den­de forsk­ning kan for­ske­re sø­ge op til 14 mio. kr. over syv år.

An­søg­nin­ger til pulj­en kom­mer til at gen­nem­gå en to­fa­set eva­lu­e­rings­pro­ces: For at styr­ke fo­kus på den kre­a­ti­ve forsk­nings­idé vil be­døm­mel­ses­ko­mitéen i før­ste fa­se ude­luk­ken­de ha­ve ad­gang til an­sø­ge­res pro­jekt­be­skri­vel­se og ud­væl­ge pro­jek­ter ba­se­ret på den vi­den­ska­be­li­ge idé og ori­gi­na­li­tet. Først i an­den fa­se ta­ges hen­syn til an­sø­ge­res CV.

For at sø­ge fi­nan­si­e­ring gen­nem NERD er det end­vi­de­re et krav, at an­sø­ger ik­ke er ho­ved­mod­ta­ger af an­dre be­vil­lin­ger, der til­sam­men over­sti­ger 4 mil­li­o­ner kro­ner per år.

”Den ori­gi­na­le og kre­a­ti­ve idé kan li­ge så godt kom­me fra en yn­gre for­sker, der end­nu ik­ke har op­ar­bej­det et tungt CV. Gen­nem NERD øn­sker vi og­så at til­go­de­se den­ne må­l­grup­pe, der of­te kan ha­ve svært ved at få be­vil­lin­ger til at for­føl­ge kre­a­ti­ve ide­er. Det er sam­ti­dig vo­res håb, at den lan­ge tids­ho­ri­sont på 7 år vil mu­lig­gø­re, at bå­de mand­li­ge og kvin­de­li­ge NERD-mod­ta­ge­re, som stif­ter fa­mi­lie i for­lø­bet, sam­ti­dig får mu­lig­hed for at de­mon­stre­re vi­den­ska­be­lig ex­cel­len­ce og ori­gi­na­li­tet, og at pro­gram­met så­le­des kan bi­dra­ge til at fast­hol­de dem i en vi­den­ska­be­lig kar­ri­e­re,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de i pressemeddelelsen.

Om NERD

Det over­ord­ne­de mål med NERD er at støt­te ori­gi­nal grund­forsk­ning in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­nisk vi­den­skab, her­un­der – men ik­ke be­græn­set til – fy­sik, ke­mi, ma­te­ma­tik og da­ta­lo­gi. An­søg­nin­gen skal be­skri­ve, hvor­dan ud­fal­det af pro­jek­tet har po­ten­ti­el­le tvær­fag­li­ge an­ven­del­ser in­den for li­fe-sci­en­ce el­ler bioteknologi.

For­ske­re på et­hvert kar­ri­e­re­trin ef­ter at ha­ve op­nå­et en ph.d.-grad er be­ret­ti­ge­de til at an­sø­ge, dog med det krav, at an­sø­ger ik­ke må væ­re ho­ved­mod­ta­ger af an­dre be­vil­lin­ger for me­re end 4 mil­li­o­ner kr. per år. Læs me­re om an­søg­nings­pro­ces­sen her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer