Det Obelske Familiefond rykker tættere på sit investeringsselskab

Alle fire medlemmer af bestyrelsen i Det Obelske Familiefond er indtrådt i bestyrelsen for investeringsselskabet C.W. Obel. Samtidig udgør medarbejderne i fonden og investeringsselskabet nu en fælles stab under ledelse af administrerende direktør Anders Christen Obel.

An­ders Chri­sten Obel er som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør dag­lig le­der af det nye fæl­les se­kre­ta­ri­at for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obel.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Obel-kon­cer­nens in­ve­ste­rings­sel­skab C.W. Obel A/S ryk­ker nu tæt sam­men i det, fon­den selv be­teg­ner som en mo­der­ni­se­ring af organisationsstrukturen.

Fon­dens be­sty­rel­se har ef­ter læn­ge­re tids stra­te­gi­ske drøf­tel­ser be­slut­tet at øge den le­del­ses­mæs­si­ge in­te­gra­tion mel­lem fond og in­ve­ste­rings­sel­skab. Det er sket ved, at al­le fi­re med­lem­mer af fonds­be­sty­rel­sen net­op er ind­t­rå­dt i in­ve­ste­rings­sel­ska­bets be­sty­rel­se, der og­så ud­gø­res af yder­li­ge­re to uaf­hæn­gi­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer og tre medarbejderrepræsentanter.

Der­u­d­over sam­les al­le me­d­ar­bej­de­re i fon­den og in­ve­ste­rings­sel­ska­bet i en ny fæl­les stab for at, som fon­den ud­tryk­ker det, for­enk­le ar­bejds­gan­ge­ne og sik­re et tæt­te­re sam­ar­bej­de på tværs af for­ret­ning og fonds­ud­de­lin­ger. Det sker un­der dag­lig le­del­se af An­ders Chri­sten Obel som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tho­mas Holm som in­ve­ste­rings­di­rek­tør og Jo­hn Amund Tøn­nes som uddelingsdirektør.

Frem til or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­gen hav­de Jo­hn Amund Tøn­nes ti­tel af di­rek­tør i fon­den, mens An­ders Chri­sten Obel si­den 2004 har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i C.W. Obel.

Der er ik­ke ta­le om en pa­lads­re­vo­lu­tion, men en ind­sats for at ska­be stør­re sam­men­hængs­kraft og en klar pro­fil for kon­cer­nen ved at ha­ve ét fæl­les vær­di­sæt og én sam­let fortælling

Gu­stav Mel­len­tin – Be­sty­rel­ses­for­mand, Det Obel­ske Familiefond

”Vi har haft end­nu et godt år, og kon­ti­nu­i­te­ten i bå­de fond og in­ve­ste­rings­sel­skab er et godt ud­gangs­punkt for at mo­der­ni­se­re kon­cer­nens or­ga­ni­sa­tions­struk­tur, så vi frem­over ar­bej­der end­nu tæt­te­re sam­men. Der er ik­ke ta­le om en pa­lads­re­vo­lu­tion, men en ind­sats for at ska­be stør­re sam­men­hængs­kraft og en klar pro­fil for kon­cer­nen ved at ha­ve ét fæl­les vær­di­sæt og én sam­let for­tæl­ling. En hø­je­re grad af in­te­gra­tion med or­ga­ni­sa­to­risk og kul­tu­rel hel­heds­tænk­ning vil væ­re til for­del for ar­bej­det i bå­de virk­som­hed og fond,” si­ger Gu­stav Mel­len­tin, be­sty­rel­ses­for­mand i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, i en skrift­lig kommentar.

Stor værdi i nyt samarbejde

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ud­de­ler år­ligt 120-150 mil­li­o­ner kro­ner in­den for støt­te­o­m­rå­der­ne ’un­ges men­tale sund­hed’, ’sam­tids­kunst og klas­sisk mu­sik’ og ’ud­vik­ling i Nord­jyl­land’. Fon­den er ene­e­jer af C.W. Obel A/S, som kom ud af 2022 med et re­sul­tat ef­ter skat på 321 mil­li­o­ner kroner.

Fon­dens bestyrelse

Be­sty­rel­sen i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond be­står af:

    • Gu­stav Mel­len­tin (for­mand)
    • Cri­sti­na Lage
    • Mor­ten Hesseldahl
    • Met­te Kirsti­ne Agger

Al­le fi­re sid­der og­så i be­sty­rel­sen for in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obel.

”I en tid præ­get af bå­de nye mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger er det fort­sat vo­res op­ga­ve at sik­re god le­del­se og de bedst mu­li­ge ram­mer for virk­som­he­den. Jeg by­der de nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer vel­kom­men og ser stor vær­di i det nye sam­ar­bej­de og den fæl­les ud­vik­ling fremad­ret­tet,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i C.W. Obel A/S Tom­my Thomsen.

Obel-kon­cer­nens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders Chri­sten Obel ser frem til et tæt­te­re sam­ar­bej­de om stra­te­gi­ske for­hold på tværs af be­sty­rel­ser­ne og et end­nu smi­di­ge­re sam­ar­bej­de mel­lem fond og sel­skab i det daglige.

”Den nye or­ga­ni­sa­tion er et led i at sik­re den lø­ben­de ud­vik­ling af tids­sva­ren­de struk­tu­rer og mål­sæt­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­nin­gen for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, ’Best pra­cti­ce’ for le­del­se og om­ver­de­nens for­vent­nin­ger til vo­res kom­merci­el­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter,” si­ger An­ders Chri­sten Obel.

Den nye or­ga­ni­sa­tions­struk­tur ér trå­dt i kraft. Di­rek­tio­nen vil i lø­bet af det kom­men­de år i sam­ar­bej­de med be­sty­rel­sen ud­vik­le en sam­let ho­vedstra­te­gi for koncernen.

Nyt medlem af bestyrelsen

I for­læn­gel­se af de or­ga­ni­sa­to­ri­ske æn­drin­ger har be­sty­rel­sen i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond end­vi­de­re få­et et nyt medlem.

Stif­ter af og tid­li­ge­re Ma­nag­ing Part­ner for Lund­beck­fon­den Ven­tu­res Met­te Kirsti­ne Ag­ger er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen. Her af­lø­ser hun Chri­sti­an Th. Kjøl­bye ef­ter den mak­si­ma­le valg­pe­ri­o­de på 16 år.

Si­den 2018 har Met­te Kirsti­ne Ag­ger væ­ret en del af in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obels bestyrelse.

”Det er en stor for­nø­jel­se at kun­ne by­de Met­te vel­kom­men i fonds­be­sty­rel­sen. Vi ken­der jo al­le­re­de hin­an­den fra sel­skabs­be­sty­rel­sen, og jeg ser Met­tes so­li­de er­fa­ring in­den for lang­sig­te­de ejer­skab som en ge­vinst for den vi­de­re stra­te­gi­ske ud­vik­ling af Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond,” si­ger Gu­stav Mellentin.

Met­te Kirsti­ne Ag­ger er Se­ni­or Ad­visor og CEO i Es­rum Bi­o­tech. Før sin lan­ge an­sæt­tel­se i Lund­beck­fon­den Ven­tu­res var Met­te Kirsti­ne Ag­ger medstif­ter af og di­rek­tør for 7TM Phar­ma og fle­re an­dre bi­o­tech-sel­ska­ber samt med­lem af le­del­ses­grup­pen i Neu­ro­search A/S.

Jeg ser frem til at bi­dra­ge med min vi­den og er­fa­ring i for­hold til bå­de stra­te­gi og pro­jek­t­ud­vik­ling, men i li­ge så høj grad min til­gang som iværksætter

Met­te Kirsti­ne Ag­ger – Nyt be­sty­rel­ses­med­lem, Det Obel­ske Familiefond

Fon­dens nye be­sty­rel­ses­med­lem er ud­dan­net bi­o­log fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har en MBA fra Hen­ley Bu­si­ness School.

”Jeg har gen­nem en år­ræk­ke ar­bej­det me­get med stra­te­gisk ejer­skab i fle­re for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge og kan se, hvor­dan det er til gavn for bå­de virk­som­he­der og sam­fun­det. Jeg ser frem til at bi­dra­ge med min vi­den og er­fa­ring i for­hold til bå­de stra­te­gi og pro­jek­t­ud­vik­ling, men i li­ge så høj grad min til­gang som iværk­sæt­ter, hvor det gæl­der om at væ­re åben og nys­ger­rig for at ska­be nye løs­nin­ger på kend­te ud­for­drin­ger. Per­son­ligt fin­der jeg fon­dets ar­bej­de for op­byg­ning af po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber lan­det over utro­lig vig­tigt, for­di det gør en for­skel for al­le at ha­ve et sted at hø­re til,” si­ger Met­te Kirsti­ne Ag­ger i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer