Katherine Richardson: Der skal ruskes op i Aage V. Jensen Naturfond

Professor Katherine Richardson har siden januar i år været bestyrelsesformand for Aage V. Jensen Naturfond, og 1. september starter Hanne Haack Larsen som ny direktør. Ifølge Katherine Richardson vil fondens nye ledelse stå for en ”yderligere professionalisering,” indgå nye partnerskaber, se strategien efter i sømmene og opgradere fondens elektroniske ansigt udadtil. Samtidig skal medarbejderne i fonden vænne sig til, at det efter flere end 30 år med Leif Skov i spidsen nu er andre, som bestemmer.

Katherine Richardson (foto: Magnus Aronson)
"Jeg for­ven­ter man­ge stør­re æn­drin­ger. Men er det ik­ke og­så al­tid godt at ru­ske lidt op i en bu­tik?" spør­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on, der i sep­tem­ber 2019 over­tog po­sten som for­mand for be­sty­rel­sen i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond ef­ter Leif Skov (fo­to: Magnus Aronson).

Der er ik­ke fa­ste plad­ser, når den fem per­so­ner sto­re be­sty­rel­se i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond hol­der si­ne mø­der – bort­set fra én: For­man­den har sin fa­ste stol.

I ja­nu­ar i år over­tog Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen po­sten som for­mand for be­sty­rel­sen i na­tur­fon­den og der­med for­mands­sto­len, da den ube­strid­te front­fi­gur i Aa­ge V. Jen­sens Fon­de, Leif Skov, i en al­der af 81 år og ef­ter me­re end 30 år i fon­de­nes tje­ne­ste – her­i­blandt i po­si­tio­nen som na­tur­fon­dens for­mand si­den dens op­ret­tel­se i 2008 – valg­te at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re til næstformanden.

Men på grund af cor­ona­kri­sen er der ind­til vi­de­re sta­dig ik­ke holdt ét ene­ste fy­sisk be­sty­rel­ses­mø­de i 2020, og det ærg­rer Kat­he­ri­ne Richardson:

”Jeg er me­get ked af cor­o­na, for jeg hav­de vir­ke­lig glæ­det mig til at over­ta­ge den fa­ste plads. Så nu skal vi alt­så snart ha­ve nog­le fy­si­ske mø­der, så jeg kan få lov til at sid­de i dén stol!”

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on si­ger det med et smil. Men der er in­gen tvivl om, at der sam­ti­dig er al­vor bag or­de­ne, og at den sym­bol­ske be­tyd­ning i at over­ta­ge for­mands­sto­len er stor.

I et stort in­ter­view med Fun­dats læg­ger den 66-åri­ge ame­ri­kansk­fød­te pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet så­le­des ik­ke skjul på, at hun på den ene si­de er me­get yd­myg over op­gra­de­rin­gen fra næst­for­mand til for­mand ef­ter Leif Skov, fon­dens alt­do­mi­ne­ren­de le­der­fi­gur i fle­re end 30 år. På den an­den si­de for­tæl­ler hun og­så åbent, hvor­dan hun ag­ter at ud­nyt­te sin ny­vund­ne po­si­tion til sam­men med fon­dens an­den nye top­le­der, di­rek­tør Han­ne Haa­ck Lar­sen, at ”ru­ske op” i fon­den og gen­nem­fø­re en lang ræk­ke forandringer.

Leif Skov er så­le­des ik­ke den ene­ste med ef­ter­nav­net Skov, som i år har valgt at for­la­de Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Sam­ti­dig med, at det i ja­nu­ar blev of­fent­lig­gjort, at Leif Skov op­fyld­te sit eget øn­ske ”gen­nem læn­ge­re tid” om at træ­de til­ba­ge som for­mand, kom det frem, at og­så søn­nen An­ders Skov net­op hav­de op­sagt sin di­rek­tørstil­ling i fon­den ud fra et, som det hed i fon­dens pres­se­med­del­el­se, ”øn­ske om at prø­ve kræf­ter med et an­det job.”

Ny direktør ”som sendt fra himlen”

Han­ne Haa­ck Lar­sen, der kom­mer fra en stil­ling som vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Kø­ben­havn, blev an­sat i ju­ni og til­træ­der som di­rek­tør 1. sep­tem­ber. Og så ly­der start­skud­det iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den el­lers til en ræk­ke for­an­drin­ger bå­de i ar­bejds­gan­ge, kom­mu­ni­ka­tion og stra­te­gi for fon­den, der blandt me­get an­det er Dan­marks stør­ste pri­va­te be­sid­der af naturarealer.

Jeg for­ven­ter man­ge stør­re æn­drin­ger. Men er det ik­ke og­så al­tid godt at ru­ske lidt op i en butik?

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

”Jeg for­ven­ter man­ge stør­re æn­drin­ger. Men er det ik­ke og­så al­tid godt at ru­ske lidt op i en bu­tik?” ly­der Kat­he­ri­ne Ri­chards­ons re­to­ri­ske spørgsmål.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on er sær­de­les glad for, at det net­op bli­ver sam­men med Han­ne Haa­ck Lar­sen, at hun skal ”ru­ske op i butikken.”

”Han­ne Haa­ck Lar­sen har som ud­dan­net bi­o­log bå­de den ret­te na­tur­for­stå­el­se, men har og­så en MBA og der­med den ret­te for­ret­nings­mæs­si­ge bag­grund. Hun kom­mer som sendt fra him­len, og det er vi ut­ro­ligt tak­nem­li­ge over,” fast­slår Kat­he­ri­ne Richardson.

”Da Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond blev op­ret­tet i 2008 var det som én blandt fle­re ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark un­der mo­der­fon­den i Lie­ch­tenste­in (Aa­ge V. Jen­sen Cha­ri­ty Fo­un­da­tion, red.). Men som ti­den er gå­et, er na­tur­fon­den vok­set til at væ­re ho­ve­d­ak­ti­vi­tet i Dan­mark. Jeg for­ven­ter, at vi nu ef­ter an­sæt­tel­sen af Han­ne æn­drer på en ræk­ke hid­ti­di­ge stan­dard­pro­ce­du­rer og la­ver nog­le om­struk­tu­re­rin­ger på ho­ved­kon­to­ret i Kamp­manns­ga­de i Kø­ben­havn, som re­flek­te­rer, at det er na­tur­fon­den, der er sto­re­bror, og de øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter, som skal ser­vi­ce­res i det hus. Hun skal sæt­te sig for bor­den­den i for­hold til, hvor­dan det hus og det kon­tor skal fun­ge­re, og hun får en væ­sent­ligt an­der­le­des rol­le, end An­ders Skov har haft. Blandt an­det kom­mer Han­ne til at bru­ge væ­sent­ligt min­dre tid på den dag­li­ge drift af ejen­dom­me end hen­des for­gæn­ger, idet hun kan få god hjæl­pe til den op­ga­ve fra vi­ce­di­rek­tør Ja­cob Pals­gaard An­der­sen, der nu fy­sisk pla­ce­res på ho­ved­kon­to­ret i Kø­ben­havn,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Et af de kon­kre­te punk­ter, hvor Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den skal skrue ge­val­digt op for am­bi­tions- og ak­ti­vi­tets­ni­veau­et, er på det kom­mu­ni­ka­ti­ve område.

En af de me­get po­si­ti­ve ting, der er kom­met ud af cor­ona­kri­sen, er, at vi har få­et man­ge fle­re un­ge, som før ab­so­lut ik­ke var flit­ti­ge gæ­ster i sko­ve­ne, ud i na­tu­ren, og dem vil vi vir­ke­lig ger­ne hol­de fast i.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

”Med ud­gangs­punkt i Han­nes bag­grund i for­mid­ling og pu­bli­kum­s­kon­takt på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um vil der nok ske en enorm op­gra­de­ring af vo­res elek­tro­ni­ske an­sigt udadtil, det vil si­ge vo­res web­s­i­te og vo­res so­ci­a­le me­di­er. Det hæn­ger sam­men med, at vi sam­ti­dig ger­ne vil la­ve me­get me­re ret­tet mod børn og un­ge. En af de me­get po­si­ti­ve ting, der er kom­met ud af cor­ona­kri­sen, er, at vi har få­et man­ge fle­re un­ge, som før ab­so­lut ik­ke var flit­ti­ge gæ­ster i sko­ve­ne, ud i na­tu­ren, og dem vil vi vir­ke­lig ger­ne hol­de fast i. Og der kom­mer den nye di­rek­tør med nog­le kom­pe­ten­cer, som fal­der på tørt sted. Dér har vi ik­ke tid­li­ge­re væ­ret stær­ke,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Flere på naturscenen

Et an­det om­rå­de, hvor man frem­over kom­mer til at op­le­ve nye tak­ter og to­ner fra fon­den, er i for­hold til part­ner­ska­ber, og i den for­bin­del­se vil den nye for­mand og di­rek­tør sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se kri­tisk gen­nem­gå fon­dens strategi.

”Det, at vi fra 1. sep­tem­ber er to nye per­so­ner i spid­sen for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, tror jeg vil be­ty­de en yder­li­ge­re pro­fes­sio­na­li­se­ring af den må­de, fon­den fun­ge­rer på, og jeg for­ven­ter og­så, at det vil ud­lø­se en ind­sats med at ud­vik­le og ajour­fø­re den stra­te­gi, som blev ud­vik­let for fem-seks år si­den. Den er god, men ta­ger ik­ke høj­de for, at vi ik­ke læn­ge­re er ale­ne på sce­nen. Ind­til for gan­ske ny­lig var det kun os, som in­ter­es­se­re­de sig for na­tur, og vi op­køb­te næ­sten 30 na­tur­per­ler, som sta­ten og an­dre ik­ke hav­de råd til, for ek­sem­pel Vej­ler­ne, Fil­sø, Lil­le Vild­mo­se, Gyl­denste­en Strand og Æbe­lø. Nu er der fle­re ak­tø­rer på ba­nen, blandt an­dre Den Dan­ske Na­tur­fond, som vi selv bi­drog til op­ret­tel­sen af, og der er en ge­ne­relt sti­gen­de in­ter­es­se for na­tu­ren. Dét, at vi ik­ke læn­ge­re er ale­ne på sce­nen, gør, at vi skal gen­tæn­ke vo­res rol­le, og der­for er det me­get til­trængt, at vi gi­ver vo­res stra­te­gi et ef­ter­syn,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

I kølvan­det på den pro­ces ser Kat­he­ri­ne Ri­chards­on en god mu­lig­hed for, at fon­den frem­over skal ha­ve nog­le nye ”le­ge­kam­me­ra­ter” blandt an­det i det dan­ske landbrug.

”Dan­mark er et af de lan­de i ver­den med mindst na­tu­ra­re­al. Vi har til gen­gæld p.t. 62 pro­cent land­brugs­a­re­al, og med hån­den på hjer­tet tør jeg godt si­ge, at om 30 år er an­de­len af land­brugs­jord ik­ke læn­ge­re så stor. Så vi kom­mer til at for­hol­de os til no­get jord, som vi skal for­sø­ge gi­ve til­ba­ge til na­tu­ren, og jeg me­ner, at fon­den i de kom­men­de år skal ha­ve et væ­sent­ligt fo­kus på genop­ret­ning af nog­le af de de­le af na­tu­ren, vi som sam­fund har brugt og tjent pen­ge på, og som skal gi­ves til­ba­ge til na­tu­ren på bedst mu­lig vis. Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond skal væ­re et sted, hvor man hen­ter in­spira­tion og evi­dens for, hvor­dan man kan om­dan­ne land­brugs­jord til na­tur – og det be­ty­der, at vi skal ha­ve nog­le nye le­ge­kam­me­ra­ter og part­ner­ska­ber. Jeg ser for ek­sem­pel me­get ger­ne, at vi kan bli­ve en sam­ar­bejds­part­ner til land­bru­get på en helt an­den må­de, end det er sket før, og blandt an­det der­for er der god grund til at ud­vi­de – el­ler skif­te ud i – vo­res hid­ti­di­ge part­ner­skabspor­te­føl­je,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

– Fon­den er den stør­ste pri­va­te be­sid­der af na­tu­ra­re­a­ler i Dan­mark. Skal I fort­sæt­te med at eje så stor en del af den dan­ske natur?

”Ejer­skab er ab­so­lut ik­ke et mål i sig selv fra vo­res si­de. Men for ek­sem­pel ved Vej­ler­ne var det ik­ke mu­ligt for sta­ten at ho­ste op med de pen­ge på det tids­punkt, og der­for gik vi ind og put­te­de pen­ge i om­rå­det for at be­skyt­te na­tu­ren. Må­let for os nu og i frem­ti­den er at få den bed­ste be­skyt­tel­ses­form for et gi­vent are­al, og hvis det er at eje, vil vi over­ve­je at gø­re det. Men der er og­så are­a­ler, vi har købt og se­ne­re gi­vet vi­de­re til lo­ka­le na­tur­for­e­nin­ger,” po­in­te­r­er Kat­he­ri­ne Richardson.

Ikke veltrænede i forandringer

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on er me­get be­vidst om, at der for den nye le­del­se lig­ger en per­so­na­le­mæs­sig ud­for­dring i at hånd­te­re me­d­ar­bej­de­re i fon­den, der, som hun ud­tryk­ker det, skal væn­ne sig til, at det nu er ”en an­den end Leif, der bestemmer.”

”Ind­til vi­de­re har det væ­ret en lil­le smu­le svært. Det si­ger sig selv, at når du har en virk­som­hed, som har haft den sam­me le­der i 30 år, er over­gan­gen til ny le­del­se van­ske­lig, og vi har til­med haft en lang pe­ri­o­de med en di­rek­tør, som al­le vid­ste ik­ke fort­sæt­ter, og en ny­an­sat di­rek­tør, som først star­ter 1. sep­tem­ber. Vi har ik­ke en stab, som er vel­træ­net i for­an­drin­ger, og ind­til vi får Han­ne godt op på sad­len, vil der sik­kert sta­dig væ­re no­get usik­ker­hed hos de folk, som kun har kendt Leif og An­ders. Jeg for­nem­mer dog sam­ti­dig, at man­ge nu ba­re er utå­l­mo­di­ge ef­ter at kom­me i gang med det nye, der skal ske,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Jeg fø­ler mig lidt fat­tig som for­mand i for­hold til Leif, for­di han gjor­de det til et fuld­tidsjob, mens jeg får min løn fra et an­det sted.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

– Hvor­dan har det væ­ret for dig per­son­ligt at skul­le over­ta­ge for­mands­ansva­ret ef­ter net­op Leif Skov?

”Det er jeg me­get yd­myg i for­hold til. Leif Skov har væ­ret enormt dyg­tig til at få de pen­ge, som Aa­ge V. Jen­sen ef­ter­lod, til at yng­le. Han har væ­ret skarp og har vir­ke­lig gi­vet ar­bej­det fuld tid. Jeg fø­ler mig lidt fat­tig som for­mand i for­hold til Leif, for­di han gjor­de det til et fuld­tidsjob, mens jeg får min løn fra et an­det sted, og jeg har der­u­d­over ik­ke den sam­me juri­di­ske kom­pe­ten­ce som Leif. Og uden at ha­ve dis­ku­te­ret det med Leif, tør jeg godt si­ge, at han ik­ke gav fon­den fra sig, før han føl­te, den var til­stræk­ke­ligt sta­bil og le­ve­dyg­tig til at kun­ne kla­re sig uden ham,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Dødærgerligt

Pe­ri­o­den i for­mands­sto­len bli­ver dog en kort én af slagsen for Kat­he­ri­ne Ri­chards­on. Fon­den føl­ger så­le­des an­be­fa­lin­gen fra Ko­mi­te­en for god Fonds­le­del­se om, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer væl­ges for en pe­ri­o­de på mak­si­malt fi­re år og kun kan ge­nud­pe­ges to gan­ge. Ul­ti­mo 2019 hav­de Kat­he­ri­ne Ri­chards­on sid­det 12 år i be­sty­rel­sen og skul­le der­for prin­ci­pi­elt for­la­de be­sty­rel­ses­lo­ka­let på linje med ad­vo­kat Sys Rovsing, der var trå­dt ind i fon­dens be­sty­rel­se samtidig.

Men på grund af de fo­re­stå­en­de ro­ka­der på bå­de for­mands- og di­rek­tør­po­sten tak­ke­de Kat­he­ri­ne Ri­chards­on ja til at ta­ge ét år me­re i be­sty­rel­sen på dis­pen­sa­tion og i den pe­ri­o­de be­stri­de for­mands­hver­vet. Men ved ud­gan­gen af 2020 er det de­fi­ni­tivt far­vel til Aa­ge V. Jen­sen Naturfond.

Ind­til jeg stop­per, kæm­per jeg en brav kamp for at gi­ve fon­den et godt fun­da­ment at kom­me vi­de­re på.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

”Vi vid­ste, at det­te vil­le bli­ve et enormt kri­tisk år, og der­for vil­le det væ­re godt med no­get er­fa­ring på for­mand­spo­sten. Jeg sy­nes, det er dø­dær­ger­ligt at skul­le stop­pe ved årets ud­gang, men så­dan er gover­nan­ce-reg­ler­ne. Ind­til jeg stop­per, kæm­per jeg en brav kamp for at gi­ve fon­den et godt fun­da­ment at kom­me vi­de­re på,” un­der­stre­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Hvem, der over­ta­ger hen­des plads i be­sty­rel­sen fra års­skif­tet, er end­nu uvist. Pro­ces­sen med at fin­de en eg­net kan­di­dat er net­op sat i gang i et ud­valg un­der be­sty­rel­sen, og først i be­gyn­del­sen af 2021 kon­sti­tu­e­rer den nye be­sty­rel­se sig og væl­ger sin formand.

Det er i den for­bin­del­se værd at be­mær­ke, at det ik­ke er umu­ligt, at der fra ja­nu­ar 2021 igen kom­mer en Skov i for­mands­sto­len. Blandt med­lem­mer­ne i den fem per­so­ner sto­re be­sty­rel­se sid­der så­le­des ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov, der er dat­ter af Leif Skov og for­mand for Aa­ge V. Jen­sen Cha­ri­ty Fo­un­da­tion i Liechtenstein.

Forventer ikke stort overskud i år

Uan­set hvem di­rek­tø­ren i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond fra star­ten af 2021 skal dan­ne top­le­del­ses­mak­ker­par med, kom­mer le­del­sen gi­vet­vis til at skul­le slik­ke sår­e­ne ef­ter en cor­ona­kri­se, som og­så for den ri­ge na­tur­fond vil få betydning.

End­nu er det iføl­ge Kat­he­ri­ne Ri­chards­on for tid­ligt at gis­ne om, præ­cis hvor øko­no­misk hårdt ramt fon­den bli­ver af pan­de­mi­ens følgevirkninger.

Der er mor­ge­ner, hvor jeg er våg­net og har kun­net se, at vi over nat­ten har mi­stet 200 mil­li­o­ner kroner.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

”Der er mor­ge­ner, hvor jeg er våg­net og har kun­net se, at vi over nat­ten har mi­stet 200 mil­li­o­ner kro­ner, men det vir­ker som om, tin­ge­ne har sta­bi­li­se­ret sig lidt. Må­ske bli­ver vi på grund af cor­o­na nødt til at sty­re vo­res arm­be­væ­gel­ser lidt, må­ske bli­ver det Bu­si­ness as usu­al – det er end­nu svært at si­ge. Umid­del­bart for­ven­ter jeg ik­ke no­get stort over­skud i år, men til gen­gæld hav­de vi et pænt over­skud sid­ste år, så ind­til vi­de­re er der ik­ke grund til at tro, vi ik­ke kan fort­sæt­te som hidtil med vo­res ud­de­lin­ger. Det skyl­des ik­ke mindst, at vi al­le­re­de har in­ve­ste­ret rig­tig me­get i at op­gra­de­re pu­bli­kums­fa­ci­li­te­ter­ne på de na­tu­ra­re­a­ler, vi ejer, så der bur­de ik­ke kom­me stør­re ud­gif­ter der­til i den kom­men­de tid,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Na­tur­fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger i 2017 var på 115 mil­li­o­ner kro­ner og i 2018 på 120 mil­li­o­ner kro­ner. Men i 2019 faldt be­lø­bet til 87 mil­li­o­ner kroner.

Ned­gan­gen i ud­de­lin­ger i 2019 skal dog på in­gen må­de ta­ges som et ud­tryk for lavvan­de i kas­sen hos den vel­pol­stre­de fond, der kom ud af 2019 med et over­skud på 268 mil­li­o­ner kro­ner og en egen­ka­pi­tal på to mil­li­ar­der kro­ner. Der­i­mod skyl­des ud­de­lings­ned­gan­gen i 2019 det flow på cir­ka fem år, som man­ge af fon­dens forsk­nings­be­vil­lin­ger følger.

”De se­ne­ste fem-seks år har vi i høj grad gi­vet fem-åri­ge be­vil­lin­ger af en væ­sent­lig stør­re stør­rel­se end de man­ge og min­dre be­vil­lin­ger, vi ind­til da hav­de gi­vet. Fle­re af de fem-åri­ge pro­jek­ter er ved at væ­re af­slut­tet og vil nu bli­ve eva­lu­e­ret, og jeg er sik­ker på, at vi frem­over vil se end­nu fle­re kæm­pe­ud­de­lin­ger på ty­pisk fem år ad gan­gen. Der kan selv­føl­ge­lig og­så væ­re ta­le om fær­re end fem år ad gan­gen – det kom­mer an på, hvor me­get for­sker­ne sø­ger om – men vi er åb­ne for be­vil­lin­ger i op til fem år. Og det vil så igen be­ty­de, at vi og­så frem­over kom­mer til at se sto­re for­skyd­nin­ger mel­lem åre­ne i for­hold til, hvor me­get årets sam­le­de ud­de­lings­be­løb en­der på,” for­kla­rer Kat­he­ri­ne Richardson.

Blå bog: Kat­he­ri­ne Richardson
  • Født: 11. maj 1954 i USA (66 år).
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond si­den ja­nu­ar 2020. Med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2008.
  • Pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og le­der af Sustai­na­bi­li­ty Sci­en­ce Center.
  • Med­lem af Kli­ma­rå­det. Tid­li­ge­re med­lem af eks­pert­ko­mité ned­sat af FN´s ge­ne­ral­se­kre­tær til at skri­ve ‘”Glo­bal Sustai­nab­le De­ve­l­op­ment Report 2019’”, tid­li­ge­re for­mand for Kli­makom­mis­sio­nen og tid­li­ge­re for­mand for Sta­tens Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Forskningsråd.

Ud­de­lin­ger­ne i 2020 kom­mer for­ment­lig iføl­ge for­man­den til at lan­de på ni­veau med 2019, må­ske end­da lavere.

”Til gen­gæld for­ven­ter jeg, at næ­ste år, 2021, bli­ver et stort år i for­hold til forsk­nings­be­vil­lin­ger, idet der snart skal in­vi­te­res til nye an­søg­nin­ger,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer