Katherine Richardson: Der skal ruskes op i Aage V. Jensen Naturfond

Pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on har si­den ja­nu­ar i år væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, og 1. sep­tem­ber star­ter Han­ne Haa­ck Lar­sen som ny di­rek­tør. Iføl­ge Kat­he­ri­ne Ri­chards­on vil fon­dens nye le­del­se stå for en ”yder­li­ge­re pro­fes­sio­na­li­se­ring,” ind­gå nye part­ner­ska­ber, se stra­te­gi­en ef­ter i søm­me­ne og op­gra­de­re fon­dens elek­tro­ni­ske an­sigt udadtil. Sam­ti­dig skal me­d­ar­bej­der­ne i fon­den væn­ne sig til, at det ef­ter fle­re end 30 år med Leif Skov i spid­sen nu er an­dre, som be­stem­mer.

Katherine Richardson (foto: Magnus Aronson)
"Jeg for­ven­ter man­ge stør­re æn­drin­ger. Men er det ik­ke og­så al­tid godt at ru­ske lidt op i en bu­tik?" spør­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on, der i sep­tem­ber 2019 over­tog po­sten som for­mand for be­sty­rel­sen i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond ef­ter Leif Skov (fo­to: Magnus Aron­son).

Der er ik­ke fa­ste plad­ser, når den fem per­so­ner sto­re be­sty­rel­se i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond hol­der si­ne mø­der – bort­set fra én: For­man­den har sin fa­ste stol.

I ja­nu­ar i år over­tog Kat­he­ri­ne Ri­chards­on Chri­sten­sen po­sten som for­mand for be­sty­rel­sen i na­tur­fon­den og der­med for­mands­sto­len, da den ube­strid­te front­fi­gur i Aa­ge V. Jen­sens Fon­de, Leif Skov, i en al­der af 81 år og ef­ter me­re end 30 år i fon­de­nes tje­ne­ste – her­i­blandt i po­si­tio­nen som na­tur­fon­dens for­mand si­den dens op­ret­tel­se i 2008 – valg­te at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re til næst­for­man­den.

Men på grund af cor­ona­kri­sen er der ind­til vi­de­re sta­dig ik­ke holdt ét ene­ste fy­sisk be­sty­rel­ses­mø­de i 2020, og det ærg­rer Kat­he­ri­ne Ri­chards­on:

”Jeg er me­get ked af cor­o­na, for jeg hav­de vir­ke­lig glæ­det mig til at over­ta­ge den fa­ste plads. Så nu skal vi alt­så snart ha­ve nog­le fy­si­ske mø­der, så jeg kan få lov til at sid­de i dén stol!”

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on si­ger det med et smil. Men der er in­gen tvivl om, at der sam­ti­dig er al­vor bag or­de­ne, og at den sym­bol­ske be­tyd­ning i at over­ta­ge for­mands­sto­len er stor.

I et stort in­ter­view med Fun­dats læg­ger den 66-åri­­ge ame­ri­kansk­fød­te pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet så­le­des ik­ke skjul på, at hun på den ene si­de er me­get yd­myg over op­gra­de­rin­gen fra næst­for­mand til for­mand ef­ter Leif Skov, fon­dens alt­do­mi­ne­ren­de le­der­fi­gur i fle­re end 30 år. På den an­den si­de for­tæl­ler hun og­så åbent, hvor­dan hun ag­ter at ud­nyt­te sin ny­vund­ne po­si­tion til sam­men med fon­dens an­den nye top­le­der, di­rek­tør Han­ne Haa­ck Lar­sen, at ”ru­ske op” i fon­den og gen­nem­fø­re en lang ræk­ke for­an­drin­ger.

Leif Skov er så­le­des ik­ke den ene­ste med ef­ter­nav­net Skov, som i år har valgt at for­la­de Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Sam­ti­dig med, at det i ja­nu­ar blev of­fent­lig­gjort, at Leif Skov op­fyld­te sit eget øn­ske ”gen­nem læn­ge­re tid” om at træ­de til­ba­ge som for­mand, kom det frem, at og­så søn­nen An­ders Skov net­op hav­de op­sagt sin di­rek­tørstil­ling i fon­den ud fra et, som det hed i fon­dens pres­se­med­del­el­se, ”øn­ske om at prø­ve kræf­ter med et an­det job.”

Ny direktør ”som sendt fra himlen”

Han­ne Haa­ck Lar­sen, der kom­mer fra en stil­ling som vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Kø­ben­havn, blev an­sat i ju­ni og til­træ­der som di­rek­tør 1. sep­tem­ber. Og så ly­der start­skud­det iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den el­lers til en ræk­ke for­an­drin­ger bå­de i ar­bejds­gan­ge, kom­mu­ni­ka­tion og stra­te­gi for fon­den, der blandt me­get an­det er Dan­marks stør­ste pri­va­te be­sid­der af na­tu­ra­re­a­ler.

Jeg for­ven­ter man­ge stør­re æn­drin­ger. Men er det ik­ke og­så al­tid godt at ru­ske lidt op i en bu­tik?

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond

”Jeg for­ven­ter man­ge stør­re æn­drin­ger. Men er det ik­ke og­så al­tid godt at ru­ske lidt op i en bu­tik?” ly­der Kat­he­ri­ne Ri­chards­ons re­to­ri­ske spørgs­mål.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on er sær­de­les glad for, at det net­op bli­ver sam­men med Han­ne Haa­ck Lar­sen, at hun skal ”ru­ske op i bu­tik­ken.”

”Han­ne Haa­ck Lar­sen har som ud­dan­net bi­o­log bå­de den ret­te na­tur­for­stå­el­se, men har og­så en MBA og der­med den ret­te for­ret­nings­mæs­si­ge bag­grund. Hun kom­mer som sendt fra him­len, og det er vi ut­ro­ligt tak­nem­li­ge over,” fast­slår Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

”Da Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond blev op­ret­tet i 2008 var det som én blandt fle­re ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark un­der mo­der­fon­den i Lie­ch­tenste­in (Aa­ge V. Jen­sen Cha­ri­ty Fo­un­da­tion, red.). Men som ti­den er gå­et, er na­tur­fon­den vok­set til at væ­re ho­ve­d­ak­ti­vi­tet i Dan­mark. Jeg for­ven­ter, at vi nu ef­ter an­sæt­tel­sen af Han­ne æn­drer på en ræk­ke hid­ti­di­ge stan­dard­pro­ce­du­rer og la­ver nog­le om­struk­tu­re­rin­ger på ho­ved­kon­to­ret i Kamp­manns­ga­de i Kø­ben­havn, som re­flek­te­rer, at det er na­tur­fon­den, der er sto­re­bror, og de øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter, som skal ser­vi­ce­res i det hus. Hun skal sæt­te sig for bor­den­den i for­hold til, hvor­dan det hus og det kon­tor skal fun­ge­re, og hun får en væ­sent­ligt an­der­le­des rol­le, end An­ders Skov har haft. Blandt an­det kom­mer Han­ne til at bru­ge væ­sent­ligt min­dre tid på den dag­li­ge drift af ejen­dom­me end hen­des for­gæn­ger, idet hun kan få god hjæl­pe til den op­ga­ve fra vi­ce­di­rek­tør Ja­cob Pals­gaard An­der­sen, der nu fy­sisk pla­ce­res på ho­ved­kon­to­ret i Kø­ben­havn,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Et af de kon­kre­te punk­ter, hvor Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den skal skrue ge­val­digt op for am­­bi­tions- og ak­ti­vi­tets­ni­veau­et, er på det kom­mu­ni­ka­ti­ve om­rå­de.

En af de me­get po­si­ti­ve ting, der er kom­met ud af cor­ona­kri­sen, er, at vi har få­et man­ge fle­re un­ge, som før ab­so­lut ik­ke var flit­ti­ge gæ­ster i sko­ve­ne, ud i na­tu­ren, og dem vil vi vir­ke­lig ger­ne hol­de fast i.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond

”Med ud­gangs­punkt i Han­nes bag­grund i for­mid­ling og pu­bli­kum­s­kon­takt på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um vil der nok ske en enorm op­gra­de­ring af vo­res elek­tro­ni­ske an­sigt udadtil, det vil si­ge vo­res web­s­i­te og vo­res so­ci­a­le me­di­er. Det hæn­ger sam­men med, at vi sam­ti­dig ger­ne vil la­ve me­get me­re ret­tet mod børn og un­ge. En af de me­get po­si­ti­ve ting, der er kom­met ud af cor­ona­kri­sen, er, at vi har få­et man­ge fle­re un­ge, som før ab­so­lut ik­ke var flit­ti­ge gæ­ster i sko­ve­ne, ud i na­tu­ren, og dem vil vi vir­ke­lig ger­ne hol­de fast i. Og der kom­mer den nye di­rek­tør med nog­le kom­pe­ten­cer, som fal­der på tørt sted. Dér har vi ik­ke tid­li­ge­re væ­ret stær­ke,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Flere på naturscenen

Et an­det om­rå­de, hvor man frem­over kom­mer til at op­le­ve nye tak­ter og to­ner fra fon­den, er i for­hold til part­ner­ska­ber, og i den for­bin­del­se vil den nye for­mand og di­rek­tør sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se kri­tisk gen­nem­gå fon­dens stra­te­gi.

”Det, at vi fra 1. sep­tem­ber er to nye per­so­ner i spid­sen for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, tror jeg vil be­ty­de en yder­li­ge­re pro­fes­sio­na­li­se­ring af den må­de, fon­den fun­ge­rer på, og jeg for­ven­ter og­så, at det vil ud­lø­se en ind­sats med at ud­vik­le og ajour­fø­re den stra­te­gi, som blev ud­vik­let for fem-seks år si­den. Den er god, men ta­ger ik­ke høj­de for, at vi ik­ke læn­ge­re er ale­ne på sce­nen. Ind­til for gan­ske ny­lig var det kun os, som in­ter­es­se­re­de sig for na­tur, og vi op­køb­te næ­sten 30 na­tur­per­ler, som sta­ten og an­dre ik­ke hav­de råd til, for ek­sem­pel Vej­ler­ne, Fil­sø, Lil­le Vild­mo­se, Gyl­denste­en Strand og Æbe­lø. Nu er der fle­re ak­tø­rer på ba­nen, blandt an­dre Den Dan­ske Na­tur­fond, som vi selv bi­drog til op­ret­tel­sen af, og der er en ge­ne­relt sti­gen­de in­ter­es­se for na­tu­ren. Dét, at vi ik­ke læn­ge­re er ale­ne på sce­nen, gør, at vi skal gen­tæn­ke vo­res rol­le, og der­for er det me­get til­trængt, at vi gi­ver vo­res stra­te­gi et ef­ter­syn,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

I kølvan­det på den pro­ces ser Kat­he­ri­ne Ri­chards­on en god mu­lig­hed for, at fon­den frem­over skal ha­ve nog­le nye ”le­ge­kam­me­ra­ter” blandt an­det i det dan­ske land­brug.

”Dan­mark er et af de lan­de i ver­den med mindst na­tu­ra­re­al. Vi har til gen­gæld p.t. 62 pro­cent land­brugs­a­re­al, og med hån­den på hjer­tet tør jeg godt si­ge, at om 30 år er an­de­len af land­brugs­jord ik­ke læn­ge­re så stor. Så vi kom­mer til at for­hol­de os til no­get jord, som vi skal for­sø­ge gi­ve til­ba­ge til na­tu­ren, og jeg me­ner, at fon­den i de kom­men­de år skal ha­ve et væ­sent­ligt fo­kus på genop­ret­ning af nog­le af de de­le af na­tu­ren, vi som sam­fund har brugt og tjent pen­ge på, og som skal gi­ves til­ba­ge til na­tu­ren på bedst mu­lig vis. Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond skal væ­re et sted, hvor man hen­ter in­spira­tion og evi­dens for, hvor­dan man kan om­dan­ne land­brugs­jord til na­tur – og det be­ty­der, at vi skal ha­ve nog­le nye le­ge­kam­me­ra­ter og part­ner­ska­ber. Jeg ser for ek­sem­pel me­get ger­ne, at vi kan bli­ve en sam­ar­bejds­part­ner til land­bru­get på en helt an­den må­de, end det er sket før, og blandt an­det der­for er der god grund til at ud­vi­de – el­ler skif­te ud i – vo­res hid­ti­di­ge part­ner­skabspor­te­føl­je,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

– Fon­den er den stør­ste pri­va­te be­sid­der af na­tu­ra­re­a­ler i Dan­mark. Skal I fort­sæt­te med at eje så stor en del af den dan­ske na­tur?

”Ejer­skab er ab­so­lut ik­ke et mål i sig selv fra vo­res si­de. Men for ek­sem­pel ved Vej­ler­ne var det ik­ke mu­ligt for sta­ten at ho­ste op med de pen­ge på det tids­punkt, og der­for gik vi ind og put­te­de pen­ge i om­rå­det for at be­skyt­te na­tu­ren. Må­let for os nu og i frem­ti­den er at få den bed­ste be­skyt­tel­ses­form for et gi­vent are­al, og hvis det er at eje, vil vi over­ve­je at gø­re det. Men der er og­så are­a­ler, vi har købt og se­ne­re gi­vet vi­de­re til lo­ka­le na­tur­for­e­nin­ger,” po­in­te­r­er Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Ikke veltrænede i forandringer

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on er me­get be­vidst om, at der for den nye le­del­se lig­ger en per­so­na­le­mæs­sig ud­for­dring i at hånd­te­re me­d­ar­bej­de­re i fon­den, der, som hun ud­tryk­ker det, skal væn­ne sig til, at det nu er ”en an­den end Leif, der be­stem­mer.”

”Ind­til vi­de­re har det væ­ret en lil­le smu­le svært. Det si­ger sig selv, at når du har en virk­som­hed, som har haft den sam­me le­der i 30 år, er over­gan­gen til ny le­del­se van­ske­lig, og vi har til­med haft en lang pe­ri­o­de med en di­rek­tør, som al­le vid­ste ik­ke fort­sæt­ter, og en ny­an­sat di­rek­tør, som først star­ter 1. sep­tem­ber. Vi har ik­ke en stab, som er vel­træ­net i for­an­drin­ger, og ind­til vi får Han­ne godt op på sad­len, vil der sik­kert sta­dig væ­re no­get usik­ker­hed hos de folk, som kun har kendt Leif og An­ders. Jeg for­nem­mer dog sam­ti­dig, at man­ge nu ba­re er utå­l­mo­di­ge ef­ter at kom­me i gang med det nye, der skal ske,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Jeg fø­ler mig lidt fat­tig som for­mand i for­hold til Leif, for­di han gjor­de det til et fuld­tidsjob, mens jeg får min løn fra et an­det sted.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond

– Hvor­dan har det væ­ret for dig per­son­ligt at skul­le over­ta­ge for­mands­ansva­ret ef­ter net­op Leif Skov?

”Det er jeg me­get yd­myg i for­hold til. Leif Skov har væ­ret enormt dyg­tig til at få de pen­ge, som Aa­ge V. Jen­sen ef­ter­lod, til at yng­le. Han har væ­ret skarp og har vir­ke­lig gi­vet ar­bej­det fuld tid. Jeg fø­ler mig lidt fat­tig som for­mand i for­hold til Leif, for­di han gjor­de det til et fuld­tidsjob, mens jeg får min løn fra et an­det sted, og jeg har der­u­d­over ik­ke den sam­me juri­di­ske kom­pe­ten­ce som Leif. Og uden at ha­ve dis­ku­te­ret det med Leif, tør jeg godt si­ge, at han ik­ke gav fon­den fra sig, før han føl­te, den var til­stræk­ke­ligt sta­bil og le­ve­dyg­tig til at kun­ne kla­re sig uden ham,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Dødærgerligt

Pe­ri­o­den i for­mands­sto­len bli­ver dog en kort én af slagsen for Kat­he­ri­ne Ri­chards­on. Fon­den føl­ger så­le­des an­be­fa­lin­gen fra Ko­mi­te­en for god Fonds­le­del­se om, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer væl­ges for en pe­ri­o­de på mak­si­malt fi­re år og kun kan ge­nud­pe­ges to gan­ge. Ul­ti­mo 2019 hav­de Kat­he­ri­ne Ri­chards­on sid­det 12 år i be­sty­rel­sen og skul­le der­for prin­ci­pi­elt for­la­de be­sty­rel­ses­lo­ka­let på linje med ad­vo­kat Sys Rovsing, der var trå­dt ind i fon­dens be­sty­rel­se sam­ti­dig.

Men på grund af de fo­re­stå­en­de ro­ka­der på bå­de for­­mands- og di­rek­tør­po­sten tak­ke­de Kat­he­ri­ne Ri­chards­on ja til at ta­ge ét år me­re i be­sty­rel­sen på dis­pen­sa­tion og i den pe­ri­o­de be­stri­de for­mands­hver­vet. Men ved ud­gan­gen af 2020 er det de­fi­ni­tivt far­vel til Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond.

Ind­til jeg stop­per, kæm­per jeg en brav kamp for at gi­ve fon­den et godt fun­da­ment at kom­me vi­de­re på.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond

”Vi vid­ste, at det­te vil­le bli­ve et enormt kri­tisk år, og der­for vil­le det væ­re godt med no­get er­fa­ring på for­mand­spo­sten. Jeg sy­nes, det er dø­dær­ger­ligt at skul­le stop­pe ved årets ud­gang, men så­dan er gover­­nan­­ce-reg­­ler­­ne. Ind­til jeg stop­per, kæm­per jeg en brav kamp for at gi­ve fon­den et godt fun­da­ment at kom­me vi­de­re på,” un­der­stre­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Hvem, der over­ta­ger hen­des plads i be­sty­rel­sen fra års­skif­tet, er end­nu uvist. Pro­ces­sen med at fin­de en eg­net kan­di­dat er net­op sat i gang i et ud­valg un­der be­sty­rel­sen, og først i be­gyn­del­sen af 2021 kon­sti­tu­e­rer den nye be­sty­rel­se sig og væl­ger sin for­mand.

Det er i den for­bin­del­se værd at be­mær­ke, at det ik­ke er umu­ligt, at der fra ja­nu­ar 2021 igen kom­mer en Skov i for­mands­sto­len. Blandt med­lem­mer­ne i den fem per­so­ner sto­re be­sty­rel­se sid­der så­le­des ad­vo­kat Met­te Fa­bri­ci­us Skov, der er dat­ter af Leif Skov og for­mand for Aa­ge V. Jen­sen Cha­ri­ty Fo­un­da­tion i Lie­ch­tenste­in.

Forventer ikke stort overskud i år

Uan­set hvem di­rek­tø­ren i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond fra star­ten af 2021 skal dan­ne top­le­del­ses­mak­ker­par med, kom­mer le­del­sen gi­vet­vis til at skul­le slik­ke sår­e­ne ef­ter en cor­ona­kri­se, som og­så for den ri­ge na­tur­fond vil få be­tyd­ning.

End­nu er det iføl­ge Kat­he­ri­ne Ri­chards­on for tid­ligt at gis­ne om, præ­cis hvor øko­no­misk hårdt ramt fon­den bli­ver af pan­de­mi­ens føl­ge­virk­nin­ger.

Der er mor­ge­ner, hvor jeg er våg­net og har kun­net se, at vi over nat­ten har mi­stet 200 mil­li­o­ner kro­ner.

Kat­he­ri­ne Ri­chards­on – be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond

”Der er mor­ge­ner, hvor jeg er våg­net og har kun­net se, at vi over nat­ten har mi­stet 200 mil­li­o­ner kro­ner, men det vir­ker som om, tin­ge­ne har sta­bi­li­se­ret sig lidt. Må­ske bli­ver vi på grund af cor­o­na nødt til at sty­re vo­res arm­be­væ­gel­ser lidt, må­ske bli­ver det Bu­si­ness as usu­al – det er end­nu svært at si­ge. Umid­del­bart for­ven­ter jeg ik­ke no­get stort over­skud i år, men til gen­gæld hav­de vi et pænt over­skud sid­ste år, så ind­til vi­de­re er der ik­ke grund til at tro, vi ik­ke kan fort­sæt­te som hidtil med vo­res ud­de­lin­ger. Det skyl­des ik­ke mindst, at vi al­le­re­de har in­ve­ste­ret rig­tig me­get i at op­gra­de­re pu­bli­kums­fa­ci­li­te­ter­ne på de na­tu­ra­re­a­ler, vi ejer, så der bur­de ik­ke kom­me stør­re ud­gif­ter der­til i den kom­men­de tid,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Na­tur­fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger i 2017 var på 115 mil­li­o­ner kro­ner og i 2018 på 120 mil­li­o­ner kro­ner. Men i 2019 faldt be­lø­bet til 87 mil­li­o­ner kro­ner.

Ned­gan­gen i ud­de­lin­ger i 2019 skal dog på in­gen må­de ta­ges som et ud­tryk for lavvan­de i kas­sen hos den vel­pol­stre­de fond, der kom ud af 2019 med et over­skud på 268 mil­li­o­ner kro­ner og en egen­ka­pi­tal på to mil­li­ar­der kro­ner. Der­i­mod skyl­des ud­de­lings­ned­gan­gen i 2019 det flow på cir­ka fem år, som man­ge af fon­dens forsk­nings­be­vil­lin­ger føl­ger.

”De se­ne­ste fem-seks år har vi i høj grad gi­vet fem-åri­­ge be­vil­lin­ger af en væ­sent­lig stør­re stør­rel­se end de man­ge og min­dre be­vil­lin­ger, vi ind­til da hav­de gi­vet. Fle­re af de fem-åri­­ge pro­jek­ter er ved at væ­re af­slut­tet og vil nu bli­ve eva­lu­e­ret, og jeg er sik­ker på, at vi frem­over vil se end­nu fle­re kæm­pe­ud­de­lin­ger på ty­pisk fem år ad gan­gen. Der kan selv­føl­ge­lig og­så væ­re ta­le om fær­re end fem år ad gan­gen – det kom­mer an på, hvor me­get for­sker­ne sø­ger om – men vi er åb­ne for be­vil­lin­ger i op til fem år. Og det vil så igen be­ty­de, at vi og­så frem­over kom­mer til at se sto­re for­skyd­nin­ger mel­lem åre­ne i for­hold til, hvor me­get årets sam­le­de ud­de­lings­be­løb en­der på,” for­kla­rer Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Blå bog: Kat­he­ri­ne Ri­chards­on
  • Født: 11. maj 1954 i USA (66 år).
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond si­den ja­nu­ar 2020. Med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2008.
  • Pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og le­der af Sustai­na­bi­li­ty Sci­en­ce Cen­ter.
  • Med­lem af Kli­ma­rå­det. Tid­li­ge­re med­lem af eks­pert­ko­mité ned­sat af FN´s ge­ne­ral­se­kre­tær til at skri­ve ‘”Glo­bal Sustai­nab­le De­ve­l­op­ment Report 2019’”, tid­li­ge­re for­mand for Kli­makom­mis­sio­nen og tid­li­ge­re for­mand for Sta­tens Na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Forsk­nings­råd.

Ud­de­lin­ger­ne i 2020 kom­mer for­ment­lig iføl­ge for­man­den til at lan­de på ni­veau med 2019, må­ske end­da la­ve­re.

”Til gen­gæld for­ven­ter jeg, at næ­ste år, 2021, bli­ver et stort år i for­hold til forsk­nings­be­vil­lin­ger, idet der snart skal in­vi­te­res til nye an­søg­nin­ger,” si­ger Kat­he­ri­ne Ri­chards­on.

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…