Nyt værktøj skal skærpe Smilfondens strategi

Smil­fon­den ta­ger et nyt red­skab i brug. Den vil la­de dyg­ti­ge stu­de­ren­de kon­kur­re­re om at gi­ve det bed­ste bud på, hvor­dan Smil­fon­den kan skær­pe sin frem­ti­di­ge kom­mu­ni­ka­tions- og fun­dra­i­sings­tra­te­gi.

Sisse Fisker (foto: Smilfonden)
Smil­fon­den med di­rek­tør og stif­ter Sis­se Fi­sker i spid­sen ud­for­drer stu­de­ren­de til at dy­ste mod hin­an­den om at ud­vik­le og skær­pe Smil­fon­dens kom­mu­­ni­ka­tions- og fun­dra­i­sings­tra­te­gi (fo­to: Smil­fon­den).

Helt nor­malt og al­li­ge­vel usæd­van­ligt. Så­dan kan en kom­men­de kon­kur­ren­ce fra Smil­fon­den be­skri­ves.

Smil­fon­den er nem­lig gå­et sam­men med kon­su­lent­hu­set Bo­ston Con­sul­ting Group om en kon­kur­ren­ce – en så­kaldt ca­se com­pe­ti­tion – hvor stu­de­ren­de fra he­le lan­det i tre da­ge dy­ster mod hin­an­den om at ud­vik­le og skær­pe Smil­fon­dens kom­mu­­ni­ka­tions- og fun­dra­i­sings­tra­te­gi.

Smil­fon­den, som er en filan­tro­pisk for­e­ning, støt­ter børn med al­vor­li­ge og kro­ni­ske syg­dom­me på tværs af di­ag­no­ser.

Og net­op for at få sam­let fle­re pen­ge ind til det vel­gø­ren­de for­mål, hå­ber Smil­fon­den nu på, at kon­kur­ren­cen mel­lem de un­ge stu­de­ren­de kan gi­ve et friskt blik på ud­for­drin­ger­ne med at løf­te or­ga­ni­sa­tio­nens fun­dra­i­sing ved at få un­­ge-må­l­­grup­­pen ak­ti­ve­ret i hø­je­re grad.

Blandt an­det der­for ta­ger den nu ca­se com­pe­ti­tion-værk­tø­jet i brug, som ik­ke er ud­bredt blandt filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark.

“Vi hå­ber selv­føl­ge­lig på, at kon­kur­ren­cen kan væ­re med til at gi­ve os et kva­li­fi­ce­ret, yn­gre og an­der­le­des per­spek­tiv på vo­res kom­mu­­ni­ka­tions- og fun­dra­i­sings­tra­te­gi. Må­ske kan de stu­de­ren­de se nog­le ve­je ind til vo­res må­l­grup­per og ram­me dem på en må­de, som vi må­ske ik­ke har den nød­ven­di­ge vi­den el­ler de nød­ven­di­ge ind­sig­ter til selv at få øje på,” si­ger kon­su­lent Ca­ri­na Wint­her fra Smil­fon­den.

Un­der kon­kur­ren­cen bli­ver de stu­de­ren­de co­a­chet af kon­su­len­ter fra Bo­ston Con­sul­ting Group. På tred­je­da­gen skal de stu­de­ren­de præ­sen­te­re de­res ar­bej­de for­an et dom­mer­pa­nel. Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen får mu­lig­hed for at præ­sen­te­re de­res løs­ning for Smil­fon­dens di­rek­tion og be­sty­rel­se.

Kon­kur­ren­cen lø­ber af stab­len fra den 7.-9. ok­to­ber på Nimb Ho­tel i Kø­ben­havn.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…