Nyt værktøj skal skærpe Smilfondens strategi

Smilfonden tager et nyt redskab i brug. Den vil lade dygtige studerende konkurrere om at give det bedste bud på, hvordan Smilfonden kan skærpe sin fremtidige kommunikations- og fundraisingstrategi.

Sisse Fisker (foto: Smilfonden)
Smil­fon­den med di­rek­tør og stif­ter Sis­se Fi­sker i spid­sen ud­for­drer stu­de­ren­de til at dy­ste mod hin­an­den om at ud­vik­le og skær­pe Smil­fon­dens kom­mu­ni­ka­tions- og fun­dra­i­sings­tra­te­gi (fo­to: Smilfonden).

Helt nor­malt og al­li­ge­vel usæd­van­ligt. Så­dan kan en kom­men­de kon­kur­ren­ce fra Smil­fon­den beskrives.

Smil­fon­den er nem­lig gå­et sam­men med kon­su­lent­hu­set Bo­ston Con­sul­ting Group om en kon­kur­ren­ce – en så­kaldt ca­se com­pe­ti­tion – hvor stu­de­ren­de fra he­le lan­det i tre da­ge dy­ster mod hin­an­den om at ud­vik­le og skær­pe Smil­fon­dens kom­mu­ni­ka­tions- og fundraisingstrategi.

Smil­fon­den, som er en filan­tro­pisk for­e­ning, støt­ter børn med al­vor­li­ge og kro­ni­ske syg­dom­me på tværs af diagnoser.

Og net­op for at få sam­let fle­re pen­ge ind til det vel­gø­ren­de for­mål, hå­ber Smil­fon­den nu på, at kon­kur­ren­cen mel­lem de un­ge stu­de­ren­de kan gi­ve et friskt blik på ud­for­drin­ger­ne med at løf­te or­ga­ni­sa­tio­nens fun­dra­i­sing ved at få un­ge-må­l­grup­pen ak­ti­ve­ret i hø­je­re grad.

Blandt an­det der­for ta­ger den nu ca­se com­pe­ti­tion-værk­tø­jet i brug, som ik­ke er ud­bredt blandt filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i Danmark.

“Vi hå­ber selv­føl­ge­lig på, at kon­kur­ren­cen kan væ­re med til at gi­ve os et kva­li­fi­ce­ret, yn­gre og an­der­le­des per­spek­tiv på vo­res kom­mu­ni­ka­tions- og fun­dra­i­sings­tra­te­gi. Må­ske kan de stu­de­ren­de se nog­le ve­je ind til vo­res må­l­grup­per og ram­me dem på en må­de, som vi må­ske ik­ke har den nød­ven­di­ge vi­den el­ler de nød­ven­di­ge ind­sig­ter til selv at få øje på,” si­ger kon­su­lent Ca­ri­na Wint­her fra Smilfonden.

Un­der kon­kur­ren­cen bli­ver de stu­de­ren­de co­a­chet af kon­su­len­ter fra Bo­ston Con­sul­ting Group. På tred­je­da­gen skal de stu­de­ren­de præ­sen­te­re de­res ar­bej­de for­an et dom­mer­pa­nel. Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen får mu­lig­hed for at præ­sen­te­re de­res løs­ning for Smil­fon­dens di­rek­tion og bestyrelse.

Kon­kur­ren­cen lø­ber af stab­len fra den 7.-9. ok­to­ber på Nimb Ho­tel i København.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer