Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Bestyrelsen vil for første gang sænke bonusudbetalingerne til medlemmerne. Det sker efter repræsentantskabet i efteråret besluttede at købe RSAs skandinaviske forsikringsaktiviteter. Samtidig fastholder bestyrelsen at øge Trygfondens uddelinger fra 632 mio. kr. til 650 mio. kr. i år.

Ida Sofie Jensen
Be­sty­rel­ses­for­mand i Tryg­heds­grup­pen, Ida So­fie Jen­sen, plan­læg­ger at sæn­ke det­te års bonus­ud­be­ta­lin­ger til med­lem­mer­ne og fast­hol­der Tryg­fon­dens uddelingsniveau.

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske forening.

Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at ud­be­ta­le bonus, har kun­der­ne i Tryg hvert år få­et ot­te pro­cent af de­res for­sik­rings­præ­mie til­ba­ge fra foreningen.

Men for før­ste gang læg­ger be­sty­rel­sen nu op til kun at ud­be­ta­le bonus på fem procent.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­regn­ska­bet for 2020.

Be­sty­rel­sen fo­re­slår, at der ud­be­ta­les bonus for i alt 715 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er 270 mil­li­o­ner kro­ner min­dre end i 2020. På års­mø­det se­ne­re i marts skal re­præ­sen­tant­ska­bet en­de­ligt god­ken­de be­sty­rel­sens indstilling.

Tryg­heds­grup­pen op­nå­e­de sid­ste år et re­sul­tat på 4,2 mil­li­ar­der kro­ner. Re­sul­ta­tet er ca. 2,5 mil­li­ar­der kro­ner bed­re end i 2019, hvil­ket ho­ved­sa­ge­ligt skyl­des en en­gangs­ef­fekt på om­trent 2,6 mil­li­ar­der kro­ner ef­ter ned­brin­gel­sen af eje­ran­de­len af Tryg.

”Tryg­heds­grup­pen be­slut­te­de i ef­ter­å­ret med stort fler­tal at støt­te Tryg i kø­bet af RSAs skan­di­na­vi­ske for­sik­rings­ak­ti­vi­te­ter for at frem­tids­sik­re beg­ge sel­ska­ber, og vi øn­sker at støt­te stærkt op om den kom­men­de transak­tion. Et skridt i for­be­re­del­sen til det­te var, at vi i novem­ber ned­brag­te vo­res eje­ran­del af Tryg til 53 pro­cent, og det har på­vir­ket vo­res re­sul­tat for 2020,” for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand for Tryg­heds­grup­pen, Ida So­fie Jensen.

Når transak­tio­nen er gen­nem­ført, vil Tryg væ­re Skan­di­navi­ens før­en­de ska­des­for­sik­rings­sel­skab, og Tryg­heds­grup­pen for­ven­ter, at den for­stær­ke­de mar­kedspo­si­tion og­så vil styr­ke Tryg­fon­dens rol­le som al­men­nyt­tig ak­tør i Dan­mark.

Flere penge til Trygfonden

En del af over­skud­det i for­e­nin­gen går hvert år til ud­de­lin­ger via Tryg­fon­den og for to år si­den be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet at hæ­ve ud­de­lings­ni­veau­et fra 600 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til 650 mil­li­o­ner kroner.

Tryg­heds­grup­pen fast­hol­der det hø­je­re ud­de­lings­ni­veau på trods af be­slut­nin­gen om at sæn­ke bonus­ud­be­ta­lin­ger­ne og bru­ge af for­mu­en til at kø­be op i den bri­ti­ske for­sik­rings­kon­cern RSA.

”I 2020 har Tryg­fon­den an­vendt 632 mio. kro­ner til en lang ræk­ke al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Re­præ­sen­tant­ska­bet be­slut­te­de i ef­ter­å­ret 2020 at fast­hol­de ram­men for Tryg­fon­den i 2021 så­le­des, at der kan an­ven­des op til 650 mio. kro­ner til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Tryg­fon­den fast­hol­der der­med et sta­bilt og højt ud­de­lings­ni­veau med mu­lig­hed for fle­re tryg­heds­ska­ben­de ak­ti­vi­te­ter i 2021,” skri­ver le­del­sen i den net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport.

Tryg­heds­grup­pens for­mue er ved ud­gan­gen af 2020 på 43 mil­li­ar­der kro­ner, hvor 71 pro­cent er bun­det i Tryg, 25 pro­cent i ka­pi­tal­for­valt­ning og 4 pro­cent i di­rek­te in­ve­ste­rin­ger i Falck, Falck He­alt­hca­re og SATS.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer