Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Be­sty­rel­sen vil for før­ste gang sæn­ke bonus­ud­be­ta­lin­ger­ne til med­lem­mer­ne. Det sker ef­ter re­præ­sen­tant­ska­bet i ef­ter­å­ret be­slut­te­de at kø­be RSAs skan­di­na­vi­ske for­sik­rings­ak­ti­vi­te­ter. Sam­ti­dig fast­hol­der be­sty­rel­sen at øge Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger fra 632 mio. kr. til 650 mio. kr. i år.

Ida Sofie Jensen
Be­sty­rel­ses­for­mand i Tryg­heds­grup­pen, Ida So­fie Jen­sen, plan­læg­ger at sæn­ke det­te års bonus­ud­be­ta­lin­ger til med­lem­mer­ne og fast­hol­der Tryg­fon­dens uddelingsniveau.

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske forening.

Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at ud­be­ta­le bonus, har kun­der­ne i Tryg hvert år få­et ot­te pro­cent af de­res for­sik­rings­præ­mie til­ba­ge fra foreningen.

Men for før­ste gang læg­ger be­sty­rel­sen nu op til kun at ud­be­ta­le bonus på fem procent.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­regn­ska­bet for 2020.

Be­sty­rel­sen fo­re­slår, at der ud­be­ta­les bonus for i alt 715 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er 270 mil­li­o­ner kro­ner min­dre end i 2020. På års­mø­det se­ne­re i marts skal re­præ­sen­tant­ska­bet en­de­ligt god­ken­de be­sty­rel­sens indstilling.

Tryg­heds­grup­pen op­nå­e­de sid­ste år et re­sul­tat på 4,2 mil­li­ar­der kro­ner. Re­sul­ta­tet er ca. 2,5 mil­li­ar­der kro­ner bed­re end i 2019, hvil­ket ho­ved­sa­ge­ligt skyl­des en en­gangs­ef­fekt på om­trent 2,6 mil­li­ar­der kro­ner ef­ter ned­brin­gel­sen af eje­ran­de­len af Tryg.

”Tryg­heds­grup­pen be­slut­te­de i ef­ter­å­ret med stort fler­tal at støt­te Tryg i kø­bet af RSAs skan­di­na­vi­ske for­sik­rings­ak­ti­vi­te­ter for at frem­tids­sik­re beg­ge sel­ska­ber, og vi øn­sker at støt­te stærkt op om den kom­men­de transak­tion. Et skridt i for­be­re­del­sen til det­te var, at vi i novem­ber ned­brag­te vo­res eje­ran­del af Tryg til 53 pro­cent, og det har på­vir­ket vo­res re­sul­tat for 2020,” for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand for Tryg­heds­grup­pen, Ida So­fie Jensen.

Når transak­tio­nen er gen­nem­ført, vil Tryg væ­re Skan­di­navi­ens før­en­de ska­des­for­sik­rings­sel­skab, og Tryg­heds­grup­pen for­ven­ter, at den for­stær­ke­de mar­kedspo­si­tion og­så vil styr­ke Tryg­fon­dens rol­le som al­men­nyt­tig ak­tør i Dan­mark.

Flere penge til Trygfonden

En del af over­skud­det i for­e­nin­gen går hvert år til ud­de­lin­ger via Tryg­fon­den og for to år si­den be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet at hæ­ve ud­de­lings­ni­veau­et fra 600 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til 650 mil­li­o­ner kroner.

Tryg­heds­grup­pen fast­hol­der det hø­je­re ud­de­lings­ni­veau på trods af be­slut­nin­gen om at sæn­ke bonus­ud­be­ta­lin­ger­ne og bru­ge af for­mu­en til at kø­be op i den bri­ti­ske for­sik­rings­kon­cern RSA.

”I 2020 har Tryg­fon­den an­vendt 632 mio. kro­ner til en lang ræk­ke al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Re­præ­sen­tant­ska­bet be­slut­te­de i ef­ter­å­ret 2020 at fast­hol­de ram­men for Tryg­fon­den i 2021 så­le­des, at der kan an­ven­des op til 650 mio. kro­ner til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Tryg­fon­den fast­hol­der der­med et sta­bilt og højt ud­de­lings­ni­veau med mu­lig­hed for fle­re tryg­heds­ska­ben­de ak­ti­vi­te­ter i 2021,” skri­ver le­del­sen i den net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport.

Tryg­heds­grup­pens for­mue er ved ud­gan­gen af 2020 på 43 mil­li­ar­der kro­ner, hvor 71 pro­cent er bun­det i Tryg, 25 pro­cent i ka­pi­tal­for­valt­ning og 4 pro­cent i di­rek­te in­ve­ste­rin­ger i Falck, Falck He­alt­hca­re og SATS.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…