Hjerteforeningens direktør indtræder i Trygfondens bestyrelse

Tryghedsgruppens repræsentantskab valgte torsdag den 17. marts to nye medlemmer til bestyrelsen.

Folkemødet 2019 (foto: Janus Moos)
An­ne Kalt­oft – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hjer­te­for­e­nin­gen (fo­to: Kri­sti­an Brasen/Hjerteforeningen).

Di­rek­tør i Hjer­te­for­e­nin­gen An­ne Kalt­oft og med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion, Jo­nas Bjørn Jen­sen (S) er valgt til nye med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden.

Ka­ren Bladt og Hen­rik Thorup genop­stil­le­de ik­ke, mens Magnus Sko­vrind Pe­der­sen og Tor­ben Jen­sen op­nå­e­de genvalg.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse. 

Ef­ter mø­det kon­sti­tu­e­re­de sig med Ida So­fie Jen­sen som for­mand og Jørn Ri­se An­der­sen samt Magnus Sko­vrind Pe­der­sen som næstformænd.

”Jeg vil ger­ne si­ge et stort vel­kom­men til de to nye med­lem­mer i be­sty­rel­sen. Vi glæ­der os til sam­men med dem at fort­sæt­te det vig­ti­ge ar­bej­de med at ska­be tryg­hed i Dan­mark - en op­ga­ve, som fort­sæt­ter med at væ­re højak­tu­el,” si­ger den gen­valg­te for­mand Ida So­fie Jensen.

Tryg­heds­grup­pen, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i Tryg A/S, be­slut­te­de des­u­den at indstil­le Ida So­fie Jen­sen (gen­valg), Claus Wi­stoft (gen­valg) og Jørn Ri­se An­der­sen (nyvalg) som kan­di­da­ter til Trygs bestyrelse. 

Trygs be­sty­rel­se væl­ges på Trygs ge­ne­ral­for­sam­ling den 31. marts 2022. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer