Udvikling af ny antiviral medicin og aktiviteter for spejdere får fondsstøtte

Novo Nordisk Fonden støtter sammen med blandt andre Bill & Melinda Gates Foundation udviklingen af ny antiviral medicin til fremtidige pandemier, flere fonde støtter hjælpen til de ukrainske flygtninge, og Spar Nord Fonden giver milliondonation til et aktivitetsområde på Nordens største spejderlejr.

Spar Nord Fon­den har gi­vet en stor be­vil­ling til 2022-ud­ga­ven af Spej­der­nes Lejr, som skal bru­ges til en lang ræk­ke ak­ti­vi­te­ter for de man­ge børn, der sam­les i juli. (Fo­to: Jo­han­ne Baadsgaard)

Vi kom­mer vidt om­kring, bå­de geo­gra­fisk, øko­no­misk og te­ma­tisk, i den­ne uges rund­flyv­ning over nog­le af de se­ne­ste fondsuddelinger.

No­vo Nor­disk Fon­den står bag ugens øko­no­misk set su­verænt stør­ste ud­de­ling. Fon­den er gå­et sam­men med Open Philant­hro­py og Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion om at støt­te ud­vik­lin­gen af ny an­ti­viral me­di­cin til frem­ti­di­ge pandemier.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fon­den vil de tre sam­ar­bejds­part­ne­re ind­led­nings­vis rej­se op til 90 mil­li­o­ner dol­lars, sva­ren­de til over 600 mil­li­o­ner kro­ner, i fi­nan­si­e­rin­gen af det nye ini­ti­a­tiv kal­det ’Pan­de­mic An­ti­viral Di­scove­ry’ (PAD).

Må­let med PAD-ini­ti­a­ti­vet er at hjæl­pe for­ske­re fra he­le ver­den til at iden­ti­fi­ce­re og ud­vik­le an­ti­vira­le læ­ge­mid­delkan­di­da­ter frem til fa­se 2 i de kli­ni­ske for­søg. Læ­ge­mid­delkan­di­da­ter­ne skal væ­re må­l­ret­tet virus med pan­de­misk po­ten­ti­a­le, her­un­der cor­o­navirus, pa­ra­myxovirus og ort­ho­myxovirus – tre virus­fa­mi­li­er, der an­ses for at ha­ve den stør­ste ri­si­ko for at ud­vik­le sig til pan­de­mi­ske trusler.

Covid-19 pan­de­mi­en er en på­min­del­se om, at ver­den er nødt til at in­ve­ste­re i nye værk­tø­jer til at be­kæm­pe kom­men­de sundhedstrusler.

Mads Krogs­gaard Thom­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

“Covid-19 pan­de­mi­en er en på­min­del­se om, at ver­den er nødt til at in­ve­ste­re i nye værk­tø­jer til at be­kæm­pe kom­men­de sund­heds­trus­ler. Vi kan ik­ke ven­te med at be­gyn­de at ud­vik­le dem, til den næ­ste pan­de­mi ram­mer,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.”

Selv­om covid-19-pan­de­mi­en før el­ler si­den vil op­hø­re, er be­ho­vet for at in­ve­ste­re i de nød­ven­di­ge værk­tø­jer til at for­hin­dre og stop­pe nye pan­de­mi­er me­re og me­re pres­se­ren­de, me­ner ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Glo­bal He­alth i Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion Tre­vor Mundel.

”Hvis vi skal væ­re for­be­redt på den næ­ste pan­de­mi, er det vig­tigt, at vi sik­rer os, at vi har an­ti­vira­le læ­ge­mid­ler, der kan ta­ges i an­ven­del­se med kort frist og uden sto­re om­kost­nin­ger for de men­ne­sker, som har brug for dem,” si­ger Tre­vor Mun­del i pressemeddelelsen.

Milliondonation til aktivitetsområde på spejderlejr

Vi ta­ger et or­dent­ligt spring, bå­de te­ma­tisk og øko­no­misk, til Spar Nord Fon­den, som net­op har do­ne­ret 1,5 mil­li­o­ner kro­ner til den­ne som­mers ud­ga­ve af Nor­dens stør­ste spej­der­lejr, Spej­der­nes Lejr, der fin­der sted i slut­nin­gen af juli i He­deland Na­tur­park mel­lem Roskil­de og Greve.

Fond­s­pen­ge­ne skal bru­ges til at ska­be spej­der­lej­re­ns stør­ste ak­ti­vi­tets­om­rå­de, ’Fæl­les­he­den’, hvor må­let er, at 10.000 af de i alt 40.000 del­ta­gen­de spej­de­re sam­ti­dig kan væ­re med i aktiviteter.

”Med Spar Nord Fon­dens støt­te kan vi ud­vik­le unik­ke og sjove ak­ti­vi­te­ter for tu­sind­vis af spej­de­re, som styr­ker fæl­les­ska­bet, ud­for­drer del­ta­ger­ne og gi­ver dem en aha­op­le­vel­se uan­set de­res al­der,” si­ger Em­ma K. Chri­sten­sen, der er en af to om­rå­de­che­fer for ak­ti­vi­te­ter og events på Spej­der­nes Lejr.

Elisa­beth Viks­nins, som er le­der for stra­te­gi­ske pro­jek­ter og pres­se i Spar Nord Fon­den, glæ­der sig over, at fon­den kan med­vir­ke til, at så man­ge børn og un­ge får en unik fællesskabsoplevelse.

”Det er fæl­les­ska­ber, der mær­kes, og der­for støt­ter vi Spej­der­nes Lejr 2022,” si­ger Elisa­beth Viks­nins i en nyhed på Spar Nord Fon­dens hjemmeside.

Blandt ak­ti­vi­te­ter­ne på Fæl­les­he­den bli­ver en fle­re hund­re­de me­ter lang la­byrint og er en kæm­pe forhindringsbane.

Etablerer madklubber for socialt udsatte

Et nyt pro­jekt fra or­ga­ni­sa­tio­nen WeS­hel­ter, der ar­bej­der for at gi­ve hjem­lø­se og so­ci­alt ud­sat­te i Dan­mark bed­re vil­kår, skal ud­bre­de så­kald­te ’so­ci­a­le mad­klub­ber’ til fle­re so­ci­alt ud­sat­te. Pro­jek­tet ’Livs­glæ­de i skæ­ve bo­li­ger’ er støt­tet med 1,4 mil­li­o­ner kro­ner fra Trygfonden.

I de nye so­ci­a­le mad­klub­ber til­be­re­der og spi­ser de ud­sat­te be­bo­e­re et sundt og næ­ren­de må­l­tid mad sam­men med fri­vil­li­ge en af­ten om ugen. Må­let er, at be­bo­er­ne i de skæ­ve bo­li­ger bå­de vil få en bed­re livskva­li­tet og bli­ve bed­re ru­stet til at del­ta­ge i an­dre po­si­ti­ve og me­nings­ful­de fæl­les­ska­ber ved at væ­re med i en so­ci­al madklub.

Man­ge af de men­ne­sker, der bor i skæ­ve bo­li­ger, har le­vet et hårdt liv

Mads Eng­holm – Ho­ved­be­sty­rel­ses­for­mand, Weshelter

Ho­ved­be­sty­rel­ses­for­mand i Wes­hel­ter Mads Eng­holm er be­gej­stret for etab­le­rin­gen af de nye madklubber.

”Man­ge af de men­ne­sker, der bor i skæ­ve bo­li­ger, har le­vet et hårdt liv. Fle­re kæm­per med en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel og er sjæl­dent en del af sam­fun­dets fæl­les­ska­ber. Ik­ke for­di de ik­ke vil, men for­di for­ud­sæt­nin­ger­ne for del­ta­gel­se er for svæ­re. Vi er der­for gla­de for etab­le­rin­gen og ud­vik­lin­gen af mad­klub­ber i skæ­ve bo­li­ger, der gi­ver ud­sat­te men­ne­sker mu­lig­hed for at bli­ve en del af et ak­tivt og me­nings­fuldt fæl­les­skab, som kan væ­re spring­bræt til sam­fun­det og en vej ud af so­ci­al iso­la­tion,” si­ger Mads Eng­holm i en pres­se­med­del­el­se fra Weshelter.

Og­så Tryg­fon­den hå­ber, at de so­ci­a­le mad­klub­ber kan åb­ne dø­re til sam­fun­dets øv­ri­ge fæl­les­ska­ber for so­ci­alt ud­sat­te personer.

”Vi tror på, at pro­jek­tet ’Livs­glæ­de i skæ­ve bo­li­ger’ ud­over at sik­re be­bo­er­ne et sundt må­l­tid mad vil gi­ve dem po­si­tiv so­ci­al kon­takt med men­ne­sker uden for de­res bo­lig­om­rå­de og på sigt styr­ke de­res so­ci­a­le kom­pe­ten­cer og del­ta­gel­se i det om­kring­lig­gen­de sam­funds fæl­les­ska­ber,” si­ger Met­te Rei­s­smann, som er re­præ­sen­tant i Tryg­fon­den i Re­gion Hovedstaden.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res på Tof­ten i Brøns­høj, Hulgårdsvej i Kø­ben­havn NV og Ham­mel­strup­vej i Kø­ben­havn SV.

Hjælp til børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug

Fra Kø­ben­havn fort­sæt­ter vi til Vej­le, hvor et ny­e­tab­le­ret Bar­nets Blå Hus vil ar­bej­de for at støt­te og hjæl­pe børn, der vok­ser op med en mor el­ler far, som har et al­ko­hol- el­ler stofmisbrug.

Det nye, gra­tis til­bud i Vej­le dri­ves af Blå Kors Dan­mark og har net­op mod­ta­get en be­vil­ling på 7,4 mil­li­o­ner kro­ner fra Ole Kirk's Fond til etab­le­ring og opstart.

"Vi glæ­der os til at hjæl­pe end­nu fle­re børn, der vok­ser op i hjem med al­ko­hol- el­ler stof­mis­brug. Der er i dag ik­ke et lig­nen­de til­bud i Tre­kan­t­om­rå­det, hvor der bor rig­tig man­ge men­ne­sker, så vi er gla­de for, at en så flot do­na­tion fra Ole Kirk's Fond gør det mu­ligt," si­ger Chri­sti­an Bjer­re, som er ge­ne­ral­se­kre­tær i Blå Kors Dan­mark, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

For­vent­nin­gen er, at Bar­nets Blå Hus slår dø­re­ne op ef­ter som­mer­fe­ri­en. Der er ta­le om det sy­ven­de i ræk­ken. Blå Kors Dan­mark dri­ver i for­vej­en lig­nen­de til­bud i Fre­de­riks­havn, Aal­borg, Aars, Svend­borg, Sla­gel­se og Rønne.

Fondspenge sikrer adgang til vand i Indien

Po­ul Due Jen­sens Fond har net­op be­slut­tet at sen­de 5,5 mil­li­o­ner kro­ner af­sted til In­di­en, hvor fon­dens part­ner Sun­lit Fu­tu­re sam­ar­bej­der med lo­ka­le NGO'er om at sik­re bæ­re­dyg­tig ad­gang til vand i un­der­pri­vil­e­ge­re­de stam­me- og landsbysamfund.

Over åre­ne har sam­ar­bej­det skabt en ny stan­dard for etab­le­ring af vand­pro­jek­ter, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

I alt er det om­kring 25-30.000 ind­byg­ge­re i stam­me- og lands­by­sam­fund i del­sta­ter­ne Odisha, Telan­ga­na, And­hra Pra­desh og Ta­mil Na­du, som kan glæ­de sig til at få bed­re le­ve­vil­kår, når Sun­lit Fu­tu­re sam­men med tre lo­ka­le NGO’er på­be­gyn­der en ræk­ke vandprojekter.

"Po­ul Due Jen­sens Fond bi­dra­ger med 4,5 mil­li­o­ner til de nye vand­pro­jek­ter. Des­u­den har fon­den be­vil­get en mil­li­on til gen­be­søg af ek­si­ste­ren­de in­stal­la­tio­ner for at få lo­ka­li­se­ret og re­pa­re­ret uhen­sigts­mæs­sig­he­der," si­ger Nils Thorup, der er pro­gram­chef for vand.

Det sam­le­de bud­get for de nye pro­jek­ter er 7,8 mil­li­o­ner kro­ner, hvor re­sten fi­nan­si­e­res af an­dre donorer.

Fondspenge til ukrainske familier og flygtninge

Vi slut­ter i Ukrai­ne, idet den for­løb­ne uge li­ge­som de for­ri­ge uger har budt på et par do­na­tio­ner fra fon­de i re­la­tion til kri­gen i Ukrai­ne og de man­ge mil­li­o­ner, der flyg­ter fra landet.

Dan­foss-le­del­sen har, sam­men med med­lem­mer af Clau­sen-fa­mi­li­en, for ny­ligt be­søgt de evaku­e­re­de fa­mi­li­er til Dan­foss-an­sat­te i Grodzisk. Det gjor­de et uud­s­let­te­ligt ind­tryk på alle

Pe­ter Mads Clau­sen – for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, at fon­den har be­slut­tet at do­ne­re 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til støt­te til be­folk­nin­gen i Ukrai­ne. Do­na­tio­nen går til den ge­ne­rel­le hu­ma­ni­tæ­re bi­stand til ukrain­ske fa­mi­li­er, og for­de­les med en tred­je­del til Dansk Rø­de Kors, Red Bar­net og Dansk Flygtningehjælp.

“Dan­foss-le­del­sen har, sam­men med med­lem­mer af Clau­sen-fa­mi­li­en, for ny­ligt be­søgt de evaku­e­re­de fa­mi­li­er til Dan­foss-an­sat­te i Grodzisk. Det gjor­de et uud­s­let­te­ligt ind­tryk på al­le. Dan­foss ar­bej­der fort­sat på at støt­te sit ukrain­ske team og de­res på­rø­ren­de. Med den­ne ek­stra­or­di­næ­re do­na­tion fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond øn­sker vi at støt­te den ge­ne­rel­le hu­ma­ni­tæ­re bi­stand til ukrain­ske børn og fa­mi­li­er,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen, der er for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

Fra Eg­mont Fon­den gi­ves 30 mil­li­o­ner kro­ner til at sik­re, at børn, un­ge og fa­mi­li­er på flugt fra kri­gen i Ukrai­ne får den bedst mu­li­ge start på li­vet i Skan­di­navi­en. Pen­ge­ne gi­ves til et flygt­nin­ge­pro­gram i Dan­mark, Nor­ge og Sverige.

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, der er di­rek­tør for Eg­mont Fon­dens støt­te- og be­vil­lings­ad­mi­ni­stra­tion, hå­ber, at Eg­mont Fon­den med pro­gram­met kan bi­dra­ge til at for­bed­re livs­si­tu­a­tio­nen for de ukrain­ske børn og de­res familier:

”I Eg­mont Fon­den har vi en for­plig­tel­se til at hjæl­pe børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner i Skan­di­navi­en, og her er børn og un­ge på flugt en væ­sent­lig må­l­grup­pe. Med flygt­nin­ge­pro­gram­met øn­sker vi at hjæl­pe i den aku­t­te si­tu­a­tion, når bør­ne­ne, de un­ge og fa­mi­li­er­ne an­kom­mer til et skan­di­na­visk land. Sam­ti­dig øn­sker vi at un­der­støt­te dem i at etab­le­re en ny hver­dag med ud­dan­nel­se, fri­tidsak­ti­vi­te­ter og et godt so­ci­alt net­værk,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen i en nyhed på Eg­mont Fon­dens hjemmeside.

Tryg­fon­den har net­op af­sat en pul­je på op til 20 mil­li­o­ner kro­ner, der skal gå til ind­sat­ser for at hjæl­pe de ukrain­ske flygt­nin­ge, som kom­mer til Dan­mark, med at få et trygt fod­fæ­ste og bli­ve en del af de lo­ka­le fællesskaber.

”De ukrai­ne­re, der kom­mer til Dan­mark i øje­blik­ket og i den nær­me­ste frem­tid, står i den mest for­fær­de­li­ge si­tu­a­tion, man kan fo­re­stil­le sig. Man­ge af dem er fa­mi­li­er med børn. De er flyg­tet fra krig, og de står uden ven­ner el­ler net­værk i Dan­mark. I Tryg­fon­den vil vi ger­ne ta­ge et me­dansvar for at bi­dra­ge i den­ne si­tu­a­tion,” si­ger di­rek­tør i Tryg­fon­den Rie Od­s­b­jerg Wer­ner i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer