Annoncespot_img

Ny seniorrådgiver på socialområdet i Bikubenfonden

Jesper Christiansen er ansat som ny seniorrådgiver i Bikubenfonden.

Jes­per Chri­sti­an­sen er an­sat som ny se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i Bikubenfonden.

Den 1. april star­ter Jes­per Chri­sti­an­sen som ny se­ni­o­r­rå­d­gi­ver på so­ci­a­l­om­rå­det i Bi­ku­ben­fon­den, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Jes­per Chri­sti­an­sen skal blandt an­det væ­re med til at ska­be sy­ste­mi­ske for­an­drin­ger sam­men med fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re samt spot­te og ud­vik­le in­nova­ti­ve løs­nin­ger, der kan ska­be nye ve­je for un­ge på kan­ten af samfundet.

Han kom­mer fra en stil­ling som di­rek­tør og medstif­ter af or­ga­ni­sa­tio­nen Sta­tes of Chan­ge, hvor han de se­ne­ste år har ar­bej­det med re­ge­rin­gers, or­ga­ni­sa­tio­ners og glo­ba­le in­sti­tu­tio­ners sy­ste­mi­ske for­an­drings­ka­pa­ci­tet. Des­u­den har han ind­sig­ter og er­fa­rin­ger fra blandt an­det den en­gel­ske in­nova­tions­fond Ne­s­ta, Re­ge­rin­gens in­nova­tions­en­hed Mind­Lab og den ca­na­di­ske so­ci­a­le in­nova­tions­en­hed InWithForward.

”Jes­per har en unik er­fa­ring med at ska­be so­ci­al in­nova­tion – og­så i en in­ter­na­tio­nal kon­tekst. Vi tør­ster ef­ter sy­ste­min­nova­tion på so­ci­a­l­om­rå­det. På trods af et om­fat­ten­de hjæl­pe­sy­stem og skif­ten­de re­ge­rin­gers stra­te­gi­er og mål ser vi, at an­tal­let af un­ge hjem­lø­se sti­ger, at an­brag­te un­ge mi­ster fod­fæ­stet i over­gan­gen til vok­sen­li­vet, og at tu­sind­vis af un­ge står uden for job og ud­dan­nel­se. Der­for er der be­hov for at sy­ste­mer­ne – he­le vej­en rundt om de un­ge – gør tin­ge­ne på nye må­der. Den­ne nytænk­ning ser jeg frem til, at Jes­per kan bi­dra­ge til sam­men med vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den, Si­ne Ege­de Eskesen.

Jes­per Chri­sti­an­sen glæ­der sig til at brin­ge sin er­fa­ring i spil til gavn for un­ge på kanten.

Jeg ser frem til igen at kun­ne gø­re en for­skel i en dansk kon­tekst og ar­bej­de for, hvor­dan vi som sam­fund bli­ver bed­re til at lyk­kes med at ud­fol­de un­ge på kan­tens potentiale

Jes­per Chri­sti­an­sen – Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver på so­ci­a­l­om­rå­det, Bikubenfonden

”Mit ar­bej­de med at ska­be of­fent­lig in­nova­tion i bå­de Dan­mark og ud­lan­det de se­ne­ste 15 år har blandt an­det lært mig, at vi er nødt til at ryk­ke ved de grund­læg­gen­de sy­stem­for­stå­el­ser og for­ud­sæt­nin­ger, der hol­der alt for man­ge af sam­fun­dets un­ge fast i sår­ba­re og uhold­ba­re si­tu­a­tio­ner. Jeg ser frem til igen at kun­ne gø­re en for­skel i en dansk kon­tekst og ar­bej­de for, hvor­dan vi som sam­fund bli­ver bed­re til at lyk­kes med at ud­fol­de un­ge på kan­tens po­ten­ti­a­le,” si­ger Jes­per Christiansen.

En af de før­ste sto­re ind­sat­ser, Jes­per Chri­sti­an­sen skal ar­bej­de med, er part­ner­ska­bet ’En vej til al­le’. Her vil fon­den sam­men med un­ge og so­ci­a­le ak­tø­rer bi­dra­ge med in­spira­tion til Re­form­kom­mis­sio­nens ar­bej­de med at ska­be nye løs­nin­ger, der kan hjæl­pe un­ge på kan­ten i job og uddannelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer