Annoncespot_img

Afkast af investeringer sikrer Realdania stort plus på bundlinjen

Den filantropiske forening Realdania kom ud af 2021 med et overskud på 3,1 mia. kr. og uddelte godt én mia. kr. Ifølge direktør Jesper Nygård ligner 2022 indtil videre ikke et godt år og forventningen er, at uddelingerne falder til 500-600 mio. kr.

"På regn­skabs­sprog hed­der det ’til­freds­stil­len­de’, men jeg sy­nes godt, man kan put­te et par ek­stra su­per­la­ti­ver på: Det er et vir­ke­lig flot re­sul­tat,” si­ger Jes­per Ny­gård (Fo­to: Bjar­ke Ørsted).

Da den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård for et år si­den over for Fun­dats skul­le sæt­te nog­le over­ord­ne­de ord på den filan­tro­pi­ske for­e­nings 2020-regn­skab, brug­te han ud­tryk­ket ”gan­ske godt skuldret”.

Nu, hvor det er 2021-regn­ska­bet, som Jes­per Ny­gård sid­der med i hån­den, går han yder­li­ge­re et par skridt i sin be­gej­string over, hvad det er for en hi­sto­rie, som det net­op of­fent­lig­gjor­te regn­skab fortæller.

”På regn­skabs­sprog hed­der det ’til­freds­stil­len­de’, men jeg sy­nes godt, man kan put­te et par ek­stra su­per­la­ti­ver på: Det er et vir­ke­lig flot re­sul­tat,” si­ger Jes­per Nygård.

Re­al­da­ni­as sam­le­de re­sul­tat ef­ter filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger, skat og om­kost­nin­ger i 2021 blev et over­skud på knap 3,1 mil­li­ar­der kro­ner, og in­ve­ste­rings­af­ka­stet er op­gjort til knap 4,7 mil­li­ar­der kroner.

Over­skud­det er no­get stør­re end i 2019 og 2020, hvor Re­al­da­nia kom ud med et plus på hen­holds­vis 1,2 og knap 1,1 mil­li­ar­der kroner.

Iføl­ge Jes­per Ny­gård er der én pri­mær for­kla­ring på, hvor­for over­skud­det i 2021 gav bå­de 2019- og 2020-bund­linj­en baghjul.

”Det er pri­mært, for­di vo­res in­ve­ste­rings­af­kast er så flot, som det er. Der­til kom­mer ud fra de­vi­sen man­ge bæk­ke små blandt an­det og­så, at vi har spa­ret over 20 mil­li­o­ner kro­ner på driftsom­kost­nin­ger,” si­ger Jes­per Nygård.

På ud­de­lings­si­den nå­e­de Re­al­da­nia i 2021 op på at de­le godt én mil­li­ard kro­ner ud til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter i det byg­ge­de mil­jø. Li­sten over pro­jek­ter og del­pro­jek­ter, der i 2021 fik støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning, tæl­ler 264 navne.

I alt er Re­al­da­nia iføl­ge års­rap­por­ten en­ga­ge­ret i 1.000 igang­væ­ren­de pro­jek­ter til en sam­let vær­di på me­re end 26,5 mil­li­ar­der kro­ner per 31. de­cem­ber 2021, og Re­al­da­ni­as an­del her­af er er op­gjort til godt 12 mil­li­ar­der kroner.

100 procent fokus på bæredygtighed

Si­den star­ten på det filan­tro­pi­ske ar­bej­de i 2000 har bæ­re­dyg­tig­hed væ­ret en rød tråd for Re­al­da­nia, og års­rap­por­ten for 2021 af­spej­ler, at der det se­ne­ste år er skru­et yder­li­ge­re op for for­e­nin­gens fo­kus på kli­ma­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed i de støt­te­de projekter.

Det gæl­der for ek­sem­pel en ind­sats, der skal gø­re det let­te­re for dan­sker­ne at træf­fe bæ­re­dyg­ti­ge valg i for­hold til bo­li­gen og filan­tro­pisk støt­te til 95 dan­ske kom­mu­ner, der går ef­ter at bli­ve kli­ma­neut­ra­le se­ne­st i 2050 gen­nem pro­jek­tet DK2020.

”Vi har 100 pro­cent fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed for­stå­et på den må­de, at der ik­ke er et ene­ste pro­jekt, der får støt­te, hvor vi ik­ke har haft over­vej­el­ser om, hvad vi og pro­jek­tet kan gø­re for at sik­re bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Jes­per Nygård.

Det er van­vit­tig nemt at væ­re so­ci­alt bæ­re­dyg­tig, hvis man ik­ke in­ter­es­se­rer sig for, hvor man­ge pen­ge man bruger

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Han un­der­stre­ger, at for Re­al­da­nia er bæ­re­dyg­tig­hed et bre­de­re be­greb end ale­ne klima.

”Kli­ma er van­vit­tigt vig­tig, men vi ope­re­rer med et ho­li­stisk bæ­re­dyg­tig­heds­be­greb, som har fi­re ele­men­ter: Klima/miljø, øko­no­misk bæ­re­dyg­tig­hed, so­ci­al bæ­re­dyg­tig­hed og kul­tu­rel bæ­re­dyg­tig­hed. Det, der i vir­ke­lig­he­den er den helt sto­re ud­for­dring, når vi ar­bej­der med bæ­re­dyg­tig­hed, er at få de fi­re ele­men­ter til at fun­ge­re sam­ti­dig. Det er van­vit­tig nemt at væ­re so­ci­alt bæ­re­dyg­tig, hvis man ik­ke in­ter­es­se­rer sig for, hvor man­ge pen­ge man bru­ger, og det er let at væ­re øko­no­misk bæ­re­dyg­tig, hvis man er li­geg­lad med den so­ci­a­le og kli­ma­mæs­si­ge si­de. Kun­sten er at få de fi­re be­gre­ber til at spil­le sam­men, og det bru­ger vi me­get tid på,” si­ger Jes­per Nygård.

2022 ligner ikke et godt år

Mens fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed er kom­met for at bli­ve, er det til gen­gæld langt fra sik­kert, at Re­al­da­nia kan fort­sæt­te med at ud­de­le om­kring en mil­li­ard kro­ner om året. Iføl­ge års­rap­por­ten er det Re­al­da­ni­as for­vent­ning at lan­de på 500-600 mil­li­o­ner kro­ner i år.

Det kan umid­del­bart ly­de som en de­fen­siv ud­mel­ding fra en for­e­ning, der de se­ne­re år har lig­get li­ge un­der og over en mil­li­ard ud­del­te kro­ner. Men Jes­per Ny­gård fast­hol­der, at som ver­den ser ud li­ge nu, tør han ik­ke gæt­te på, om mil­li­ar­den i ud­de­lin­ger er in­den for rækkevidde.

”Min er­fa­ring er, at det først er nytår­s­af­ten, at jeg ved, hvor me­get vi har haft af ind­tæg­ter i det for­gang­ne år. Når man her me­dio marts kig­ger på, hvor­dan det er gå­et ind­til vi­de­re i 2022, ty­der det ik­ke på, at vi får et po­si­tivt af­kast, og det lig­ner ik­ke et godt år. Ver­dens­mar­ke­det har det ik­ke sær­lig godt oven på en ja­nu­ar med sti­gen­de ren­ter og vok­sen­de in­f­la­tion og si­den slut­nin­gen af fe­bru­ar en krigs­si­tu­a­tion, som har ført til usta­bi­li­tet i he­le ver­den,” si­ger Jes­per Nygård.

Han un­der­stre­ger, at de an­slå­e­de 500-600 mil­li­o­ner kro­ner er ba­se­ret på en me­get grun­dig ge­ne­ra­tions­a­na­ly­se af, hvor­dan af­ka­stet ser ud de næ­ste 30 år.

”Vi for­sø­ger at hol­de fast i, at vi kan de­le 500-600 mil­li­o­ner kro­ner ud hvert år – og­så i de år, hvor der måt­te væ­re tab. Når man er lang­sig­tet in­ve­stor, vil der væ­re år med sto­re ge­vin­ster, år med små ge­vin­ster og år med tab, og det skal man ik­ke ryste på hån­den over,” un­der­stre­ger han – og til­fø­jer, at de 100 mil­li­o­ner kro­ner, som Re­al­da­nia net­op har be­slut­tet at gi­ve til kri­gens of­re i Ukrai­ne, ik­ke går fra det al­min­de­li­ge filan­tro­pi­ske arbejde.

”Så uan­set, hvad der i øv­rigt sker i år med vo­res filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger, kom­mer de 100 mil­li­o­ner kro­ner til Ukrai­ne på top­pen her­af,” si­ger Jes­per Nygård.

Pluk fra Realdanias årsrapport 2021

  • Af­kast af den kom­merci­el­le in­ve­ste­rings­for­mue: 4.684 mio. kr.
  • Årets over­skud: 3.086 mio. kr.
  • Årets be­vil­ge­de ud­de­lin­ger: 1.036 mio. kr.
  • Egen­ka­pi­tal pr. 31. de­cem­ber 2021: 27.394 mio. kr.
  • Kom­merci­el in­ve­ste­rings­for­mue pr. 31. de­cem­ber 2021: 27.979 mio. kr.
  • An­tal med­lem­mer: Ca. 175.000

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer