Annoncespot_img

Aage V. Jensen Naturfond ønsker mere dialog, flere partnerskaber og bedre biodiversitet

Med den nye formand Mette Fabricius Skov i spidsen har Aage V. Jensen Naturfond netop færdiggjort en strategiproces, hvor posen ifølge formanden er blevet ’rystet godt og grundigt’. Hun svarer også på, hvad det betyder for hendes virke, at hendes far i over 30 år var frontfigur i fonden.

"Jeg har in­ter­es­se­ret mig for na­tu­ren og ar­bej­det med fon­de, si­den jeg blev ud­dan­net som ad­vo­kat," si­ger for­man­den for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

”Na­tu­ren skal i højsædet.”

Det er et ud­tryk, som for­man­den for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond Met­te Fa­bri­ci­us Skov om­hyg­ge­ligt drys­ser ud over man­ge af de sæt­nin­ger, som hun bru­ger i be­skri­vel­sen af fon­dens nye strategi.

Fon­den, som iføl­ge den se­ne­ste over­sigt fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter over Dan­marks 100 stør­ste fon­de må­lt på ud­de­lin­ger ind­ta­ger po­si­tio­nen som num­mer 23, er klar til at gå nye, ube­t­rå­d­te ve­je for at få na­tu­ren bragt i høj­sæ­det i Dan­mark. Met­te Fa­bri­ci­us Skov hå­ber så­le­des på, at de kom­men­de år vil fø­re til me­re di­a­log, fle­re nye part­ner­ska­ber og stør­re om­rå­der i Dan­mark, hvor na­tu­ren i sær­lig grad kan bli­ve tilgodeset.

Stra­te­gi­pro­ces­sen blev så småt ind­ledt i 2020, hvor pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on mid­ler­ti­digt sad i for­mands­sto­len i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, og hvor fon­den i an­den halv­del af året bød vel­kom­men til Han­ne Haa­ck Lar­sen, tid­li­ge­re vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Kø­ben­havn, som ny direktør.

Og da Met­te Fa­bri­ci­us Skov, der er dat­ter af fon­dens tid­li­ge­re front­fi­gur gen­nem me­re end 30 år, Leif Skov, i star­ten af 2021 blev valgt som ny for­mand ef­ter kun ét år i be­sty­rel­sen, blev pro­ces­sen med at de­fi­ne­re en ny stra­te­gi for al­vor sat i gang.

”Det har væ­ret en om­fat­ten­de pro­ces, hvor vi er gå­et grun­digt til værks. He­le be­sty­rel­sen, den nye di­rek­tør og al­le me­d­ar­bej­de­re har væ­ret in­klu­de­ret i pro­ces­sen, hvor fon­dens vir­ke og dens pro­ce­du­rer er ble­vet gen­nem­gå­et. Vi har haft to be­sty­rel­ses­se­mi­na­rer, hvor vi bå­de har drøf­tet stra­te­gi­en og kig­get på fun­da­men­tet for fon­den og dens hi­sto­rik, men og­så kig­get frem i ti­den og talt om, hvad det er for ud­for­drin­ger, na­tu­ren og fon­den står over­for, og hvor er det, vi vil må­l­ret­te vo­res ind­sats frem­over,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov i et in­ter­view med Fundats.

Flere kommuner og fonde på banen

Pa­ral­lelt med, at Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond i 2021 in­ten­sivt gik i gang med at de­fi­ne­re sin frem­ti­di­ge stra­te­gi, kun­ne Met­te Fa­bri­ci­us Skov og den øv­ri­ge be­sty­rel­se kon­sta­te­re, at fol­ke­stem­nin­gen på få år har æn­dret sig ra­di­kalt på na­tur- og bi­o­di­ver­si­tets­om­rå­det i Dan­mark – blandt an­det bå­ret frem af en øget kli­ma­be­vidst­hed og en cor­ona­kri­se, som un­der ned­luk­nings­pe­ri­o­der­ne lok­ke­de man­ge dan­ske­re ud i naturen.

”Øn­sket om at be­va­re na­tu­ren er kom­met på den bre­de sam­funds­dags­or­den på en an­den må­de end før i Dan­mark. Der er nu en helt an­den be­vidst­hed i sam­fun­det om at sæt­te na­tur og bi­o­di­ver­si­tet i høj­sæ­det, og der er kom­met en del fle­re ak­tø­rer på ba­nen. Man ser for ek­sem­pel man­ge kom­mu­ner bru­ge langt fle­re mid­ler end før på na­tur­pro­jek­ter, der er kom­met fle­re fon­de på ba­nen, som støt­ter na­tur, og me­get be­teg­nen­de man kan og­så kon­sta­te­re, at bå­de Dron­ning Mar­gret­he og Kron­prin­ses­se Mary på det se­ne­ste har få­et na­tur­pro­jek­ter i ga­ve,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Der er nu en helt an­den be­vidst­hed i sam­fun­det om at sæt­te na­tur og bi­o­di­ver­si­tet i høj­sæ­det, og der er kom­met en del fle­re ak­tø­rer på banen

Met­te Fa­bri­ci­us Skov – Be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond er den stør­ste pri­va­te be­sid­der af na­tu­ra­re­a­ler i Dan­mark. Tan­ken er ab­so­lut ik­ke, at der skal sæl­ges ud af be­sid­del­ser­ne el­ler for den sags skyld kø­bes man­ge fle­re. I ste­det hand­ler det for fon­den blandt an­det om at bru­ge de om­rå­der, den rå­der over, på den klo­gest mu­li­ge måde.

”Ker­nen i fon­den er de na­tu­ra­re­a­ler, som vi selv har. Vi ejer cir­ka 20.000 hektar for­delt på 23 for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark, og det skal vi selv­føl­ge­lig fort­sæt­te med. Stra­te­gi­en er fort­sat, at dis­se om­rå­der skal fun­ge­re som for­søgs- og forsk­nings­om­rå­der, så vi lø­ben­de kan fin­de de bed­ste me­to­der til at op­ti­me­re bi­o­di­ver­si­te­ten. Og det er vig­tigt for os, at dis­se ind­sat­ser bli­ver ud­vik­let, ger­ne sam­men med an­dre – men der­i­mod vil det ik­ke gø­re den sto­re for­skel for bi­o­di­ver­si­te­ten i Dan­mark, om vi ale­ne for­dob­ler det are­al, vi selv ejer. Her skal der helt an­dre are­al­stør­rel­ser og man­ge for­e­ne­de kræf­ter til, men det er et vig­tigt led, at vi og­så fort­sæt­ter med at sik­re fle­re are­a­ler til na­tu­ren,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Fon­den vil iføl­ge for­man­den frem­over for­sø­ge at gø­re en end­nu stør­re for­skel, når det gæl­der om at ge­ne­re­re vi­den om, hvor­dan na­tu­rens ud­for­drin­ger bedst kan løses.

”Og her er vi me­get åb­ne på at ind­gå i sam­ar­bej­der med an­dre og sam­men fin­de nye løs­nin­ger – og­så ger­ne i for­hold til at fin­de nye og fle­re om­rå­der i Dan­mark, hvor na­tu­ren kan til­go­de­ses. For ti­den kig­ger vi på nog­le mu­lig­he­der for at kø­be nye ret­tig­he­der til na­tu­ra­re­a­ler for at sik­re, at na­tu­ren i de på­gæl­den­de are­a­ler kom­mer bedst mu­ligt i høj­sæ­det i den for­valt­ning, der fo­re­går. I det he­le ta­get er vi me­get in­ter­es­se­re­de i at ind­gå part­ner­ska­ber med an­dre, li­ge­som vi for ek­sem­pel gjor­de, da vi sam­men med Vil­lum Fon­den og sta­ten skab­te Den Dan­ske Na­tur­fond,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov med re­fe­ren­ce til stif­tel­sen af Den Dan­ske Na­tur­fond i ja­nu­ar 2015.

Ejerskab er ikke et mål

I for­hold til po­si­tio­nen som den stør­ste pri­va­te be­sid­der af na­tu­ra­re­a­ler i Dan­mark un­der­stre­ger fonds­for­man­den, at det, som hun ud­tryk­ker det, ”ik­ke er et mål i sig selv at eje en hel masse”.

”Men ejer­ska­bet har vist sig at væ­re en god må­de at ar­bej­de med bi­o­di­ver­si­tets­pro­blem­stil­lin­ger på. Det gi­ver os mu­lig­hed for at kom­me med nye og an­der­le­des løs­nin­ger på, hvor­dan man kan lø­se bi­o­di­ver­si­tetskri­sen, ska­be na­tur­li­ge dy­na­mi­k­ker og sæt­te na­tu­ren i høj­sæ­det. Men vi vil og­så ger­ne gå ind i sam­ar­bej­der med part­ne­re på an­dre må­der end ved selv at eje de are­a­ler, der skal fo­ku­se­res på. Det væ­sent­li­ge for os er at sæt­te na­tu­ren i høj­sæ­det. Det skal væ­re på den præ­mis, vi ind­går i sam­ar­bej­der om are­a­ler,” si­ger hun.

Ejer­ska­bet har vist sig at væ­re en god må­de at ar­bej­de med bi­o­di­ver­si­tets­pro­blem­stil­lin­ger på

Met­te Fa­bri­ci­us Skov – Be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

At Met­te Fa­bri­ci­us Skov fle­re gan­ge i lø­bet af det­te in­ter­view in­vi­te­rer til sam­ar­bej­der og part­ner­ska­ber, be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at bån­det skal kap­pes til de nu­væ­ren­de part­ner­ska­ber, un­der­stre­ger hun.

”Det er al­tid sundt at sø­ge nye part­ner­ska­ber, og­så ger­ne med no­gen, der ik­ke lig­ner os selv så me­get – no­gen, som har an­dre vink­ler på tin­ge­ne. Så når vi ta­ler om nye part­ner­ska­ber, er det ik­ke så me­get ud fra et øn­ske om at skif­te ud i de nu­væ­ren­de, men me­re om at væ­re åb­ne over­for, at der kan op­stå helt nye part­ner­skabs­mu­lig­he­der, nu hvor der er kom­met langt fle­re på ba­nen, som de­ler vo­res in­ter­es­se for at be­skyt­te og be­va­re na­tu­ren,” si­ge Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Tre strenge i fremtidige uddelinger

Og­så Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fonds ud­de­lings­stra­te­gi har væ­ret un­der lup­pen som en del af stra­te­gi­pro­ces­sen, og her er der fle­re nye til­tag på vej ud fra de­vi­sen ’me­re di­a­log og fle­re part­ner­ska­ber’, for­tæl­ler Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

”Hidtil har vi væ­ret me­get an­søg­nings­drev­ne. I frem­ti­den vil vi sta­dig ha­ve en an­søg­nings­dre­ven pro­ces, men vi vil de­fi­ne­re nog­le te­ma­er, så det ik­ke er helt åb­ne kald. Det vil sam­ti­dig gi­ve os mu­lig­hed for, at vi kan grup­pe­re nog­le an­søg­nin­ger og må­ske la­ve stør­re ind­sat­ser med en bre­de­re kreds af pro­jek­t­ha­ve­re bag. Vi vil der­u­d­over i hø­je­re grad, end vi har gjort tid­li­ge­re, ind­gå sam­ar­bej­der med ek­ster­ne part­ne­re om at igang­sæt­te og støt­te pro­jek­ter, som har di­rek­te re­la­tion en­ten til vo­res el­ler an­dres dag­li­ge na­tur­for­valt­ning. Og som den tred­je streng i vo­res ud­de­lin­ger, vil vi gen­ta­ge det forsk­nings­kald, vi har haft før,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Hidtil har vi væ­ret me­get an­søg­nings­drev­ne. I frem­ti­den vil vi sta­dig ha­ve en an­søg­nings­dre­ven pro­ces, men vi vil de­fi­ne­re nog­le te­ma­er, så det ik­ke er helt åb­ne kald

Met­te Fa­bri­ci­us Skov – Be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

I for­hold til forsk­nings­kal­det er in­ten­tio­nen at gå di­rek­te i di­a­log med for­sker­ne og spør­ge, hvad de me­ner vil væ­re re­le­vant frem­over at for­ske i.

Der er til gen­gæld ik­ke me­get nyt un­der so­len, når det gæl­der den sam­le­de stør­rel­se på Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fonds år­li­ge ud­de­lin­ger. De se­ne­re år har de svin­get mel­lem 70 og 144 mil­li­o­ner kro­ner med et gen­nem­snit på li­ge un­der 100 mil­li­o­ner kro­ner om året, og det ni­veau for­ven­ter Met­te Fa­bri­ci­us Skov vil fort­sæt­te i år og i åre­ne fremover.

I Søholt Storskov, som Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond køb­te i 2020 for 85 mil­li­o­ner kro­ner, skal den bi­o­di­ver­si­tets­ri­ge skov kun­ne bre­de sig ud på tid­li­ge­re land­brugs­a­re­a­ler, så na­tu­ren får me­re plads. Det sker blandt an­det ved at sæt­te vand til­ba­ge i sko­ven og ud­pi­ne land­brugs­a­re­a­ler. (Dro­ne­fo­to: Jes­per Ed­vards­en, Contineo)

”Når der er sto­re ud­s­ving mel­lem åre­ne, skyl­des det år med køb af na­tu­ra­re­a­ler, for ek­sem­pel Søholt Storskov i 2020 til 85 mil­li­o­ner kro­ner, gen­nem­fø­rel­se af forsk­nings­call, som sidst var på cir­ka 70 mil­li­o­ner kro­ner, el­ler støt­te til an­dre sto­re pro­jek­ter. Cir­ka halv­de­len af ud­de­lin­ger­ne går til na­tu­rens be­va­rel­se og ud­vik­ling på na­tur­fon­dens eg­ne na­tu­ra­re­a­ler,” for­kla­rer Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Vil skrue op for kommunikation

Et kon­kret om­rå­de, hvor Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond i de kom­men­de år som re­sul­tat af stra­te­gi­pro­ces­sen øn­sker at skrue op for ked­ler­ne, er kom­mu­ni­ka­tion. Iføl­ge Met­te Fa­bri­ci­us Skov hand­ler det bå­de om at bli­ve bed­re til at de­le de re­sul­ta­ter, der op­nås in­den for na­tur­ple­je og forsk­ning i bi­o­di­ver­si­tet, men og­så om ge­ne­relt at bli­ve me­re ak­ti­ve på so­ci­a­le me­di­er og internettet.

”Vi vil dels me­get ger­ne for­mid­le re­sul­ta­ter­ne af de for­søg og til­tag, vi la­ver på vo­res eg­ne are­a­ler, samt forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne fra de øv­ri­ge pro­jek­ter, vi støt­ter. Det er me­get vig­tigt, at bå­de vi, pro­jek­ter­ne selv og an­dre kan se re­sul­ta­ter­ne af ar­bej­det og ta­ge læ­ring der­af. Og dels har vi fo­kus på fon­dens di­rek­te kom­mu­ni­ka­tion på so­ci­a­le me­di­er og web­s­i­tes, og det er et om­rå­de, vi ger­ne vil ud­vik­le,” si­ger hun.

Fon­den har og­så et øn­ske om at kom­mu­ni­ke­re me­re di­rek­te til og med børn og un­ge, men er­ken­del­sen er, at det kræ­ver hjælp.

”I for­hold til sær­li­ge ind­sat­ser for børn har vi tid­li­ge­re støt­tet en­kelt­pro­jek­ter, blandt an­det på sko­ler. Men vi har ved­ta­get, at vi ik­ke selv kan løf­te pro­jek­ter ret­tet mod børn og un­ge. Dér skal vi ud i et bredt part­ner­skab med an­dre ty­per af ak­tø­rer, som har nog­le kom­pe­ten­cer, vi ik­ke selv be­sid­der, i for­hold til na­tur­for­mid­ling for børn. Og jeg tror ik­ke, det kom­mer til at ske al­le­re­de i år,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Har kendskab til fonden og dens historik

Mens Met­te Fa­bri­ci­us Skov me­get ger­ne vil for­tæl­le om stra­te­gi­en for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, er det li­ge så ty­de­ligt, at hen­des lyst til at ta­le om Skov-fa­mi­li­ens til­ba­ge­ven­den for bor­den­den i na­tur­fon­den ef­ter ba­re ét års fra­vær er no­get me­re begrænset.

På Fun­dats’ spørgs­mål, om hvad det be­ty­der for hen­de som ny be­sty­rel­ses­for­mand for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, at især hen­des far, Leif Skov, men og­så hen­des bror, An­ders Skov, tid­li­ge­re har væ­ret så cen­tra­le fi­gu­rer i fon­den, ly­der hen­des svar:

Jeg har in­ter­es­se­ret mig for na­tu­ren og ar­bej­det med fon­de, si­den jeg blev ud­dan­net som advokat

Met­te Fa­bri­ci­us Skov – Be­sty­rel­ses­for­mand, Aa­ge V. Jen­sen Naturfond

”Det er et in­ter­es­sant spørgs­mål. Jeg har in­ter­es­se­ret mig for na­tu­ren og ar­bej­det med fon­de, si­den jeg blev ud­dan­net som ad­vo­kat. Jeg har væ­ret for­mand i Aa­ge V. Jen­sen Cha­ri­ty Fo­un­da­tion si­den 2009, og det be­ty­der, jeg har et kend­skab til Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, dens stra­te­gi, hi­sto­rik og ud­vik­ling. Der­for sy­nes jeg, det er rig­tig spæn­den­de at væ­re med i be­sty­rel­sen og væ­re med til at fort­sæt­te det arbejde.”

- Var det dit eget øn­ske, at du skul­le bli­ve for­mand for fon­den for et år siden?

”En enig be­sty­rel­se har op­for­dret mig til at væ­re for­mand, og det vil­le jeg ger­ne. Det er be­sty­rel­sen, der væl­ger for­man­den. Jeg er glad for den til­lid, som be­sty­rel­sen har vist mig i den sam­men­hæng,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Re­gions­di­rek­tør i Re­gion Midtjyl­land Per­nil­le Blach Han­sen har sid­det i be­sty­rel­sen for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond si­den 2017 og er næst­for­mand i be­sty­rel­sen. Men Met­te Fa­bri­ci­us Skov øn­sker ik­ke at sva­re på, om be­sty­rel­sen ef­ter den plan­lag­te etåri­ge pe­ri­o­de med Kat­he­ri­ne Ri­chards­on som for­mand over­ve­je­de at væl­ge Per­nil­le Blach Han­sen som formand.

”Det er et in­ter­nt spørgs­mål. Vi har i be­sty­rel­sen selv­føl­ge­lig talt om, hvem der skul­le væ­re for­mand og næst­for­mand, men det er en for­tro­lig drøf­tel­se, som jeg ik­ke kan re­fe­re­re,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Har haft alle boldene op i luften

Der­i­mod vil Met­te Fa­bri­ci­us Skov ger­ne sva­re på, hvor­dan det alt i alt ef­ter hen­des me­ning går med den for­ny­el­ses­pro­ces af Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, som Kat­he­ri­ne Ri­chards­on over for Fun­dats ita­le­sat­te for halvan­det år si­den i kølvan­det på blandt an­det fle­re end 30 år med Leif Skov i en cen­tral rol­le i fon­den. I den for­bin­del­se brug­te Kat­he­ri­ne Ri­chards­on ud­tryk­ket, at hun og den nye di­rek­tør skul­le ”ru­ske op i” fonden.

OM METTE FABRICIUS SKOV
  • 59 år.
  • Ad­vo­kat og ci­vilø­ko­nom (CBS).
  • Bo­sat i Sur­rey i Eng­land, hvor­fra hun dri­ver selv­stæn­dig advokatvirksomhed.
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond si­den 2021 og for Aa­ge V. Jen­sen Cha­ri­ty Fo­un­da­tion si­den 2009.
  • End­vi­de­re med­lem af be­sty­rel­sen i an­dre fon­de og selskaber.

 

”Først og frem­mest har vi væ­ret igen­nem en me­get grun­dig stra­te­gi­pro­ces, og den nye di­rek­tør har og­så sat sit præg på al­le de pro­ce­du­rer. Det er al­tid sundt at ru­ske lidt op i sig selv, og jeg sy­nes, vi har ry­stet po­sen godt og grun­digt og haft al­le bol­de­ne op i luf­ten. Det er ik­ke en helt ny fond i dag, og nog­le af tin­ge­ne er en del af en lø­ben­de pro­ces. Men ef­ter at ha­ve brugt mit før­ste år som for­mand på at ta­le pro­ce­du­rer og stra­te­gi, skal tin­ge­ne nu i gang og ud at vir­ke. Dét med at ha­ve en stra­te­gi­pro­ces hand­ler jo og­så me­get om at fø­re den ud i li­vet og der­næst lø­ben­de eva­lu­e­re på den og for­ny og til­pas­se den,” si­ger Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Ved si­den af for­mand­spo­sten i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond er Met­te Fa­bri­ci­us Skov fort­sat og­så for­mand for Aa­ge V. Jen­sen Cha­ri­ty Fo­un­da­tion med adres­se i Lie­ch­tenste­in, der støt­ter na­tur­pro­jek­ter i he­le ver­den med blandt an­det Grøn­land og Færø­er­ne som fokusområder.

Den tred­je og mind­ste fond un­der Aa­ge V. Jen­sens Fon­de er Aa­ge V. Jen­sens Fond. Her er hen­des 84-åri­ge far, Leif Skov, sta­dig for­mand for den tre per­so­ner sto­re bestyrelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer