Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Hver fjer­de al­me­ne fond le­ver ik­ke op til hvid­va­skreg­ler­ne om re­gi­stre­ring af re­el­le eje­re, vi­ser ny rap­port. Over­vej­el­ser om at styr­ke kon­trol­len med fon­de­ne skal ind­gå i fond­skom­mis­sio­nen, der skal ku­le­gra­ve fonds­lo­ven, si­ger ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hækkerup.

Nick Hækkerup (foto: Statsministeriet)
Ni­ck Hæk­kerup (fo­to: Statsministeriet)

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne måned.

“I den for­bin­del­se vil vi og­så skul­le se på mu­lig­he­der­ne for at styr­ke til­sy­net og kon­trol­len med de al­me­ne fon­de,” si­ger Ni­ck Hækkerup. 

Mi­ni­ste­rens ud­mel­ding kom­mer ef­ter, at en rap­port fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har vist, at de al­me­ne fon­de hal­ter langt ef­ter de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, når det kom­mer til at over­hol­de lovens krav om at re­gi­stre­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer som re­el­le eje­re hos myndighederne.

Iføl­ge vi­den­cen­trets rap­port mang­ler 1.933 al­me­ne fon­de at re­gi­stre­re de­res be­sty­rel­ser. Det be­ty­der, at me­re end hver fjer­de al­me­ne fond sta­dig ik­ke har få­et styr på reglerne. 

Tal­let for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er til sam­men­lig­ning et rundt nul. Al­le lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fon­de føl­ger med an­dre ord loven på det­te punkt.

Erkender uacceptabel situation

Rap­por­ten un­der­stre­ger iføl­ge pro­fes­sor og fonds­for­sker An­ker Brink Lund fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, at re­gel­kom­plek­set om­kring de al­me­ne fon­de træn­ger til en opdatering.

Han me­ner, at Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et bør sæt­te gang i et grun­digt kom­­mis­sions- el­ler ud­valgs­ar­bej­de, der kan gen­nem­gå re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de li­ge­som det ske­te med er­hvervs­fonds­lo­ven i 2014.

“Og re­ge­rin­gen har jo og­så talt om at ned­sæt­te en kom­mis­sion [for at op­da­te­re fonds­lo­ven, red.], så jeg for­står ik­ke, hvor­for ju­stits­mi­ni­ste­ren nø­ler med at ned­sæt­te den," si­ger An­ker Brink Lund.

“Der er så­dan set kun en vej. Og det er at få be­lyst he­le det her felt på en or­dent­lig må­de. Ci­vilsty­rel­sen bør der­for få ned­sat den kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve fel­tet. Og der skal det her med den mang­len­de re­gi­stre­ring af re­el­le eje­re så væ­re én af de pin­de, som kom­mis­sio­nen skal ta­ge stil­ling til,” si­ger han.

Fo­re­lagt de nye tal og An­ker Brink Lunds op­for­dring om at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup, at si­tu­a­tio­nen om­kring de al­me­ne fon­de ik­ke er acceptabel:

Vi kan selvsagt ik­ke le­ve med, at så man­ge al­me­ne fon­de til­sy­ne­la­den­de ik­ke le­ver op til reg­ler­ne om at re­gi­stre­re si­ne re­el­le ejere

Ni­ck Hæk­kerup – Justitsminister

”Vi kan selvsagt ik­ke le­ve med, at så man­ge al­me­ne fon­de til­sy­ne­la­den­de ik­ke le­ver op til reg­ler­ne om at re­gi­stre­re si­ne re­el­le eje­re,” si­ger Ni­ck Hæk­kerup og fortsætter:

“Ned­sæt­tel­sen af ud­val­get er desvær­re truk­ket ud på grund af si­tu­a­tio­nen om­kring covid-19, men jeg for­ven­ter, at kom­mis­so­ri­et er fær­digt in­den ud­gan­gen af marts, så vi kan få sat gang i en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­v­giv­nin­gen,” si­ger justitsministeren.

Professor: Nej tak til hovsa-løsninger

Reg­ler­ne i hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen be­stem­mer, at fon­de skal re­gi­stre­re de­res be­sty­rel­ses­med­lem­mer som re­el­le eje­re i myn­dig­he­der­nes it-systemer. 

Loven skal for­hin­dre, at fon­de og an­dre juri­di­ske per­so­ner mis­bru­ges til bl.a. skat­tesvig, hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring ved at gø­re det van­ske­li­ge­re for bag­mænd at skju­le sig bag for­skel­li­ge sel­skabs­kon­struk­tio­ner. Det er en ri­si­ko, som Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste sid­ste år hav­de fo­kus på.

Men man skal ik­ke la­ve hovsa-løsninger

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor, CBS

At de er­hvervs­dri­ven­de fon­de godt kan fin­de ud af at over­hol­de loven, mens det kni­ber ge­val­digt for de al­me­ne fon­de, hæn­ger iføl­ge An­ker Brink Lund ik­ke mindst sam­men med, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i al­me­ne fon­de of­te har travlt med an­det end bestyrelsesposten. 

“Vi skal jo hu­ske på, at fon­de er sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, og at man­ge af be­sty­rel­ser­ne i de små og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­de er ama­tø­rer – alt­så folk, der net­op ik­ke op­fat­ter sig som re­el­le eje­re af fond­s­ka­pi­ta­len, men ba­re mø­des en gang om året, spi­ser en frokost for så at kon­sta­te­re, at de hel­ler ik­ke i år har pen­ge at de­le ud,” si­ger An­ker Brink Lund.

På den bag­grund gi­ver det me­ning at skær­pe re­visorens rol­le i for­hold til de al­me­ne fon­de, li­ge­som det ske­te, da er­hvervs­fonds­lo­ven i 2014 blev op­da­te­ret, me­ner han.

“Al­le al­me­ne fon­de har jo en el­ler an­den re­visor­funk­tion til­knyt­tet. Og re­visor har jo mu­lig­hed for at si­ge til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, at de alt­så skal væ­re op­mærk­som­me på at re­gi­stre­re sig som re­el­le eje­re,” si­ger An­ker Brink Lund.

Et an­det værk­tøj, som kun­ne bru­ges af myn­dig­he­der­ne til at få de al­me­ne fon­de­ne til at over­hol­de loven, er et fonds­re­gi­ster, si­ger An­ker Brink Lund. Så­dan et fand­tes, ind­til det blev ned­lagt i 1991. Men for­ske­ren ser helst, at et fonds­re­gi­ster bli­ver en del af en stør­re op­ryd­ning i re­gel­sæt­tet om­kring de al­me­ne fon­de, som kan fo­re­ta­ges af et sag­kyn­digt udvalg.

“En kon­se­kvens af så­dan et ud­valgs­ar­bej­de kun­ne væ­re at genop­ret­te fonds­re­gi­ste­ret. Men man skal ik­ke la­ve hovsa-løs­­nin­­ger. Jeg sy­nes, at man skal la­ve en sam­let løs­ning for al­le de ud­for­drin­ger, som små og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­de står over­for, frem for at prø­ve at lø­se ét pro­blem, hvor­ef­ter der op­står tre an­dre,” si­ger An­ker Brink Lund. 

Rap­por­ten fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter kan læ­ses her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: