Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Hver fjerde almene fond lever ikke op til hvidvaskreglerne om registrering af reelle ejere, viser ny rapport. Overvejelser om at styrke kontrollen med fondene skal indgå i fondskommissionen, der skal kulegrave fondsloven, siger justitsminister Nick Hækkerup.

Nick Hækkerup (foto: Statsministeriet)
Ni­ck Hæk­kerup (fo­to: Statsministeriet)

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne måned.

“I den for­bin­del­se vil vi og­så skul­le se på mu­lig­he­der­ne for at styr­ke til­sy­net og kon­trol­len med de al­me­ne fon­de,” si­ger Ni­ck Hækkerup. 

Mi­ni­ste­rens ud­mel­ding kom­mer ef­ter, at en rap­port fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har vist, at de al­me­ne fon­de hal­ter langt ef­ter de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, når det kom­mer til at over­hol­de lovens krav om at re­gi­stre­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer som re­el­le eje­re hos myndighederne.

Iføl­ge vi­den­cen­trets rap­port mang­ler 1.933 al­me­ne fon­de at re­gi­stre­re de­res be­sty­rel­ser. Det be­ty­der, at me­re end hver fjer­de al­me­ne fond sta­dig ik­ke har få­et styr på reglerne. 

Tal­let for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er til sam­men­lig­ning et rundt nul. Al­le lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fon­de føl­ger med an­dre ord loven på det­te punkt.

Erkender uacceptabel situation

Rap­por­ten un­der­stre­ger iføl­ge pro­fes­sor og fonds­for­sker An­ker Brink Lund fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, at re­gel­kom­plek­set om­kring de al­me­ne fon­de træn­ger til en opdatering.

Han me­ner, at Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et bør sæt­te gang i et grun­digt kom­mis­sions- el­ler ud­valgs­ar­bej­de, der kan gen­nem­gå re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de li­ge­som det ske­te med er­hvervs­fonds­lo­ven i 2014.

“Og re­ge­rin­gen har jo og­så talt om at ned­sæt­te en kom­mis­sion [for at op­da­te­re fonds­lo­ven, red.], så jeg for­står ik­ke, hvor­for ju­stits­mi­ni­ste­ren nø­ler med at ned­sæt­te den," si­ger An­ker Brink Lund.

“Der er så­dan set kun en vej. Og det er at få be­lyst he­le det her felt på en or­dent­lig må­de. Ci­vilsty­rel­sen bør der­for få ned­sat den kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve fel­tet. Og der skal det her med den mang­len­de re­gi­stre­ring af re­el­le eje­re så væ­re én af de pin­de, som kom­mis­sio­nen skal ta­ge stil­ling til,” si­ger han.

Fo­re­lagt de nye tal og An­ker Brink Lunds op­for­dring om at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup, at si­tu­a­tio­nen om­kring de al­me­ne fon­de ik­ke er acceptabel:

Vi kan selvsagt ik­ke le­ve med, at så man­ge al­me­ne fon­de til­sy­ne­la­den­de ik­ke le­ver op til reg­ler­ne om at re­gi­stre­re si­ne re­el­le ejere

Ni­ck Hæk­kerup – Justitsminister

”Vi kan selvsagt ik­ke le­ve med, at så man­ge al­me­ne fon­de til­sy­ne­la­den­de ik­ke le­ver op til reg­ler­ne om at re­gi­stre­re si­ne re­el­le eje­re,” si­ger Ni­ck Hæk­kerup og fortsætter:

“Ned­sæt­tel­sen af ud­val­get er desvær­re truk­ket ud på grund af si­tu­a­tio­nen om­kring covid-19, men jeg for­ven­ter, at kom­mis­so­ri­et er fær­digt in­den ud­gan­gen af marts, så vi kan få sat gang i en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­v­giv­nin­gen,” si­ger justitsministeren.

Professor: Nej tak til hovsa-løsninger

Reg­ler­ne i hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen be­stem­mer, at fon­de skal re­gi­stre­re de­res be­sty­rel­ses­med­lem­mer som re­el­le eje­re i myn­dig­he­der­nes it-systemer. 

Loven skal for­hin­dre, at fon­de og an­dre juri­di­ske per­so­ner mis­bru­ges til bl.a. skat­tesvig, hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring ved at gø­re det van­ske­li­ge­re for bag­mænd at skju­le sig bag for­skel­li­ge sel­skabs­kon­struk­tio­ner. Det er en ri­si­ko, som Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste sid­ste år hav­de fo­kus på.

Men man skal ik­ke la­ve hovsa-løsninger

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor, CBS

At de er­hvervs­dri­ven­de fon­de godt kan fin­de ud af at over­hol­de loven, mens det kni­ber ge­val­digt for de al­me­ne fon­de, hæn­ger iføl­ge An­ker Brink Lund ik­ke mindst sam­men med, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i al­me­ne fon­de of­te har travlt med an­det end bestyrelsesposten. 

“Vi skal jo hu­ske på, at fon­de er sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, og at man­ge af be­sty­rel­ser­ne i de små og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­de er ama­tø­rer – alt­så folk, der net­op ik­ke op­fat­ter sig som re­el­le eje­re af fond­s­ka­pi­ta­len, men ba­re mø­des en gang om året, spi­ser en frokost for så at kon­sta­te­re, at de hel­ler ik­ke i år har pen­ge at de­le ud,” si­ger An­ker Brink Lund.

På den bag­grund gi­ver det me­ning at skær­pe re­visorens rol­le i for­hold til de al­me­ne fon­de, li­ge­som det ske­te, da er­hvervs­fonds­lo­ven i 2014 blev op­da­te­ret, me­ner han.

“Al­le al­me­ne fon­de har jo en el­ler an­den re­visor­funk­tion til­knyt­tet. Og re­visor har jo mu­lig­hed for at si­ge til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, at de alt­så skal væ­re op­mærk­som­me på at re­gi­stre­re sig som re­el­le eje­re,” si­ger An­ker Brink Lund.

Et an­det værk­tøj, som kun­ne bru­ges af myn­dig­he­der­ne til at få de al­me­ne fon­de­ne til at over­hol­de loven, er et fonds­re­gi­ster, si­ger An­ker Brink Lund. Så­dan et fand­tes, ind­til det blev ned­lagt i 1991. Men for­ske­ren ser helst, at et fonds­re­gi­ster bli­ver en del af en stør­re op­ryd­ning i re­gel­sæt­tet om­kring de al­me­ne fon­de, som kan fo­re­ta­ges af et sag­kyn­digt udvalg.

“En kon­se­kvens af så­dan et ud­valgs­ar­bej­de kun­ne væ­re at genop­ret­te fonds­re­gi­ste­ret. Men man skal ik­ke la­ve hovsa-løs­nin­ger. Jeg sy­nes, at man skal la­ve en sam­let løs­ning for al­le de ud­for­drin­ger, som små og mel­lem­sto­re al­me­ne fon­de står over­for, frem for at prø­ve at lø­se ét pro­blem, hvor­ef­ter der op­står tre an­dre,” si­ger An­ker Brink Lund. 

Rap­por­ten fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter kan læ­ses her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer