Ny bestyrelse i Fonden for Sociale Investeringer

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger har få­et ny be­sty­rel­se med pro­fi­ler fra bå­de det of­fent­li­ge og det pri­va­te er­hvervs­liv. Ny be­sty­rel­ses­for­mand er kon­cer­n­chef for Ox­ford Grup­pen, Kim Møller.

Fonden for Sociale Investeringer
Be­sty­rel­sen i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le Investeringer)

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, der sid­ste år blev stif­tet med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det, har få­et ny bestyrelse. 

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi er stol­te af at kun­ne præ­sen­te­re en ny be­sty­rel­se med så kom­pe­ten­te folk. De­res kom­pe­ten­cer og de for­skel­li­ge sek­to­rer, de re­præ­sen­te­rer, er et stærkt grund­lag for det ar­bej­de, vi ud­fø­rer i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger for at bi­dra­ge til løs­ning af vig­ti­ge sam­funds­ud­for­drin­ger, sam­ti­dig med at vi gi­ver et so­ci­alt og men­ne­ske­ligt løft til de men­ne­sker, der er det en­de­li­ge mål for vo­res ind­sat­ser,” si­ger di­rek­tør for Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, Thit Aaris-Høeg. 

Den nye be­sty­rel­ses­for­mand er Kim Møl­ler, der er kon­cer­n­chef i Ox­ford Grup­pen. Han ser frem til at sam­ar­bej­det med den øv­ri­ge og med blandt an­det de of­fent­li­ge samarbejdspartnerne. 

”Det sær­li­ge ved so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er, at de gi­ver bå­de men­ne­ske­li­ge og øko­no­mi­ske ge­vin­ster. Jeg ser me­get frem til sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, så det bli­ver en stærk og uom­gæn­ge­lig sam­ar­bejds­part­ner, især for kom­mu­ner­ne, om at lø­se nog­le af det mo­der­ne vel­færds­sam­funds stør­ste ud­for­drin­ger,” si­ger Kim Møl­ler i pressemeddelelsen. 

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­gers nye be­sty­rel­se be­står af føl­gen­de seks medlemmer:

  • Kim Møl­ler (for­mand), Kon­cer­n­chef for Ox­ford Gruppen
  • Kurt Hel­les Bar­de­le­ben (næst­for­mand), Part­ner, ad­vo­kat (H) hos SIRIUS Advokater
  • Natja Aa­berg Horns­bæk, HR-di­rek­tør Elis Danmark
  • Char­lot­te Jen­sen, Co­un­try Pe­op­le and Cul­tu­re Ma­na­ger i IKEA Danmark
  • Nich Bendt­sen, Kom­mu­nal­di­rek­tør i Hvi­d­ov­re Kommune
  • David Di­etz, Ma­na­ger – Stra­te­gy and Transa­ctions - Eco­no­mi­cs and M&A Advisory

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…