Ny bestyrelse i Fonden for Sociale Investeringer

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger har få­et ny be­sty­rel­se med pro­fi­ler fra bå­de det of­fent­li­ge og det pri­va­te er­hvervs­liv. Ny be­sty­rel­ses­for­mand er kon­cer­n­chef for Ox­ford Grup­pen, Kim Møller.

Fonden for Sociale Investeringer
Be­sty­rel­sen i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le Investeringer)

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, der sid­ste år blev stif­tet med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det, har få­et ny bestyrelse. 

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi er stol­te af at kun­ne præ­sen­te­re en ny be­sty­rel­se med så kom­pe­ten­te folk. De­res kom­pe­ten­cer og de for­skel­li­ge sek­to­rer, de re­præ­sen­te­rer, er et stærkt grund­lag for det ar­bej­de, vi ud­fø­rer i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger for at bi­dra­ge til løs­ning af vig­ti­ge sam­funds­ud­for­drin­ger, sam­ti­dig med at vi gi­ver et so­ci­alt og men­ne­ske­ligt løft til de men­ne­sker, der er det en­de­li­ge mål for vo­res ind­sat­ser,” si­ger di­rek­tør for Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, Thit Aaris-Høeg. 

Den nye be­sty­rel­ses­for­mand er Kim Møl­ler, der er kon­cer­n­chef i Ox­ford Grup­pen. Han ser frem til at sam­ar­bej­det med den øv­ri­ge og med blandt an­det de of­fent­li­ge samarbejdspartnerne. 

”Det sær­li­ge ved so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er, at de gi­ver bå­de men­ne­ske­li­ge og øko­no­mi­ske ge­vin­ster. Jeg ser me­get frem til sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, så det bli­ver en stærk og uom­gæn­ge­lig sam­ar­bejds­part­ner, især for kom­mu­ner­ne, om at lø­se nog­le af det mo­der­ne vel­færds­sam­funds stør­ste ud­for­drin­ger,” si­ger Kim Møl­ler i pressemeddelelsen. 

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­gers nye be­sty­rel­se be­står af føl­gen­de seks medlemmer:

  • Kim Møl­ler (for­mand), Kon­cer­n­chef for Ox­ford Gruppen
  • Kurt Hel­les Bar­de­le­ben (næst­for­mand), Part­ner, ad­vo­kat (H) hos SIRIUS Advokater
  • Natja Aa­berg Horns­bæk, HR-di­rek­tør Elis Danmark
  • Char­lot­te Jen­sen, Co­un­try Pe­op­le and Cul­tu­re Ma­na­ger i IKEA Danmark
  • Nich Bendt­sen, Kom­mu­nal­di­rek­tør i Hvi­d­ov­re Kommune
  • David Di­etz, Ma­na­ger – Stra­te­gy and Transa­ctions - Eco­no­mi­cs and M&A Advisory

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: