Annoncespot_img

Ny bestyrelse i Fonden for Sociale Investeringer

Fonden for Sociale Investeringer har fået ny bestyrelse med profiler fra både det offentlige og det private erhvervsliv. Ny bestyrelsesformand er koncernchef for Oxford Gruppen, Kim Møller.

Fonden for Sociale Investeringer
Be­sty­rel­sen i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le Investeringer)

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, der sid­ste år blev stif­tet med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det, har få­et ny bestyrelse. 

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi er stol­te af at kun­ne præ­sen­te­re en ny be­sty­rel­se med så kom­pe­ten­te folk. De­res kom­pe­ten­cer og de for­skel­li­ge sek­to­rer, de re­præ­sen­te­rer, er et stærkt grund­lag for det ar­bej­de, vi ud­fø­rer i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger for at bi­dra­ge til løs­ning af vig­ti­ge sam­funds­ud­for­drin­ger, sam­ti­dig med at vi gi­ver et so­ci­alt og men­ne­ske­ligt løft til de men­ne­sker, der er det en­de­li­ge mål for vo­res ind­sat­ser,” si­ger di­rek­tør for Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, Thit Aaris-Høeg. 

Den nye be­sty­rel­ses­for­mand er Kim Møl­ler, der er kon­cer­n­chef i Ox­ford Grup­pen. Han ser frem til at sam­ar­bej­det med den øv­ri­ge og med blandt an­det de of­fent­li­ge samarbejdspartnerne. 

”Det sær­li­ge ved so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er, at de gi­ver bå­de men­ne­ske­li­ge og øko­no­mi­ske ge­vin­ster. Jeg ser me­get frem til sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, så det bli­ver en stærk og uom­gæn­ge­lig sam­ar­bejds­part­ner, især for kom­mu­ner­ne, om at lø­se nog­le af det mo­der­ne vel­færds­sam­funds stør­ste ud­for­drin­ger,” si­ger Kim Møl­ler i pressemeddelelsen. 

Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­gers nye be­sty­rel­se be­står af føl­gen­de seks medlemmer:

  • Kim Møl­ler (for­mand), Kon­cer­n­chef for Ox­ford Gruppen
  • Kurt Hel­les Bar­de­le­ben (næst­for­mand), Part­ner, ad­vo­kat (H) hos SIRIUS Advokater
  • Natja Aa­berg Horns­bæk, HR-di­rek­tør Elis Danmark
  • Char­lot­te Jen­sen, Co­un­try Pe­op­le and Cul­tu­re Ma­na­ger i IKEA Danmark
  • Nich Bendt­sen, Kom­mu­nal­di­rek­tør i Hvi­d­ov­re Kommune
  • David Di­etz, Ma­na­ger – Stra­te­gy and Transa­ctions - Eco­no­mi­cs and M&A Advisory

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer