Ny fond vil hjælpe udsatte – og samtidig levere afkast, der kan geninvesteres

Med kapital fra Bikubenfonden og Tuborgfondet er der stiftet en ny erhvervsdrivende fond med navnet Fonden for Sociale Investeringer, som arbejder for at hjælpe udsatte og sårbare mennesker. Fondens første projekt er målrettet arbejdsløse indvandrerkvinder.

Deltagere i projektet 'Kvinder i job' (foto: Fonden for Sociale Investeringer)
‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le Investeringer).

Vel­færds­ud­for­drin­ger er der nok af i Dan­mark. Og am­bi­tio­nen hos en nystif­tet er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at kun­ne af­hjæl­pe nog­le af udfordringerne.

Det skal ske i tæt sam­ar­bej­de med den of­fent­li­ge sek­tor, især de dan­ske kom­mu­ner, og iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg er man­ge kom­mu­ner me­get po­si­tivt stemt over for bå­de nye sam­ar­bej­der og nye finansieringsformer.

”For­må­let med Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at af­hjæl­pe for­skel­li­ge vel­færds­ud­for­drin­ger og støt­te sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker – og sam­ti­dig le­ve­re et af­kast, som kan ge­nin­ve­ste­res i fon­dens pro­jek­ter el­ler ud­de­les til go­de for­mål,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg til Fundats.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har til hu­se i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Den er ejet af sit for­mål og har ud over sin di­rek­tør en be­sty­rel­se med ad­vo­kat Kurt Bar­de­le­ben som for­mand. I ryg­gen har Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger stif­tel­ses­ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tuborgfondet.

”Fon­den ar­bej­der ger­ne sam­men med in­ve­sto­rer, som pri­o­ri­te­rer det so­ci­a­le om­rå­de og et so­ci­alt af­kast. Vi an­er­ken­der må­let om fi­nan­si­el­le af­kast, men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re må ger­ne ha­ve en am­bi­tion om og­så at le­ve­re so­ci­alt af­kast og li­ge­som os ha­ve en in­ter­es­se i at gø­re no­get ved vo­res fæl­les vel­færds­pro­ble­mer. Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort. Der er sim­pelt­hen brug for an­dre må­der at tæn­ke løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger,” me­ner Thit Aaris-Høeg.

Vil hjælpe flere indvandrerkvinder i arbejde

‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job.

Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le Investeringer

For­ud for pro­jek­tet er der på bag­grund af en be­vil­ling fra Bi­ku­ben­fon­den gen­nem­ført et stør­re pi­lot­pro­jekt sam­men med Ikea, De For­e­ne­de Damp­va­ske­ri­er samt Oden­se og Fre­de­riks­berg kom­mu­ner, hvor me­to­der og bu­si­nes­sca­se er ble­vet ud­vik­let og af­prø­vet. Me­to­der­ne i ‘Kvin­der i job’ er ud­vik­let i søste­r­or­ga­ni­sa­tio­nen Fon­den for So­ci­alt An­svar, der til dag­lig dri­ver den fri­vil­li­ge ind­sats Bydelsmødrene.

”Vi har igen­nem vo­res ind­sats med By­dels­mødre­ne 10 års er­fa­ring med em­power­ment af ind­van­drer­kvin­der, her­un­der at flyt­te dem bå­de tæt­te­re på det dan­ske sy­stem samt på job og ud­dan­nel­se. Stif­tel­sen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger og igang­sæt­nin­gen af ‘Kvin­der i job’-projektet gør det mu­ligt for os – i sam­ar­bej­de med er­hvervs­liv og kom­mu­ner – at hjæl­pe de tu­sind­vis af kvin­der med mi­no­ri­tets­bag­grund, som i øje­blik­ket står uden for ar­bejds­mar­ke­det”, si­ger Thit Aaris-Høeg.

Hun øn­sker ik­ke at væ­re alt for spe­ci­fik om­kring, hvad suc­ceskri­te­ri­et er for projektet.

”Pro­jek­tet er en suc­ces, hvis vi får hjul­pet fle­re ind­van­drer­kvin­der i ar­bej­de og der­med hjæl­per med til at af­hjæl­pe et stort pro­blem. Jeg vil ik­ke sæt­te kon­kre­te tal el­ler pro­cen­ter på, hvor­når pro­jek­tet er en suc­ces, men hidtil har suc­ces­ra­ten med at få de her kvin­der i job ik­ke væ­ret sær­lig god, så der skal ik­ke me­get til at for­bed­re den nu­væ­ren­de sta­tus,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Kommuner og fond deler besparelse

For fon­den er der ik­ke kun en so­ci­al og men­ne­ske­lig ge­vinst, men og­så et øko­no­misk ud­byt­te i at skaf­fe så man­ge ind­van­drer­kvin­der som mu­ligt i job.

Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le Investeringer

”Vi hjæl­per kom­mu­ner­ne med en vel­færdsy­del­se, og det gi­ver en kom­mu­nal be­spa­rel­se, når kvin­der­ne går fra over­før­sels­ind­kom­ster og ind på ar­bejds­mar­ke­det. Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os,” for­kla­rer Thit Aaris-Høeg.

Ud over at væ­re di­rek­tør i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, er hun og­så di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar. Mens et af­kast er vel­kom­ment i den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond, ar­bej­der Fon­den for So­ci­alt An­svar med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de, hvor hjæl­pen til ud­sat­te og sår­ba­re bor­ge­re kom­mer fra ildsjæ­le ad fri­vil­lig­he­dens vej.

”Så når ak­ti­vi­te­ter­ne er spredt ud over to fon­de, er det for at skil­le tin­ge­ne ad. Kort sagt om­hand­ler den ene fond be­talt ar­bej­de og den an­den fri­vil­ligt, so­ci­alt ar­bej­de,” for­kla­rer Thit Aaris-Høeg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer