Ny fond vil hjælpe udsatte – og samtidig levere afkast, der kan geninvesteres

Med ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det er der stif­tet en ny er­hvervs­dri­ven­de fond med nav­net Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, som ar­bej­der for at hjæl­pe ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker. Fon­dens før­ste pro­jekt er må­l­ret­tet ar­bejds­lø­se indvandrerkvinder.

Deltagere i projektet 'Kvinder i job' (foto: Fonden for Sociale Investeringer)
‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le Investeringer).

Vel­færds­ud­for­drin­ger er der nok af i Dan­mark. Og am­bi­tio­nen hos en nystif­tet er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at kun­ne af­hjæl­pe nog­le af udfordringerne.

Det skal ske i tæt sam­ar­bej­de med den of­fent­li­ge sek­tor, især de dan­ske kom­mu­ner, og iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg er man­ge kom­mu­ner me­get po­si­tivt stemt over for bå­de nye sam­ar­bej­der og nye finansieringsformer.

”For­må­let med Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at af­hjæl­pe for­skel­li­ge vel­færds­ud­for­drin­ger og støt­te sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker – og sam­ti­dig le­ve­re et af­kast, som kan ge­nin­ve­ste­res i fon­dens pro­jek­ter el­ler ud­de­les til go­de for­mål,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg til Fundats.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har til hu­se i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Den er ejet af sit for­mål og har ud over sin di­rek­tør en be­sty­rel­se med ad­vo­kat Kurt Bar­de­le­ben som for­mand. I ryg­gen har Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger stif­tel­ses­ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tuborgfondet.

”Fon­den ar­bej­der ger­ne sam­men med in­ve­sto­rer, som pri­o­ri­te­rer det so­ci­a­le om­rå­de og et so­ci­alt af­kast. Vi an­er­ken­der må­let om fi­nan­si­el­le af­kast, men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re må ger­ne ha­ve en am­bi­tion om og­så at le­ve­re so­ci­alt af­kast og li­ge­som os ha­ve en in­ter­es­se i at gø­re no­get ved vo­res fæl­les vel­færds­pro­ble­mer. Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort. Der er sim­pelt­hen brug for an­dre må­der at tæn­ke løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger,” me­ner Thit Aaris-Høeg.

Vil hjælpe flere indvandrerkvinder i arbejde

‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job.

Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le Investeringer

For­ud for pro­jek­tet er der på bag­grund af en be­vil­ling fra Bi­ku­ben­fon­den gen­nem­ført et stør­re pi­lot­pro­jekt sam­men med Ikea, De For­e­ne­de Damp­va­ske­ri­er samt Oden­se og Fre­de­riks­berg kom­mu­ner, hvor me­to­der og bu­si­nes­sca­se er ble­vet ud­vik­let og af­prø­vet. Me­to­der­ne i ‘Kvin­der i job’ er ud­vik­let i søste­r­or­ga­ni­sa­tio­nen Fon­den for So­ci­alt An­svar, der til dag­lig dri­ver den fri­vil­li­ge ind­sats Bydelsmødrene.

”Vi har igen­nem vo­res ind­sats med By­dels­mødre­ne 10 års er­fa­ring med em­power­ment af ind­van­drer­kvin­der, her­un­der at flyt­te dem bå­de tæt­te­re på det dan­ske sy­stem samt på job og ud­dan­nel­se. Stif­tel­sen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger og igang­sæt­nin­gen af ‘Kvin­der i job’-projektet gør det mu­ligt for os – i sam­ar­bej­de med er­hvervs­liv og kom­mu­ner – at hjæl­pe de tu­sind­vis af kvin­der med mi­no­ri­tets­bag­grund, som i øje­blik­ket står uden for ar­bejds­mar­ke­det”, si­ger Thit Aaris-Høeg.

Hun øn­sker ik­ke at væ­re alt for spe­ci­fik om­kring, hvad suc­ceskri­te­ri­et er for projektet.

”Pro­jek­tet er en suc­ces, hvis vi får hjul­pet fle­re ind­van­drer­kvin­der i ar­bej­de og der­med hjæl­per med til at af­hjæl­pe et stort pro­blem. Jeg vil ik­ke sæt­te kon­kre­te tal el­ler pro­cen­ter på, hvor­når pro­jek­tet er en suc­ces, men hidtil har suc­ces­ra­ten med at få de her kvin­der i job ik­ke væ­ret sær­lig god, så der skal ik­ke me­get til at for­bed­re den nu­væ­ren­de sta­tus,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Kommuner og fond deler besparelse

For fon­den er der ik­ke kun en so­ci­al og men­ne­ske­lig ge­vinst, men og­så et øko­no­misk ud­byt­te i at skaf­fe så man­ge ind­van­drer­kvin­der som mu­ligt i job.

Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le Investeringer

”Vi hjæl­per kom­mu­ner­ne med en vel­færdsy­del­se, og det gi­ver en kom­mu­nal be­spa­rel­se, når kvin­der­ne går fra over­før­sels­ind­kom­ster og ind på ar­bejds­mar­ke­det. Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os,” for­kla­rer Thit Aaris-Høeg.

Ud over at væ­re di­rek­tør i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, er hun og­så di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar. Mens et af­kast er vel­kom­ment i den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond, ar­bej­der Fon­den for So­ci­alt An­svar med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de, hvor hjæl­pen til ud­sat­te og sår­ba­re bor­ge­re kom­mer fra ildsjæ­le ad fri­vil­lig­he­dens vej.

”Så når ak­ti­vi­te­ter­ne er spredt ud over to fon­de, er det for at skil­le tin­ge­ne ad. Kort sagt om­hand­ler den ene fond be­talt ar­bej­de og den an­den fri­vil­ligt, so­ci­alt ar­bej­de,” for­kla­rer Thit Aaris-Høeg.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…