Ny fond vil hjælpe udsatte – og samtidig levere afkast, der kan geninvesteres

Med ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det er der stif­tet en ny er­hvervs­dri­ven­de fond med nav­net Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, som ar­bej­der for at hjæl­pe ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker. Fon­dens før­ste pro­jekt er må­l­ret­tet ar­bejds­lø­se indvandrerkvinder.

Deltagere i projektet 'Kvinder i job' (foto: Fonden for Sociale Investeringer)
‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le Investeringer).

Vel­færds­ud­for­drin­ger er der nok af i Dan­mark. Og am­bi­tio­nen hos en nystif­tet er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at kun­ne af­hjæl­pe nog­le af udfordringerne.

Det skal ske i tæt sam­ar­bej­de med den of­fent­li­ge sek­tor, især de dan­ske kom­mu­ner, og iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg er man­ge kom­mu­ner me­get po­si­tivt stemt over for bå­de nye sam­ar­bej­der og nye finansieringsformer.

”For­må­let med Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at af­hjæl­pe for­skel­li­ge vel­færds­ud­for­drin­ger og støt­te sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker – og sam­ti­dig le­ve­re et af­kast, som kan ge­nin­ve­ste­res i fon­dens pro­jek­ter el­ler ud­de­les til go­de for­mål,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg til Fundats.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har til hu­se i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Den er ejet af sit for­mål og har ud over sin di­rek­tør en be­sty­rel­se med ad­vo­kat Kurt Bar­de­le­ben som for­mand. I ryg­gen har Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger stif­tel­ses­ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tuborgfondet.

”Fon­den ar­bej­der ger­ne sam­men med in­ve­sto­rer, som pri­o­ri­te­rer det so­ci­a­le om­rå­de og et so­ci­alt af­kast. Vi an­er­ken­der må­let om fi­nan­si­el­le af­kast, men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re må ger­ne ha­ve en am­bi­tion om og­så at le­ve­re so­ci­alt af­kast og li­ge­som os ha­ve en in­ter­es­se i at gø­re no­get ved vo­res fæl­les vel­færds­pro­ble­mer. Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort. Der er sim­pelt­hen brug for an­dre må­der at tæn­ke løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger,” me­ner Thit Aaris-Høeg.

Vil hjælpe flere indvandrerkvinder i arbejde

‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job.

Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le Investeringer

For­ud for pro­jek­tet er der på bag­grund af en be­vil­ling fra Bi­ku­ben­fon­den gen­nem­ført et stør­re pi­lot­pro­jekt sam­men med Ikea, De For­e­ne­de Damp­va­ske­ri­er samt Oden­se og Fre­de­riks­berg kom­mu­ner, hvor me­to­der og bu­si­nes­sca­se er ble­vet ud­vik­let og af­prø­vet. Me­to­der­ne i ‘Kvin­der i job’ er ud­vik­let i søste­r­or­ga­ni­sa­tio­nen Fon­den for So­ci­alt An­svar, der til dag­lig dri­ver den fri­vil­li­ge ind­sats Bydelsmødrene.

”Vi har igen­nem vo­res ind­sats med By­dels­mødre­ne 10 års er­fa­ring med em­power­ment af ind­van­drer­kvin­der, her­un­der at flyt­te dem bå­de tæt­te­re på det dan­ske sy­stem samt på job og ud­dan­nel­se. Stif­tel­sen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger og igang­sæt­nin­gen af ‘Kvin­der i job’-projektet gør det mu­ligt for os – i sam­ar­bej­de med er­hvervs­liv og kom­mu­ner – at hjæl­pe de tu­sind­vis af kvin­der med mi­no­ri­tets­bag­grund, som i øje­blik­ket står uden for ar­bejds­mar­ke­det”, si­ger Thit Aaris-Høeg.

Hun øn­sker ik­ke at væ­re alt for spe­ci­fik om­kring, hvad suc­ceskri­te­ri­et er for projektet.

”Pro­jek­tet er en suc­ces, hvis vi får hjul­pet fle­re ind­van­drer­kvin­der i ar­bej­de og der­med hjæl­per med til at af­hjæl­pe et stort pro­blem. Jeg vil ik­ke sæt­te kon­kre­te tal el­ler pro­cen­ter på, hvor­når pro­jek­tet er en suc­ces, men hidtil har suc­ces­ra­ten med at få de her kvin­der i job ik­ke væ­ret sær­lig god, så der skal ik­ke me­get til at for­bed­re den nu­væ­ren­de sta­tus,” si­ger Thit Aaris-Høeg.

Kommuner og fond deler besparelse

For fon­den er der ik­ke kun en so­ci­al og men­ne­ske­lig ge­vinst, men og­så et øko­no­misk ud­byt­te i at skaf­fe så man­ge ind­van­drer­kvin­der som mu­ligt i job.

Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le Investeringer

”Vi hjæl­per kom­mu­ner­ne med en vel­færdsy­del­se, og det gi­ver en kom­mu­nal be­spa­rel­se, når kvin­der­ne går fra over­før­sels­ind­kom­ster og ind på ar­bejds­mar­ke­det. Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os,” for­kla­rer Thit Aaris-Høeg.

Ud over at væ­re di­rek­tør i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, er hun og­så di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar. Mens et af­kast er vel­kom­ment i den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond, ar­bej­der Fon­den for So­ci­alt An­svar med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de, hvor hjæl­pen til ud­sat­te og sår­ba­re bor­ge­re kom­mer fra ildsjæ­le ad fri­vil­lig­he­dens vej.

”Så når ak­ti­vi­te­ter­ne er spredt ud over to fon­de, er det for at skil­le tin­ge­ne ad. Kort sagt om­hand­ler den ene fond be­talt ar­bej­de og den an­den fri­vil­ligt, so­ci­alt ar­bej­de,” for­kla­rer Thit Aaris-Høeg.

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer