Ny fond vil hjælpe udsatte – og samtidig levere afkast, der kan geninvesteres

Med ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det er der stif­tet en ny er­hvervs­dri­ven­de fond med nav­net Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, som ar­bej­der for at hjæl­pe ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker. Fon­dens før­ste pro­jekt er må­l­ret­tet ar­bejds­lø­se ind­van­drer­kvin­der.

Deltagere i projektet 'Kvinder i job' (foto: Fonden for Sociale Investeringer)
‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger).

Vel­færds­ud­for­drin­ger er der nok af i Dan­mark. Og am­bi­tio­nen hos en nystif­tet er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at kun­ne af­hjæl­pe nog­le af ud­for­drin­ger­ne.

Det skal ske i tæt sam­ar­bej­de med den of­fent­li­ge sek­tor, især de dan­ske kom­mu­ner, og iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg er man­ge kom­mu­ner me­get po­si­tivt stemt over for bå­de nye sam­ar­bej­der og nye fi­nan­si­e­rings­for­mer.

”For­må­let med Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at af­hjæl­pe for­skel­li­ge vel­færds­ud­for­drin­ger og støt­te sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker – og sam­ti­dig le­ve­re et af­kast, som kan ge­nin­ve­ste­res i fon­dens pro­jek­ter el­ler ud­de­les til go­de for­mål,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg til Fun­dats.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har til hu­se i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Den er ejet af sit for­mål og har ud over sin di­rek­tør en be­sty­rel­se med ad­vo­kat Kurt Bar­de­le­ben som for­mand. I ryg­gen har Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger stif­tel­ses­ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det.

”Fon­den ar­bej­der ger­ne sam­men med in­ve­sto­rer, som pri­o­ri­te­rer det so­ci­a­le om­rå­de og et so­ci­alt af­kast. Vi an­er­ken­der må­let om fi­nan­si­el­le af­kast, men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re må ger­ne ha­ve en am­bi­tion om og­så at le­ve­re so­ci­alt af­kast og li­ge­som os ha­ve en in­ter­es­se i at gø­re no­get ved vo­res fæl­les vel­færds­pro­ble­mer. Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort. Der er sim­pelt­hen brug for an­dre må­der at tæn­ke løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger,” me­ner Thit Aa­ris-Hø­eg.

Vil hjælpe flere indvandrerkvinder i arbejde

‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job.

Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger

For­ud for pro­jek­tet er der på bag­grund af en be­vil­ling fra Bi­ku­ben­fon­den gen­nem­ført et stør­re pi­lot­pro­jekt sam­men med Ikea, De For­e­ne­de Damp­va­ske­ri­er samt Oden­se og Fre­de­riks­berg kom­mu­ner, hvor me­to­der og bu­si­nes­sca­se er ble­vet ud­vik­let og af­prø­vet. Me­to­der­ne i ‘Kvin­der i job’ er ud­vik­let i søste­r­or­ga­ni­sa­tio­nen Fon­den for So­ci­alt An­svar, der til dag­lig dri­ver den fri­vil­li­ge ind­sats By­dels­mødre­ne.

”Vi har igen­nem vo­res ind­sats med By­dels­mødre­ne 10 års er­fa­ring med em­power­ment af ind­van­drer­kvin­der, her­un­der at flyt­te dem bå­de tæt­te­re på det dan­ske sy­stem samt på job og ud­dan­nel­se. Stif­tel­sen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger og igang­sæt­nin­gen af ‘Kvin­der i job’-projektet gør det mu­ligt for os – i sam­ar­bej­de med er­hvervs­liv og kom­mu­ner – at hjæl­pe de tu­sind­vis af kvin­der med mi­no­ri­tets­bag­grund, som i øje­blik­ket står uden for ar­bejds­mar­ke­det”, si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg.

Hun øn­sker ik­ke at væ­re alt for spe­ci­fik om­kring, hvad suc­ceskri­te­ri­et er for pro­jek­tet.

”Pro­jek­tet er en suc­ces, hvis vi får hjul­pet fle­re ind­van­drer­kvin­der i ar­bej­de og der­med hjæl­per med til at af­hjæl­pe et stort pro­blem. Jeg vil ik­ke sæt­te kon­kre­te tal el­ler pro­cen­ter på, hvor­når pro­jek­tet er en suc­ces, men hidtil har suc­ces­ra­ten med at få de her kvin­der i job ik­ke væ­ret sær­lig god, så der skal ik­ke me­get til at for­bed­re den nu­væ­ren­de sta­tus,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg.

Kommuner og fond deler besparelse

For fon­den er der ik­ke kun en so­ci­al og men­ne­ske­lig ge­vinst, men og­så et øko­no­misk ud­byt­te i at skaf­fe så man­ge ind­van­drer­kvin­der som mu­ligt i job.

Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger

”Vi hjæl­per kom­mu­ner­ne med en vel­færdsy­del­se, og det gi­ver en kom­mu­nal be­spa­rel­se, når kvin­der­ne går fra over­før­sels­ind­kom­ster og ind på ar­bejds­mar­ke­det. Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os,” for­kla­rer Thit Aa­ris-Hø­eg.

Ud over at væ­re di­rek­tør i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, er hun og­så di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar. Mens et af­kast er vel­kom­ment i den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond, ar­bej­der Fon­den for So­ci­alt An­svar med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de, hvor hjæl­pen til ud­sat­te og sår­ba­re bor­ge­re kom­mer fra ildsjæ­le ad fri­vil­lig­he­dens vej.

”Så når ak­ti­vi­te­ter­ne er spredt ud over to fon­de, er det for at skil­le tin­ge­ne ad. Kort sagt om­hand­ler den ene fond be­talt ar­bej­de og den an­den fri­vil­ligt, so­ci­alt ar­bej­de,” for­kla­rer Thit Aa­ris-Hø­eg.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.