Ny fond vil hjælpe udsatte – og samtidig levere afkast, der kan geninvesteres

Med ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det er der stif­tet en ny er­hvervs­dri­ven­de fond med nav­net Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, som ar­bej­der for at hjæl­pe ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker. Fon­dens før­ste pro­jekt er må­l­ret­tet ar­bejds­lø­se ind­van­drer­kvin­der.

Deltagere i projektet 'Kvinder i job' (foto: Fonden for Sociale Investeringer)
‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job (fo­to: Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger).

Vel­færds­ud­for­drin­ger er der nok af i Dan­mark. Og am­bi­tio­nen hos en nystif­tet er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at kun­ne af­hjæl­pe nog­le af ud­for­drin­ger­ne.

Det skal ske i tæt sam­ar­bej­de med den of­fent­li­ge sek­tor, især de dan­ske kom­mu­ner, og iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Thit Aa­ris-Hø­eg er man­ge kom­mu­ner me­get po­si­tivt stemt over for bå­de nye sam­ar­bej­der og nye fi­nan­si­e­rings­for­mer.

”For­må­let med Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er at af­hjæl­pe for­skel­li­ge vel­færds­ud­for­drin­ger og støt­te sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker – og sam­ti­dig le­ve­re et af­kast, som kan ge­nin­ve­ste­res i fon­dens pro­jek­ter el­ler ud­de­les til go­de for­mål,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg til Fun­dats.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond har til hu­se i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Den er ejet af sit for­mål og har ud over sin di­rek­tør en be­sty­rel­se med ad­vo­kat Kurt Bar­de­le­ben som for­mand. I ryg­gen har Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger stif­tel­ses­ka­pi­tal fra Bi­ku­ben­fon­den og Tu­borg­fon­det.

”Fon­den ar­bej­der ger­ne sam­men med in­ve­sto­rer, som pri­o­ri­te­rer det so­ci­a­le om­rå­de og et so­ci­alt af­kast. Vi an­er­ken­der må­let om fi­nan­si­el­le af­kast, men vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re må ger­ne ha­ve en am­bi­tion om og­så at le­ve­re so­ci­alt af­kast og li­ge­som os ha­ve en in­ter­es­se i at gø­re no­get ved vo­res fæl­les vel­færds­pro­ble­mer. Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort. Der er sim­pelt­hen brug for an­dre må­der at tæn­ke løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger,” me­ner Thit Aa­ris-Hø­eg.

Vil hjælpe flere indvandrerkvinder i arbejde

‘Kvin­der i job’ er nav­net på det før­ste pro­jekt, som den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond går i gang med. Pro­jek­tet om­hand­ler de ind­van­drer­kvin­der, som står uden for det dan­ske ar­bejds­mar­ked, og fon­dens mål­sæt­ning er, at så man­ge som mu­ligt af de 80.000 kvin­der ud­skif­ter en til­væ­rel­se på pas­siv for­sør­gel­se med et job.

Man­ge kom­mu­ner står over for sto­re de­mo­gra­fi­ske og om­sorgs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og der er brug for at tæn­ke stør­re, end man tra­di­tio­nelt set har gjort.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger

For­ud for pro­jek­tet er der på bag­grund af en be­vil­ling fra Bi­ku­ben­fon­den gen­nem­ført et stør­re pi­lot­pro­jekt sam­men med Ikea, De For­e­ne­de Damp­va­ske­ri­er samt Oden­se og Fre­de­riks­berg kom­mu­ner, hvor me­to­der og bu­si­nes­sca­se er ble­vet ud­vik­let og af­prø­vet. Me­to­der­ne i ‘Kvin­der i job’ er ud­vik­let i søste­r­or­ga­ni­sa­tio­nen Fon­den for So­ci­alt An­svar, der til dag­lig dri­ver den fri­vil­li­ge ind­sats By­dels­mødre­ne.

”Vi har igen­nem vo­res ind­sats med By­dels­mødre­ne 10 års er­fa­ring med em­power­ment af ind­van­drer­kvin­der, her­un­der at flyt­te dem bå­de tæt­te­re på det dan­ske sy­stem samt på job og ud­dan­nel­se. Stif­tel­sen af Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger og igang­sæt­nin­gen af ‘Kvin­der i job’-projektet gør det mu­ligt for os – i sam­ar­bej­de med er­hvervs­liv og kom­mu­ner – at hjæl­pe de tu­sind­vis af kvin­der med mi­no­ri­tets­bag­grund, som i øje­blik­ket står uden for ar­bejds­mar­ke­det”, si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg.

Hun øn­sker ik­ke at væ­re alt for spe­ci­fik om­kring, hvad suc­ceskri­te­ri­et er for pro­jek­tet.

”Pro­jek­tet er en suc­ces, hvis vi får hjul­pet fle­re ind­van­drer­kvin­der i ar­bej­de og der­med hjæl­per med til at af­hjæl­pe et stort pro­blem. Jeg vil ik­ke sæt­te kon­kre­te tal el­ler pro­cen­ter på, hvor­når pro­jek­tet er en suc­ces, men hidtil har suc­ces­ra­ten med at få de her kvin­der i job ik­ke væ­ret sær­lig god, så der skal ik­ke me­get til at for­bed­re den nu­væ­ren­de sta­tus,” si­ger Thit Aa­ris-Hø­eg.

Kommuner og fond deler besparelse

For fon­den er der ik­ke kun en so­ci­al og men­ne­ske­lig ge­vinst, men og­så et øko­no­misk ud­byt­te i at skaf­fe så man­ge ind­van­drer­kvin­der som mu­ligt i job.

Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os.

Thit Aa­ris-Hø­eg – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger

”Vi hjæl­per kom­mu­ner­ne med en vel­færdsy­del­se, og det gi­ver en kom­mu­nal be­spa­rel­se, når kvin­der­ne går fra over­før­sels­ind­kom­ster og ind på ar­bejds­mar­ke­det. Vi har en for­hånds­af­ta­le med kom­mu­ner­ne om, at den be­spa­rel­se de­ler de pro­cent­vis med os,” for­kla­rer Thit Aa­ris-Hø­eg.

Ud over at væ­re di­rek­tør i Fon­den for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger, er hun og­så di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar. Mens et af­kast er vel­kom­ment i den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond, ar­bej­der Fon­den for So­ci­alt An­svar med fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de, hvor hjæl­pen til ud­sat­te og sår­ba­re bor­ge­re kom­mer fra ildsjæ­le ad fri­vil­lig­he­dens vej.

”Så når ak­ti­vi­te­ter­ne er spredt ud over to fon­de, er det for at skil­le tin­ge­ne ad. Kort sagt om­hand­ler den ene fond be­talt ar­bej­de og den an­den fri­vil­ligt, so­ci­alt ar­bej­de,” for­kla­rer Thit Aa­ris-Hø­eg.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.