Lokal fond skyder 15 mio. kr. ind i restaurering af kirke i Kalundborg

Selv­om Bent O. Jør­gen­sens Fond net­op har be­slut­tet at gi­ve et ek­stra­or­di­nært stort støt­te­be­løb til re­stau­re­ring af bå­de sog­ne­går­den og Vor Frue Kir­ke i Ka­lund­borg, be­ty­der det ik­ke, at an­dre pro­jek­ter ik­ke vil bli­ve til­go­de­set. ”Vi har en god øko­no­mi,” fast­slår fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Sys Rovsing.

Vor Frue Kirke i Kalundborg
Be­sty­rel­sen i Bent O. Jør­gen­sens Fond har be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb ind i en hel­heds­plan, der bl.a. om­fat­ter re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kir­ke.

Når kir­ke­rum­met i den cir­ka 800 år gam­le Vor Frue Kir­ke i Ka­lund­borg, som fi­gu­re­rer på den dan­ske fol­kekir­kes op­gø­rel­se over 10 sær­ligt vig­ti­ge kir­ker, i de kom­men­de år skal re­stau­re­res, sker det blandt an­det tak­ket væ­re en stor po­se pen­ge fra Bent O. Jør­gen­sens Fond.

Be­sty­rel­sen i fon­den har så­le­des net­op be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb på 15 mil­li­o­ner kro­ner ind i en hel­heds­plan, der ud over re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kir­ke om­fat­ter en ny sog­ne­gård og re­stau­re­ring af byrum­met mel­lem Vor Frue Kir­ke og Ka­lund­borg Mu­se­um.

Den sam­le­de pro­jekt­plan har et pris­skilt på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner. Be­slut­nin­gen i Bent O. Jør­gen­sens Fonds be­sty­rel­se om at sky­de næ­sten en tred­je­del af den sam­le­de pris ind i pro­jek­tet har iføl­ge be­sty­rel­sens for­mand, ad­vo­kat Sys Rovsing, to pri­mæ­re år­sa­ger:

Dels har fon­den sit ud­spring i Ka­lund­borg. Her blev dat­ter­sel­ska­bet Dansk Au­to Lo­gik, som i dag er Dan­marks stør­ste bil­trans­por­tør, grund­lagt i 1962. Og selv­om Dansk Au­to Lo­gik er ryk­ket fra by­en, er der i fon­dens vedtæg­ter de­fi­ne­ret en sær­lig præ­fe­ren­ce for pro­jek­ter fra Ka­lund­borg.

Og dels me­ner be­sty­rel­sen, at der er ta­le om et usæd­van­ligt godt og vig­tigt pro­jekt for by­en og om­rå­det, som vil med­fø­re en til­trængt re­stau­re­ring og for­ny­el­se af et af om­rå­dets var­tegn.

Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Det er et stort og godt pro­jekt. Så i ste­det for at ud­de­le min­dre be­løb til min­dre pro­jek­ter, prø­ver vi her at si­ge, at ét pro­jekt er så væ­sent­ligt, at vi ger­ne vil støt­te med et mærk­bart be­løb. Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt. Pro­jek­tet pas­ser alt i alt godt til fon­dens for­mål, og sam­ti­dig går det væl­dig godt rent øko­no­misk i øje­blik­ket, så vi har pen­ge­ne til det,” un­der­stre­ger Sys Rovsing over for Fun­dats.

Fond kan sætte markant aftryk

Dit­lev Ba­che, der er for­mand for byg­ge­ud­val­get i Vor Frue Sogns me­nig­heds­råd, be­teg­ner over for Sjæl­land­ske Me­di­er pro­jek­tet som ”et sig­na­tur­pro­jekt for vo­res lo­ka­le fond” og ”et kul­tu­rarvspro­jekt af størst mu­lig be­tyd­ning for Ka­lund­borg.”

Her­til si­ger Sys Rovsing:

”Jeg vil må­ske bru­ge et knap så stort ord som ‘sig­na­tur­pro­jekt’, men jeg sy­nes, det er et væ­sent­ligt pro­jekt – og et pro­jekt, hvor vi kan sæt­te et mar­kant af­tryk, frem for når vi støt­ter et min­dre ar­ran­ge­ment, som er glemt da­gen ef­ter. Det her er no­get va­ren­de og bli­ven­de.”

De 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Bent O. Jør­gen­sens Fond er be­tin­get af, at he­le pro­jek­tet med al­le del­pro­jek­ter gen­nem­fø­res.

”Men med vo­res støt­te hå­ber vi og­så at kun­ne skub­be til de øv­ri­ge, som skal kom­me med pen­ge. Når vi støt­ter med så me­get, bli­ver he­le pro­jek­tet svæ­re­re at kom­me udenom,” me­ner Sys Rovsing.

Den vur­de­ring de­ler Dit­lev Ba­che fra me­nig­heds­rå­det. Han be­teg­ner iføl­ge Sjæl­land­ske Me­di­er do­na­tio­nen fra Bent O. Jør­gen­sens Fond som et vig­tigt, tid­ligt skridt i en lang pro­ces og et skridt, der, som han si­ger, ”i me­get høj grad sik­rer gen­nem­fø­rel­sen.”

Først skal pla­nen dog ha­ve det of­fi­ci­el­le blå stem­pel. Provsti­ud­val­get i Ka­lund­borg Provsti skal an­be­fa­le pro­jek­tet til stiftsøvrig­he­den i Roskil­de Stift, der så står for den en­de­li­ge god­ken­del­se med Na­tio­nal­mu­se­et og Den Kon­ge­li­ge Byg­nings­in­spek­tør som kon­su­len­ter. Si­de­lø­ben­de skal Ka­lund­borg Kom­mu­ne gi­ve sin byg­ge­til­la­del­se.

God økonomi og stort årligt overskud

Sys Rovsing for­ven­ter, at der fra pro­jek­tets start til slut vil gå et sted mel­lem tre og fi­re år. Så selv­om fon­den godt kun­ne be­ta­le de 15 mil­li­o­ner kro­ner på én gang, er det af­talt, at de ud­be­ta­les, ef­ter­hån­den som der er brug for dem de næ­ste år.

Den sto­re støt­te til kir­ke­pro­jek­tet be­ty­der iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den ik­ke, at an­dre an­sø­ge­re de kom­men­de år nød­ven­dig­vis kom­mer til at gå for­gæ­ves.

Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘”i sær­lig grad’” skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu lig­ger.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Vi har en god øko­no­mi. Virk­som­he­den har et stort år­ligt over­skud og tje­ner så man­ge pen­ge, at det er be­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at pen­ge­ne blandt an­det skal bru­ges på ud­de­lin­ger – selv­føl­ge­lig med hen­syn­ta­gen til, at virk­som­he­den har, hvad den skal bru­ge,” si­ger Sys Rovsing.

Dansk Au­to Lo­gik blev stif­tet i Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men virk­som­he­dens ho­ved­sæ­de er nu Vam­d­rup og Ring­s­ted. Der­for har Sys Rovsing sik­ret sig, at ik­ke kun an­sø­ge­re fra Ka­lund­borg kan få en opad­vendt tom­mel­finger.

”Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘i sær­lig grad’ skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu lig­ger. Så vi er klar til at kig­ge po­si­tivt på pro­jek­ter fra bå­de Ka­lund­borg, Ring­s­ted og Vam­d­rup, og vi har be­stemt in­gen pla­ner om at skæ­re ned på pro­jek­ter de kom­men­de år,” fast­slår Sys Rovsing.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…