Lokal fond skyder 15 mio. kr. ind i restaurering af kirke i Kalundborg

Selv­om Bent O. Jør­gen­sens Fond net­op har be­slut­tet at gi­ve et ek­stra­or­di­nært stort støt­te­be­løb til re­stau­re­ring af bå­de sog­ne­går­den og Vor Frue Kir­ke i Ka­lund­borg, be­ty­der det ik­ke, at an­dre pro­jek­ter ik­ke vil bli­ve til­go­de­set. ”Vi har en god øko­no­mi,” fast­slår fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Sys Rovsing.

Vor Frue Kirke i Kalundborg
Be­sty­rel­sen i Bent O. Jør­gen­sens Fond har be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb ind i en hel­heds­plan, der bl.a. om­fat­ter re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kir­ke.

Når kir­ke­rum­met i den cir­ka 800 år gam­le Vor Frue Kir­ke i Ka­lund­borg, som fi­gu­re­rer på den dan­ske fol­kekir­kes op­gø­rel­se over 10 sær­ligt vig­ti­ge kir­ker, i de kom­men­de år skal re­stau­re­res, sker det blandt an­det tak­ket væ­re en stor po­se pen­ge fra Bent O. Jør­gen­sens Fond.

Be­sty­rel­sen i fon­den har så­le­des net­op be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb på 15 mil­li­o­ner kro­ner ind i en hel­heds­plan, der ud over re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kir­ke om­fat­ter en ny sog­ne­gård og re­stau­re­ring af byrum­met mel­lem Vor Frue Kir­ke og Ka­lund­borg Mu­se­um.

Den sam­le­de pro­jekt­plan har et pris­skilt på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner. Be­slut­nin­gen i Bent O. Jør­gen­sens Fonds be­sty­rel­se om at sky­de næ­sten en tred­je­del af den sam­le­de pris ind i pro­jek­tet har iføl­ge be­sty­rel­sens for­mand, ad­vo­kat Sys Rovsing, to pri­mæ­re år­sa­ger:

Dels har fon­den sit ud­spring i Ka­lund­borg. Her blev dat­ter­sel­ska­bet Dansk Au­to Lo­gik, som i dag er Dan­marks stør­ste bil­trans­por­tør, grund­lagt i 1962. Og selv­om Dansk Au­to Lo­gik er ryk­ket fra by­en, er der i fon­dens vedtæg­ter de­fi­ne­ret en sær­lig præ­fe­ren­ce for pro­jek­ter fra Ka­lund­borg.

Og dels me­ner be­sty­rel­sen, at der er ta­le om et usæd­van­ligt godt og vig­tigt pro­jekt for by­en og om­rå­det, som vil med­fø­re en til­trængt re­stau­re­ring og for­ny­el­se af et af om­rå­dets var­tegn.

Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Det er et stort og godt pro­jekt. Så i ste­det for at ud­de­le min­dre be­løb til min­dre pro­jek­ter, prø­ver vi her at si­ge, at ét pro­jekt er så væ­sent­ligt, at vi ger­ne vil støt­te med et mærk­bart be­løb. Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt. Pro­jek­tet pas­ser alt i alt godt til fon­dens for­mål, og sam­ti­dig går det væl­dig godt rent øko­no­misk i øje­blik­ket, så vi har pen­ge­ne til det,” un­der­stre­ger Sys Rovsing over for Fun­dats.

Fond kan sætte markant aftryk

Dit­lev Ba­che, der er for­mand for byg­ge­ud­val­get i Vor Frue Sogns me­nig­heds­råd, be­teg­ner over for Sjæl­land­ske Me­di­er pro­jek­tet som ”et sig­na­tur­pro­jekt for vo­res lo­ka­le fond” og ”et kul­tu­rarvspro­jekt af størst mu­lig be­tyd­ning for Ka­lund­borg.”

Her­til si­ger Sys Rovsing:

”Jeg vil må­ske bru­ge et knap så stort ord som ‘sig­na­tur­pro­jekt’, men jeg sy­nes, det er et væ­sent­ligt pro­jekt – og et pro­jekt, hvor vi kan sæt­te et mar­kant af­tryk, frem for når vi støt­ter et min­dre ar­ran­ge­ment, som er glemt da­gen ef­ter. Det her er no­get va­ren­de og bli­ven­de.”

De 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Bent O. Jør­gen­sens Fond er be­tin­get af, at he­le pro­jek­tet med al­le del­pro­jek­ter gen­nem­fø­res.

”Men med vo­res støt­te hå­ber vi og­så at kun­ne skub­be til de øv­ri­ge, som skal kom­me med pen­ge. Når vi støt­ter med så me­get, bli­ver he­le pro­jek­tet svæ­re­re at kom­me udenom,” me­ner Sys Rovsing.

Den vur­de­ring de­ler Dit­lev Ba­che fra me­nig­heds­rå­det. Han be­teg­ner iføl­ge Sjæl­land­ske Me­di­er do­na­tio­nen fra Bent O. Jør­gen­sens Fond som et vig­tigt, tid­ligt skridt i en lang pro­ces og et skridt, der, som han si­ger, ”i me­get høj grad sik­rer gen­nem­fø­rel­sen.”

Først skal pla­nen dog ha­ve det of­fi­ci­el­le blå stem­pel. Provsti­ud­val­get i Ka­lund­borg Provsti skal an­be­fa­le pro­jek­tet til stiftsøvrig­he­den i Roskil­de Stift, der så står for den en­de­li­ge god­ken­del­se med Na­tio­nal­mu­se­et og Den Kon­ge­li­ge Byg­nings­in­spek­tør som kon­su­len­ter. Si­de­lø­ben­de skal Ka­lund­borg Kom­mu­ne gi­ve sin byg­ge­til­la­del­se.

God økonomi og stort årligt overskud

Sys Rovsing for­ven­ter, at der fra pro­jek­tets start til slut vil gå et sted mel­lem tre og fi­re år. Så selv­om fon­den godt kun­ne be­ta­le de 15 mil­li­o­ner kro­ner på én gang, er det af­talt, at de ud­be­ta­les, ef­ter­hån­den som der er brug for dem de næ­ste år.

Den sto­re støt­te til kir­ke­pro­jek­tet be­ty­der iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den ik­ke, at an­dre an­sø­ge­re de kom­men­de år nød­ven­dig­vis kom­mer til at gå for­gæ­ves.

Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘”i sær­lig grad’” skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu lig­ger.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Vi har en god øko­no­mi. Virk­som­he­den har et stort år­ligt over­skud og tje­ner så man­ge pen­ge, at det er be­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at pen­ge­ne blandt an­det skal bru­ges på ud­de­lin­ger – selv­føl­ge­lig med hen­syn­ta­gen til, at virk­som­he­den har, hvad den skal bru­ge,” si­ger Sys Rovsing.

Dansk Au­to Lo­gik blev stif­tet i Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men virk­som­he­dens ho­ved­sæ­de er nu Vam­d­rup og Ring­s­ted. Der­for har Sys Rovsing sik­ret sig, at ik­ke kun an­sø­ge­re fra Ka­lund­borg kan få en opad­vendt tom­mel­finger.

”Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘i sær­lig grad’ skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu lig­ger. Så vi er klar til at kig­ge po­si­tivt på pro­jek­ter fra bå­de Ka­lund­borg, Ring­s­ted og Vam­d­rup, og vi har be­stemt in­gen pla­ner om at skæ­re ned på pro­jek­ter de kom­men­de år,” fast­slår Sys Rovsing.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.