Lokal fond skyder 15 mio. kr. ind i restaurering af kirke i Kalundborg

Selvom Bent O. Jørgensens Fond netop har besluttet at give et ekstraordinært stort støttebeløb til restaurering af både sognegården og Vor Frue Kirke i Kalundborg, betyder det ikke, at andre projekter ikke vil blive tilgodeset. ”Vi har en god økonomi,” fastslår fondens bestyrelsesformand Sys Rovsing.

Vor Frue Kirke i Kalundborg
Be­sty­rel­sen i Bent O. Jør­gen­sens Fond har be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb ind i en hel­heds­plan, der bl.a. om­fat­ter re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kirke.

Når kir­ke­rum­met i den cir­ka 800 år gam­le Vor Frue Kir­ke i Ka­lund­borg, som fi­gu­re­rer på den dan­ske fol­kekir­kes op­gø­rel­se over 10 sær­ligt vig­ti­ge kir­ker, i de kom­men­de år skal re­stau­re­res, sker det blandt an­det tak­ket væ­re en stor po­se pen­ge fra Bent O. Jør­gen­sens Fond.

Be­sty­rel­sen i fon­den har så­le­des net­op be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb på 15 mil­li­o­ner kro­ner ind i en hel­heds­plan, der ud over re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kir­ke om­fat­ter en ny sog­ne­gård og re­stau­re­ring af byrum­met mel­lem Vor Frue Kir­ke og Ka­lund­borg Museum.

Den sam­le­de pro­jekt­plan har et pris­skilt på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner. Be­slut­nin­gen i Bent O. Jør­gen­sens Fonds be­sty­rel­se om at sky­de næ­sten en tred­je­del af den sam­le­de pris ind i pro­jek­tet har iføl­ge be­sty­rel­sens for­mand, ad­vo­kat Sys Rovsing, to pri­mæ­re årsager:

Dels har fon­den sit ud­spring i Ka­lund­borg. Her blev dat­ter­sel­ska­bet Dansk Au­to Lo­gik, som i dag er Dan­marks stør­ste bil­trans­por­tør, grund­lagt i 1962. Og selv­om Dansk Au­to Lo­gik er ryk­ket fra by­en, er der i fon­dens vedtæg­ter de­fi­ne­ret en sær­lig præ­fe­ren­ce for pro­jek­ter fra Kalundborg.

Og dels me­ner be­sty­rel­sen, at der er ta­le om et usæd­van­ligt godt og vig­tigt pro­jekt for by­en og om­rå­det, som vil med­fø­re en til­trængt re­stau­re­ring og for­ny­el­se af et af om­rå­dets vartegn.

Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Det er et stort og godt pro­jekt. Så i ste­det for at ud­de­le min­dre be­løb til min­dre pro­jek­ter, prø­ver vi her at si­ge, at ét pro­jekt er så væ­sent­ligt, at vi ger­ne vil støt­te med et mærk­bart be­løb. Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt. Pro­jek­tet pas­ser alt i alt godt til fon­dens for­mål, og sam­ti­dig går det væl­dig godt rent øko­no­misk i øje­blik­ket, så vi har pen­ge­ne til det,” un­der­stre­ger Sys Rovsing over for Fundats.

Fond kan sætte markant aftryk

Dit­lev Ba­che, der er for­mand for byg­ge­ud­val­get i Vor Frue Sogns me­nig­heds­råd, be­teg­ner over for Sjæl­land­ske Me­di­er pro­jek­tet som ”et sig­na­tur­pro­jekt for vo­res lo­ka­le fond” og ”et kul­tu­rarvspro­jekt af størst mu­lig be­tyd­ning for Kalundborg.”

Her­til si­ger Sys Rovsing:

”Jeg vil må­ske bru­ge et knap så stort ord som ‘sig­na­tur­pro­jekt’, men jeg sy­nes, det er et væ­sent­ligt pro­jekt – og et pro­jekt, hvor vi kan sæt­te et mar­kant af­tryk, frem for når vi støt­ter et min­dre ar­ran­ge­ment, som er glemt da­gen ef­ter. Det her er no­get va­ren­de og blivende.”

De 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Bent O. Jør­gen­sens Fond er be­tin­get af, at he­le pro­jek­tet med al­le del­pro­jek­ter gennemføres.

”Men med vo­res støt­te hå­ber vi og­så at kun­ne skub­be til de øv­ri­ge, som skal kom­me med pen­ge. Når vi støt­ter med så me­get, bli­ver he­le pro­jek­tet svæ­re­re at kom­me udenom,” me­ner Sys Rovsing.

Den vur­de­ring de­ler Dit­lev Ba­che fra me­nig­heds­rå­det. Han be­teg­ner iføl­ge Sjæl­land­ske Me­di­er do­na­tio­nen fra Bent O. Jør­gen­sens Fond som et vig­tigt, tid­ligt skridt i en lang pro­ces og et skridt, der, som han si­ger, ”i me­get høj grad sik­rer gennemførelsen.”

Først skal pla­nen dog ha­ve det of­fi­ci­el­le blå stem­pel. Provsti­ud­val­get i Ka­lund­borg Provsti skal an­be­fa­le pro­jek­tet til stiftsøvrig­he­den i Roskil­de Stift, der så står for den en­de­li­ge god­ken­del­se med Na­tio­nal­mu­se­et og Den Kon­ge­li­ge Byg­nings­in­spek­tør som kon­su­len­ter. Si­de­lø­ben­de skal Ka­lund­borg Kom­mu­ne gi­ve sin byggetilladelse.

God økonomi og stort årligt overskud

Sys Rovsing for­ven­ter, at der fra pro­jek­tets start til slut vil gå et sted mel­lem tre og fi­re år. Så selv­om fon­den godt kun­ne be­ta­le de 15 mil­li­o­ner kro­ner på én gang, er det af­talt, at de ud­be­ta­les, ef­ter­hån­den som der er brug for dem de næ­ste år.

Den sto­re støt­te til kir­ke­pro­jek­tet be­ty­der iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den ik­ke, at an­dre an­sø­ge­re de kom­men­de år nød­ven­dig­vis kom­mer til at gå forgæves.

Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘”i sær­lig grad’” skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu ligger.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Vi har en god øko­no­mi. Virk­som­he­den har et stort år­ligt over­skud og tje­ner så man­ge pen­ge, at det er be­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at pen­ge­ne blandt an­det skal bru­ges på ud­de­lin­ger – selv­føl­ge­lig med hen­syn­ta­gen til, at virk­som­he­den har, hvad den skal bru­ge,” si­ger Sys Rovsing.

Dansk Au­to Lo­gik blev stif­tet i Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men virk­som­he­dens ho­ved­sæ­de er nu Vam­d­rup og Ring­s­ted. Der­for har Sys Rovsing sik­ret sig, at ik­ke kun an­sø­ge­re fra Ka­lund­borg kan få en opad­vendt tommelfinger.

”Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘i sær­lig grad’ skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu lig­ger. Så vi er klar til at kig­ge po­si­tivt på pro­jek­ter fra bå­de Ka­lund­borg, Ring­s­ted og Vam­d­rup, og vi har be­stemt in­gen pla­ner om at skæ­re ned på pro­jek­ter de kom­men­de år,” fast­slår Sys Rovsing.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer