Lokal fond skyder 15 mio. kr. ind i restaurering af kirke i Kalundborg

Selv­om Bent O. Jør­gen­sens Fond net­op har be­slut­tet at gi­ve et ek­stra­or­di­nært stort støt­te­be­løb til re­stau­re­ring af bå­de sog­ne­går­den og Vor Frue Kir­ke i Ka­lund­borg, be­ty­der det ik­ke, at an­dre pro­jek­ter ik­ke vil bli­ve til­go­de­set. ”Vi har en god øko­no­mi,” fast­slår fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Sys Rovsing.

Vor Frue Kirke i Kalundborg
Be­sty­rel­sen i Bent O. Jør­gen­sens Fond har be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb ind i en hel­heds­plan, der bl.a. om­fat­ter re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kir­ke.

Når kir­ke­rum­met i den cir­ka 800 år gam­le Vor Frue Kir­ke i Ka­lund­borg, som fi­gu­re­rer på den dan­ske fol­kekir­kes op­gø­rel­se over 10 sær­ligt vig­ti­ge kir­ker, i de kom­men­de år skal re­stau­re­res, sker det blandt an­det tak­ket væ­re en stor po­se pen­ge fra Bent O. Jør­gen­sens Fond.

Be­sty­rel­sen i fon­den har så­le­des net­op be­slut­tet at sky­de et for fon­den ek­stra­or­di­nært stort be­løb på 15 mil­li­o­ner kro­ner ind i en hel­heds­plan, der ud over re­stau­re­rin­gen af rum­met i den fem­tår­ne­de kir­ke om­fat­ter en ny sog­ne­gård og re­stau­re­ring af byrum­met mel­lem Vor Frue Kir­ke og Ka­lund­borg Mu­se­um.

Den sam­le­de pro­jekt­plan har et pris­skilt på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner. Be­slut­nin­gen i Bent O. Jør­gen­sens Fonds be­sty­rel­se om at sky­de næ­sten en tred­je­del af den sam­le­de pris ind i pro­jek­tet har iføl­ge be­sty­rel­sens for­mand, ad­vo­kat Sys Rovsing, to pri­mæ­re år­sa­ger:

Dels har fon­den sit ud­spring i Ka­lund­borg. Her blev dat­ter­sel­ska­bet Dansk Au­to Lo­gik, som i dag er Dan­marks stør­ste bil­trans­por­tør, grund­lagt i 1962. Og selv­om Dansk Au­to Lo­gik er ryk­ket fra by­en, er der i fon­dens vedtæg­ter de­fi­ne­ret en sær­lig præ­fe­ren­ce for pro­jek­ter fra Ka­lund­borg.

Og dels me­ner be­sty­rel­sen, at der er ta­le om et usæd­van­ligt godt og vig­tigt pro­jekt for by­en og om­rå­det, som vil med­fø­re en til­trængt re­stau­re­ring og for­ny­el­se af et af om­rå­dets var­tegn.

Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Det er et stort og godt pro­jekt. Så i ste­det for at ud­de­le min­dre be­løb til min­dre pro­jek­ter, prø­ver vi her at si­ge, at ét pro­jekt er så væ­sent­ligt, at vi ger­ne vil støt­te med et mærk­bart be­løb. Den smuk­ke, gam­le kir­ke er et kul­tu­relt var­tegn ik­ke kun for Ka­lund­borg, men for he­le om­rå­det, og by­mil­jø­et om­kring kir­ken er ret unikt. Pro­jek­tet pas­ser alt i alt godt til fon­dens for­mål, og sam­ti­dig går det væl­dig godt rent øko­no­misk i øje­blik­ket, så vi har pen­ge­ne til det,” un­der­stre­ger Sys Rovsing over for Fun­dats.

Fond kan sætte markant aftryk

Dit­lev Ba­che, der er for­mand for byg­ge­ud­val­get i Vor Frue Sogns me­nig­heds­råd, be­teg­ner over for Sjæl­land­ske Me­di­er pro­jek­tet som ”et sig­na­tur­pro­jekt for vo­res lo­ka­le fond” og ”et kul­tu­rarvspro­jekt af størst mu­lig be­tyd­ning for Ka­lund­borg.”

Her­til si­ger Sys Rovsing:

”Jeg vil må­ske bru­ge et knap så stort ord som ‘sig­na­tur­pro­jekt’, men jeg sy­nes, det er et væ­sent­ligt pro­jekt – og et pro­jekt, hvor vi kan sæt­te et mar­kant af­tryk, frem for når vi støt­ter et min­dre ar­ran­ge­ment, som er glemt da­gen ef­ter. Det her er no­get va­ren­de og bli­ven­de.”

De 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Bent O. Jør­gen­sens Fond er be­tin­get af, at he­le pro­jek­tet med al­le del­pro­jek­ter gen­nem­fø­res.

”Men med vo­res støt­te hå­ber vi og­så at kun­ne skub­be til de øv­ri­ge, som skal kom­me med pen­ge. Når vi støt­ter med så me­get, bli­ver he­le pro­jek­tet svæ­re­re at kom­me udenom,” me­ner Sys Rovsing.

Den vur­de­ring de­ler Dit­lev Ba­che fra me­nig­heds­rå­det. Han be­teg­ner iføl­ge Sjæl­land­ske Me­di­er do­na­tio­nen fra Bent O. Jør­gen­sens Fond som et vig­tigt, tid­ligt skridt i en lang pro­ces og et skridt, der, som han si­ger, ”i me­get høj grad sik­rer gen­nem­fø­rel­sen.”

Først skal pla­nen dog ha­ve det of­fi­ci­el­le blå stem­pel. Provsti­ud­val­get i Ka­lund­borg Provsti skal an­be­fa­le pro­jek­tet til stiftsøvrig­he­den i Roskil­de Stift, der så står for den en­de­li­ge god­ken­del­se med Na­tio­nal­mu­se­et og Den Kon­ge­li­ge Byg­nings­in­spek­tør som kon­su­len­ter. Si­de­lø­ben­de skal Ka­lund­borg Kom­mu­ne gi­ve sin byg­ge­til­la­del­se.

God økonomi og stort årligt overskud

Sys Rovsing for­ven­ter, at der fra pro­jek­tets start til slut vil gå et sted mel­lem tre og fi­re år. Så selv­om fon­den godt kun­ne be­ta­le de 15 mil­li­o­ner kro­ner på én gang, er det af­talt, at de ud­be­ta­les, ef­ter­hån­den som der er brug for dem de næ­ste år.

Den sto­re støt­te til kir­ke­pro­jek­tet be­ty­der iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den ik­ke, at an­dre an­sø­ge­re de kom­men­de år nød­ven­dig­vis kom­mer til at gå for­gæ­ves.

Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘”i sær­lig grad’” skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu lig­ger.

Sys Rovsing – bestyrelsesformand,Bent O. Jør­gen­sens Fond

”Vi har en god øko­no­mi. Virk­som­he­den har et stort år­ligt over­skud og tje­ner så man­ge pen­ge, at det er be­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at pen­ge­ne blandt an­det skal bru­ges på ud­de­lin­ger – selv­føl­ge­lig med hen­syn­ta­gen til, at virk­som­he­den har, hvad den skal bru­ge,” si­ger Sys Rovsing.

Dansk Au­to Lo­gik blev stif­tet i Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men virk­som­he­dens ho­ved­sæ­de er nu Vam­d­rup og Ring­s­ted. Der­for har Sys Rovsing sik­ret sig, at ik­ke kun an­sø­ge­re fra Ka­lund­borg kan få en opad­vendt tom­mel­finger.

”Af vo­res vedtæg­ter frem­går, at vi ‘i sær­lig grad’ skal til­go­de­se pro­jek­ter fra Ka­lund­borg Kom­mu­ne, men jeg har væ­ret i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen og få­et grønt lys til, at vi og­så ger­ne må støt­te ek­sem­pel­vis kul­tu­rel­le pro­jek­ter dér, hvor virk­som­he­den nu lig­ger. Så vi er klar til at kig­ge po­si­tivt på pro­jek­ter fra bå­de Ka­lund­borg, Ring­s­ted og Vam­d­rup, og vi har be­stemt in­gen pla­ner om at skæ­re ned på pro­jek­ter de kom­men­de år,” fast­slår Sys Rovsing.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.