Østifterne indkalder kandidater til valg i Region Sjælland, men har ikke tradition for kampvalg

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne ind­kal­der kan­di­da­ter til valg i Re­gion Sjæl­land. Hvis no­gen af for­e­nin­gens med­lem­mer mel­der de­res kan­di­da­tur, vil det væ­re før­ste gang, at der skal stem­mes til kampvalg.

Valg
Den 3. april er der valg i Re­gion Sjæl­land til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østifterne.

For­e­nin­gen Østif­ter­ne, der rå­der over en for­mue på knap 2 mia. kr., ind­kal­der nu kan­di­dat­for­slag til årets valg til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen i den filan­tro­pi­ske forening.

Val­get fo­re­går i år i Re­gion Sjæl­land, som har seks ud af 35 plad­ser i for­sam­lin­gen, der er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed og blandt an­det har ind­fly­del­se på Østif­ter­nes filan­tro­pi­ske stra­te­gi. For­e­nin­gen ud­de­ler år­ligt op imod 50 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

For­e­nin­gens med­lem­mer­ne er al­le for­sik­rings­ta­ger­ne i Nykre­dit A/S samt de for­sik­rings­kun­der i Gjen­si­di­ge kon­cer­nen, som har til­knyt­ning til et sel­skab i Nykredit-koncernen.

Be­sty­rel­sen har op­stil­let seks kan­di­da­ter, der al­le er gen­gan­ge­re i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, og skul­le et af for­e­nin­gens me­ni­ge med­lem­mer væl­ge at til­by­de sit kan­di­da­tur, vil det væ­re før­ste gang, at plad­ser­ne i for­sam­lin­gen ik­ke be­sæt­tes ved fredsvalg. Det for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand i Østif­ter­ne, går­de­jer Er­ling Bech Poulsen.

Vi vil­le skul­le bru­ge rig­tig man­ge res­sour­cer, hvis vi skul­le ak­ti­ve­re og en­ga­ge­re al­le vo­res godt 200.000 med­lem­mer. Man kan dis­ku­te­re, om det vil­le væ­re en rig­tig må­de at bru­ge pen­ge­ne på.

Er­ling Bech Po­ul­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Østifterne

”Vi har ik­ke tid­li­ge­re haft kamp­valg, men i den tid jeg har væ­ret med, har vi få­et en me­re di­ver­si­fi­ce­ret de­le­ge­ret­for­sam­ling. Men det er mu­ligt, at der er nog­le, der vi­ser in­ter­es­se; og folk, der gør det, er jo al­tid spæn­den­de at få med,” si­ger han.

– Har I over­ve­jet at gø­re som man f.eks. har gjort i Tryg­heds­grup­pen, hvor man la­ver en ak­tiv ind­sats for at in­vol­ve­re med­lem­mer­ne og få dem til at stil­le op til valg – og des­u­den ar­ran­ge­rer fle­re valg­mø­der op til de år­li­ge repræsentantskabsvalg?

”Det er ik­ke no­get, vi har gjort hidtil. Vi vil­le skul­le bru­ge rig­tig man­ge res­sour­cer, hvis vi skul­le ak­ti­ve­re og en­ga­ge­re al­le vo­res godt 200.000 med­lem­mer. Man kan dis­ku­te­re, om det vil­le væ­re en rig­tig må­de at bru­ge pen­ge­ne på. Men på læn­ge­re sigt kun­ne det bli­ve en mu­lig­hed,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

Østif­ter­ne fra­solg­te for et par år si­den en stor del af si­ne ak­tier i Nykre­dit og fik der­ved for­ø­get sin lik­vi­de for­mue med over en mil­li­ard kro­ner. Det har blandt an­det be­ty­det, at for­e­nin­gen har øget sit ud­de­lings­ni­veau markant.

”Vi er hel­di­ge at ha­ve nog­le mid­ler at de­le ud. Og det fø­ler vi og­så er et me­get stort an­svar,” si­ger Er­ling Bech Po­ul­sen, der un­der­stre­ger, at be­sty­rel­sen og se­kre­ta­ri­a­tet gør en stor ind­sats for, at ud­de­lin­ger­ne bli­ver for­delt rundt i he­le lan­det – blandt an­det til lo­ka­le projekter.

Val­get til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen fin­der sted den 3. april og med­lem­mer, der øn­sker at op­stil­le, skal skaf­fe mindst ti stil­le­re, som har bopæl in­den­for re­gio­nen. Kan­di­dat­for­slag og un­der­skrev­ne stil­ler­ske­ma­er skal ind­sen­des til Østif­ter­nes se­kre­ta­ri­at se­ne­st den 6. marts.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…