Østifterne indkalder kandidater til valg i Region Sjælland, men har ikke tradition for kampvalg

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne ind­kal­der kan­di­da­ter til valg i Re­gion Sjæl­land. Hvis no­gen af for­e­nin­gens med­lem­mer mel­der de­res kan­di­da­tur, vil det væ­re før­ste gang, at der skal stem­mes til kamp­valg.

Valg
Den 3. april er der valg i Re­gion Sjæl­land til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne.

For­e­nin­gen Østif­ter­ne, der rå­der over en for­mue på knap 2 mia. kr., ind­kal­der nu kan­di­dat­for­slag til årets valg til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning.

Val­get fo­re­går i år i Re­gion Sjæl­land, som har seks ud af 35 plad­ser i for­sam­lin­gen, der er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed og blandt an­det har ind­fly­del­se på Østif­ter­nes filan­tro­pi­ske stra­te­gi. For­e­nin­gen ud­de­ler år­ligt op imod 50 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

For­e­nin­gens med­lem­mer­ne er al­le for­sik­rings­ta­ger­ne i Nykre­dit A/S samt de for­sik­rings­kun­der i Gjen­si­di­ge kon­cer­nen, som har til­knyt­ning til et sel­skab i Nykre­­dit-kon­­cer­­nen.

Be­sty­rel­sen har op­stil­let seks kan­di­da­ter, der al­le er gen­gan­ge­re i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, og skul­le et af for­e­nin­gens me­ni­ge med­lem­mer væl­ge at til­by­de sit kan­di­da­tur, vil det væ­re før­ste gang, at plad­ser­ne i for­sam­lin­gen ik­ke be­sæt­tes ved fredsvalg. Det for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand i Østif­ter­ne, går­de­jer Er­ling Bech Po­ul­sen.

Vi vil­le skul­le bru­ge rig­tig man­ge res­sour­cer, hvis vi skul­le ak­ti­ve­re og en­ga­ge­re al­le vo­res godt 200.000 med­lem­mer. Man kan dis­ku­te­re, om det vil­le væ­re en rig­tig må­de at bru­ge pen­ge­ne på.

Er­ling Bech Po­ul­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Østif­ter­ne

”Vi har ik­ke tid­li­ge­re haft kamp­valg, men i den tid jeg har væ­ret med, har vi få­et en me­re di­ver­si­fi­ce­ret de­le­ge­ret­for­sam­ling. Men det er mu­ligt, at der er nog­le, der vi­ser in­ter­es­se; og folk, der gør det, er jo al­tid spæn­den­de at få med,” si­ger han.

– Har I over­ve­jet at gø­re som man f.eks. har gjort i Tryg­heds­grup­pen, hvor man la­ver en ak­tiv ind­sats for at in­vol­ve­re med­lem­mer­ne og få dem til at stil­le op til valg – og des­u­den ar­ran­ge­rer fle­re valg­mø­der op til de år­li­ge re­præ­sen­tant­skabsvalg?

”Det er ik­ke no­get, vi har gjort hidtil. Vi vil­le skul­le bru­ge rig­tig man­ge res­sour­cer, hvis vi skul­le ak­ti­ve­re og en­ga­ge­re al­le vo­res godt 200.000 med­lem­mer. Man kan dis­ku­te­re, om det vil­le væ­re en rig­tig må­de at bru­ge pen­ge­ne på. Men på læn­ge­re sigt kun­ne det bli­ve en mu­lig­hed,” si­ger Er­ling Bech Po­ul­sen.

Østif­ter­ne fra­solg­te for et par år si­den en stor del af si­ne ak­tier i Nykre­dit og fik der­ved for­ø­get sin lik­vi­de for­mue med over en mil­li­ard kro­ner. Det har blandt an­det be­ty­det, at for­e­nin­gen har øget sit ud­de­lings­ni­veau mar­kant.

”Vi er hel­di­ge at ha­ve nog­le mid­ler at de­le ud. Og det fø­ler vi og­så er et me­get stort an­svar,” si­ger Er­ling Bech Po­ul­sen, der un­der­stre­ger, at be­sty­rel­sen og se­kre­ta­ri­a­tet gør en stor ind­sats for, at ud­de­lin­ger­ne bli­ver for­delt rundt i he­le lan­det – blandt an­det til lo­ka­le pro­jek­ter.

Val­get til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen fin­der sted den 3. april og med­lem­mer, der øn­sker at op­stil­le, skal skaf­fe mindst ti stil­le­re, som har bopæl in­den­for re­gio­nen. Kan­di­dat­for­slag og un­der­skrev­ne stil­ler­ske­ma­er skal ind­sen­des til Østif­ter­nes se­kre­ta­ri­at se­ne­st den 6. marts.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.