Østifterne indkalder kandidater til valg i Region Sjælland, men har ikke tradition for kampvalg

Den filantropiske forening Østifterne indkalder kandidater til valg i Region Sjælland. Hvis nogen af foreningens medlemmer melder deres kandidatur, vil det være første gang, at der skal stemmes til kampvalg.

Valg
Den 3. april er der valg i Re­gion Sjæl­land til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østifterne.

For­e­nin­gen Østif­ter­ne, der rå­der over en for­mue på knap 2 mia. kr., ind­kal­der nu kan­di­dat­for­slag til årets valg til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen i den filan­tro­pi­ske forening.

Val­get fo­re­går i år i Re­gion Sjæl­land, som har seks ud af 35 plad­ser i for­sam­lin­gen, der er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed og blandt an­det har ind­fly­del­se på Østif­ter­nes filan­tro­pi­ske stra­te­gi. For­e­nin­gen ud­de­ler år­ligt op imod 50 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

For­e­nin­gens med­lem­mer­ne er al­le for­sik­rings­ta­ger­ne i Nykre­dit A/S samt de for­sik­rings­kun­der i Gjen­si­di­ge kon­cer­nen, som har til­knyt­ning til et sel­skab i Nykredit-koncernen.

Be­sty­rel­sen har op­stil­let seks kan­di­da­ter, der al­le er gen­gan­ge­re i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, og skul­le et af for­e­nin­gens me­ni­ge med­lem­mer væl­ge at til­by­de sit kan­di­da­tur, vil det væ­re før­ste gang, at plad­ser­ne i for­sam­lin­gen ik­ke be­sæt­tes ved fredsvalg. Det for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand i Østif­ter­ne, går­de­jer Er­ling Bech Poulsen.

Vi vil­le skul­le bru­ge rig­tig man­ge res­sour­cer, hvis vi skul­le ak­ti­ve­re og en­ga­ge­re al­le vo­res godt 200.000 med­lem­mer. Man kan dis­ku­te­re, om det vil­le væ­re en rig­tig må­de at bru­ge pen­ge­ne på.

Er­ling Bech Po­ul­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Østifterne

”Vi har ik­ke tid­li­ge­re haft kamp­valg, men i den tid jeg har væ­ret med, har vi få­et en me­re di­ver­si­fi­ce­ret de­le­ge­ret­for­sam­ling. Men det er mu­ligt, at der er nog­le, der vi­ser in­ter­es­se; og folk, der gør det, er jo al­tid spæn­den­de at få med,” si­ger han.

– Har I over­ve­jet at gø­re som man f.eks. har gjort i Tryg­heds­grup­pen, hvor man la­ver en ak­tiv ind­sats for at in­vol­ve­re med­lem­mer­ne og få dem til at stil­le op til valg – og des­u­den ar­ran­ge­rer fle­re valg­mø­der op til de år­li­ge repræsentantskabsvalg?

”Det er ik­ke no­get, vi har gjort hidtil. Vi vil­le skul­le bru­ge rig­tig man­ge res­sour­cer, hvis vi skul­le ak­ti­ve­re og en­ga­ge­re al­le vo­res godt 200.000 med­lem­mer. Man kan dis­ku­te­re, om det vil­le væ­re en rig­tig må­de at bru­ge pen­ge­ne på. Men på læn­ge­re sigt kun­ne det bli­ve en mu­lig­hed,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

Østif­ter­ne fra­solg­te for et par år si­den en stor del af si­ne ak­tier i Nykre­dit og fik der­ved for­ø­get sin lik­vi­de for­mue med over en mil­li­ard kro­ner. Det har blandt an­det be­ty­det, at for­e­nin­gen har øget sit ud­de­lings­ni­veau markant.

”Vi er hel­di­ge at ha­ve nog­le mid­ler at de­le ud. Og det fø­ler vi og­så er et me­get stort an­svar,” si­ger Er­ling Bech Po­ul­sen, der un­der­stre­ger, at be­sty­rel­sen og se­kre­ta­ri­a­tet gør en stor ind­sats for, at ud­de­lin­ger­ne bli­ver for­delt rundt i he­le lan­det – blandt an­det til lo­ka­le projekter.

Val­get til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen fin­der sted den 3. april og med­lem­mer, der øn­sker at op­stil­le, skal skaf­fe mindst ti stil­le­re, som har bopæl in­den­for re­gio­nen. Kan­di­dat­for­slag og un­der­skrev­ne stil­ler­ske­ma­er skal ind­sen­des til Østif­ter­nes se­kre­ta­ri­at se­ne­st den 6. marts.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer