Annoncespot_img

Disse nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2019

I alt 30 erhvervsdrivende fonde dukkede op på landkortet i løbet 2019. Én fond ønsker at fremme Danmark som tennis­nation, en anden at bruge ‘happiness’ som nyt styrings­red­skab i sund­heds­væ­se­net, mens en tredje vil doku­men­tere verdens vilde natur. Og så har reality­stjer­nen Linse Kessler også stiftet en fond.

Nye erhvervsdrivende fonde i 2019
Ud af de 30 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de er 14 pla­ce­ret i el­ler om­kring Kø­ben­havn. De re­ste­ren­de 16 er spredt er spredt gan­ske jævnt over det øv­ri­ge land.

Kø­ben­havn er fort­sat lan­dets kraft­cen­ter, når det kom­mer til nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men de øv­ri­ge lands­de­le kan sag­tens væ­re med.

Det vi­ser en op­gø­rel­se over til­kom­sten af er­hvervs­dri­ven­de fon­de i lø­bet af 2019 (se kort og li­ste herunder).

Sam­men­lagt 14 ud af i alt 30 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de er så­le­des pla­ce­ret i Kø­ben­havn el­ler by­ens for­stæ­der. De re­ste­ren­de 16 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de er spredt gan­ske jævnt ud over det øv­ri­ge land. Dog med und­ta­gel­se af Fyn, som hel­ler ik­ke i 2018 lag­de muld til nye er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Ik­ke al­le fon­de­ne er dog helt nye. I alt ti af fon­de­ne var nem­lig tid­li­ge­re al­me­ne fon­de, som i lø­bet af 2019 æn­dre­de sta­tus til erhvervsdrivende.

Én af de ti fon­de er Fon­den Kra­ka, der står bag virk­som­he­den Kra­ka, som pro­du­ce­rer og for­mid­ler fa­gø­ko­no­misk vi­den. Vi­ce­di­rek­tør i Kra­ka, Jens Hauch, for­tæl­ler, at skif­tet skyl­des en ny for­mel er­hvervsak­ti­vi­tet i fonden:

“Vi har stif­tet rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Kra­ka Ad­visory, der er 100 pct ejet af Kra­ka, men som sæl­ger rå­d­giv­ning til kun­der. I den for­bin­del­se er det let­test at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond. Der er dog in­tet æn­dret i ar­bejds­for­men el­ler for­må­let med Kra­ka,” si­ger Jens Hauch.

Der­med bød 2019 på 20 helt nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det be­ty­der, at 2019 end­te en del un­der gen­nem­snit­tet, som fra 2008 til og med 2018 lå på 28 nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de om året.

Ny fond vil ændre sundhedssystemet

Blandt de nystif­te­de fon­de er He­alth and Hap­pi­ness Fo­un­da­tion. Fon­den ud­sprin­ger af Leo In­nova­tion Lab, der er en uaf­hæn­gig in­nova­tions­en­hed etab­le­ret af Leo Phar­ma. Fon­den har til for­mål at for­ske i, hvor­dan kro­ni­ske syg­dom­me på­vir­ker ens lyk­ke og at ud­ar­bej­de værk­tø­jer til at må­le lyk­ke el­ler ‘hap­pi­ness’ hos men­ne­sker, der le­ver med kro­ni­ske sygdomme.

Må­let er at kun­ne sam­men­lig­ne, hvor­dan kro­ni­ske syg­dom­me på­vir­ker pa­tien­ter­ne. Ik­ke blot fy­sisk, men og­så men­talt og so­ci­alt, for­tæl­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Kri­sti­an Schrø­der Hart-Han­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Leo In­nova­tion Lab:

Vi vil ger­ne ud­vik­le den forsk­ning, der skal lig­ge til grund for at må­le kro­ni­ske syg­dom­mes re­el­le samfundsomkostning.

Kri­sti­an Schrø­der Hart-Han­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, He­alth and Hap­pi­ness Foundation

“Hvis du har en kro­nisk syg­dom som f.eks. pso­ri­a­sis, så har du i nog­le lan­de i gen­nem­snit 20 pct. la­ve­re ‘hap­pi­ness’ end den ge­ne­rel­le be­folk­ning. Det kan be­ty­de en stærkt for­ø­get ri­si­ko for hjer­te­kar­syg­dom­me, di­a­be­tes, psy­ki­ske syg­dom­me, osv., som igen vil ko­ste sam­fun­det enor­me sum­mer. Vi vil ger­ne ud­vik­le den forsk­ning, der skal lig­ge til grund for at må­le kro­ni­ske syg­dom­mes re­el­le sam­fundsom­kost­ning, så det bli­ver mu­ligt at op­ti­me­re sam­fun­dets res­sour­ce­for­brug på be­folk­nin­gens sund­hed og la­ve de pri­o­ri­te­rin­ger, der er be­hov for, hvis vi fort­sat skal ha­ve et or­dent­ligt sund­heds­sy­stem i frem­ti­den på glo­balt plan,” si­ger Kri­sti­an Schrø­der Hart-Hansen.

Som sund­heds­sy­ste­met er ind­ret­tet i øje­blik­ket, er det iføl­ge fon­den of­te me­re el­ler min­dre til­fæl­digt, om en be­stemt syg­dom prioriteres:

“I dag er vi f.eks. me­get fo­ku­se­re­de på can­cer. De fle­ste ken­der en, der har haft el­ler er død af can­cer, og in­gen po­li­ti­ke­re kan li­de, at folk dør på de­res “vagt”. Så de to sid­ste stats­mi­ni­stre har væ­ret me­get ak­ti­ve på det om­rå­de. Men hvem si­ger, at det re­elt er det mest op­ti­ma­le for sam­fun­det at bru­ge så man­ge res­sour­cer på can­cer? Må­ske er der og­så an­dre syg­dom­me, der re­elt set ko­ster sam­fun­det me­get me­re. Jeg si­ger ik­ke, at can­cer er li­ge­gyl­digt, blot at vi skal ha­ve nog­le ob­jek­ti­ve mål for at kun­ne gi­ve po­li­ti­ker­ne et or­dent­ligt vur­de­rings­grund­lag i pri­o­ri­te­rin­gen af syg­dom­me," si­ger Kri­sti­an Schrø­der Hart-Hansen.

For at nå si­ne mål vil fon­den dri­ve sto­re forsk­nings­pro­jek­ter rundt om­kring i ver­den, der kom­bi­ne­rer so­ci­al­vi­den­skab med me­di­cinsk forsk­ning. Vi­sio­nen er at bli­ve ver­dens­før­en­de in­den for forsk­ning i sam­men­hæn­gen mel­lem ‘hap­pi­ness’ og sundhed.

Ved at stif­te en fond er hen­sig­ten at gø­re ak­ti­vi­te­ter­ne helt uaf­hæn­gi­ge af Leo Phar­ma. Selv­om Kri­sti­an Schrø­der Hart-Han­sen er di­rek­tør for Leo In­nova­tion Lab og sid­der i be­sty­rel­sen hos fon­den, så skal fon­den væ­re helt neutral:

"Hvis vi hav­de 'ejet' pro­jek­tet i Leo In­nova­tion Lab, så vil­le folk må­ske tæn­ke, at vi for­søg­te at få f.eks. pso­ri­a­sis el­ler ek­sem på den po­li­ti­ske agen­da på be­kost­ning af an­dre syg­dom­me. Der­for valg­te vi at etab­le­re en selv­stæn­dig fond og do­ne­re alt den forsk­ning, vi al­le­re­de har la­vet, til den nye fond. Over de næ­ste to år skal den bli­ve fuld­stæn­dig uaf­hæn­gig af Leo Phar­ma bå­de i for­hold til øko­no­mi og be­sty­rel­se. Det er al­le­re­de skre­vet ind i vedtæg­ter­ne. Vi er nødt til at slip­pe ta­get om fon­den, hvis den skal ha­ve lov til at le­ve vi­de­re," si­ger Kri­sti­an Schrø­der Hart-Hansen.

Hvis vi hav­de 'ejet' pro­jek­tet i Leo In­nova­tion Lab, så vil­le folk må­ske tæn­ke, at vi for­søg­te at få f.eks. pso­ri­a­sis el­ler ek­sem på den po­li­ti­ske agen­da på be­kost­ning af an­dre sygdomme.

Kri­sti­an Schrø­der Hart-Han­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, He­alth and Hap­pi­ness Foundation

Fon­den kom­mer ik­ke til at kun­ne sø­ges af for­ske­re i hvert fald de før­ste år, men vil ar­bej­de med for­ske­re rundt om­kring i ver­den for at fa­ci­li­te­re forsk­ning in­den for ‘hap­pi­ness’. Kri­sti­an Schrø­der Hart-Han­sen af­vi­ser imid­ler­tid ik­ke at åb­ne for an­søg­nin­ger på et tids­punkt, hvis fon­den for­mår at op­ar­bej­de en pen­ge­tank f.eks. gen­nem støt­te fra an­dre fonde.

Dansk tennis skal i den internationale top

En an­den af sid­ste års nystif­te­de fon­de er Les­chly Ten­nis Fo­un­da­tion stif­tet af fa­mi­li­en Les­chly med den dan­ske ten­nis­spil­ler og er­hvervs­le­der Jan Les­chly og hans søn Mark Les­chly i bestyrelsen.

Med 20 mio. kr. på kon­to­en skal fon­den ar­bej­de for at frem­me dansk ten­nis, si­ger pro­gram­chef Mor­ten Lyngbæk.

“Den helt kor­te ver­sion er, at vi vil løf­te dansk ten­nis op på den øver­ste in­ter­na­tio­na­le hyl­de. Det er ik­ke no­get, der sker i dag el­ler i mor­gen. Men vi kun­ne se, at der mang­le­de et eli­te­mil­jø, og det er vi så ved at prø­ve at op­byg­ge. For at kun­ne gø­re det, så vil vi først og frem­mest støt­te de un­ge ta­len­ter, men sam­ti­dig vil vi og­så få bred­den med ved at øge in­ter­es­sen for ten­nis i Dan­mark,” si­ger Mor­ten Lyngbæk.

Fon­den har al­le­re­de nu fi­nan­si­e­ret støt­te til nog­le af de al­ler­stør­ste dan­ske ten­ni­sta­len­ter, blandt an­dre Mi­ka­el Tor­pe­gaard, Cla­ra Tau­son og Hol­ger Ru­ne. Des­u­den har fon­den åb­net Les­chly Ten­nis Aca­de­my, der til­by­der ugent­lig træ­ning for en grup­pe på cir­ka 30 ta­len­ter mel­lem 11-19 år på KB’s ba­ner på Frederiksberg.

At aka­de­mi­et fo­re­går i sam­spil med an­dre ak­tø­rer som f.eks. KB er med fuldt overlæg:

“Det er i det he­le ta­get vo­res øn­ske, at fon­dens ar­bej­de skal ske i sam­ar­bej­de med in­ter­es­sen­ter­ne i dansk ten­nis. Vi kom­mer ik­ke og skal væ­re et nyt ten­nis­for­bund. Vi er et sup­ple­ment. Men vi har fun­det ud af, at der på man­ge om­rå­der er nog­le ting, der kan gø­res lidt an­der­le­des. Og med fa­mi­li­en Les­chlys ame­ri­kan­ske bag­grund har de må­ske og­så et lidt me­re in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv på tin­ge­ne,” si­ger Mor­ten Lyngbæk.

Den helt kor­te ver­sion er, at vi vil løf­te dansk ten­nis op på den øver­ste in­ter­na­tio­na­le hylde.

Mor­ten Lyng­bæk – pro­gram­chef, Les­chly Ten­nis Foundation

Les­chly Ten­nis Fo­un­da­tion er åben for an­søg­nin­ger fra bå­de spil­le­re og pro­jek­ter, som har ten­nis som om­drej­nings­punkt, og an­søg­nings­for­mu­la­rer kan re­kvi­re­res på fon­dens hjemmeside.

Vi­sio­nen er, at fon­dens støt­te skal fo­ku­se­re på det he­le men­ne­ske og ik­ke blot tennisspilleren:

“Så de al­ler­bed­ste spil­le­re vil og­så få til­budt et pro­gram, hvor man ser på de­res kost, fy­sik, men­tale si­tu­a­tion og hvil­ket mil­jø, de be­fin­der sig i. Det hand­ler ik­ke kun om ten­ni­stræ­ning, men og­så om at hjæl­pe spil­ler­ne med f.eks. ud­dan­nel­se på et tids­punkt,” si­ger Mor­ten Lyngbæk.

Natur er fortsat et populært fondsformål

Ud­over forsk­ning og kul­tur er na­tu­ren et te­ma i for­måls­pa­ra­graf­fer­ne hos fle­re nye fonde.

Søtof­tes Jord­brugs­fond øn­sker f.eks. “at sti­mu­le­re op­byg­ning af jor­dens vi­ta­li­tet, res­sour­cer, næ­rings­rig­dom og mod­stand­s­kraft til gavn for plan­ter, dyr og mennesker.”

Fon­den Wild Na­tu­re Fo­un­da­tion vil do­ku­men­te­re og frem­me be­skyt­tel­se af ver­dens vil­de na­tur og vil­de dyr, mens Plu­to Na­tur­fon­den vil “sik­re be­va­rel­se af et godt og trygt kli­ma, tru­e­de dy­rear­ter og na­tu­ren ge­ne­relt, glo­balt og lokalt.”

Og dy­re­ne er og­så i cen­trum hos en helt ny fond stif­tet af re­a­li­ty­stjer­nen og ve­ga­ne­ren Lin­se Kes­sler. Gen­nem fon­den Lin​seswebs​hop​.dk vil hun nem­lig sæl­ge mer­chan­di­se og livs­stilspro­duk­ter for at kun­ne yde støt­te til bl.a. dyreværnsforeninger.

Et blik på fon­dens hjem­mesi­de vi­ser, at webs­hop­pen er åben. Den fø­rer par­fu­me og cre­me fra stjer­nens eget brand og sæl­ger der­u­d­over blandt an­det tøj og krus med på­skrif­ten ‘All dogs are angels’.

20 nystiftede erhvervsfonde og 10 fonde, der ændrede status til erhvervsdrivende i 2019

NavnStif­tetFor­mål
Søtof­tes Jordbrugsfond05/03At støt­tet ini­ti­a­ti­ver, der ar­bej­der med na­tur­for­valt­ning m.v.
Fon­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning ved Mar­git og Kjeld07/03At eje ka­pi­ta­lan­de­le i Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning, at til­go­de­se al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den­for pri­mært so­ci­a­le om­rå­der m.v.
Les­chly Ten­nis Fo­un­da­tion - Fond26/03At frem­me Dan­mark som ten­nis­na­tion m.v.
Byg­nings­fon­den Fængslet12/04At an­læg­ge, om­byg­ge m.v. byg­nin­ger som ram­me for kul­tu­rel, ud­dan­nel­ses- og mu­se­ums­virk­som­hed i Hor­sens, m.v.
Fon­den Ungdomsøen23/04At ta­ge ini­ti­a­tiv til og ska­be ak­ti­vi­te­ter for ud­vik­ling af un­ge på et alm­ne­nyt­tigt grund­lag med ud­gangs­punkt i Middelgrundsfortet.
Fon­den Sølyst, Jyderup01/05At un­der­støt­te ud­dan­nel­ses- og kul­tur­mæs­si­ge for­mål pri­mært i Jy­derup m.v.
Lin​seswebs​hop​.dk Fond11/06At dri­ve virk­som­hed med salg af mer­chan­di­se og livs­stilspro­duk­ter og yde støt­te til bl.a. dyreværnsforeninger.
He­alth and Ha­pi­ness Re­search Fonden28/06At frem­me lyk­ke som et pri­o­ri­te­rings­værk­tøj i sundhedsvæsenet.
Fon­den Wild Na­tu­re Foundation30/06At do­ku­men­te­re og be­skyt­te ver­dens vil­de na­tur og dyr.
MP Fon­den03/07At støt­te al­men­nyt­ti­ge og -vel­gø­ren­de for­mål in­den for de­mo­kra­ti- og sam­funds­be­va­ren­de ak­ti­vi­te­ter, med ud­gangs­punkt i det krist­ne menneskesyn.
Fon­den Voks06/08At ska­be mu­lig­hed for, at men­ne­sker med funk­tions­ned­sæt­tel­se kan bruge/udvikle de­res arbejdsevne/ressourcer i et rum­me­ligt og trygt ar­bejds­fæl­les­skab m.v.
Eva og Kai Di­ge Ba­chs Lil­le Vel­gø­ren­de Fond09/09At eje og dri­ve Kai Di­ge Bach In­vest A/S med ud­lej­ning af sel­ska­bets fa­ste ejen­dom­me m.v., og at yde støt­te til kul­tu­rel­le ini­ti­a­ti­ver og ar­ran­ge­men­ter m.v.
Fon­den Cph Stage13/09At præ­sen­te­re, for­mid­le og pro­du­ce­re sce­ne­kunst m.v.
Lol­lands Er­hvervs- og Turismeudviklingsfond16/09At frem­me og støt­te lo­kal er­hvervs- og turismeudvikling.
Fon­den for So­ci­a­le Investeringer20/09At ud­fø­re ak­ti­vi­te­ter in­den for det so­ci­a­le om­rå­de med hen­blik på at ge­ne­re­re over­skud, der bl.a. kan geninvesteres.
Plu­to Naturfonden21/09At be­va­re et trygt kli­ma, tru­e­de dy­rear­ter, na­tu­ren ge­ne­relt, m.v.
Glo­bal Ma­te­ri­al & As­set Fond01/10At ska­be en bæ­re­dyg­tig må­de for an­ven­del­se og de­ling af ver­dens res­sour­cer m.v.
Ejen­doms­fon­den for Kro­ko­di­l­le Zoo14/11At op­fø­re, eje og ud­le­je fast ejen­dom, der an­ven­des af Kro­ko­di­l­le Zoo.
Mi­fa Fonden10/12At ud­gø­re et sta­bilt fun­da­ment for MIFA Grup­pen ApS' er­hvervsvirk­som­he­der og at ud­de­le mid­ler til pro­jek­ter bl.a. in­den for ram­mer­ne af den dan­ske folkekirke.
Gni­st­fon­den for Unge20/12At bi­stå un­ge med ud­for­drin­ger gen­nem dansk/norsk kul­tur m.v.
Fon­de der er over­gå­et fra al­men til er­hvervs­dri­ven­de fond
For­æl­der Fonden01/01At støt­te en­li­ge for­sør­ge­re til løs­ning af de­res bo­lig­pro­blem m.v.
Fon­den Kraka25/02At sik­re vel­færds­sam­fun­det langsigtet.
Fon­den til op­ret­tel­se af bo­lig og be­skæf­ti­gel­se for au­ti­sti­ske un­ge i Storkøbenhavn01/03At yde øko­no­misk hjælp til bo­lig og be­skæf­ti­gel­se for un­ge autister.
Nor­disk Sel­skab for Gy­næko­lo­gisk On­ko­lo­gis Kli­ni­ske Forskningsfond12/04At yde støt­te til forsk­ning i gy­næko­lo­gisk cancer
Ejen­doms­fon­den Re­gan Vest09/05At eje, an­læg­ge m.v. byg­nin­ger knyt­tet til Re­gan Vest og ud­le­je dis­se til Nord­jyl­lands Hi­sto­ri­ske Mu­se­um m.v.
Fon­den Lysglimt24/05At dri­ve re­kon­va­les­cent­hjem­met Lysglimt.
Her­ning Hånd­vær­ker og In­du­stri- For­e­nings Stiftelse30/05At tje­ne til be­bo­el­se for med­lem­mer af Her­ning Haand­vær­ker­for­e­ning m.v.
Midtjysk Sko­le- og Kulturfond01/07At støt­te kul­tu­rel­le og kunst­ne­ri­ske for­mål, ud­dan­nel­ses­for­mål, at ud­le­je lo­ka­ler og stil­le sko­le­fa­ci­li­te­ter til rå­dig­hed, m.v.
Ragn­hild­ga­de­fon­den06/09At dri­ve en ejen­dom som kul­tu­relt og so­ci­alø­ko­no­misk plat­form med mu­lig­hed for at til­by­de di­ver­se ak­ti­vi­te­ter for­trins­vis for Kø­ben­havns bor­ge­re m.v.
Bag­ger-Sø­ren­sen Fonden23/12At yde støt­te til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og vi­den­ska­be­li­ge ak­ti­vi­te­ter m.v.

Erhvervsfonde stiftet i 2019 – geografisk placering og formål

Sådan gjorde vi

Op­gø­rel­sen over nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ba­se­ret på re­gi­stre­rin­ger om ny­til­kom­ne er­hvervs­dri­ven­de fon­de i CVR-re­gi­ste­ret per 3. fe­bru­ar 2020.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer