Nationalmuseet og Realdania udgiver inspirationskatalog til mere håndværk i folkeskolen

Ef­ter to års pro­jekt­for­løb bin­der Na­tio­nal­mu­se­et og Re­al­da­nia en sløj­fe om pro­jekt ’Hånd­værk i Fol­ke­sko­len’.

Håndværk i folkeskolen (foto: Brittany Overgaard / Realdania)
Hånd­værk i Fol­ke­sko­len har over to år igang­s­at en ræk­ke un­der­vis­nings­for­løb med fo­kus på ma­te­ri­a­ler, tek­nik­ker og byg­nings­kul­tur (fo­to: Brit­ta­ny Over­gaard / Re­al­da­nia).

For­må­let med ud­vik­lings­pro­jek­tet er at få børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig for godt hånd­værk og sam­ti­dig op­mun­tre til nye al­li­an­cer mel­lem virk­som­he­der, er­hvervs­sko­ler, fol­ke­sko­ler, mu­se­er og kom­mu­ner.

Et af re­sul­ta­ter­ne er et in­spira­tions­hæf­te, som præ­sen­te­rer en ræk­ke mo­del­ler til at or­ga­ni­se­re sam­ar­bej­de og ind­hold til un­der­vis­nings­for­løb.

”Vi hå­ber, at læ­rer­ne vil ta­ge de go­de idéer til sig. Og ik­ke mindst at kom­mu­ner­ne vil bak­ke op om nye part­ner­ska­ber mel­lem mu­se­er, fol­ke­sko­ler og er­hvervs­sko­ler,” si­ger vi­ce­di­rek­tør på Na­tio­nal­mu­se­et, Erik Als i en pres­se­med­del­el­se.

Ud­gangs­punk­tet for pro­jek­tet, der blev igang­s­at i år 2017, er at Dan­mark mang­ler hånd­vær­ke­re og at det ska­ber pro­ble­mer for dansk byg­ge­ri, for­di virk­som­he­der of­te må si­ge nej til op­ga­ver.

”Det er en po­li­tisk am­bi­tion, at hver fjer­de i en ung­domsår­gang skal væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se i 2020, og at vi i 2025 når op på 30 pro­cent. På Na­tio­nal­mu­se­et vil vi ger­ne styr­ke glæ­den ved at ar­bej­de med bå­de hæn­der og ho­ved og på den må­de un­der­støt­te sam­fun­dets be­hov for dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re,” si­ger Erik Als.

Re­al­da­nia har bi­dra­get med 2,2 mio. kr. til sam­ar­bej­det med Na­tio­nal­mu­se­et.

”Hånd­værk har stor vær­di for sam­fun­det, og vi har brug for mas­ser af un­ge med vi­den om byg­ge­tek­nik og kva­li­tet. Det be­ty­der no­get, at vi har dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re, som kan byg­ge bæ­re­dyg­ti­ge, smuk­ke og hold­ba­re hu­se. Der­for vil vi ger­ne væ­re med til at styr­ke in­ter­es­sen for byg­nings­kul­tur og godt hånd­værk i al­le ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger Eske Møl­ler, ar­ki­tekt og pro­jekt­le­der i Re­al­da­nia.

’Hånd­værk i Fol­ke­sko­len’ vil i det næ­ste hal­ve år for­mid­le me­re af den vi­den, der er ud­sprun­get fra ud­vik­lings­pro­jek­tet, op­ly­ser Re­al­da­nia i pres­se­med­del­el­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.