Annoncespot_img

Nationalmuseet og Realdania udgiver inspirationskatalog til mere håndværk i folkeskolen

Efter to års projektforløb binder Nationalmuseet og Realdania en sløjfe om projekt ’Håndværk i Folkeskolen’.

Håndværk i folkeskolen (foto: Brittany Overgaard / Realdania)
Hånd­værk i Fol­ke­sko­len har over to år igang­s­at en ræk­ke un­der­vis­nings­for­løb med fo­kus på ma­te­ri­a­ler, tek­nik­ker og byg­nings­kul­tur (fo­to: Brit­ta­ny Over­gaard / Realdania).

For­må­let med ud­vik­lings­pro­jek­tet er at få børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig for godt hånd­værk og sam­ti­dig op­mun­tre til nye al­li­an­cer mel­lem virk­som­he­der, er­hvervs­sko­ler, fol­ke­sko­ler, mu­se­er og kommuner.

Et af re­sul­ta­ter­ne er et in­spira­tions­hæf­te, som præ­sen­te­rer en ræk­ke mo­del­ler til at or­ga­ni­se­re sam­ar­bej­de og ind­hold til undervisningsforløb.

”Vi hå­ber, at læ­rer­ne vil ta­ge de go­de idéer til sig. Og ik­ke mindst at kom­mu­ner­ne vil bak­ke op om nye part­ner­ska­ber mel­lem mu­se­er, fol­ke­sko­ler og er­hvervs­sko­ler,” si­ger vi­ce­di­rek­tør på Na­tio­nal­mu­se­et, Erik Als i en pressemeddelelse.

Ud­gangs­punk­tet for pro­jek­tet, der blev igang­s­at i år 2017, er at Dan­mark mang­ler hånd­vær­ke­re og at det ska­ber pro­ble­mer for dansk byg­ge­ri, for­di virk­som­he­der of­te må si­ge nej til opgaver.

”Det er en po­li­tisk am­bi­tion, at hver fjer­de i en ung­domsår­gang skal væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se i 2020, og at vi i 2025 når op på 30 pro­cent. På Na­tio­nal­mu­se­et vil vi ger­ne styr­ke glæ­den ved at ar­bej­de med bå­de hæn­der og ho­ved og på den må­de un­der­støt­te sam­fun­dets be­hov for dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re,” si­ger Erik Als.

Re­al­da­nia har bi­dra­get med 2,2 mio. kr. til sam­ar­bej­det med Nationalmuseet.

”Hånd­værk har stor vær­di for sam­fun­det, og vi har brug for mas­ser af un­ge med vi­den om byg­ge­tek­nik og kva­li­tet. Det be­ty­der no­get, at vi har dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re, som kan byg­ge bæ­re­dyg­ti­ge, smuk­ke og hold­ba­re hu­se. Der­for vil vi ger­ne væ­re med til at styr­ke in­ter­es­sen for byg­nings­kul­tur og godt hånd­værk i al­le ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger Eske Møl­ler, ar­ki­tekt og pro­jekt­le­der i Realdania.

’Hånd­værk i Fol­ke­sko­len’ vil i det næ­ste hal­ve år for­mid­le me­re af den vi­den, der er ud­sprun­get fra ud­vik­lings­pro­jek­tet, op­ly­ser Re­al­da­nia i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer