Nationalmuseet og Realdania udgiver inspirationskatalog til mere håndværk i folkeskolen

Ef­ter to års pro­jekt­for­løb bin­der Na­tio­nal­mu­se­et og Re­al­da­nia en sløj­fe om pro­jekt ’Hånd­værk i Fol­ke­sko­len’.

Håndværk i folkeskolen (foto: Brittany Overgaard / Realdania)
Hånd­værk i Fol­ke­sko­len har over to år igang­s­at en ræk­ke un­der­vis­nings­for­løb med fo­kus på ma­te­ri­a­ler, tek­nik­ker og byg­nings­kul­tur (fo­to: Brit­ta­ny Over­gaard / Re­al­da­nia).

For­må­let med ud­vik­lings­pro­jek­tet er at få børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig for godt hånd­værk og sam­ti­dig op­mun­tre til nye al­li­an­cer mel­lem virk­som­he­der, er­hvervs­sko­ler, fol­ke­sko­ler, mu­se­er og kom­mu­ner.

Et af re­sul­ta­ter­ne er et in­spira­tions­hæf­te, som præ­sen­te­rer en ræk­ke mo­del­ler til at or­ga­ni­se­re sam­ar­bej­de og ind­hold til un­der­vis­nings­for­løb.

”Vi hå­ber, at læ­rer­ne vil ta­ge de go­de idéer til sig. Og ik­ke mindst at kom­mu­ner­ne vil bak­ke op om nye part­ner­ska­ber mel­lem mu­se­er, fol­ke­sko­ler og er­hvervs­sko­ler,” si­ger vi­ce­di­rek­tør på Na­tio­nal­mu­se­et, Erik Als i en pres­se­med­del­el­se.

Ud­gangs­punk­tet for pro­jek­tet, der blev igang­s­at i år 2017, er at Dan­mark mang­ler hånd­vær­ke­re og at det ska­ber pro­ble­mer for dansk byg­ge­ri, for­di virk­som­he­der of­te må si­ge nej til op­ga­ver.

”Det er en po­li­tisk am­bi­tion, at hver fjer­de i en ung­domsår­gang skal væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se i 2020, og at vi i 2025 når op på 30 pro­cent. På Na­tio­nal­mu­se­et vil vi ger­ne styr­ke glæ­den ved at ar­bej­de med bå­de hæn­der og ho­ved og på den må­de un­der­støt­te sam­fun­dets be­hov for dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re,” si­ger Erik Als.

Re­al­da­nia har bi­dra­get med 2,2 mio. kr. til sam­ar­bej­det med Na­tio­nal­mu­se­et.

”Hånd­værk har stor vær­di for sam­fun­det, og vi har brug for mas­ser af un­ge med vi­den om byg­ge­tek­nik og kva­li­tet. Det be­ty­der no­get, at vi har dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re, som kan byg­ge bæ­re­dyg­ti­ge, smuk­ke og hold­ba­re hu­se. Der­for vil vi ger­ne væ­re med til at styr­ke in­ter­es­sen for byg­nings­kul­tur og godt hånd­værk i al­le ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger Eske Møl­ler, ar­ki­tekt og pro­jekt­le­der i Re­al­da­nia.

’Hånd­værk i Fol­ke­sko­len’ vil i det næ­ste hal­ve år for­mid­le me­re af den vi­den, der er ud­sprun­get fra ud­vik­lings­pro­jek­tet, op­ly­ser Re­al­da­nia i pres­se­med­del­el­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…