Nationalmuseet og Realdania udgiver inspirationskatalog til mere håndværk i folkeskolen

Ef­ter to års pro­jekt­for­løb bin­der Na­tio­nal­mu­se­et og Re­al­da­nia en sløj­fe om pro­jekt ’Hånd­værk i Folkeskolen’.

Håndværk i folkeskolen (foto: Brittany Overgaard / Realdania)
Hånd­værk i Fol­ke­sko­len har over to år igang­s­at en ræk­ke un­der­vis­nings­for­løb med fo­kus på ma­te­ri­a­ler, tek­nik­ker og byg­nings­kul­tur (fo­to: Brit­ta­ny Over­gaard / Realdania).

For­må­let med ud­vik­lings­pro­jek­tet er at få børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig for godt hånd­værk og sam­ti­dig op­mun­tre til nye al­li­an­cer mel­lem virk­som­he­der, er­hvervs­sko­ler, fol­ke­sko­ler, mu­se­er og kommuner.

Et af re­sul­ta­ter­ne er et in­spira­tions­hæf­te, som præ­sen­te­rer en ræk­ke mo­del­ler til at or­ga­ni­se­re sam­ar­bej­de og ind­hold til undervisningsforløb.

”Vi hå­ber, at læ­rer­ne vil ta­ge de go­de idéer til sig. Og ik­ke mindst at kom­mu­ner­ne vil bak­ke op om nye part­ner­ska­ber mel­lem mu­se­er, fol­ke­sko­ler og er­hvervs­sko­ler,” si­ger vi­ce­di­rek­tør på Na­tio­nal­mu­se­et, Erik Als i en pressemeddelelse.

Ud­gangs­punk­tet for pro­jek­tet, der blev igang­s­at i år 2017, er at Dan­mark mang­ler hånd­vær­ke­re og at det ska­ber pro­ble­mer for dansk byg­ge­ri, for­di virk­som­he­der of­te må si­ge nej til opgaver.

”Det er en po­li­tisk am­bi­tion, at hver fjer­de i en ung­domsår­gang skal væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se i 2020, og at vi i 2025 når op på 30 pro­cent. På Na­tio­nal­mu­se­et vil vi ger­ne styr­ke glæ­den ved at ar­bej­de med bå­de hæn­der og ho­ved og på den må­de un­der­støt­te sam­fun­dets be­hov for dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re,” si­ger Erik Als.

Re­al­da­nia har bi­dra­get med 2,2 mio. kr. til sam­ar­bej­det med Nationalmuseet.

”Hånd­værk har stor vær­di for sam­fun­det, og vi har brug for mas­ser af un­ge med vi­den om byg­ge­tek­nik og kva­li­tet. Det be­ty­der no­get, at vi har dyg­ti­ge hånd­vær­ke­re, som kan byg­ge bæ­re­dyg­ti­ge, smuk­ke og hold­ba­re hu­se. Der­for vil vi ger­ne væ­re med til at styr­ke in­ter­es­sen for byg­nings­kul­tur og godt hånd­værk i al­le ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger Eske Møl­ler, ar­ki­tekt og pro­jekt­le­der i Realdania.

’Hånd­værk i Fol­ke­sko­len’ vil i det næ­ste hal­ve år for­mid­le me­re af den vi­den, der er ud­sprun­get fra ud­vik­lings­pro­jek­tet, op­ly­ser Re­al­da­nia i pressemeddelelsen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…