Global HR-chef i Velux Gruppen: Fondene skal indgå i virksomhedens employer branding

Ve­lux og Vil­lum-fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på blandt an­det klima­området gi­ver en enorm stolt­hed blandt de 16.000 medar­bej­dere i virk­som­heder­ne un­der VKR Hol­ding i bå­de ind- og ud­land, si­ger Ve­lux´ glo­ba­le HR-chef Iben Sch­midt Hel­birk. Ve­lux øn­sker frem­over i hø­je­re grad end hidtil at bru­ge fon­de­ne som en del af virk­som­hedens bran­ding for at kun­ne til­trække un­ge, dyg­ti­ge med­arbej­dere.

VKR Holdings domicil (foto: VKR Holding)
VKR Hol­dings do­mi­cil i Hørs­holm (fo­to: VKR Hol­ding)

”En op­rig­tig tak til de cir­ka 16.000 me­d­ar­bej­de­re i fir­ma­grup­pen un­der VKR Hol­ding A/S. De­res ar­bej­de gør det mu­ligt at ge­ne­re­re det over­skud, som dan­ner grund­la­get for fon­de­nes ud­de­lin­ger.”

Så­dan skri­ver Jens Kann-Ras­mus­­sen, for­mand for Vil­lum Fon­den, og Hans Kann Ras­mus­sen, for­mand for Ve­lux Fon­den, i for­or­det til den års­be­ret­ning fra de to fon­de, som net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort.

For de 16.000 me­d­ar­bej­de­re er det en tak, som vit­ter­ligt be­ty­der no­get. Der er nem­lig iføl­ge Iben Sch­midt Hel­birk, der er glo­bal HR-chef i den stør­ste virk­som­hed un­der VKR Hol­ding, Ve­lux Grup­pen, al­le­re­de en enorm stolt­hed blandt me­d­ar­bej­der­ne over at væ­re med­vir­ken­de til fon­de­nes be­trag­te­li­ge ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

I 2019 ud­del­te de to fon­de 1,3 mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål for­delt på 1.153 be­vil­lin­ger til forsk­ning, mil­jø og so­ci­a­le og kul­tu­rel­le pro­jek­ter i og uden­for Dan­mark, og sam­let har fon­de­ne for et par år si­den pas­se­ret 10 mil­li­ar­der ud­del­te kro­ner over tid.

Dis­se pri­o­ri­te­rin­ger på kli­­ma- og mil­jø­om­rå­det har stor be­tyd­ning for rig­tig man­ge me­d­ar­bej­de­re og gi­ver en sær­lig stolt­hed.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Grup­pen

”Det be­ty­der rig­tig me­get og ska­ber en stor stolt­hed blandt vo­res me­d­ar­bej­de­re i bå­de ind- og ud­land, at de véd, at en rig­tig stor del af det over­skud, de ge­ne­re­rer, går til al­men­nyt­ti­ge for­mål. For­le­den hør­te jeg, at Ve­lux´ fran­ske di­rek­tør hav­de ita­le­sat, hvor stor stolt­hed de fran­ske me­d­ar­bej­de­re fø­ler, og jeg véd og­så, at man­ge af vo­res øst­eu­ro­pæ­i­ske kol­le­ger er enormt stol­te over, at det over­skud, de er med til at ge­ne­re­re, blandt an­det bli­ver brugt på et er­hvervs­sko­le­i­ni­ti­a­tiv i fle­re øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk til Fun­dats.

Net­op dét, at der støt­tes bredt og al­men­nyt­tigt, er no­get, som Iben Sch­midt Hel­birk per­son­ligt har op­le­vet en stor stolt­hed over.

”Jeg har for ek­sem­pel op­le­vet at væ­re på Mo­es­gaard Mu­se­um i Højb­jerg med min fa­mi­lie, hvor mit 12-åri­­ge barn kom­mer lø­ben­de og si­ger ‘Mor, har du set mes­sing­pla­den? Der står Ve­lux Fon­den!’ Og jeg har i som­mer talt med le­de­ren af mit ni-åri­­ge barns spej­der­trup i sko­ven i Ved­bæk, som stolt for­tæl­ler, at spej­der­nes nye shel­ter er be­talt af Ve­lux Fon­den. Det be­ty­der enormt me­get for mig at op­le­ve, at der støt­tes så bredt, men og­så, at det er en så sig­ni­fi­kant del af over­skud­det, som går til fon­de­nes ud­de­lin­ger,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

Klimafokus giver særlig stolthed

En helt sær­lig stolt­hed blandt me­d­ar­bej­der­ne op­le­ver hun, at Ve­lux og Vil­lum-fon­­de­­nes fo­kus på kli­ma og mil­jø ud­lø­ser – især blandt den yn­gre ge­ne­ra­tion af me­d­ar­bej­de­re. Der blev i 2019 ud­delt 147 mil­li­o­ner kro­ner på mil­jø­om­rå­det med sær­lig fo­kus på de dan­ske far­van­de, og Vil­lum Fon­den er stif­ter af KR Fo­un­da­tion, som er en selv­stæn­dig fond med øje for at støt­te in­ter­na­tio­na­le mil­jøpro­jek­ter.

Der­u­d­over har fon­de­ne si­den 2013 in­ve­ste­ret en sti­gen­de del af for­mu­en i grøn­ne im­­pa­ct-pro­jek­ter, der dels skal be­kæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger og dels skal bi­dra­ge med at­trak­ti­ve af­kast. Det dre­jer sig blandt an­det om in­ve­ste­rin­ger i an­læg til pro­duk­tion af grøn strøm og bæ­re­dyg­tigt for­val­te­de sko­ve.

Vi er li­ge nu i gang med at kig­ge på ny em­ploy­er bran­ding og vi­su­a­li­se­rin­gen her­af, hvor jeg som no­get nyt i hø­je­re grad end tid­li­ge­re har få­et lov til at ind­tæn­ke fon­de­ne – vel at mær­ke uden, at det på no­gen må­de bli­ver en mar­keds­fø­rings­ka­nal.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Grup­pen

”Dis­se pri­o­ri­te­rin­ger på kli­­ma- og mil­jø­om­rå­det har stor be­tyd­ning for rig­tig man­ge me­d­ar­bej­de­re og gi­ver en sær­lig stolt­hed. Og det fak­tum, at man har op­ret­tet KR Fo­un­da­tion og har kun­net til­træk­ke en ka­pa­ci­tet som Con­nie He­de­gaard som be­sty­rel­ses­for­mand, be­ty­der rig­tig me­get,” fast­slår Iben Sch­midt Hel­birk.

Fonde må ikke bruges til at sælge flere vinduer

I ny og næ mod­ta­ger Iben Sch­midt Hel­birk bå­de an­søg­nin­ger til op­slå­e­de stil­lin­ger og uop­for­dre­de an­søg­nin­ger, hvor kan­di­da­ten frem­hæ­ver sin be­un­dring for fon­de­nes ud­de­lin­ger. Men det er langt fra al­le nye me­d­ar­bej­de­re i Ve­lux, som nød­ven­dig­vis ken­der til ejer­struk­tu­ren og det fak­tum, at Vil­lum Fon­den er ho­ve­d­ak­tio­nær i VKR-Grup­­pen, når de mø­der til før­ste ar­bejds­dag hos pro­du­cen­ten af oven­lysvin­du­er med ho­ved­sæ­de i Hørs­holm.

”Of­te er det først i vo­res on­­bo­ar­­ding-pro­­ces, at de nye me­d­ar­bej­de­re fin­der ud af, hvor­dan struk­tu­ren er. Man­ge bli­ver enormt beno­ve­de over, at det ik­ke er ren ka­pi­ta­lis­me, men at en så stor del af over­skud­det fak­tisk går til al­men­nyt­ti­ge for­mål,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

Hun øn­sker i sti­gen­de grad at be­nyt­te fak­ta og in­for­ma­tio­ner om fon­de­ne i re­k­rut­te­rin­gen af nye især yn­gre me­d­ar­bej­de­re, om­end kob­lin­gen mel­lem virk­som­he­der­ne i VKR-Grup­­pen og fon­de­ne end­nu ik­ke frem­går af ek­sem­pel­vis jo­bop­slag.

”Vi er li­ge nu i gang med at kig­ge på ny em­ploy­er bran­ding og vi­su­a­li­se­rin­gen her­af, hvor jeg som no­get nyt i hø­je­re grad end tid­li­ge­re har få­et lov til at ind­tæn­ke fon­de­ne – vel at mær­ke uden, at det på no­gen må­de bli­ver en mar­keds­fø­rings­ka­nal. I den for­bin­del­se kig­ger vi blandt an­det og­så på jo­bop­slag. Men der ér og vil og­så frem­over væ­re vandtæt­te skot­ter mel­lem fon­de­ne og virk­som­he­der­ne un­der VKR Hol­ding, og fon­de­ne er me­get op­mærk­som­me på, at de ik­ke øn­sker at væ­re en for­læn­get mar­keds­fø­rings­ka­nal for Ve­lux og de an­dre sel­ska­ber i VKR,” un­der­stre­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

I den stol, jeg sid­der i, kun­ne jeg godt ha­ve et fromt øn­ske om, at fon­de­ne og de­res ud­de­lin­ger var end­nu me­re kend­te i den bre­de of­fent­lig­hed.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Grup­pen

Ve­lux må der­for ik­ke, som hun ud­tryk­ker det, ”bru­ge fon­de­ne rent mar­keds­fø­rings­mæs­sigt til at sæl­ge fle­re vin­du­er.”

”Dér, hvor det gi­ver me­ning, er, når kob­lin­gen til fon­de­ne kan bru­ges til at til­træk­ke de dyg­tig­ste folk til blandt an­det Ve­lux – især fra de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner, som læg­ger stor vægt på bå­de fag­ligt spæn­den­de op­ga­ver og et pur­po­se. Og i den stol, jeg sid­der i, kun­ne jeg godt ha­ve et fromt øn­ske om, at fon­de­ne og de­res ud­de­lin­ger var end­nu me­re kend­te i den bre­de of­fent­lig­hed, for det vil­le gi­vet­vis med­fø­re end­nu fle­re uop­for­dre­de an­søg­nin­ger,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

‘Mønsterværdig’ er et nøgleord

For grund­læg­ge­ren af det, der i dag er kendt som VKR Grup­pen, byg­nings­in­ge­ni­ør Vil­lum Kann Ras­mus­sen, var ‘møn­ster­vær­dig’ et nøg­le­ord. Det gjaldt i re­la­tio­nen til kun­der, le­ve­ran­dø­rer og me­d­ar­bej­de­re.

Iføl­ge Iben Sch­midt Hel­birk le­ver be­gre­bet i dén grad vi­de­re i virk­som­he­den 79 år ef­ter, at den blev grund­lagt, og der går ik­ke en dag, hvor or­det ik­ke bli­ver ita­le­sat.

”I for­læn­gel­se af dét med det møn­ster­vær­di­ge men­te Vil­lum Kann Ras­mus­sen og­så, at ‘Den, der le­ver stil­le, le­ver godt’. Det mær­kes sta­dig ty­de­ligt i vo­res virk­som­heds­kul­tur og i fon­de­ne, og me­get sym­bolsk er den mes­sing­pla­de, som min søn så på Mo­es­gaard Mu­se­um, da og­så så lil­le, at man næ­sten skal vi­de, at den sid­der der, for at få øje på den. Grund­læg­gen­de er det enormt sym­pa­tisk, at man fra fon­de­nes si­de ik­ke har be­hov for at slå ud med ar­me­ne: Pro­jek­ter støt­tes ik­ke for at kun­ne bru­ge det mar­keds­fø­rings­mæs­sigt, men for­di det er et rig­tigt pro­jekt at støt­te,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…