Global HR-chef i Velux Gruppen: Fondene skal indgå i virksomhedens employer branding

Ve­lux og Vil­lum-fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på blandt an­det klima­området gi­ver en enorm stolt­hed blandt de 16.000 medar­bej­dere i virk­som­heder­ne un­der VKR Hol­ding i bå­de ind- og ud­land, si­ger Ve­lux´ glo­ba­le HR-chef Iben Sch­midt Hel­birk. Ve­lux øn­sker frem­over i hø­je­re grad end hidtil at bru­ge fon­de­ne som en del af virk­som­hedens bran­ding for at kun­ne til­trække un­ge, dyg­ti­ge med­arbej­dere.

VKR Holdings domicil (foto: VKR Holding)
VKR Hol­dings do­mi­cil i Hørs­holm (fo­to: VKR Hol­ding)

”En op­rig­tig tak til de cir­ka 16.000 me­d­ar­bej­de­re i fir­ma­grup­pen un­der VKR Hol­ding A/S. De­res ar­bej­de gør det mu­ligt at ge­ne­re­re det over­skud, som dan­ner grund­la­get for fon­de­nes ud­de­lin­ger.”

Så­dan skri­ver Jens Kann-Ras­mus­­sen, for­mand for Vil­lum Fon­den, og Hans Kann Ras­mus­sen, for­mand for Ve­lux Fon­den, i for­or­det til den års­be­ret­ning fra de to fon­de, som net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort.

For de 16.000 me­d­ar­bej­de­re er det en tak, som vit­ter­ligt be­ty­der no­get. Der er nem­lig iføl­ge Iben Sch­midt Hel­birk, der er glo­bal HR-chef i den stør­ste virk­som­hed un­der VKR Hol­ding, Ve­lux Grup­pen, al­le­re­de en enorm stolt­hed blandt me­d­ar­bej­der­ne over at væ­re med­vir­ken­de til fon­de­nes be­trag­te­li­ge ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

I 2019 ud­del­te de to fon­de 1,3 mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål for­delt på 1.153 be­vil­lin­ger til forsk­ning, mil­jø og so­ci­a­le og kul­tu­rel­le pro­jek­ter i og uden­for Dan­mark, og sam­let har fon­de­ne for et par år si­den pas­se­ret 10 mil­li­ar­der ud­del­te kro­ner over tid.

Dis­se pri­o­ri­te­rin­ger på kli­­ma- og mil­jø­om­rå­det har stor be­tyd­ning for rig­tig man­ge me­d­ar­bej­de­re og gi­ver en sær­lig stolt­hed.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Grup­pen

”Det be­ty­der rig­tig me­get og ska­ber en stor stolt­hed blandt vo­res me­d­ar­bej­de­re i bå­de ind- og ud­land, at de véd, at en rig­tig stor del af det over­skud, de ge­ne­re­rer, går til al­men­nyt­ti­ge for­mål. For­le­den hør­te jeg, at Ve­lux´ fran­ske di­rek­tør hav­de ita­le­sat, hvor stor stolt­hed de fran­ske me­d­ar­bej­de­re fø­ler, og jeg véd og­så, at man­ge af vo­res øst­eu­ro­pæ­i­ske kol­le­ger er enormt stol­te over, at det over­skud, de er med til at ge­ne­re­re, blandt an­det bli­ver brugt på et er­hvervs­sko­le­i­ni­ti­a­tiv i fle­re øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk til Fun­dats.

Net­op dét, at der støt­tes bredt og al­men­nyt­tigt, er no­get, som Iben Sch­midt Hel­birk per­son­ligt har op­le­vet en stor stolt­hed over.

”Jeg har for ek­sem­pel op­le­vet at væ­re på Mo­es­gaard Mu­se­um i Højb­jerg med min fa­mi­lie, hvor mit 12-åri­­ge barn kom­mer lø­ben­de og si­ger ‘Mor, har du set mes­sing­pla­den? Der står Ve­lux Fon­den!’ Og jeg har i som­mer talt med le­de­ren af mit ni-åri­­ge barns spej­der­trup i sko­ven i Ved­bæk, som stolt for­tæl­ler, at spej­der­nes nye shel­ter er be­talt af Ve­lux Fon­den. Det be­ty­der enormt me­get for mig at op­le­ve, at der støt­tes så bredt, men og­så, at det er en så sig­ni­fi­kant del af over­skud­det, som går til fon­de­nes ud­de­lin­ger,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

Klimafokus giver særlig stolthed

En helt sær­lig stolt­hed blandt me­d­ar­bej­der­ne op­le­ver hun, at Ve­lux og Vil­lum-fon­­de­­nes fo­kus på kli­ma og mil­jø ud­lø­ser – især blandt den yn­gre ge­ne­ra­tion af me­d­ar­bej­de­re. Der blev i 2019 ud­delt 147 mil­li­o­ner kro­ner på mil­jø­om­rå­det med sær­lig fo­kus på de dan­ske far­van­de, og Vil­lum Fon­den er stif­ter af KR Fo­un­da­tion, som er en selv­stæn­dig fond med øje for at støt­te in­ter­na­tio­na­le mil­jøpro­jek­ter.

Der­u­d­over har fon­de­ne si­den 2013 in­ve­ste­ret en sti­gen­de del af for­mu­en i grøn­ne im­­pa­ct-pro­jek­ter, der dels skal be­kæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger og dels skal bi­dra­ge med at­trak­ti­ve af­kast. Det dre­jer sig blandt an­det om in­ve­ste­rin­ger i an­læg til pro­duk­tion af grøn strøm og bæ­re­dyg­tigt for­val­te­de sko­ve.

Vi er li­ge nu i gang med at kig­ge på ny em­ploy­er bran­ding og vi­su­a­li­se­rin­gen her­af, hvor jeg som no­get nyt i hø­je­re grad end tid­li­ge­re har få­et lov til at ind­tæn­ke fon­de­ne – vel at mær­ke uden, at det på no­gen må­de bli­ver en mar­keds­fø­rings­ka­nal.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Grup­pen

”Dis­se pri­o­ri­te­rin­ger på kli­­ma- og mil­jø­om­rå­det har stor be­tyd­ning for rig­tig man­ge me­d­ar­bej­de­re og gi­ver en sær­lig stolt­hed. Og det fak­tum, at man har op­ret­tet KR Fo­un­da­tion og har kun­net til­træk­ke en ka­pa­ci­tet som Con­nie He­de­gaard som be­sty­rel­ses­for­mand, be­ty­der rig­tig me­get,” fast­slår Iben Sch­midt Hel­birk.

Fonde må ikke bruges til at sælge flere vinduer

I ny og næ mod­ta­ger Iben Sch­midt Hel­birk bå­de an­søg­nin­ger til op­slå­e­de stil­lin­ger og uop­for­dre­de an­søg­nin­ger, hvor kan­di­da­ten frem­hæ­ver sin be­un­dring for fon­de­nes ud­de­lin­ger. Men det er langt fra al­le nye me­d­ar­bej­de­re i Ve­lux, som nød­ven­dig­vis ken­der til ejer­struk­tu­ren og det fak­tum, at Vil­lum Fon­den er ho­ve­d­ak­tio­nær i VKR-Grup­­pen, når de mø­der til før­ste ar­bejds­dag hos pro­du­cen­ten af oven­lysvin­du­er med ho­ved­sæ­de i Hørs­holm.

”Of­te er det først i vo­res on­­bo­ar­­ding-pro­­ces, at de nye me­d­ar­bej­de­re fin­der ud af, hvor­dan struk­tu­ren er. Man­ge bli­ver enormt beno­ve­de over, at det ik­ke er ren ka­pi­ta­lis­me, men at en så stor del af over­skud­det fak­tisk går til al­men­nyt­ti­ge for­mål,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

Hun øn­sker i sti­gen­de grad at be­nyt­te fak­ta og in­for­ma­tio­ner om fon­de­ne i re­k­rut­te­rin­gen af nye især yn­gre me­d­ar­bej­de­re, om­end kob­lin­gen mel­lem virk­som­he­der­ne i VKR-Grup­­pen og fon­de­ne end­nu ik­ke frem­går af ek­sem­pel­vis jo­bop­slag.

”Vi er li­ge nu i gang med at kig­ge på ny em­ploy­er bran­ding og vi­su­a­li­se­rin­gen her­af, hvor jeg som no­get nyt i hø­je­re grad end tid­li­ge­re har få­et lov til at ind­tæn­ke fon­de­ne – vel at mær­ke uden, at det på no­gen må­de bli­ver en mar­keds­fø­rings­ka­nal. I den for­bin­del­se kig­ger vi blandt an­det og­så på jo­bop­slag. Men der ér og vil og­så frem­over væ­re vandtæt­te skot­ter mel­lem fon­de­ne og virk­som­he­der­ne un­der VKR Hol­ding, og fon­de­ne er me­get op­mærk­som­me på, at de ik­ke øn­sker at væ­re en for­læn­get mar­keds­fø­rings­ka­nal for Ve­lux og de an­dre sel­ska­ber i VKR,” un­der­stre­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

I den stol, jeg sid­der i, kun­ne jeg godt ha­ve et fromt øn­ske om, at fon­de­ne og de­res ud­de­lin­ger var end­nu me­re kend­te i den bre­de of­fent­lig­hed.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Grup­pen

Ve­lux må der­for ik­ke, som hun ud­tryk­ker det, ”bru­ge fon­de­ne rent mar­keds­fø­rings­mæs­sigt til at sæl­ge fle­re vin­du­er.”

”Dér, hvor det gi­ver me­ning, er, når kob­lin­gen til fon­de­ne kan bru­ges til at til­træk­ke de dyg­tig­ste folk til blandt an­det Ve­lux – især fra de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner, som læg­ger stor vægt på bå­de fag­ligt spæn­den­de op­ga­ver og et pur­po­se. Og i den stol, jeg sid­der i, kun­ne jeg godt ha­ve et fromt øn­ske om, at fon­de­ne og de­res ud­de­lin­ger var end­nu me­re kend­te i den bre­de of­fent­lig­hed, for det vil­le gi­vet­vis med­fø­re end­nu fle­re uop­for­dre­de an­søg­nin­ger,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

‘Mønsterværdig’ er et nøgleord

For grund­læg­ge­ren af det, der i dag er kendt som VKR Grup­pen, byg­nings­in­ge­ni­ør Vil­lum Kann Ras­mus­sen, var ‘møn­ster­vær­dig’ et nøg­le­ord. Det gjaldt i re­la­tio­nen til kun­der, le­ve­ran­dø­rer og me­d­ar­bej­de­re.

Iføl­ge Iben Sch­midt Hel­birk le­ver be­gre­bet i dén grad vi­de­re i virk­som­he­den 79 år ef­ter, at den blev grund­lagt, og der går ik­ke en dag, hvor or­det ik­ke bli­ver ita­le­sat.

”I for­læn­gel­se af dét med det møn­ster­vær­di­ge men­te Vil­lum Kann Ras­mus­sen og­så, at ‘Den, der le­ver stil­le, le­ver godt’. Det mær­kes sta­dig ty­de­ligt i vo­res virk­som­heds­kul­tur og i fon­de­ne, og me­get sym­bolsk er den mes­sing­pla­de, som min søn så på Mo­es­gaard Mu­se­um, da og­så så lil­le, at man næ­sten skal vi­de, at den sid­der der, for at få øje på den. Grund­læg­gen­de er det enormt sym­pa­tisk, at man fra fon­de­nes si­de ik­ke har be­hov for at slå ud med ar­me­ne: Pro­jek­ter støt­tes ik­ke for at kun­ne bru­ge det mar­keds­fø­rings­mæs­sigt, men for­di det er et rig­tigt pro­jekt at støt­te,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.