Global HR-chef i Velux Gruppen: Fondene skal indgå i virksomhedens employer branding

Velux og Villum-fondenes almennyttige uddelinger på blandt andet klima­området giver en enorm stolt­hed blandt de 16.000 medar­bej­dere i virk­som­heder­ne under VKR Holding i både ind- og udland, siger Velux´ globale HR-chef Iben Schmidt Helbirk. Velux ønsker frem­over i højere grad end hidtil at bruge fondene som en del af virk­som­hedens branding for at kunne til­trække unge, dygtige med­arbej­dere.

VKR Holdings domicil (foto: VKR Holding)
VKR Hol­dings do­mi­cil i Hørs­holm (fo­to: VKR Holding)

”En op­rig­tig tak til de cir­ka 16.000 me­d­ar­bej­de­re i fir­ma­grup­pen un­der VKR Hol­ding A/S. De­res ar­bej­de gør det mu­ligt at ge­ne­re­re det over­skud, som dan­ner grund­la­get for fon­de­nes uddelinger.”

Så­dan skri­ver Jens Kann-Ras­mus­sen, for­mand for Vil­lum Fon­den, og Hans Kann Ras­mus­sen, for­mand for Ve­lux Fon­den, i for­or­det til den års­be­ret­ning fra de to fon­de, som net­op er ble­vet offentliggjort.

For de 16.000 me­d­ar­bej­de­re er det en tak, som vit­ter­ligt be­ty­der no­get. Der er nem­lig iføl­ge Iben Sch­midt Hel­birk, der er glo­bal HR-chef i den stør­ste virk­som­hed un­der VKR Hol­ding, Ve­lux Grup­pen, al­le­re­de en enorm stolt­hed blandt me­d­ar­bej­der­ne over at væ­re med­vir­ken­de til fon­de­nes be­trag­te­li­ge ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge formål.

I 2019 ud­del­te de to fon­de 1,3 mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål for­delt på 1.153 be­vil­lin­ger til forsk­ning, mil­jø og so­ci­a­le og kul­tu­rel­le pro­jek­ter i og uden­for Dan­mark, og sam­let har fon­de­ne for et par år si­den pas­se­ret 10 mil­li­ar­der ud­del­te kro­ner over tid.

Dis­se pri­o­ri­te­rin­ger på kli­ma- og mil­jø­om­rå­det har stor be­tyd­ning for rig­tig man­ge me­d­ar­bej­de­re og gi­ver en sær­lig stolthed.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Gruppen

”Det be­ty­der rig­tig me­get og ska­ber en stor stolt­hed blandt vo­res me­d­ar­bej­de­re i bå­de ind- og ud­land, at de véd, at en rig­tig stor del af det over­skud, de ge­ne­re­rer, går til al­men­nyt­ti­ge for­mål. For­le­den hør­te jeg, at Ve­lux´ fran­ske di­rek­tør hav­de ita­le­sat, hvor stor stolt­hed de fran­ske me­d­ar­bej­de­re fø­ler, og jeg véd og­så, at man­ge af vo­res øst­eu­ro­pæ­i­ske kol­le­ger er enormt stol­te over, at det over­skud, de er med til at ge­ne­re­re, blandt an­det bli­ver brugt på et er­hvervs­sko­le­i­ni­ti­a­tiv i fle­re øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de,” si­ger Iben Sch­midt Hel­birk til Fundats.

Net­op dét, at der støt­tes bredt og al­men­nyt­tigt, er no­get, som Iben Sch­midt Hel­birk per­son­ligt har op­le­vet en stor stolt­hed over.

”Jeg har for ek­sem­pel op­le­vet at væ­re på Mo­es­gaard Mu­se­um i Højb­jerg med min fa­mi­lie, hvor mit 12-åri­ge barn kom­mer lø­ben­de og si­ger ‘Mor, har du set mes­sing­pla­den? Der står Ve­lux Fon­den!’ Og jeg har i som­mer talt med le­de­ren af mit ni-åri­ge barns spej­der­trup i sko­ven i Ved­bæk, som stolt for­tæl­ler, at spej­der­nes nye shel­ter er be­talt af Ve­lux Fon­den. Det be­ty­der enormt me­get for mig at op­le­ve, at der støt­tes så bredt, men og­så, at det er en så sig­ni­fi­kant del af over­skud­det, som går til fon­de­nes ud­de­lin­ger,” si­ger Iben Sch­midt Helbirk.

Klimafokus giver særlig stolthed

En helt sær­lig stolt­hed blandt me­d­ar­bej­der­ne op­le­ver hun, at Ve­lux og Vil­lum-fon­de­nes fo­kus på kli­ma og mil­jø ud­lø­ser – især blandt den yn­gre ge­ne­ra­tion af me­d­ar­bej­de­re. Der blev i 2019 ud­delt 147 mil­li­o­ner kro­ner på mil­jø­om­rå­det med sær­lig fo­kus på de dan­ske far­van­de, og Vil­lum Fon­den er stif­ter af KR Fo­un­da­tion, som er en selv­stæn­dig fond med øje for at støt­te in­ter­na­tio­na­le miljøprojekter.

Der­u­d­over har fon­de­ne si­den 2013 in­ve­ste­ret en sti­gen­de del af for­mu­en i grøn­ne im­pact-pro­jek­ter, der dels skal be­kæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger og dels skal bi­dra­ge med at­trak­ti­ve af­kast. Det dre­jer sig blandt an­det om in­ve­ste­rin­ger i an­læg til pro­duk­tion af grøn strøm og bæ­re­dyg­tigt for­val­te­de skove.

Vi er li­ge nu i gang med at kig­ge på ny em­ploy­er bran­ding og vi­su­a­li­se­rin­gen her­af, hvor jeg som no­get nyt i hø­je­re grad end tid­li­ge­re har få­et lov til at ind­tæn­ke fon­de­ne – vel at mær­ke uden, at det på no­gen må­de bli­ver en markedsføringskanal.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Gruppen

”Dis­se pri­o­ri­te­rin­ger på kli­ma- og mil­jø­om­rå­det har stor be­tyd­ning for rig­tig man­ge me­d­ar­bej­de­re og gi­ver en sær­lig stolt­hed. Og det fak­tum, at man har op­ret­tet KR Fo­un­da­tion og har kun­net til­træk­ke en ka­pa­ci­tet som Con­nie He­de­gaard som be­sty­rel­ses­for­mand, be­ty­der rig­tig me­get,” fast­slår Iben Sch­midt Helbirk.

Fonde må ikke bruges til at sælge flere vinduer

I ny og næ mod­ta­ger Iben Sch­midt Hel­birk bå­de an­søg­nin­ger til op­slå­e­de stil­lin­ger og uop­for­dre­de an­søg­nin­ger, hvor kan­di­da­ten frem­hæ­ver sin be­un­dring for fon­de­nes ud­de­lin­ger. Men det er langt fra al­le nye me­d­ar­bej­de­re i Ve­lux, som nød­ven­dig­vis ken­der til ejer­struk­tu­ren og det fak­tum, at Vil­lum Fon­den er ho­ve­d­ak­tio­nær i VKR-Grup­pen, når de mø­der til før­ste ar­bejds­dag hos pro­du­cen­ten af oven­lysvin­du­er med ho­ved­sæ­de i Hørsholm.

”Of­te er det først i vo­res on­bo­ar­ding-pro­ces, at de nye me­d­ar­bej­de­re fin­der ud af, hvor­dan struk­tu­ren er. Man­ge bli­ver enormt beno­ve­de over, at det ik­ke er ren ka­pi­ta­lis­me, men at en så stor del af over­skud­det fak­tisk går til al­men­nyt­ti­ge for­mål,” si­ger Iben Sch­midt Helbirk.

Hun øn­sker i sti­gen­de grad at be­nyt­te fak­ta og in­for­ma­tio­ner om fon­de­ne i re­k­rut­te­rin­gen af nye især yn­gre me­d­ar­bej­de­re, om­end kob­lin­gen mel­lem virk­som­he­der­ne i VKR-Grup­pen og fon­de­ne end­nu ik­ke frem­går af ek­sem­pel­vis jobopslag.

”Vi er li­ge nu i gang med at kig­ge på ny em­ploy­er bran­ding og vi­su­a­li­se­rin­gen her­af, hvor jeg som no­get nyt i hø­je­re grad end tid­li­ge­re har få­et lov til at ind­tæn­ke fon­de­ne – vel at mær­ke uden, at det på no­gen må­de bli­ver en mar­keds­fø­rings­ka­nal. I den for­bin­del­se kig­ger vi blandt an­det og­så på jo­bop­slag. Men der ér og vil og­så frem­over væ­re vandtæt­te skot­ter mel­lem fon­de­ne og virk­som­he­der­ne un­der VKR Hol­ding, og fon­de­ne er me­get op­mærk­som­me på, at de ik­ke øn­sker at væ­re en for­læn­get mar­keds­fø­rings­ka­nal for Ve­lux og de an­dre sel­ska­ber i VKR,” un­der­stre­ger Iben Sch­midt Helbirk.

I den stol, jeg sid­der i, kun­ne jeg godt ha­ve et fromt øn­ske om, at fon­de­ne og de­res ud­de­lin­ger var end­nu me­re kend­te i den bre­de offentlighed.

Iben Sch­midt Hel­birk – glo­bal HR-chef, Ve­lux Gruppen

Ve­lux må der­for ik­ke, som hun ud­tryk­ker det, ”bru­ge fon­de­ne rent mar­keds­fø­rings­mæs­sigt til at sæl­ge fle­re vinduer.”

”Dér, hvor det gi­ver me­ning, er, når kob­lin­gen til fon­de­ne kan bru­ges til at til­træk­ke de dyg­tig­ste folk til blandt an­det Ve­lux – især fra de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner, som læg­ger stor vægt på bå­de fag­ligt spæn­den­de op­ga­ver og et pur­po­se. Og i den stol, jeg sid­der i, kun­ne jeg godt ha­ve et fromt øn­ske om, at fon­de­ne og de­res ud­de­lin­ger var end­nu me­re kend­te i den bre­de of­fent­lig­hed, for det vil­le gi­vet­vis med­fø­re end­nu fle­re uop­for­dre­de an­søg­nin­ger,” si­ger Iben Sch­midt Helbirk.

‘Mønsterværdig’ er et nøgleord

For grund­læg­ge­ren af det, der i dag er kendt som VKR Grup­pen, byg­nings­in­ge­ni­ør Vil­lum Kann Ras­mus­sen, var ‘møn­ster­vær­dig’ et nøg­le­ord. Det gjaldt i re­la­tio­nen til kun­der, le­ve­ran­dø­rer og medarbejdere.

Iføl­ge Iben Sch­midt Hel­birk le­ver be­gre­bet i dén grad vi­de­re i virk­som­he­den 79 år ef­ter, at den blev grund­lagt, og der går ik­ke en dag, hvor or­det ik­ke bli­ver italesat.

”I for­læn­gel­se af dét med det møn­ster­vær­di­ge men­te Vil­lum Kann Ras­mus­sen og­så, at ‘Den, der le­ver stil­le, le­ver godt’. Det mær­kes sta­dig ty­de­ligt i vo­res virk­som­heds­kul­tur og i fon­de­ne, og me­get sym­bolsk er den mes­sing­pla­de, som min søn så på Mo­es­gaard Mu­se­um, da og­så så lil­le, at man næ­sten skal vi­de, at den sid­der der, for at få øje på den. Grund­læg­gen­de er det enormt sym­pa­tisk, at man fra fon­de­nes si­de ik­ke har be­hov for at slå ud med ar­me­ne: Pro­jek­ter støt­tes ik­ke for at kun­ne bru­ge det mar­keds­fø­rings­mæs­sigt, men for­di det er et rig­tigt pro­jekt at støt­te,” si­ger Iben Sch­midt Helbirk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer