Østifterne må igen aflyse kampvalg:
“Ikke tilfredsstillende”

Kun én selvopstiller havde meldt sig ved Østifternes netop overståede valg til delegeretforsamlingen i Region Syddanmark, og dermed endte det med fredsvalg ligesom sidste år i Region Midtjylland.

Valg
Sid­ste år be­slut­te­de Østif­ter­ne at ind­fø­re elek­tro­nisk af­stem­ning ved for­e­nin­gens kamp­valg i er­ken­del­se af, at det er svært at få folk til at mø­de frem til fy­si­ske valg­mø­der. Men hver­ken ved val­get i 2023 i Re­gion Midtjyl­land el­ler ved det net­op af­slut­te­de valg i Re­gion Syd­dan­mark har der væ­ret brug for at ta­ge det nye sy­stem i brug.

In­ten­tio­ner­ne var ik­ke til at ta­ge fejl af, da top­le­del­sen i Østif­ter­ne sid­ste år i Fun­dats for­tal­te om den filan­tro­pi­ske for­e­nings styr­kel­se og mo­der­ni­se­ring af det de­mo­kra­ti­ske system.

”Vi øn­sker at gå all in på med­lem­s­de­mo­kra­ti her i Østif­ter­ne. Vi sy­nes selv, vi har en dej­lig for­e­ning, og vi vil ger­ne ha­ve en stor op­bak­ning fra vo­res med­lem­mer. Via vo­res di­rek­te hen­ven­del­ser til med­lem­mer­ne hå­ber vi, at med­lem­mer­ne får bed­re kend­skab til for­e­nin­gen, og at fle­re der­med får lyst til at en­ga­ge­re sig,” lød det blandt an­det fra be­sty­rel­ses­for­mand i Østif­ter­ne Er­ling Bech Poulsen.

Mo­der­ni­se­rin­gen ind­be­fat­ter at sup­ple­re tra­di­tio­nel­le avisan­non­cer med må­l­ret­te­de bre­ve og mails til med­lem­mer­ne, når der skal væl­ges med­lem­mer til for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed, de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen. Der­u­d­over er det be­slut­tet at ind­fø­re di­gi­tal af­stem­ning ved de år­li­ge valg, som går på skift i hver af de fem regioner.

Men til­sy­ne­la­den­de er det svæ­re­re end som så for Østif­ter­ne at få op­fyldt øn­sket om at en­ga­ge­re fle­re af de 300.000 med­lem­mer i foreningsdemokratiet.

Ved det før­ste valg, hvor de nye til­tag blev ta­get i brug, i Re­gion Midtjyl­land i april 2023 meld­te kun tre sel­vop­stil­le­re sig på ba­nen. Da der var de­le­ge­ret­plad­ser til al­le tre, end­te val­get i Re­gion Midtjyl­land som et fredsvalg, og der blev der­med ik­ke lej­lig­hed til at få pre­mi­e­re på den di­gi­ta­le afstemning.

Vi hav­de me­get ger­ne set, at der var kom­met fle­re selvopstillere

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

Og ved det net­op over­stå­e­de valg til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen i Re­gion Syd­dan­mark end­te det igen med fredsvalg. Kun ét med­lem, Jo­nas M. Ho­eck, hav­de ved fri­stens ud­løb den 1. marts meldt sig som sel­vop­stil­ler, og han snup­per der­med den ot­ten­de plads ved si­den af de syv nu­væ­ren­de de­le­ge­re­de, som al­le genopstiller.

Di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Ol­sen læg­ger ik­ke skjul på, at han hav­de hå­bet på et no­get stør­re an­tal sel­vop­stil­le­re bå­de i Re­gion Midtjyl­land og i Re­gion Syddanmark.

”Det er ik­ke til­freds­stil­len­de, at vi nu to år i træk har haft så få sel­vop­stil­le­re blandt vo­res med­lem­mer, at der ik­ke har væ­ret be­hov for kamp­valg. Vi hav­de me­get ger­ne set, at der var kom­met fle­re sel­vop­stil­le­re,” fast­slår Lars Suhr Olsen.

Har skruet ned for antallet af stillere

Op til val­get i fe­bru­ar i år i Re­gion Syd­dan­mark var Østif­ter­ne iføl­ge di­rek­tø­ren ble­vet ad­va­ret om, at det er ”en svær re­gion at mo­bi­li­se­re i”.

”Det tog ik­ke mo­det fra os, og vi sat­te man­ge ting i værk. Den 1. fe­bru­ar send­te vi mails og bre­ve ud til al­le, der er for­sik­ret i Pri­vat­sik­ring og bor i Re­gion Syd­dan­mark, vi sat­te an­non­cer i de re­gio­na­le dag­bla­de og la­ve­de et stort op­slag på vo­res hjem­mesi­de. Der­u­d­over lag­de vi i lø­bet af fe­bru­ar ik­ke fær­re end ni for­skel­li­ge op­slag på so­ci­a­le me­di­er ret­tet mod bor­ger­ne i Re­gion Syd­dan­mark. Det af­fød­te et par hen­ven­del­ser fra in­ter­es­se­re­de, men der var kun én, der kom i mål med at skaf­fe de for­nød­ne stil­le­re,” si­ger Lars Suhr Olsen.

An­tal­let af for­nød­ne stil­le­re, alt­så per­so­ner, der an­be­fa­ler den en­kel­te kan­di­dats kan­di­da­tur, er 10. De skal al­le væ­re med­lem­mer af for­e­nin­gen i den på­gæl­den­de valgkreds.

Hvor for­e­nin­gen i de tid­li­ge­re vedtæg­ter hav­de en be­stem­mel­se om, at hver kan­di­dat for at stil­le op til Østif­ter­nes de­le­ge­ret­for­sam­ling skul­le fin­de mindst 25 stil­le­re, blev kra­vet iføl­ge Lars Suhr Ol­sen sat ned til 10 net­op for at gø­re det ”over­sku­e­ligt” at le­ve op til.

Svært at mobilisere travle unge

Lars Suhr Ol­sen vur­de­rer, at der især er én pri­mær grund til, at så få med­lem­mer til­sy­ne­la­den­de øn­sker at få ind­fly­del­se i delegeretforsamlingen.

”Vi sid­der med et bil­le­de af, at det er gan­ske svært at mo­bi­li­se­re yn­gre men­ne­sker, for­di de har me­get trav­le liv med børn og job og må­ske der­for ik­ke over­skud til at gå ind i de­mo­kra­ti­ske for­e­nin­ger. Det er en ud­for­dring, vi ik­ke står ale­ne med – det sam­me op­le­ver man i vand­vær­ker, el­sel­ska­ber og grun­de­jer­for­e­nin­ger,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Vi sid­der med et bil­le­de af, at det er gan­ske svært at mo­bi­li­se­re yn­gre men­ne­sker, for­di de har me­get trav­le liv med børn og job og må­ske der­for ik­ke over­skud til at gå ind i de­mo­kra­ti­ske foreninger

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

- Er der blandt je­res med­lem­mer den for­nød­ne vi­den om dels kon­di­tio­ner­ne for at stil­le op, dels at der i det he­le ta­get er mu­lig­hed for at stil­le op til delegeretforsamlingen?

”Det har vi jo skre­vet til dem. Med­lem­mer i Re­gion Syd­dan­mark med for­sik­rin­ger i Pri­vat­sik­ring har al­le få­et en spe­ci­fik mail, hvor vi re­de­gør for mu­lig­he­den for at la­de sig op­stil­le. Vi me­ner ik­ke selv, at man kan klan­dre vo­res in­for­ma­tio­ner. I mai­len var der og­så en klar op­for­dring til at kon­tak­te os, hvis man hav­de yder­li­ge­re spørgs­mål. Der er til­sy­ne­la­den­de ba­re en hurd­le i at bru­ge tid på at kon­tak­te mu­li­ge stil­le­re og at fin­de ud af, hvem der er med­lem­mer og der­med po­ten­ti­el­le stil­le­re. Un­ge men­ne­sker, der er vant til at bru­ge so­ci­a­le me­di­er, kun­ne sik­kert fin­de stil­ler­ne der­i­gen­nem, men hvis de un­ge ik­ke sy­nes, de har tid og over­skud til at stil­le op, er det må­ske li­ge dér, kæ­den sprin­ger af,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Vil overveje at holde valgmøder

I kølvan­det på val­get i Re­gion Syd­dan­mark er det ble­vet be­slut­tet at la­ve en grun­dig eva­lu­e­ring i ef­ter­å­ret, hvor Østif­ter­ne iføl­ge di­rek­tø­ren må­ske sam­ti­dig kan fin­de på nog­le fle­re til­tag for at mo­bi­li­se­re in­ter­es­sen fremover.

”Vi skal blandt an­det dis­ku­te­re, om vi skal over­ve­je at hol­de valg­mø­der el­ler lig­nen­de. Vi tro­e­de, at det var nem­me­re for med­lem­mer­ne at sid­de for­an pc’en der­hjem­me og gø­re det he­le, men vi må jo kon­sta­te­re med kun én sel­vop­stil­ler, at vi ik­ke er kom­met i mål,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Han ser ik­ke for sig, at eva­lu­e­rin­gen med­fø­rer, at Østif­ter­ne vil re­du­ce­re an­tal­let af stil­le­re yderligere.

”Hvis man vir­ke­lig in­ter­es­se­rer sig for at kom­me ind i vo­res de­le­ge­ret­for­sam­ling, bur­de det væ­re en over­sku­e­lig stør­rel­se at fin­de 10 stil­le­re,” me­ner Lars Suhr Olsen.

Når der i 2025 næ­ste gang skal væl­ges med­lem­mer til Østif­ter­nes de­le­ge­ret­for­sam­ling, er det i Re­gion Sjæl­land. Her bli­ver der un­der al­le om­stæn­dig­he­der kamp­valg, op­ly­ser direktøren.

”For nær­væ­ren­de har vi nem­lig fle­re de­le­ge­re­de, end der fremad­ret­tet er plads til i Re­gion Sjæl­land. An­tal­let af plad­ser er ud­må­lt i for­hold til, hvor man­ge med­lem­mer vi har i hver re­gion, og grun­det en vækst især i re­gio­ner­ne i Jyl­land de se­ne­re år skal der frem­over væl­ges to fær­re de­le­ge­re­de fra Re­gion Sjæl­land,” for­kla­rer Lars Suhr Olsen.

Østif­ter­ne er ik­ke den ene­ste filan­tro­pi­ske for­e­ning, der har van­ske­lig­he­der ved at fin­de sel­vop­stil­le­re blandt med­lem­mer­ne. Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i en ar­ti­kel i novem­ber 2023, af­ly­ste Re­al­da­nia kamp­val­ge­ne i bå­de Syd- og Søn­derjyl­land og Nord­jyl­land, ef­ter at hen­holds­vis nul og én sel­vop­stil­le­re hav­de meldt sig.

Fakta om den uddelende forening Østifterne

  • Stif­tet i år 2000, da Nykre­dit-kon­cer­nen køb­te Østif­ter­ne Forsikring.
  • Har knap 300.000 med­lem­mer, som en­ten er kun­der i Pri­vat­sik­ring el­ler kun­der i Gjen­si­di­ge, hvis kun­de­for­hol­det er etab­le­ret via et sel­skab i Nykredit-koncernen.
  • Østif­ter­nes øver­ste myn­dig­hed er de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, der be­står af 35 de­le­ge­re­de, som væl­ges af og blandt for­e­nin­gens med­lem­mer. Der er valg hvert år i én af lan­dets fem re­gio­ner på skift.
  • Østif­ter­ne le­des af en be­sty­rel­se, der er valgt blandt de de­le­ge­re­de. For­mand for be­sty­rel­sen er går­de­jer Er­ling Bech Po­ul­sen. Den dag­li­ge le­del­se va­re­ta­ges af di­rek­tør Lars Suhr Olsen.
  • Østif­ter­ne blev i ef­ter­å­ret 2023 grens­pal­tet i to si­de­ord­ne­de for­e­nin­ger: Østif­ter­ne Ska­de­fore­byg­gel­se f.m.b.a. og Østif­ter­ne Al­men­nyt­tig f.m.b.a. Det ske­te iføl­ge Lars Suhr Ol­sen for at ska­be syn­lig­hed om, hvor me­get der gi­ves til al­men­nyt­ti­ge for­mål, og hvor me­get der gi­ves i til­skud til med­lem­mers an­skaf­fel­se af ska­de­fore­byg­gen­de ud­styr. Det er de sam­me per­so­ner, der er de­le­ge­re­de i beg­ge for­e­nin­ger, sam­me be­sty­rel­se og sam­me direktion.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer