Markant fald i interessen for at få indflydelse i Realdania

Når der i denne måned afholdes regionale valg til repræsentantskabet i Realdania i Syd- og Sønderjylland og Nordjylland, er der henholdsvis nul og én selvopstiller på stemmesedlen. Begge steder er kampvalgene aflyst. Direktør Jesper Nygård mener ikke, at det faldende antal selvopstillere er et udtryk for en ny tendens. Derimod tror han, at faldet skal ses som en anerkendelse af bestyrelsens evne til at finde gode kandidater.

Der var 16 kan­di­da­ter – for­delt med seks per­so­ner indstil­let af be­sty­rel­sen og 10 sel­vop­stil­le­re - ved val­get i kø­ben­havns­om­rå­det i novem­ber 2022 til Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. Ly­sten til at stil­le op er no­get me­re be­græn­set her et år se­ne­re ved to re­gio­na­le valg i Jyl­land. (fo­to: Klaus Bo)

Da fle­re end 900 gæ­ster og med­lem­mer af Re­al­da­nia i novem­ber sid­ste år var sam­let til valg­mø­de i Ti­vo­li Con­gress Cen­ter i den filan­tro­pi­ske for­e­nings ho­ved­stads­om­rå­de, var det en re­kor­der­nes aften.

De frem­mød­te bo­li­ge­je­re fra Kø­ben­havn, Fre­de­riks­berg, Dra­gør og Tår­n­by fik så­le­des ud­le­ve­ret stem­me­sed­ler med et re­kord­s­tort an­tal kan­di­da­ter til de syv plad­ser i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. I alt var der 16 kan­di­da­ter – for­delt med seks per­so­ner indstil­let af be­sty­rel­sen og 10 selvopstillere.

Ved af­stem­nin­gen lyk­ke­des det fem af kø­ben­havns­om­rå­dets sel­vop­stil­ler­ne at lø­se bil­let til re­præ­sen­tant­ska­bet, mens kun to af be­sty­rel­sens kan­di­da­ter fik til­stræk­ke­ligt med stemmer.

Ten­den­sen med et stort an­tal sel­vop­stil­le­re var den sam­me, da Re­al­da­nia og­så i novem­ber 2022 holdt valg­mø­de i Hil­le­rød i om­rå­de 9. Her kæm­pe­de syv kan­di­da­ter op­stil­let af be­sty­rel­sen og fem sel­vop­stil­le­re om de i alt ot­te nord­s­jæl­land­ske plad­ser i repræsentantskabet.

Når Re­al­da­nia i den­ne må­ned på ny har ind­kaldt til re­gio­na­le valg­mø­der, er si­tu­a­tio­nen mil­dest talt en an­den, når det gæl­der med­lem­mer­nes lyst til af egen drift at stil­le op til repræsentantskabet.

Ved valg­mø­det i af­ten, tirs­dag den 7. novem­ber, for valg­o­m­rå­de 4 (Syd- og Søn­derjyl­land), som af­vik­les si­mul­tant i Ha­der­s­lev og Es­b­jerg, er der ik­ke en ene­ste sel­vop­stil­ler blandt kan­di­da­ter­ne. Al­le fem kan­di­da­ter er så­le­des indstil­let af be­sty­rel­sen, og der er der­med ik­ke kampvalg.

Det er der hel­ler ik­ke ved valg­mø­det den 28. novem­ber i om­rå­de 8 (Nord­jyl­land), hvor der skal væl­ges seks re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer. Her kan de frem­mød­te nord­jy­ske bo­li­ge­je­re væl­ge mel­lem én sel­vop­stil­ler, Bo Ge­ert­sen, og fem kan­di­da­ter indstil­let af be­sty­rel­sen. Det er alt­så på for­hånd af­gjort, at al­le seks får en plads i repræsentantskabet.

Ikke udtryk for manglende interesse

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård glæ­de­de sig sid­ste år i Fun­dats over det sto­re an­tal selvopstillere.

”10 sel­vop­stil­le­re til ét valg­mø­de er det hø­je­ste an­tal, vi no­gen­sin­de har haft. Det er en su­per­flot re­kord og enormt glæ­de­ligt at kon­sta­te­re, at in­ter­es­sen for at bli­ve en del af det, vi la­ver, he­le ti­den vok­ser,” sag­de Jes­per Nygård.

Når Jes­per Ny­gård her ét år se­ne­re skal kom­me med sin for­kla­ring på, hvor­for der kun er én sel­vop­stil­ler ved de to geo­gra­fi­ske valg i Syd- og Søn­derjyl­land og Nord­jyl­land, si­ger han:

”Det har jeg ik­ke no­get kon­kret bud på. Der har al­tid væ­ret fle­re sel­vop­stil­le­re i Øst- end i Ve­st­dan­mark. Ek­sem­pel­vis hav­de vi og­så sid­ste år geo­gra­fisk valg­mø­de i om­rå­de 5 i Vej­le, hvor der kun var én selvopstiller.”

Må­ske hand­ler det, helt ba­nalt, ba­re om, at vo­res med­lem­mer an­er­ken­der be­sty­rel­sens ev­ne til at fin­de go­de kandidater

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

- Da I for et år si­den af­holdt valg i Kø­ben­havn og Nord­s­jæl­land, var der hen­holds­vis 10 og fem sel­vop­stil­le­re. Hand­ler den sto­re for­skel fra sid­ste år til i år kun om geo­gra­fi, alt­så at I, som du si­ger, tra­di­tio­nelt har fle­re sel­vop­stil­le­re i Øst­dan­mark, el­ler ser du fal­det i an­tal­let af sel­vop­stil­le­re som en tendens?

”Jeg har ik­ke evi­dens for at si­ge no­get om for­skel­le­ne på Øst- og Ve­st­dan­mark – jeg næv­ner ba­re, at så­dan har det hidtil væ­ret. Jeg op­le­ver ik­ke det fal­den­de an­tal sel­vop­stil­le­re som mang­len­de in­ter­es­se for Re­al­da­nia el­ler som en ny ten­dens. Der er sta­dig rig­tig man­ge til­meld­te til mø­de­r­ne, og der bli­ver al­tid stil­let rig­tig man­ge spørgs­mål. Må­ske hand­ler det, helt ba­nalt, ba­re om, at vo­res med­lem­mer an­er­ken­der be­sty­rel­sens ev­ne til at fin­de go­de kan­di­da­ter, hvor der er gjort me­get ud af at sik­re di­ver­si­tet i for­hold til kan­di­da­ter­nes al­der, køn, stil­lings­be­teg­nel­se og fag­lig­hed. Det får vi i hvert fald al­tid man­ge an­er­ken­den­de ord for,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Er blevet nemmere at stille op

Iføl­ge Re­al­da­ni­as di­rek­tør er det ”på in­gen må­de ble­vet svæ­re­re at bli­ve selvopstiller”.

”Tvær­ti­mod er det ble­vet nem­me­re at fin­de de re­le­van­te op­lys­nin­ger og blan­ket­ter på hjem­mesi­den, som man skal bru­ge, hvis man øn­sker at stil­le op,” si­ger Jes­per Nygård.

- Hvad be­ty­der det for for­e­nings­de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia, at der ik­ke til al­le re­gio­na­le valg er med­lem­mer, som af egen drift væl­ger at stil­le op til repræsentantskabet?

”Jeg kan rig­tigt godt li­de, når der er man­ge del­ta­ge­re på valg­mø­de­r­ne og man­ge selv­stop­stil­le­re. Men det er ik­ke be­sty­rel­sens op­ga­ve at ska­be et kamp­valg. Det er der­i­mod en op­ga­ve for de med­lem­mer, der måt­te øn­ske et kamp­valg,” si­ger Jes­per Nygård.

Jeg ser det ik­ke som svæk­kel­se af de­mo­kra­ti­et, at der ik­ke er kamp­valg hver gang, men det er rig­tig fint, når det er til­fæl­det, og man­ge vi­ser in­ter­es­se for at stil­le op

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”Dem, der væl­ger at stil­le op som sel­vop­stil­le­re og bli­ver valgt, er dyg­ti­ge og kon­struk­ti­ve men­ne­sker, som bi­dra­ger ak­tivt til ar­bej­det i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab – og præ­cis det sam­me gæl­der be­sty­rel­sens kan­di­da­ter. Jeg ser det ik­ke som svæk­kel­se af de­mo­kra­ti­et, at der ik­ke er kamp­valg hver gang, men det er rig­tig fint, når det er til­fæl­det, og man­ge vi­ser in­ter­es­se for at stil­le op,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Han no­te­rer sig sam­ti­dig, at til­gan­gen til at øn­ske at bli­ve valgt ind i Re­al­da­ni­as 109 med­lem­mer sto­re re­præ­sen­tant­skab er en an­den, end når der af­vik­les po­li­ti­ske valg i Danmark.

”Det char­me­ren­de ved en or­ga­ni­sa­tion som vo­res er, at folk stil­ler op af in­ter­es­se for Re­al­da­nia og uden at ta­le ned­sæt­ten­de om de an­dre kan­di­da­ter – i mod­sæt­ning til ved fol­ke­tings- el­ler kom­mu­ne­valg, hvor folk of­test stil­ler op, for­di de ik­ke vil ha­ve, at folk stem­mer på an­dre,” me­ner Jes­per Nygård.

“Massivt kampvalg” i valggruppe for erhverv

Ud­sig­ten til to geo­gra­fi­ske fredsvalg med hen­holds­vis nul og én selv­stop­stil­ler på stem­me­sed­len får ik­ke Jes­per Ny­gård til at over­ve­je, at Re­al­da­nia frem­over skal gri­be valg­hand­lin­gen an på en ny måde.

”Jeg ser det ik­ke som nul og én, men der­i­mod som nul, én, nul og to, idet jeg og­så med­reg­ner valg­mø­de­r­ne for land­brug og er­hverv, og der er lagt op til et ret mas­sivt kamp­valg i er­hverv. Jeg tror ik­ke, vi vil gø­re no­get an­der­le­des frem­over. Det er nu en gang ik­ke be­sty­rel­sens op­ga­ve at sik­re kamp­valg,” si­ger den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

Når der trods den ene sel­vop­stil­ler ik­ke er kamp­valg ved det geo­gra­fi­ske valg i om­rå­de 8, skyl­des det, at en af be­sty­rel­sens kan­di­da­ter i den fag­li­ge valg­grup­pe for land­brug tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret måt­te træk­ke sig. Det fik en af be­sty­rel­sens op­rin­de­li­ge kan­di­da­ter i om­rå­de 8 til at øn­ske i ste­det at bli­ve op­stil­let i valg­grup­pen for landbrug.

Valg­mø­det i land­brugs­grup­pen fin­der sted ons­dag den 22. novem­ber 2023 i DR Kon­cert­hu­set i Kø­ben­havn. Her er der in­gen sel­vop­stil­le­re blandt de syv kan­di­da­ter og in­tet kampvalg.

Da­gen ef­ter, tors­dag den 23. novem­ber, er der valg i den fag­li­ge valg­grup­pe for er­hverv og­så i DR Kon­cert­hu­set. Her er der kamp­valg, idet ni kan­di­da­ter – her­af to sel­vop­stil­le­re – kryd­ser klin­ger om de syv plad­ser i repræsentantskabet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-42]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer