Valg i Realdania: Rekordstor interesse for at få filantropisk magt

Det højeste antal kandidater nogensinde har meldt sig til kampvalg om københavnerpladserne i Realdanias repræsentantskab. Foreningen kæmper med lav valgdeltagelse, og flere af selvopstillerne vil arbejde for, at stemmeprocenten ved valgene bliver løftet, og at de folkevalgte får større indflydelse på uddelingerne. ”Der ligger en opgave i at få medlemmerne til at forstå, at de er velkomne til at tage del i demokratiet, og at det ikke er en lukket klub,” pointerer en af selvopstillerne.

2,71 pro­cent af de stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer af­gav stem­me, da Re­al­da­nia i sid­ste uge holdt valg­mø­de i Ving­s­ted Ho­tel & Kon­gres­cen­ter for om­rå­de 5, der dæk­ker Fre­de­ri­cia, He­den­sted, Hor­sens, Vej­le og Kol­ding kom­mu­ner (fo­to: St­ef­fen Stamp).

Der er fle­re sel­vop­stil­le­re på kan­di­dat­lis­ten end per­so­ner op­stil­let af be­sty­rel­sen, når Re­al­da­ni­as med­lem­mer i kom­mu­ner­ne Kø­ben­havn, Fre­de­riks­berg, Dra­gør og Tår­n­by ved et valg­mø­de den 22. novem­ber skal væl­ge med­lem­mer til repræsentantskabet.

Si­de om si­de med de syv per­so­ner, som be­sty­rel­sen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning har pe­get på, er der så­le­des he­le 10 sel­vop­stil­le­re på kan­di­dat­lis­ten. De i alt 17 per­so­ner kæm­per på mø­det i Ti­vo­li Con­gress Cen­ter om syv sæ­der fra om­rå­de 1 i det i alt 109 med­lem­mer sto­re re­præ­sen­tant­skab fra 1. ja­nu­ar 2023.

Og­så, når der ons­dag den 9. novem­ber på et valg­mø­de i Hil­le­rød skal væl­ges re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer i om­rå­de 9, er der man­ge sel­vop­stil­le­re på kan­di­dat­lis­ten. Her kæm­per syv kan­di­da­ter op­stil­let af be­sty­rel­sen og fem sel­vop­stil­le­re om de i alt ot­te nord­s­jæl­land­ske plad­ser i repræsentantskabet.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård glæ­der sig over, at så man­ge med­lem­mer af egen drift har meldt sig som kan­di­da­ter til at træ­de ind i repræsentantskabet.

”10 sel­vop­stil­le­re til ét valg­mø­de er det hø­je­ste an­tal, vi no­gen­sin­de har haft. Det er en su­per­flot re­kord og enormt glæ­de­ligt at kon­sta­te­re, at in­ter­es­sen for at bli­ve en del af det, vi la­ver, he­le ti­den vok­ser,” si­ger Jes­per Nygård.

Vil med på holdet

Det bedst kend­te navn blandt de 10 sel­vop­stil­le­re i kø­ben­havns­om­rå­det er for­man­den for fag­for­e­nin­gen DM, tid­li­ge­re kal­det Dansk Magi­ster­for­e­ning, Ca­mil­la Gre­ger­sen. Når den 46-åri­ge fag­for­e­nings­for­mand nu for­sø­ger at kom­me ind i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab, er der fle­re år­sa­ger, for­tæl­ler hun til Fundats.

”Jeg har læn­ge in­ter­es­se­ret mig for Re­al­da­ni­as flot­te ar­bej­de, og jeg har lyst til at væ­re med på hol­det. Bå­de som pri­vat­per­son og som for­mand for den aka­de­mi­ske fag­for­e­ning DM har jeg et me­get stort fo­kus på grøn om­stil­ling, hvor det byg­ge­de mil­jø jo spil­ler en stor rol­le i for­hold til res­sour­cer, hvor­dan vi kan ned­brin­ge kli­maf­tryk­ket og få den cir­ku­læ­re øko­no­mi tænkt ind. Og i den for­bin­del­se er Re­al­da­nia al­le­re­de en stærk spil­ler,” me­ner Ca­mil­la Gregersen.

”Som al­min­de­lig hu­se­jer har jeg selv­føl­ge­lig brugt de go­de råd fra Vi­dens­cen­te­ret Bo­li­us blandt an­det om om­byg­ning og ener­gi­renove­ring. Og så går jeg op i kul­tur og kul­tu­rarv, som Re­al­da­nia og­så ar­bej­der med, li­ge­som jeg læg­ger vægt på den livskva­li­tet, vi som bor­ge­re har. Det op­ta­ger mig me­get, og det er sam­ti­dig no­get, man­ge af med­lem­mer­ne i DM be­skæf­ti­ger sig med,” si­ger Ca­mil­la Gregersen.

- Det ly­der som om, at du stil­ler op med to ka­sket­ter: Dels som pri­vat­per­so­nen Ca­mil­la Gre­ger­sen og dels som for­mand for DM?

”Jeg stil­ler op som pri­vat­per­son. Men det er klart, at jeg træk­ker på vi­den fra de sam­men­hæn­ge, jeg ind­går i. Jeg be­skæf­ti­ger mig bå­de pri­vat og som for­mand for DM i sti­gen­de grad med bæ­re­dyg­tig­hed og hvor­dan vi får skabt stør­re fæl­les­ska­ber, så kan mod­ar­bej­de po­la­ri­se­rin­gen i sam­fun­det og ska­be stør­re sam­hø­rig­hed. Og den be­væ­gel­se tror jeg, Re­al­da­nia kan med­vir­ke til,” si­ger Ca­mil­la Gregersen.

Jeg sy­nes, Re­al­da­nia er på en rig­tig god kurs, så jeg stil­ler ik­ke op for at la­ve no­get ra­di­kalt om, men for­di, jeg ger­ne vil væ­re med på holdet

Ca­mil­la Gre­ger­sen – For­mand, den aka­de­mi­ske fag­for­e­ning DM

Hun har ik­ke no­gen pla­ner om at fø­re en kæm­pe­stor valg­kamp frem mod mø­det den 22. novem­ber, hvor det af­gø­res, hvem der nap­per de syv plad­ser fra københavnsområdet.

”Jeg sy­nes, Re­al­da­nia er på en rig­tig god kurs, så jeg stil­ler ik­ke op for at la­ve no­get ra­di­kalt om, men for­di, jeg ger­ne vil væ­re med på hol­det. Og hvis folk sy­nes, jeg har no­get at bi­dra­ge med, stil­ler jeg mig til rå­dig­hed,” si­ger Ca­mil­la Gregersen.

Vil vælges for at bygge bro

Bag­grun­den for at stil­le op er en no­get an­den for én af de an­dre sel­vop­stil­le­re i om­rå­de 1, Rik­ke Ro­hr, som er 38 år og ar­ki­tekt. Hun læg­ger så­le­des ik­ke skjul på, at hen­des mål­sæt­ning er at bru­ge plad­sen i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab til bil­led­ligt talt at byg­ge bro.

”Jeg er født og op­vok­set i Kø­ben­havn, er ar­ki­tekt og selv­byg­ger og har al­tid væ­ret me­get op­ta­get af by­ens ud­vik­ling i det byg­ge­de mil­jø og det le­ve­de liv. Ef­ter at ha­ve ar­bej­det som ar­ki­tekt i cir­ka 10 år blev jeg me­get be­vidst om, at det, vi si­ger om bæ­re­dyg­tig­hed, om at tæn­ke grønt og om ska­be plads til al­le, langt fra al­tid er dét, der re­elt sker. Der­for er min agen­da at kom­me ind al­le ste­der, hvor man kan præ­ge ud­vik­lin­gen og få ind­sigt, så jeg kan væ­re med til at byg­ge bro mel­lem al­min­de­li­ge men­ne­sker, po­li­ti­ke­re og de­ve­l­o­pe­re. Og jeg tæn­ker, at Re­al­da­nia er et sted, hvor jeg kan væ­re med til at gø­re en for­skel,” si­ger Rik­ke Rohr.

Ar­ki­tek­ten un­der­stre­ger, at hun har stor til­tro til, at der al­le­re­de er man­ge ”i mil­jø­et”, som ken­der hen­de og véd, hvad hun står for. Der­for plan­læg­ger hun ik­ke at skul­le fø­re en de­ci­de­ret kampag­ne frem imod valgmødet.

”Men det vil be­ty­de me­get for mig at bli­ve valgt ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, så når vi li­ge har over­stå­et Fol­ke­tings­val­get, vil jeg in­ten­si­ve­re ar­bej­det med at for­tæl­le folk, at jeg stil­ler op, og prø­ve at ak­ti­ve­re folk til at ta­ge stil­ling,” si­ger Rik­ke Rohr.

Brænder for byudvikling

På kan­di­dat­lis­ten i kø­ben­havns­om­rå­det står og­så den 46-åri­ge sel­vop­stil­ler Mat­hil­de Lyk­ke Bülow fra Van­lø­se, der er in­de­ha­ver af og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i kon­su­lent­fir­ma­et Concise.

Mat­hil­de Lyk­ke Bülow me­ner, at Re­al­da­nia iværk­sæt­ter nog­le me­get mar­kan­te pro­jek­ter, og det ar­bej­de vil hun ger­ne væ­re med til at præ­ge i fremtiden.

”Jeg stil­ler pri­mært op til re­præ­sen­tant­ska­bet, for­di jeg bræn­der for byg­ge­ri og by­ud­vik­ling, som jeg og­så ar­bej­der med til dag­lig, hvor jeg rå­d­gi­ver pri­va­te og of­fent­li­ge ak­tø­rer om by­ud­vik­lings­pro­jek­ter. Jeg kom­mer der­for med en stor grad af fag­lig­hed,” si­ger Mat­hil­de Lyk­ke Bülow.

Hun vil de kom­men­de tre uger især bru­ge det so­ci­a­le me­die Lin­ke­dIn til at gø­re op­mærk­som på, at hun står på stem­me­sed­len ved repræsentantskabsvalget.

”Jeg vil frem til valg­mø­det pri­mært for­tæl­le om min op­stil­ling via Lin­ke­dIn, hvor jeg i for­vej­en er i di­a­log med mit net­værk, men og­så i de bran­che­spe­ci­fik­ke net­værks­grup­per, jeg er med­lem af,” si­ger Mat­hil­de Lyk­ke Bülow.

Interesseret i byggeri og håndværk

Én, der ik­ke læn­ge­re be­hø­ver at tæn­ke på at gø­re op­mærk­som på sit kan­di­da­tur, er St­ef­fen Nyland Jen­sen. Han er 34 år, mu­rer, bor i Vej­le og ar­bej­der til dag­lig som fag­lig me­d­ar­bej­der i 3F Byg­nings­ar­bej­der­ne Fyn.

På valg­mø­det i sid­ste uge, den 25. ok­to­ber, blev St­ef­fen Nyland Jen­sen som én af to sel­vop­stil­le­re valgt ind i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab fra om­rå­de 5, der dæk­ker Fre­de­ri­cia, He­den­sted, Hor­sens, Vej­le og Kol­ding kom­mu­ner. I alt blev der valgt fi­re med­lem­mer, og de tre øv­ri­ge plad­ser gik til kan­di­da­ter op­stil­let af bestyrelsen.

”Jeg stil­le­de op til re­præ­sen­tant­ska­bet ud fra en ge­ne­rel in­ter­es­se for byg­ge­ri og hånd­værk. Jeg la­ver for­skel­li­ge ting, der om­hand­ler byg­ge­ri og hånd­værks­ud­dan­nel­ser, og så er jeg stødt på Re­al­da­nia i for­bin­del­se med en del lo­ka­le pro­jek­ter om be­va­rel­se af dansk byg­nings­kul­tur, og det ar­bej­de sy­nes jeg er me­get spæn­den­de,” si­ger St­ef­fen Nyland Jensen.

Hans valg­kamp be­stod ude­luk­ken­de i at hol­de en ta­le for de 554 frem­mød­te med­lem­mer og gæ­ster på Ving­s­ted Ho­tel & Kon­fe­ren­ce­cen­ter nær Vejle.

”Her for­kla­re­de jeg, hvem jeg er, og hvad jeg går op i. Jeg hav­de over­ho­ve­det ik­ke ført valg­kamp in­den valg­mø­det. Jeg har før stil­let op til for­skel­ligt ting, og det skræm­mer mig ik­ke at stik­ke ho­ve­d­et frem. Og hvis jeg ik­ke tro­e­de, jeg vil­le kom­me ind, vil­le jeg ik­ke ha­ve stil­let op,” fast­slår St­ef­fen Nyland Jensen.

Stemmeprocent på 2,71

Stem­me­pro­cen­ten i om­rå­de 5, da blandt an­dre St­ef­fen Nyland Jen­sen fik ad­gangs­pas til re­præ­sen­tant­ska­bet, var på 2,71. Der­med kom stem­me­pro­cen­ten un­der det i for­vej­en me­get be­sked­ne ni­veau på mel­lem tre og fem pro­cent, som har væ­ret møn­stret ved de se­ne­ste geo­gra­fi­ske valg i den filan­tro­pi­ske forening.

Den la­ve valg­del­ta­gel­se, som ken­de­teg­ner Re­al­da­ni­as valg­mø­der, er dog iføl­ge St­ef­fen Nyland Jen­sen ik­ke no­get stort pro­blem. Han hæf­ter sig ved, at al­le har mu­lig­hed for at del­ta­ge på valg­mø­de­r­ne, og at dem, der mø­der op, er en­ga­ge­re­de med­lem­mer, der har sat sig ind i, hvem der er på kandidatlisten.

”Hvis man for ek­sem­pel går over til, at al­le i ste­det skal stem­me di­gi­talt, vil det gi­ve an­dre pro­ble­mer. Så kan folk ba­re sæt­te sig ved com­pu­te­ren og stem­me uden at ha­ve sat sig ind i det ar­bej­de, der fo­re­går, og de kan­di­da­ter, der er at væl­ge imel­lem,” si­ger St­ef­fen Nyland Jensen.

Der lig­ger for mig at se en op­ga­ve i at få med­lem­mer­ne til at for­stå, at de er vel­kom­ne til at ta­ge del i de­mo­kra­ti­et, og at det ik­ke er en luk­ket klub

Rik­ke Ro­hr – Ar­ki­tekt og sel­vop­stil­ler, København

Blandt kan­di­da­ter­ne i kø­ben­havns­om­rå­det er der dog fle­re af sel­vop­stil­ler­ne, som er stærkt be­kym­re­de for den stærkt be­græn­se­de valgdeltagelse.

”Den la­ve stem­me­pro­cent er et pro­blem – og det er et te­ma, jeg vil ar­bej­de på, bli­ver løst som en del af mi­ne be­stræ­bel­ser på at ska­be op­lys­ning om, hvor­dan man gør sin ind­fly­del­se gæl­den­de. Jeg tror ik­ke, den la­ve stem­me­pro­cent skyl­des, at folk ik­ke vil stem­me, men me­re, at man­ge med­lem­mer slet ik­ke véd, at de har mu­lig­he­den for at stem­me og væ­re en del af med­lem­s­de­mo­kra­ti­et,” si­ger Rik­ke Rohr.

Hun me­ner, at der er brug for at hæ­ve informationsniveauet.

”Der lig­ger for mig at se en op­ga­ve i at få med­lem­mer­ne til at for­stå, at de er vel­kom­ne til at ta­ge del i de­mo­kra­ti­et, og at det ik­ke er en luk­ket klub. Det op­le­ver jeg, at man­ge tror, og det vil jeg ger­ne væ­re med til at æn­dre på, li­ge­som det i øv­rigt og­så er en del af min mis­sion i de an­dre fora, jeg er med­lem af,” si­ger arkitekten.

Rik­ke Ro­hr har det, som hun ud­tryk­ker det, ”dob­belt med”, om det vil væ­re hen­sigts­mæs­sigt at gå over til skrift­li­ge af­stem­nin­ger for at hæ­ve stemmeprocenten.

”Der er styr­ker ved beg­ge mo­del­ler. Dem, der rent fak­tisk mø­der fy­sisk op til et valg­mø­de, vi­ser jo en­ga­ge­ment, og det kva­li­fi­ce­rer dem på en an­den må­de. Så må­ske er det ok, at det ik­ke skal væ­re så nemt, at man ba­re kan sid­de der­hjem­me og sæt­te kryds ved en, der har et pænt bil­le­de el­ler et godt slo­gan,” si­ger Rik­ke Rohr.

Oplagt med online valgdeltagelse

Sel­vop­stil­ler­kol­le­ga­en Mat­hil­de Lyk­ke Bülow be­teg­ner det som ”ær­ger­ligt”, at der ik­ke er fle­re af Re­al­da­ni­as med­lem­mer, der stem­mer ved val­ge­ne til repræsentantskabet.

”No­get ty­der på, at folk har brug for for­skel­li­ge mu­lig­he­der for at gø­re det nem­me­re at stem­me, idet der er no­gen, som på grund af fa­mi­lie el­ler ar­bej­de ik­ke har mu­lig­hed for at bru­ge en hel af­ten på at gå til valg­mø­de. Man kan over­ve­je for­skel­li­ge mo­del­ler til at øge valg­del­ta­gel­sen. Det helt op­lag­te vil væ­re at åb­ne for on­li­ne valg­del­ta­gel­se,” si­ger Mat­hil­de Lyk­ke Bülow.

Ca­mil­la Gre­ger­sen un­der­stre­ger, at når stem­me­pro­cen­ten i Re­al­da­nia tra­di­tio­nelt set lig­ger så lavt, som den gør, be­hø­ver det ik­ke at væ­re et ud­tryk for mistillid.

”Det kan,” po­in­te­r­er hun, ”og­så væ­re for­di, folk sy­nes, det går rig­tig godt. Så jeg ta­ger det ik­ke umid­del­bart som en fal­li­ter­klæ­ring, at stem­me­pro­cen­ten er så lav.”

Når det er sagt, har DM’s for­mand for­stå­el­se for, at en stem­me­pro­cent i stør­rel­ses­or­de­nen tre-fem pro­cent af no­gen bli­ver pro­ble­ma­ti­se­ret, og det er da og­så et te­ma, hun selv ger­ne vil kig­ge på i til­fæl­de af, at hun den 22. novem­ber en­der med at væ­re blandt de syv med­lem­mer fra om­rå­de 1 i re­præ­sen­tant­ska­bet. I den for­bin­del­se fin­der Ca­mil­la Gre­ger­sen det sær­lig vig­tigt at se på, hvor­dan re­præ­sen­tant­ska­bet kan ar­bej­de for, at fle­re yn­gre fin­der Re­al­da­nia relevant.

”Jeg tror al­tid, at man som or­ga­ni­sa­tion øn­sker at ha­ve en høj stem­me­pro­cent. Det for­tæl­ler no­get om med­lem­mer­nes en­ga­ge­ment, så det er et vig­tigt mål, og hvis jeg bli­ver valgt, vil jeg og­så ger­ne med­vir­ke til at øge pro­cen­ten. Ef­ter min me­ning skal man grund­læg­gen­de ar­bej­de for at ha­ve et le­ven­de med­lem­sen­ga­ge­ment, og har man jævn­lig kon­takt med med­lem­mer­ne, fin­der med­lem­mer­ne det og­så re­le­vant at stem­me. Så jeg tror, det pri­mæ­re sig­te skal hand­le om at gø­re med­lem­ska­bet re­le­vant og ved­kom­men­de i hver­da­gen, for når valg­da­gen så kom­mer, er man og­så me­re mo­ti­ve­ret til at mø­de op og stem­me,” me­ner Ca­mil­la Gregersen.

Om skrift­li­ge af­stem­nin­ger er en mu­lig­hed, der skal over­ve­jes, øn­sker Ca­mil­la Gre­ger­sen end­nu ik­ke at for­hol­de sig til.

”Det er no­get, jeg vil kig­ge på, hvis jeg bli­ver valgt og der­med kom­mer nær­me­re ma­skin­rum­met. Jeg skal sim­pelt­hen væ­re tæt­te­re på, før jeg kan si­ge no­get kva­li­fi­ce­ret om, hvor­dan man kan få in­vol­ve­ret og ak­ti­ve­ret med­lem­s­de­mo­kra­ti­et end­nu me­re,” si­ger hun.

Foretrækker fremmødedemokrati

Ads­purgt om den la­ve stem­me­pro­cent i al­min­de­lig­hed og stem­me­pro­cen­ten på 2,71 i Tre­kan­t­om­rå­det hæf­ter Re­al­da­nia-di­rek­tør Jes­per Ny­gård sig i før­ste om­gang me­re ved det sam­le­de an­tal af til­ste­de­væ­ren­de ved sid­ste uges valg­mø­de i Vingsted.

”Vo­res stem­me­pro­cent ved valg­mø­de­r­ne de se­ne­re år har lig­get mel­lem 2,16 og 5,05 pro­cent, og det er pæ­ne tal set i for­hold til sam­men­lig­ne­li­ge sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner. Vi vil ger­ne ha­ve valg­pro­cen­ten end­nu hø­je­re op og prø­ver kon­ti­nu­er­ligt at gø­re valg­mø­de­r­ne me­re in­ter­es­san­te og spæn­den­de. Vi op­le­ver lø­ben­de, at der kom­mer fle­re, og de 554 men­ne­sker, der mød­te op til mø­det i Ving­s­ted, var op­gjort i ab­so­lut­te tal fak­tisk del­ta­ger­re­kord i Tre­kan­t­om­rå­det. Men sam­ti­dig får vi fle­re med­lem­mer, og fra man­ge hus­stan­de mø­der der to men­ne­sker op, mens de kun har én stem­me,” si­ger Jes­per Nygård.

- Men er en stem­me­pro­cent på 2,71 tilfredsstillende?

”Jeg sy­nes, det er til­freds­stil­len­de, at der mø­der 554 men­ne­sker op til så­dan et mø­de med mas­ser af spørgs­mål og be­gej­string. Jeg vil ger­ne ha­ve en stem­me­pro­cent på tre-fi­re-fem pro­cent, men det kan væ­re van­ske­ligt at hæ­ve pro­cen­ten her på ryg­gen af cor­o­na, hvor der sta­dig er men­ne­sker, der bli­ver hjem­me,” si­ger Jes­per Ny­gård og til­fø­jer, at stem­me­pro­cen­ten i Tre­kan­t­om­rå­det er vok­set fra se­ne­ste valg i 2018, hvor kun 2,48 pro­cent stemte.

Jeg vil ger­ne ha­ve en stem­me­pro­cent på tre-fi­re-fem pro­cent, men det kan væ­re van­ske­ligt at hæ­ve pro­cen­ten her på ryg­gen af corona

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Jes­per Ny­gård un­der­stre­ger sam­ti­dig, at hver­ken be­sty­rel­sen el­ler han selv har for­mu­le­ret et de­ci­de­ret mål for stem­me­pro­cen­ten, og der er hel­ler ik­ke de­fi­ne­ret et mål i for­e­nings­stra­te­gi­en – ud over, at Re­al­da­nia rig­tig ger­ne vil ha­ve, at flest mu­ligt har kend­skab til for­e­nin­gens de­mo­kra­ti­ske valg.

”Sid­ste gang, vi eva­lu­e­re­de, hav­de 84 pro­cent af med­lem­mer­ne kend­skab til, at der fin­der de­mo­kra­ti­ske valg sted i Re­al­da­nia, og vi ar­bej­der ak­tivt på, at få de sid­ste 16 pro­cent med. For mig er dét vig­ti­ge­re, end om stem­me­pro­cen­ten lig­ger på tre, fi­re el­ler fem,” si­ger Jes­per Nygård.

Og der er ik­ke, po­in­te­r­er han i sam­me mo­ment, lyd­hør­hed i be­sty­rel­sen og le­del­sen for at over­ve­je at ind­fø­re skrift­li­ge el­ler di­gi­ta­le af­stem­nin­ger i ste­det for el­ler som sup­ple­ment til de fy­si­ske valgmøder.

”Ef­ter at blandt an­dre Fun­dats har rejst spørgs­må­let, har der væ­ret en stor og åben tema­de­bat i re­præ­sen­tant­ska­bet over fle­re mø­der. Her var der fuld enig­hed om, at frem­mø­de­de­mo­kra­ti­et er at fo­re­træk­ke. Folk læg­ger me­get stor vægt på at hø­re og op­le­ve kan­di­da­ter­ne på ta­ler­sto­len. Sam­ti­dig gi­ver valg­mø­de­r­ne en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at mø­de hin­an­den. Og i ti­me­vis, ef­ter at den for­mel­le del af mø­de­r­ne er slut, kom­mer folk og stil­ler spørgs­mål. Dén vig­ti­ge di­a­log mis­ser vi, hvis vi går over til skrift­li­ge el­ler di­gi­ta­le af­stem­nin­ger,” si­ger Jes­per Nygård.

Skal have støtte indflydelse

Et an­det spørgs­mål, der i fle­re ar­tik­ler har væ­ret rejst i Fun­dats, hand­ler om den be­græn­se­de magt og ind­fly­del­se, som re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia har. Med­lem­mer­nes op­ga­ve er ale­ne at god­ken­de års­rap­por­ten og væl­ge be­sty­rel­se og re­vi­sion, og re­præ­sen­tant­ska­bet har ik­ke for­mel ind­fly­del­se på hver­ken ud­de­lings­stra­te­gi­en el­ler investeringerne.

Hvis Rik­ke Ro­hr får plads i re­præ­sen­tant­ska­bet, bli­ver dét ét af hen­des fokuspunkter.

”Jeg vil kæm­pe for, at re­præ­sen­tant­ska­bet får langt stør­re ind­fly­del­se på, hvad Re­al­da­nia støt­ter. Det er me­get vig­tigt, at for­e­nin­gens pro­jek­ter er bredt fun­de­ret, og re­præ­sen­tant­ska­bet skal net­op væ­re ga­rant for, at dét, med­lem­mer­ne sy­nes er vig­tigt, bli­ver af­spej­let i Re­al­da­ni­as pro­jek­ter. I for­hold til in­ve­ste­rin­ger­ne bør re­præ­sen­tant­ska­bet ha­ve ind­fly­del­se på de over­ord­ne­de eti­ske ret­nings­linjer og vær­di­er, men der­u­d­over er det fint, at be­sty­rel­sen og le­del­sen har et rum til at age­re i. For man­ge kok­ke kan for­klud­re ar­bej­det,” me­ner Rik­ke Rohr.

Og­så Mat­hil­de Lyk­ke Bülow har bidt mær­ke i re­præ­sen­tant­ska­bets be­græn­se­de magt og indflydelse.

”Det vil væ­re re­le­vant at kig­ge på, hvad vi kan gø­re for at øge med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og re­præ­sen­tant­ska­bets ind­fly­del­se. Det er ik­ke no­get, der be­kym­rer mig i for­bin­del­se med at stil­le op, for jeg sy­nes, det er nog­le ut­ro­ligt spæn­den­de og mar­kan­te pro­jek­ter, Re­al­da­nia ar­bej­der med – men jeg hå­ber da på at bli­ve en del af et re­præ­sen­tant­skab med man­ge for­skel­li­ge fag­lig­he­der, som kan spil­le ind til be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen med ud­gangs­punkt i de fag­lig­he­der, vi har. Det, sy­nes jeg, er ek­stremt vig­tigt,” si­ger Mat­hil­de Lyk­ke Bülow.

Indflydelse på de store linjer

Ca­mil­la Gre­ger­sen me­ner, at det vil væ­re for­mål­stjen­ligt, som hun ud­tryk­ker det, bå­de at kig­ge på, hvor­dan man får et frugt­bart sam­ar­bej­de mel­lem be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab og på he­le med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia, så man som med­lem op­le­ver, at det er et re­le­vant sted at væ­re engageret.

Man skal pas­se på ik­ke at læg­ge al ar­bej­det ned i repræsentantskabet

Ca­mil­la Gre­ger­sen – For­mand, den aka­de­mi­ske fag­for­e­ning DM

På spørgs­må­let, om hun vil ar­bej­de for, at re­præ­sen­tant­ska­bet får ind­fly­del­se på stra­te­gi­en for, hvil­ke pro­jek­ter der bli­ver delt pen­ge ud til, ly­der sva­ret fra DM-formanden:

”Man skal pas­se på ik­ke at læg­ge al ar­bej­det ned i re­præ­sen­tant­ska­bet. Et stort re­præ­sen­tant­skab skal ik­ke ha­ve en dyb de­tal­je­rings­grad og sags­be­hand­le, men der­i­mod ha­ve ind­fly­del­se på de sto­re linjer, så re­præ­sen­tant­ska­bet sæt­ter pej­le­mær­ker op for be­sty­rel­sens arbejde.”

- Har re­præ­sen­tant­ska­bet i dag, som du ser det, til­stræk­ke­ligt med ind­fly­del­se på de ’sto­re linjer’?

”Må­ske ik­ke til­stræk­ke­ligt. Jeg sy­nes jo helt ge­ne­relt, at det er vig­tigt i en­hver for­e­ning, at re­præ­sen­tant­ska­bet har rig mu­lig­hed for at ha­ve ind­fly­del­se på ret­nin­gen og for­e­nin­gens vir­ke,” si­ger Ca­mil­la Gregersen.

Den nyvalg­te sel­vop­stil­ler i Tre­kan­t­om­rå­det St­ef­fen Nyland Jen­sen øn­sker ik­ke at gå ind i dis­kus­sio­nen om re­præ­sen­tant­ska­bets magt og indflydelse.

”Det har jeg ik­ke ta­get stil­ling til end­nu. Men jeg går ik­ke ind i re­præ­sen­tant­ska­bet for at la­ve en mas­se ting om, men der­i­mod for at væ­re en del af fæl­les­ska­bet,” si­ger St­ef­fen Nyland Jensen.

Meget skarp governance

De sel­vop­stil­le­re og øv­ri­ge kan­di­da­ter, der drøm­mer om øget magt og ind­fly­del­se til re­præ­sen­tant­ska­bet, skal dog næp­pe sæt­te de­res for­vent­nin­ger til en ny struk­tur alt for højt.

Fo­re­lagt nog­le af sel­vop­stil­ler­nes syns­punk­ter un­der­stre­ger Jes­per Ny­gård så­le­des, at det er hans op­le­vel­se, at der al­le­re­de er en, som han si­ger, ”me­get skarp governance”.

Jeg har kun på nog­le en­kel­te valg­mø­der gen­nem åre­ne, men al­drig blandt de valg­te i re­præ­sen­tant­ska­bet, op­le­vet, at der var nog­le, som øn­ske­de at ju­ste­re på vo­res governance

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”Det har væ­ret et helt be­vidst valg i star­ten af nul­ler­ne, da den par­la­men­ta­ri­ske ko­mi­te frem­lag­de for­sla­ge­ne til vedtæg­ter­ne for den­gang nystar­te­de Re­al­da­nia. Og jeg har kun på nog­le en­kel­te valg­mø­der gen­nem åre­ne, men al­drig blandt de valg­te i re­præ­sen­tant­ska­bet, op­le­vet, at der var nog­le, som øn­ske­de at ju­ste­re på vo­res gover­nan­ce. Det skyl­des, at der i vir­ke­lig­he­den er en rig­tig god ba­lan­ce, og jeg me­ner, at vo­res mo­del for gover­nan­ce er den mest na­tur­li­ge, når man ar­bej­der med filan­tro­pi på den må­de, vi gør, og med en be­ty­de­lig for­mue,” si­ger Jes­per Nygård.

Til gen­gæld er der iføl­ge di­rek­tø­ren en stor in­ter­es­se i re­præ­sen­tant­ska­bet for at ”kom­me med ind i ma­skin­rum­met og for­stå og bli­ve hørt, in­den der for ek­sem­pel ud­ar­bej­des strategier”.

”Så der bli­ver lyt­tet rig­tig me­get til re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­nes sig­na­ler. Men der bli­ver ik­ke flyt­tet på den for­mel­le gover­nan­ce,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Tre valg i Realdania

Der gen­nem­fø­res i ok­to­ber og novem­ber tre valg til Re­al­da­ni­as repræsentantskab.

Før­ste valg var den 25. ok­to­ber i den geo­gra­fi­ske valg­grup­pe for om­rå­de 5, som dæk­ker Tre­kan­t­om­rå­det (kom­mu­ner­ne Fre­de­ri­cia, He­den­sted, Hor­sens, Kol­ding og Vej­le). Her valg­te man fi­re med­lem­mer til repræsentantskabet:

  • Lis Ravn Eb­be­sen, tid­li­ge­re læ­rer og by­rå­ds­med­lem for SF, Kolding
  • Lot­te Thø­ger­sen, de­kan, Vej­le Øst
  • René Ne­es­gaard, di­rek­tør og part­ner, Vej­le Øst
  • St­ef­fen Nyland Jen­sen, mu­rer, Vej­le (sel­vop­stil­ler).

Næ­ste valg er den 9. novem­ber i om­rå­de 9 (Nord­s­jæl­land – kom­mu­ner­ne Al­le­rød, Bal­lerup, Ege­dal, Fre­dens­borg, Fre­de­riks­sund, Fu­re­sø, Gen­tof­te, Gladsaxe, Gribs­kov, Halsnæs, Hels­in­gør, Her­lev, Hil­le­rød, Hørs­holm, Lyng­by-Ta­ar­bæk og Ru­der­s­dal). Her skal der væl­ges ot­te med­lem­mer til repræsentantskabet.

Tred­je og sid­ste valg­mø­de er den 22. novem­ber i om­rå­de 1, som er kø­ben­havns­om­rå­det (kom­mu­ner­ne Dra­gør, Fre­de­riks­berg, Kø­ben­havn og Tår­n­by). Der skal væl­ges syv med­lem­mer til repræsentantskabet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer