Fondsmidler til børn med autisme og forskning i bæredygtig produktion

Lundbeckfonden, Trygfonden, Novo Nordisk Fonden og Simon Fougner Hartmanns Familiefond støtter det hidtil største forskningsprojekt om børn med autisme, mens Spar Nord Fonden giver penge til nyt forskningsprojekt, der skal hjælpe virksomheder til at lave mere bæredygtige produkter.

Fi­re fon­de støt­ter med til­sam­men 33 mil­li­o­ner kro­ner et nyt forsk­nings­pro­jekt, der skal hjæl­pe dan­ske børn med au­tis­me samt bør­ne­nes fa­mi­li­er. Ind­sat­sen kom­mer til at fo­re­gå som et vi­deo­støt­tet sam­ar­bej­de med for­æl­dre­ne om at styr­ke de­res sam­spil med barnet.

‘DAN-PACT’ er nav­net på et nyt forsk­nings­pro­jekt, som med in­spira­tion fra Eng­land vil for­sø­ge at høj­ne den sprog­li­ge og so­ci­a­le ud­vik­ling for de cir­ka to pro­cent af al­le dan­ske børn, som har få­et stil­let di­ag­no­sen autisme.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res af de bør­ne- og ung­doms­psy­ki­a­tri­ske kli­nik­ker og forsk­nings­af­de­lin­ger i lan­dets fem re­gio­ner, Co­pen­ha­gen Tri­al Unit samt Cen­ter for Au­tis­me, og fi­nan­si­e­rin­gen er sik­ret af fi­re pri­va­te fonde.

DAN-PACT er så­le­des mu­lig­gjort med en sam­let do­na­tion på 33 mil­li­o­ner kro­ner fra Tryg­fon­den, Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Si­mon Foug­ner Hart­manns Fa­mi­lie­fond. Det skri­ver de tre først­nævn­te fon­de på de­res hjemmesider.

”Man­ge for­æl­dre og de­res børn står i en des­pe­rat si­tu­a­tion, når de mod­ta­ger di­ag­no­sen, for­di der mang­ler kon­kre­te til­bud, der kan støt­te det au­ti­sti­ske barns ud­vik­ling. Med de loven­de re­sul­ta­ter fra Eng­land hå­ber vi nu at kun­ne høj­ne bør­ne­nes sprog­li­ge og so­ci­a­le ud­vik­ling og kom­pe­ten­cer,” si­ger Ni­els Bi­len­berg, der er pro­fes­sor i bør­ne- og ung­doms­psy­ki­a­tri på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og én af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til indsatsen.

Re­sul­ta­ter­ne fra Eng­land vi­ser, at ud­vik­lin­gen hos børn med au­tis­me kan frem­mes må­l­bart og mærk­bart bå­de på kort sigt og må­lt igen seks år senere.

Ind­sat­sen i Dan­mark kom­mer til at fo­re­gå som et vi­deo­støt­tet sam­ar­bej­de med for­æl­dre­ne om at styr­ke de­res sam­spil med bar­net. Ind­sat­sen be­står af 18 ses­sio­ner for­delt på 12 må­ne­der, hvor for­æl­dre og te­ra­pe­ut ar­bej­der sam­men ud fra ob­ser­va­tio­ner af hjem­me­vi­deo­op­ta­gel­ser af leg med barnet.

Hjælp til virksomheders bæredygtige produktion

Vi fort­sæt­ter til et nyt forsk­nings­pro­jekt, der skal hjæl­pe virk­som­he­der til at pro­du­ce­re me­re bæ­re­dyg­ti­ge og hold­ba­re pro­duk­ter. Pro­jek­tet hed­der ’De­sig­net til at hol­de’ og er støt­tet med knap to mil­li­o­ner kro­ner af Spar Nord Fon­den, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Man­ge pro­duk­ter er de­sig­net til kun at le­ve ét til tre år, og for­bru­ge­re smi­der der­for dag­ligt ting væk, som det har ko­stet dy­re­ba­re ma­te­ri­a­ler og res­sour­cer at pro­du­ce­re. Over de se­ne­ste 30 år er man­ge pro­duk­ters gen­nem­snit­li­ge le­ve­tid fal­det mar­kant - ek­sem­pel­vis er en smartp­ho­nes for­ven­te­de le­ve­tid kun ét til to år, mens en va­ske­ma­ski­ne vur­de­res til at væ­re mo­den til skro­t­ning ef­ter fem-seks års tøjvask.

Virk­som­he­der­ne pro­du­ce­rer med an­dre ord pro­duk­ter, der ef­ter få år en­der som stor­s­krald, selv­om de har ko­stet dyrt på mil­jø­kon­to­en. Der­for har Pe­ter By­ri­al Jen­sen, der er ph.d.-studerende på In­sti­tut for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Me­di­e­tek­no­lo­gi på Aal­borg Uni­ver­si­tet, sat sig for at hjæl­pe små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der med at kort­læg­ge de­res po­ten­ti­a­le for om­stil­ling til en me­re bæ­re­dyg­tig forretning.

”Li­ge­gyl­digt, hvor go­de vi er til at bort­skaf­fe, sor­te­re og gen­an­ven­de vo­res af­fald, så kal­der si­tu­a­tio­nen med vo­res kor­te pro­dukt­le­ve­ti­der på hand­ling,” si­ger Pe­ter By­ri­al Jensen.

Konference om journalistikkens vilkår

Med øko­no­misk støt­te i form af 250.000 kro­ner fra Po­li­ti­ken Fon­den og 100.000 kro­ner fra Po­li­ti­kens Me­d­ar­bej­der­for­e­ning bli­ver der 9.-11. de­cem­ber af­vik­let en kon­fe­ren­ce i Bra­tisla­va i Slo­vaki­et, hvor der sæt­tes fo­kus på jour­na­li­stik­kens vil­kår ef­ter Ruslands in­va­sion af Ukraine.

Det skri­ver fag­bla­det Jour­na­li­sten på jour​na​li​sten​.dk.

Kon­fe­ren­cen hed­der ’RE:Cover’ og vil blandt an­det rum­me op­læg fra en ræk­ke ukrain­ske journalister.

Ud over de dan­ske bi­drag er kon­fe­ren­cen støt­tet af Eu­ro­pe­an Cen­tre for Press and Me­dia Fre­edom og Re­gio­nal Press De­ve­l­op­ment In­sti­tu­te i Kyiv.

For dan­ske jour­na­li­ster er det gra­tis at del­ta­ge i den fonds­støt­te­de konference.

Bedre forebyggelse af hjertesygdomme for diabetikere

Vi fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­den, som med 25 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter et nyt, stort forsk­nings­pro­jekt, der skal sik­re bed­re fore­byg­gel­se og be­hand­ling af hjer­te-kar-syg­dom­me for per­so­ner med ty­pe 2-diabetes.

I pro­jek­tet skal cir­ka 7.300 men­ne­sker med ty­pe 2-di­a­be­tes CT-skan­nes for tid­li­ge tegn på åre­for­kal­k­ning i hjer­tet. Må­let er bed­re ri­si­ko­stra­ti­fi­ce­ring og me­re in­di­vi­du­a­li­se­ret fore­byg­gel­se og be­hand­ling af hjerte-kar-sygdom.

Hjer­te-CT-skan­ning er en fan­ta­stisk og ef­ter­hån­den ud­bredt må­de at vi­su­a­li­se­re kalk i krans­pulsår­e­ne og der­med tid­li­ge tegn på hjerte-kar-sygdom

Axel Di­e­de­ri­ch­sen – Pro­fes­sor og over­læ­ge, Oden­se Univ​.ho​spi​tal og Syd­dansk Universitet

”Hjer­te-CT-skan­ning er en fan­ta­stisk og ef­ter­hån­den ud­bredt må­de at vi­su­a­li­se­re kalk i krans­pulsår­e­ne og der­med tid­li­ge tegn på hjer­te-kar-syg­dom. Med den­ne me­to­de kan vi fin­de den skjul­te høj­ri­si­ko­pa­tient, som ik­ke har kendt hjer­te-kar-syg­dom, men som har en be­ty­de­lig ri­si­ko,” si­ger Axel Di­e­de­ri­ch­sen, pro­fes­sor og over­læ­ge på kar­di­o­lo­gisk af­de­ling på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Syd­dansk Uni­ver­si­tet, i en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjemmeside.

Ud over No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter og­så Hjer­te­for­e­nin­gen pro­jek­tet med fem mil­li­o­ner kro­ner. Astra­Ze­neca og No­vo Nor­disk A/S stil­ler gra­tis di­a­be­tes­me­di­cin til rå­dig­hed for projektet.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res i et sam­ar­bej­de mel­lem de fem re­gio­na­le Steno Di­a­be­tes-cen­tre, kar­di­o­lo­gi­ske og me­di­cin­ske af­de­lin­ger i he­le lan­det samt prak­ti­se­ren­de læger.

Priser til seks yngre forskertalenter

Vi slut­ter med en pris­ud­de­ling. Seks yn­gre sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re ved dan­ske ho­spi­ta­ler og uni­ver­si­te­ter er nem­lig net­op ble­vet hædret med ta­lent- og for­sker­pri­ser fra Lundbeckfonden.

Den stør­ste af pri­ser­ne er Lund­beck­fon­dens ’Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Prize 2022’, som er på en mil­li­on kr., hvoraf 700.000 kr. er øre­mær­ket til forsk­ning, mens re­sten er en per­son­lig pris.

Pris­mod­ta­ger­ne har al­le ydet en frem­ra­gen­de ind­sats, som fortje­ner at bli­ve be­løn­net – li­ge­som pris­mod­ta­ger­ne og­så skal tje­ne til in­spira­tion for an­dre yn­gre forskere

Jan Egeb­jerg – Vi­den­ska­be­lig di­rek­tør, Lundbeckfonden

Fem for­ske­re un­der 30 år har få­et en Lund­beck­fon­den ’Ta­lent Prize 2022’. De har hver mod­ta­get 200.000 kro­ner til at for­ske for samt 100.000 kro­ner som en per­son­lig pris.

"Det er en glæ­de for Lund­beck­fon­den at kun­ne støt­te dis­se me­get ta­lent­ful­de for­ske­re. Mod­ta­ger­ne har al­le le­ve­ret for­nem­me forsk­nings­re­sul­ta­ter, som på en ræk­ke om­rå­der pe­ger frem mod ud­vik­ling af nye og for­bed­re­de be­hand­lings­me­to­der og en stør­re syg­doms­for­stå­el­se til gavn og glæ­de ik­ke mindst for frem­ti­di­ge pa­tien­ter. Pris­mod­ta­ger­ne har al­le ydet en frem­ra­gen­de ind­sats, som fortje­ner at bli­ve be­løn­net – li­ge­som pris­mod­ta­ger­ne og­så skal tje­ne til in­spira­tion for an­dre yn­gre for­ske­re," si­ger Jan Egeb­jerg, Lund­beck­fon­dens vi­den­ska­be­li­ge di­rek­tør, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Tre af pris­mod­ta­ger­ne er fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, to fra Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal og en fra Kø­ben­havns Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer