Politikere vil have mere kontrol med fondsmidler i folkeskolen

Der er behov for både en kortlægning af fondenes indsatser i folkeskolen samt mere styring og kontrol med de mange fondsmidler. Sådan lyder det fra begge sider af de politiske fløje i Folketinget. Såvel SF som Danmarksdemokraterne mener, det er en bunden opgave for det nye folketing.

Fonde i folkeskolen
Lan­dets grund­sko­ler har læn­ge væ­ret et yn­det mål for man­ge fon­des stra­te­gi­ske sats­nin­ger (ar­kiv-il­lu­stra­tion).

Fle­re par­ti­er bak­ker nu op om de for­ske­re, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning samt rek­tor på UC Syd, Ale­xan­der von Oet­tin­gen, der al­le her i Fun­dats har ud­trykt en al­vor­lig be­kym­ring for ri­si­ko­en for skævvrid­ning af un­der­vis­nin­gen på grund af de man­ge fond­s­pen­ge, der strøm­mer til især na­tur­fag i folkeskolen. 

Hos bå­de SF og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne er man helt enig i, at po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg ven­der det blin­de øje til fon­dens ind­fly­del­se på fol­ke­sko­len, hvis de ik­ke ef­ter fol­ke­tings­val­get ak­tivt går ind og for­hol­der sig til de man­ge mid­ler, som fon­de­ne sen­der i ret­ning af folkeskolen. 

Beg­ge par­ti­er øn­sker me­re sty­ring og kon­trol med fonds­mid­ler i folkeskolen.

”Jeg er helt enig i, at man ri­si­ke­rer at skævvri­de bå­de un­der­vis­ning og fol­ke­sko­lens for­mål med så sto­re pen­ge­strøm­me til dét ene om­rå­de, og det er naivt, når der er så sto­re pen­ge i vo­res fol­ke­sko­le, som po­li­ti­ker­ne ik­ke for­hol­der sig til,” si­ger Ja­cob Mark, un­der­vis­nings­ord­fø­rer for SF. 

”Som po­li­ti­ke­re har vi et an­svar for at sty­re og kon­trol­le­re, når frem­me­de in­ter­es­ser går ind i sko­len, og det er fuld­stæn­dig blåø­jet, hvis man ik­ke kan se, at så man­ge mid­ler kan på­vir­ke fol­ke­sko­len,” fort­sæt­ter han. 

Christiansborg på banen

Ja­cob Mark får op­bak­ning fra Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl, der er med­lem af Fol­ke­tin­get for Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne med plads i Fol­ke­tin­gets bør­ne- og un­der­vis­nings­ud­valg. Tid­li­ge­re var han gen­nem man­ge år un­der­vis­nings­ord­fø­rer for Dansk Folkeparti.

”Fon­de­ne er så magt­ful­de, så sto­re og så gen­nem­gri­ben­de, så det her er ik­ke no­get, som de en­kel­te kom­mu­ner og sko­ler ba­re kan for­hol­de sig til. Det er po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg nødt til at for­hol­de sig til, og der er brug for no­get ko­or­di­ne­ring og sty­ring,” me­ner Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl. 

Han er og­så helt på linje med bå­de Lucas Co­ne, for­sker i kom­merci­el­le in­ter­es­ser i det of­fent­li­ge ud­dan­nel­ses­sy­stem og Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, når de kal­der det an­svars­for­flyg­ti­gel­se, hvis po­li­ti­ker­ne un­der­ken­der de magt­for­hold, der er på spil i om­gan­gen med sto­re fonds­be­løb samt ri­si­ko­en for skævvrid­ning af fol­ke­sko­len med så man­ge fonds­mid­ler til det ene ben. 

”Hvis vi po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg af­vi­ser at ta­ge os af det her, og hvis vi ik­ke sik­rer nog­le ram­mer i for­hold til fon­de i fol­ke­sko­len, ja, så er det an­svars­for­flyg­ti­gel­se,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl. 

Ikke kritik af fondene

Beg­ge po­li­ti­ke­re un­der­stre­ger, at de­res øn­ske om me­re sty­ring og kon­trol ik­ke skal ses som en kri­tik af fondene. 

”Fon­de er og­så en ga­ve for sko­len, så det hand­ler ik­ke om at af­vi­se fon­de i fol­ke­sko­len. Det hand­ler om, at vi po­li­ti­ke­re for­hol­der os til ud­vik­lin­gen af den dan­ske fol­ke­sko­le,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl og fortsætter: 

”På sam­me led som på forsk­nings­om­rå­det, hvor fon­de har en kæm­pe ind­fly­del­se, bli­ver vi fra Chri­sti­ans­borg nødt til at væ­re med at til sty­re ret­nin­gen. Det er su­per­vig­tigt, for el­lers mi­ster vi den po­li­ti­ske kontrol.” 

”Vi øn­sker, at fol­ke­sko­len skal væ­re fol­kets sko­le – og en sko­le, som Chri­sti­ans­borg sæt­ter ret­ning for. Det gli­der ad hæn­de, hvis vi ik­ke går ind og for­hol­der os til man­ge fonds­mid­ler i fol­ke­sko­len, og det kan vi ik­ke til­la­de,” po­in­te­r­er Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl. 

Svært at sige nej

Og­så Ja­cob Mark sæt­ter en tyk streg un­der, at fon­de og­så gør me­get godt for folkeskolen. 

”Fon­de er og­så en ga­ve og er med til at gi­ve vo­res børn nog­le ek­stra mu­lig­he­der, så det her er ik­ke en kri­tik af fon­de­ne. Det er en kri­tik af de po­li­ti­ke­re, som ik­ke er op­mærk­som­me på ri­si­ko­en for skævvrid­ning. For vi har brug for fol­ke­sko­len i bred for­stand,” si­ger Ja­cob Mark. 

Han er helt enig i, at spørgs­må­let om fon­de i fol­ke­sko­len er et land­spo­li­tisk spørgsmål. 

”Den sam­le­de strøm af pen­ge fra fon­de på tværs af kom­mu­ner på­vir­ker den sam­le­de sko­le. Ik­ke ba­re den en­kel­te sko­le og den en­kel­te kom­mu­ne. Sam­ti­dig har man­ge kom­mu­ner det rig­tig stramt øko­no­misk, og når der kom­mer en fond med pen­ge, kan det væ­re svært at si­ge nej,” me­ner han. 

Brug for kortlægning

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil i op­ly­ste i sep­tem­ber 2020 i et svar til net­op Ja­cob Mark, at hun hav­de stop­pet den kort­læg­ning af fon­de i fol­ke­sko­len, som hen­des for­gæn­ger på po­sten Me­re­te Ri­isa­ger hav­de sat i værk. 

Si­den har en ræk­ke kil­der her i Fun­dats ef­ter­lyst net­op en kort­læg­ning – og en af de sto­re fondsak­tø­rer på sko­le­om­rå­det, Vil­lum Fon­den, bak­ker om en kortlægning. 

Bå­de Ja­cob Mark og Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl vil i den kom­men­de fol­ke­tings­sam­ling ar­bej­de for at sæt­te en kort­læg­ning i gang af fon­de­nes ind­sat­ser i folkeskolen. 

”Det er jo åben­lyst nød­ven­digt at få et grund­lag at ta­le ud fra, så jeg vil ar­bej­de for at få sat en kort­læg­ning i gang,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl. 

”Det er ik­ke ver­dens stør­ste op­ga­ve at få la­vet en kort­læg­ning, og vi har brug for en kort­læg­ning af fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter i fol­ke­sko­len,” me­ner Ja­cob Mark. 

Ingen svar fra ministeren

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt den fun­ge­ren­de bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil, om hun er enig med for­sker Lucas Co­ne i, at det var en stor fejl, at hun i sep­tem­ber 2020 af­vi­ste en ræk­ke par­ti­ers øn­ske om op­syn med fon­de­nes pro­jek­ter i fol­ke­sko­len, og at hen­des svar den­gang ba­se­rer sig på et fonds­om­rå­de, der var sandt for 20 år siden. 

Men og­så om – hun li­ge­som SF og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne – vil sæt­te en kort­læg­ning i gang af fon­de i fol­ke­sko­len her ef­ter valget. 

So­ci­al­de­mo­kra­tiets pres­se­af­de­ling har dog op­lyst, at ”det bli­ver desvær­re ik­ke mu­ligt” med hver­ken et in­ter­view el­ler et skrift­ligt svar. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer