Partier vil kigge på opløsning af Helsefonden

Både Radikale Venstre og Alternativet vil se på en mulig opløsning af Helsefonden, og også Enhedslisten vil efter valget kigge nærmere på fonden. Kristendemokraterne vil ikke nedlægge fonden, men pointerer, at der er brug for et bedre tilsyn med fonden, så den opfylder formålet.

Fle­re par­ti­er på Chri­sti­ans­borg ret­ter nu de­res kri­ti­ske sø­ge­lys mod Hel­se­fon­den og over­ve­jer helt at op­lø­se fon­den. "Det er en rig­tig trist tan­ke, at no­gen øn­sker at ned­læg­ge Hel­se­fon­den," ly­der re­ak­tio­nen fra fon­dens direktør.

På da­gen, hvor Dan­mark går til valg ef­ter fi­re ugers valg­kamp, som blandt an­det har hand­let me­get om for­hol­de­ne på de dan­ske ple­je­hjem, ret­ter fle­re par­ti­er nu de­res kri­ti­ske sø­ge­lys mod Hel­se­fon­den i de­res be­stræ­bel­ser på at fin­de fi­nan­si­e­ring til de­res po­li­ti­ske mærkesager.

I fe­bru­ar i år kun­ne Fun­dats af­slø­re, at Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se i åre­vis ik­ke har gi­vet pen­ge til etab­le­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem til æl­dre el­ler men­ne­sker med han­di­cap – og det på trods af, at ud­de­lings­for­må­let står klart be­skre­vet i fon­dens vedtægter.

Den ulov­li­ge ud­de­lings­prak­sis før­te ef­ter­føl­gen­de til en hen­stil­ling fra Ci­vilsty­rel­sen til fon­den om at le­ve op til for­må­let om blandt an­det at gi­ve pen­ge til ’egent­lig etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og lignende’.

In­den Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se faldt, er­kend­te be­sty­rel­sen i Hel­se­fon­den i et skrift­ligt svar, at den først i novem­ber 2021 i for­bin­del­se med til­træ­del­sen af en ny di­rek­tør blev ”gjort op­mærk­som på, at fon­de skal for­hol­de sig til de ud­del­te be­løb for­delt på for­må­le­ne, så­le­des at de er i ba­lan­ce over en årrække.”

Vil se på opløsning

Hel­se­fon­den blev op­ret­tet af Fol­ke­tin­get i 1973 un­der nav­net Sy­ge­kas­ser­nes Hel­se­fond, ef­ter at sy­ge­kas­ser­ne var ble­vet ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring, og fon­dens mil­li­ard­for­mue er grund­lagt med dan­sker­nes ob­liga­to­ri­ske kon­tin­gen­tind­be­ta­lin­ger til de da­væ­ren­de sygekasser.

Fon­den, der i 2021 ud­del­te 54,3 mil­li­o­ner kro­ner og er num­mer 39 på li­sten over lan­dets mest ud­de­len­de fon­de, er at be­trag­te som en del af den of­fent­li­ge for­valt­ning, hvor Fol­ke­tin­get uden pro­ble­mer kan træk­ke mid­ler­ne til­ba­ge til statskas­sen og via lov be­slut­te, hvad pen­ge­ne i ste­det skal bru­ges til.

Et rund­spør­ge, Fun­dats har la­vet i slut­fa­sen af valg­kam­pen, vi­ser, at fle­re par­ti­er al­le­re­de hol­der et vå­gent øje med Hel­se­fon­dens age­ren, mens an­dre par­ti­er slet ik­ke var klar over Hel­se­fon­dens sær­li­ge sta­tus som en of­fent­lig fond.

Mest ka­te­go­risk er mel­din­gen fra Ra­di­ka­le Ven­stre og Alternativet.

Det er helt skævt, at fon­den ik­ke har in­ve­ste­ret i ple­je­bo­li­ger, som vi mangler

Chri­sti­na Thor­holm – So­ci­al- og æl­dre­ord­fø­rer, Ra­di­ka­le Venstre

Chri­sti­na Thor­holm, der i sep­tem­ber sid­ste år over­tog Kri­sti­an He­gaards plads i Fol­ke­tin­get, og som frem til valg­ud­skri­vel­sen blandt an­det har væ­ret Ra­di­ka­le Ven­stres so­ci­al- og æl­dre­ord­fø­rer, er så­le­des ik­ke af­vi­sen­de over­for at ned­læg­ge fon­den og bru­ge den 1,1 mil­li­ar­der kro­ner sto­re pen­ge­tank på at fi­nan­si­e­re ini­ti­a­ti­ver på det æl­dre- og sund­heds­po­li­ti­ske område.

"Jeg vil ger­ne se på en op­løs­ning af Hel­se­fon­den," si­ger Chri­sti­na Thor­holm til Fundats.

”Og jeg vil ger­ne se på, hvor­dan de her pen­ge kan kom­me ud at ar­bej­de. Det er helt skævt, at fon­den ik­ke har in­ve­ste­ret i ple­je­bo­li­ger, som vi mang­ler," fort­sæt­ter hun.

Tor­sten Gejl fra Al­ter­na­ti­vet har i den for­gang­ne valg­pe­ri­o­de blandt an­det sid­det i Fol­ke­tin­gets so­ci­al- og æl­dre­ud­valg. På spørgs­må­let, om Tor­sten Gejl og Al­ter­na­ti­vet øn­sker at om­for­de­le Hel­se­fond­mil­li­ar­den, sva­rer han:

“Ja, det vil vi fak­tisk ger­ne, for det er dys­funk­tio­nelt og fun­ge­rer ik­ke, når fon­den ik­ke be­vil­ger til det, den skal. Egent­lig er om­rå­der­ne, som pen­ge­ne op­rin­de­lig er be­vil­get til, ok, men vi vil se på ba­lan­cen - og må­ske til­fø­re al­le mid­ler til æl­dre­om­rå­det, hvor der er be­hov for pen­ge­ne,” si­ger Tor­sten Gejl.

Og­så En­heds­li­stens Pel­le Drag­sted, der er li­ste Ø’s spids­kan­di­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds, vil kig­ge på sa­gen ef­ter Folketingsvalget.

”Det er slet ik­ke en pro­ble­ma­tik, jeg var be­kendt med. Jeg vil me­get ger­ne se på det ef­ter et valg, men har ik­ke tid til at gra­ve mig ned i det li­ge nu,” skri­ver Pel­le Drag­sted i en mail til Fundats.

Fonde skal anvendes til det, de er skabt til

Kir­sten Nor­mann An­der­sen, der frem til valg­ud­skri­vel­sen har væ­ret for­mand for Fol­ke­tin­gets so­ci­al- og æl­dre­ud­valg samt sund­heds- og æl­dre­ord­fø­rer for SF, stil­ler op for par­ti­et i Østjyl­lands Storkreds.

Tid­li­ge­re i år var Kir­sten Nor­mann An­der­sen ude med en hård kri­tik af Hel­se­fon­den ef­ter fon­dens ud­mel­ding om, at der ik­ke er be­hov for fle­re ple­je­bo­li­ger el­ler en mo­der­ni­se­ring af de eksisterende.

”Den ana­ly­se er for­kert. Fon­den har ik­ke fin­ge­ren på pul­sen i for­hold til, hvor­dan ud­vik­lin­gen ser ud, for vi har slet ik­ke ple­je­hjem­s­plad­ser nok set i for­hold til den mæng­de af æl­dre, der får brug for en bo­lig. Sam­ti­dig er der et stort be­hov for at tæn­ke an­der­le­des, end man gør nu,” sag­de Kir­sten Nor­mann An­der­sen i fe­bru­ar til Fundats.

Et halvt se­ne­re - i au­gust - kom det frem, at Hel­se­fon­dens er en så­kaldt uæg­te fond. Det be­ty­der, at fon­dens for­mue i kraft af det lov­grund­lag, der lig­ger bag etab­le­rin­gen, kan hi­ves til­ba­ge i statskas­sen, hvis Fol­ke­tin­get be­slut­ter det ved en ny lov.

Vi bli­ver fle­re og fle­re æl­dre – og ik­ke mindst fle­re æl­dre med de­mens. Det for­drer ple­je­hjem, som eg­ner sig til bor­ge­re med demens

Kir­sten Nor­mann An­der­sen – MF, SF og for­mand for so­ci­al- og ældreudvalget

Kir­sten Nor­mann An­der­sen me­ner dog ik­ke, at sta­ten skal over­ta­ge for­mu­en for selv at fi­nan­si­e­re ini­ti­a­ti­ver på æl­dre- el­ler sund­heds­om­rå­det. I ste­det fast­hol­der SF’eren, at be­sty­rel­sen skal hol­de fon­dens bo­lig­for­mål for øje.

”Jeg har in­gen pla­ner om en ned­læg­gel­se af Hel­se­fon­den – men jeg me­ner grund­læg­gen­de, at fon­de skal an­ven­des til det, som de er skabt til. Jeg tæn­ker sam­ti­dig, at der fort­sat er et stort be­hov for ud­vik­ling på æl­dre- og han­di­ca­p­om­rå­det – ik­ke mindst i for­hold til bo­for­mer,” skri­ver Kir­sten Nor­mann An­der­sen i en mail til Fundats.

Hun me­ner, at der er brug for hur­tigst mu­ligt at gen­tæn­ke bo­til­bud til især æl­dre med demens.

”Vi bli­ver fle­re og fle­re æl­dre – og ik­ke mindst fle­re æl­dre med de­mens. Det for­drer ple­je­hjem, som eg­ner sig til bor­ge­re med de­mens. Jeg tror sam­ti­dig, at der bli­ver be­hov for bo­li­ger, som eg­ner sig til æl­dre, der ger­ne vil kla­re sig selv længst mu­ligt – og ger­ne sam­men med an­dre æl­dre, hvor man kan hjæl­pes ad i hver­da­gen,” skri­ver Kir­sten Nor­mann Andersen.

SF-po­li­ti­ke­ren næv­ner, at svært kog­ni­tivt ud­for­dre­de men­ne­sker of­te er sam­let på sto­re in­sti­tu­tio­ner, hvor det ik­ke er mu­ligt at op­fyl­de be­bo­er­nes sto­re be­hov for skærm­ning. Der­for er det nød­ven­digt med bå­de om­byg­nin­ger og nytænk­ning af frem­ti­di­ge in­sti­tu­tio­ner, så de i hø­je­re grad er må­l­ret­tet de mest ud­sat­te bor­ge­re, po­in­te­r­er Kir­sten Nor­mann Andersen.

”Ek­semp­ler­ne skal blot tje­ne til en over­vej­el­se om, at fon­den kan ar­bej­de me­re må­l­ret­tet med må­le­ne for fon­den – for der er fak­tisk nok at ta­ge fat på,” skri­ver hun.

Penge skal ikke ned i stort hul

Og­så Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne me­ner, at be­ho­vet for byg­ge­ri, in­dret­ning og mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem og bo­ste­der for æl­dre og han­di­cap­pe­de er stort.

Vi vil ik­ke op­lø­se Hel­se­fon­den, men me­ner, der er brug for bed­re til­syn med fon­den, så den op­fyl­der dens formål

Brit­ta Kri­sten­sen – Ho­ved­be­sty­rel­ses­med­lem og fol­ke­tings­kan­di­dat, Kristendemokraterne

”Vi vil ik­ke op­lø­se Hel­se­fon­den, men me­ner, der er brug for bed­re til­syn med fon­den, så den op­fyl­der dens for­mål,” si­ger Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes med­lem af ho­ved­be­sty­rel­sen og fol­ke­tings­kan­di­dat i Nord­s­jæl­lands Stor­kreds Brit­ta Kri­sten­sen, som har ar­bej­det med æl­dre­om­rå­det i 30 år.

”Hvis vi ned­læg­ger fon­den, er det en en­gangsting, hvor pen­ge­ne ry­ger ned i et stort hul og kan bru­ges én gang. Der­for me­ner vi, det er bed­re at be­hol­de fon­den og så sik­re, at pen­ge­ne bli­ver brugt ef­ter for­må­let,” for­kla­rer Brit­ta Kristensen.

Par­ti­et går ind for, at ple­je­hjem og bo­ste­der skal væ­re et, som Brit­ta Kri­sten­sen ud­tryk­ker det, ”godt sted at være”.

”Og det kan Hel­se­fon­den væ­re med til at un­der­støt­te ved blandt an­det at sør­ge for no­get ek­stra el­ler at bo­li­ger­ne bli­ver ind­ret­tet bed­re, så de blandt an­det til­go­de­ser men­ne­sker med de­mens,” si­ger Brit­ta Kristensen.

Rigtig trist tanke

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt Hel­se­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen, om kri­tik­ken fra Ci­vilsty­rel­sen og nu fle­re po­li­ti­ske par­ti­er får hen­de til at over­ve­je, om hun har de ret­te kom­pe­ten­cer til at væ­re be­sty­rel­ses­for­mand for fonden.

Men iføl­ge fon­dens di­rek­tør Li­se Bon­ne­vie har for­man­den ik­ke mu­lig­hed for at stil­le op til in­ter­view, og di­rek­tø­ren selv øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om, hvor­vidt for­man­den har de ret­te kompetencer.

Det er en rig­tig trist tan­ke, at no­gen øn­sker at ned­læg­ge Helsefonden

Li­se Bon­ne­vie – Di­rek­tør, Helsefonden

Til gen­gæld vil Li­se Bon­ne­vie ger­ne ud­ta­le sig om de po­li­ti­ske par­ti­ers over­vej­el­ser, om en­ten at ned­læg­ge fon­den for at bru­ge for­mu­en på an­dre ini­ti­a­ti­ver på det æl­drepo­li­ti­ske om­rå­de el­ler at sik­re, at pen­ge­ne går til etab­le­ring af fle­re plejeboliger.

”Det er en rig­tig trist tan­ke, at no­gen øn­sker at ned­læg­ge Hel­se­fon­den. Vi blev i 1973 be­tro­et 370 mil­li­o­ner kro­ner af de mid­ler, som bor­ger­ne hav­de ind­be­talt til de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser, og vi har i lø­bet af de se­ne­ste 49 år ud­delt 1,8 mil­li­ar­der kro­ner til næ­sten 10.000 pro­jek­ter på so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det, som al­le er al­men­nyt­ti­ge,” si­ger Li­se Bonnevie.

Iføl­ge Li­se Bon­ne­vie er cir­ka 4.000 af pro­jek­ter­ne og 700 mil­li­o­ner ud­de­lings­kro­ner gå­et til pro­jek­ter in­den for plejehjemssektoren.

Men fon­den har ik­ke no­gen op­gø­rel­ser over, hvor man­ge af dis­se pro­jek­ter der fal­der in­den­for den kor­rek­te for­tolk­ning af det for­mål, som fon­den i en lang år­ræk­ke har neg­li­ge­ret – nem­lig egent­lig 'etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og lig­nen­de, her­un­der an­dre bo­lig­for­mer for æl­dre el­ler han­di­cap­pe­de, der ik­ke stil­les til rå­dig­hed for de på­gæl­den­de på til­sva­ren­de vil­kår som på ple­je­hjem, f.eks. be­skyt­te­de bo­li­ger og rekonvalescenthjem'.

- Er der nog­le kon­kre­te pla­ner om at byg­ge ple­je­hjem­s­plad­ser in­den for den kom­men­de tid?

”Som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond kan vi ik­ke etab­le­re ple­je­hjem selv, men vi kan be­vil­ge støt­te til etab­le­rin­gen. Og så det ta­ger jo tid at plan­læg­ge et byg­ge­pro­jekt, så ik­ke in­den­for den kom­men­de tid,” si­ger Li­se Bonnevie.

- Hvil­ke til­tag har I ta­get for at gå i gang med at plan­læg­ge det?

”Vi har blandt an­det væ­ret i di­a­log med nog­le ar­ki­tek­ter, og det skal vi nu ta­le vi­de­re med be­sty­rel­sen om”

- Er det dit ind­tryk, at be­sty­rel­sen ta­ger pro­ble­met med de mang­len­de ud­de­lin­ger til for­må­let alvorligt?

”Det er mit ind­tryk, at be­sty­rel­sen ta­ger det vir­ke­ligt al­vor­ligt. Vi vil ger­ne det her, og vi me­ner, at vi sag­tens kan bi­dra­ge ind i nog­le af de pro­blem­stil­lin­ger, der er på ple­je­hjem­s­om­rå­det,” si­ger Li­se Bonnevie.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer