Annoncespot_img

Milliardfond har i årevis haft ulovlig uddelingspraksis

I en lang årrække har Helsefonden negligeret et af fondens helt centrale uddelingsformål, nemlig at støtte etablering af plejehjem eller boliger til ældre eller handicappede. Bestyrelsen, der består af flere tidligere fremtrædende politikere samt direktøren for Sundhedsstyrelsen og en kontorchef i Socialstyrelsen, mener ikke, at der er et behov. Både Ældre Sagen og Alzheimerforeningen er stærkt uenige i fondens vurdering.

Hel­se­fon­den, der har en for­mue på lidt over en mil­li­ard kro­ner og sid­ste år ud­del­te for over 50 mil­li­o­ner kro­ner, har i en lang år­ræk­ke helt neg­li­ge­ret det ene af fon­dens tre al­men­nyt­ti­ge ud­de­lings­for­mål, som går ud på at støt­te etab­le­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem til æl­dre el­ler handicappede.

Det er­ken­der fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand fhv. med­lem af Fol­ke­tin­get (V) An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen over­for Fundats.

”Vi har he­le ti­den ar­bej­det me­get ud fra hvil­ke an­søg­nin­ger, der lå, og hvor­dan be­ho­vet så ud der­fra. Og når vi kig­ge­de os om­kring, kun­ne vi se, at der var man­ge, der byg­ge­de in­den­for ple­je­hjem, og der­for var det ik­ke der, vi så, at der var et be­hov,” si­ger hun.

Vi kan ik­ke gen­ken­de vur­de­rin­gen af, at der ik­ke skul­le væ­re be­hov for fle­re ple­je­bo­li­ger el­ler mo­der­ni­se­ring af de eksisterende

Mi­cha­el Bo Chri­sten­sen – Se­ni­o­r­kon­su­lent, Æl­dre Sagen

Den op­fat­tel­se bli­ver dog mødt med forun­dring i to af lan­dets stør­ste or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med æl­dre men­ne­skers triv­sel og levevilkår:

”Vi kan ik­ke gen­ken­de vur­de­rin­gen af, at der ik­ke skul­le væ­re be­hov for fle­re ple­je­bo­li­ger el­ler mo­der­ni­se­ring af de ek­si­ste­ren­de. Frem­skriv­nin­ger fra KL, DI og Æl­dre Sa­gen vi­ser et be­hov på mel­lem 10.000 og 40.000 nye ple­je­bo­li­ger al­le­re­de i 2030. I det lys er der brug for al­le go­de kræf­ter til at imø­de­kom­me ef­ter­spørgs­len,” si­ger se­ni­o­r­kon­su­lent i Æl­dre Sa­gen, Mi­cha­el Bo Christensen.

Hel­ler ik­ke i Alzhei­mer­for­e­nin­gen gen­ken­der de­mens­fag­lig rå­d­giv­nings­chef El­se Han­sen bil­le­det af, at der ik­ke er be­hov for ek­sem­pel­vis nyin­dret­ning el­ler mo­der­ni­se­ring af plejehjem.

”Det er ik­ke den op­le­vel­se, vi har, når vi lyt­ter til de pro­blem­stil­lin­ger, som folk for­tæl­ler os på De­mens­li­ni­en. Vi hø­rer om for­hol­de­ne på ple­je­hjem­me­ne. Det er be­stemt ik­ke en dans på ro­ser, og der er ik­ke ret man­ge pen­ge til no­get som helst. Selv når der er ta­le om nyt byg­ge­ri, så op­le­ver vi of­te, at det ik­ke er ind­ret­tet til men­ne­sker med de­mens,” si­ger hun.

Formål udeladt af strategi og uddelingspolitik

Sty­rel­ses­di­rek­tør Sø­ren Bro­strøm og kon­tor­chef i So­ci­alsty­rel­sen Hen­ri­et­te Ze­e­berg, fhv. sund­heds­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Lo­ne Møl­ler, fhv. retsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti Bir­t­he Skaarup, fhv. borg­me­ster i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne H. P. Geil og med­lem af bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Finn Ru­daizky. Det er dis­se le­del­ses­ka­pa­ci­te­ter og tid­li­ge­re lov­gi­ve­re, som di­rek­tio­nen og for­man­den har haft at læ­ne sig op ad, når de skul­le fast­læg­ge stra­te­gi­en for Hel­se­fon­den, der er num­mer 39 på li­sten over lan­dets mest ud­de­len­de fonde.

Hel­se­fon­den:

 

Stif­tet i 1973, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sygesikring.

Fon­den hed tid­li­ge­re Sy­ge­kas­ser­nes Helsefond.

For­mu­en stam­mer fra bor­ger­nes ob­liga­to­ri­ske kon­tin­gen­tind­be­ta­lin­ger til  sygekasserne.

Fon­den har i dag en for­mue på godt 1 mil­li­ard kr.

Ud­del­te me­re end 50 mio. kr. i 2021.

Var ind­til 2018 un­der til­syn af Socialministeriet.

Fon­den er om­fat­tet af lov om of­fent­lig­hed i forvaltningen.

Fol­ke­tin­get, KL, Dan­ske re­gio­ner, So­ci­alsty­rel­sen og Sund­heds­sty­rel­sen har ud­peg­nings­ret til fon­dens bestyrelse.

Hel­se­fon­den er des­u­den med­lem af vi­dens- og net­værks­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som net­op har til for­mål at ud­bre­de vi­den om fon­de blandt med­lem­mer og offentligheden.

Fon­den til­hø­rer der­med en eks­klu­siv fond­se­li­te, der har ad­gang til bå­de fonds­ret­s­eks­per­ter og lan­dets mest er­far­ne ak­tø­rer in­den­for den filan­tro­pi­ske fondssektor.

Det er så­le­des af­gø­ren­de, at fonds­be­sty­rel­sen sik­rer sig, at den har en ty­de­lig kna­ge i vedtæg­ten til at hæn­ge ud­de­lin­ger til f.eks. Hjem til Al­le Al­li­an­cen på

Ras­mus Feldt­hu­sen – Pro­fes­sor i fonds­ret , Kø­ben­havns Universitet

Selv­om ud­de­lings­for­må­let står klart be­skre­vet i fon­dens vedtæg­ter i bå­de pa­ra­graf 1 og pa­ra­graf 19 a (se fak­ta­boks ne­den­for), så har be­sty­rel­sen valgt sy­ste­ma­tisk at se bort fra mu­lig­he­den for at gi­ve støt­te til ple­je­hjem el­ler an­dre bo­lig­for­mer til æl­dre og handicappede.

På fon­dens hjem­mesi­de frem­går det af fon­dens stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik, at be­sty­rel­sen støt­ter forsk­nings­pro­jek­ter in­den for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det samt for­søgs- og for­mid­lings­pro­jek­ter, hvil­ket sva­rer til to af ud­de­lings­for­må­le­ne, § 19 b) og § 19 c) i vedtæg­ter­ne. Men in­gen ste­der på hjem­mesi­den frem­går det cen­tra­le for­mål om at gi­ve støt­te til etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem for æl­dre el­ler handicappede.

Krav om ordnær fortolkning

Af fon­dens ud­de­lings­da­ta­ba­se, som går til­ba­ge til 2017, er det ik­ke mu­ligt at fin­de ek­semp­ler på en ud­de­ling, der er gå­et til det­te for­mål. Og hver­ken fon­dens nye di­rek­tør, Li­se Bon­ne­vie el­ler be­sty­rel­ses­for­man­den selv kan fin­de nog­le ek­semp­ler på, at fon­den in­den­for det se­ne­ste år­ti har støt­tet de fy­si­ske ram­mer på et ple­je­hjem el­ler plejebolig.

”For­må­let har i man­ge år væ­ret me­get bredt for­stå­et, for­di der var så man­ge an­dre ak­tø­rer på ple­je­hjem­s­om­rå­det. Der­for har vi en me­get bred for­tolk­ning og har ek­sem­pel­vis støt­tet Hjem til Al­le Al­li­an­cen, som jo blandt an­det dre­jer sig om bo­li­ger til ud­sat­te,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Hel­se­fon­den An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen med hen­vis­ning til et forsk­nings­pro­jekt i Vi­ve om un­ge hjem­lø­se, som fon­den har støt­tet med 300.000 kr..

Hvis der er ta­le om li­ge­stil­le­de for­mål, så skal der som ud­gangs­punkt væ­re en vis ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål over en årrække,

Ras­mus Feldt­hu­sen – Pro­fes­sor i fonds­ret , Kø­ben­havns Universitet

Der­u­d­over er fon­den part­ner og med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i Hjem til Al­le Al­li­an­cen, der ar­bej­der for at af­skaf­fe hjem­løs­hed blandt un­ge. Den fhv. di­rek­tør samt en pro­jek­t­me­d­ar­bej­der har des­u­den lø­ben­de brugt se­kre­ta­ri­a­tets res­sour­cer til at ind­gå i op­start­s­fa­sen af Hjem til Al­le Al­li­an­cen. Fon­dens ud­gif­ter til al­li­an­cen ind­går som en del af Hel­se­fon­dens drift og har ik­ke væ­ret mu­ligt at ud­skil­le i en sær­skilt fi­nan­si­el post, op­ly­ser fonden.

Men det er pro­blem, hvis fon­dens for­tolk­ning af ple­je­hjem­s­for­må­let stræk­kes til at om­fat­te ud­de­lin­ger el­ler drift til Hjem til Al­le Al­li­an­cen, for­kla­rer pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldthusen.

”En fonds­be­sty­rel­se har bå­de ret og pligt til at for­tol­ke vedtæg­ten. Men en fonds­be­sty­rel­se skal i sin for­tolk­ning respek­te­re ord­græn­sen i vedtæg­ten, det vil si­ge den yder­ste græn­se for hvad et ord rum­mer. For­tolk­ning af vedtæg­ter sker så­le­des på et ob­jek­tivt grund­lag, der be­ty­der at dét, der gæl­der, er det man kan læ­se sort på hvidt. Stif­ters vil­je skal så­le­des kom­me til ud­tryk i sel­ve vedtæg­ten,” for­kla­rer han.

Ligestillede formål

En fonds­be­sty­rel­se har pligt til at sik­re, at ud­de­lin­ger bå­de kva­li­ta­tivt og kvan­ti­ta­tivt er in­den­for fon­dens formål.

”Det er så­le­des af­gø­ren­de, at fonds­be­sty­rel­sen sik­rer sig, at den har en ty­de­lig kna­ge i vedtæg­ten til at hæn­ge ud­de­lin­ger til f.eks. Hjem til Al­le Al­li­an­cen på. Hvis ik­ke det er til­fæl­det, så vil en fonds­be­sty­rel­se ha­ve et pro­blem, ” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Hvis en fonds­be­sty­rel­se ud­de­ler helt uden for fon­dens for­måls­pa­ra­graf­fer, vil do­na­tio­nen iføl­ge fondsmyn­dig­he­dens prak­sis, bli­ve be­trag­tet som en ulov­lig ud­de­ling og der­med ri­si­ke­rer hvert en­kelt be­sty­rel­ses­med­lem at bli­ve per­son­ligt er­stat­nings­ansvar­lig for vær­di­en af uddelingen.

Jeg ser, at der er så man­ge ak­tø­rer, der ar­bej­der for at byg­ge og renove­re ple­je­hjem. I 1973, da fon­den blev stif­tet, var si­tu­a­tio­nen en an­den, men i dag er det me­re rig­tigt, at vi går forsk­nings­vej­en og bru­ger mid­ler in­den­for sund­heds- og samfundsområdet

An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen – For­mand, Helsefonden

Men selv­om støt­ten til Hjem til Al­le Al­li­an­cen kan be­trag­tes som et forsk­nings­pro­jekt og der­med rum­mes af det an­dre cen­tra­le ud­de­lings­for­mål i 19 b) el­ler 19 c), så har be­sty­rel­sen al­li­ge­vel ud­delt i strid med fonds­lo­ven, for­di den har for­brudt sig med prin­cip­pet om og­så kvan­ti­ta­tivt at ud­de­le til samt­li­ge uddelingsformålene.

”Hvis der er ta­le om li­ge­stil­le­de for­mål, så skal der som ud­gangs­punkt væ­re en vis ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål over en år­ræk­ke, og man må ik­ke over en år­ræk­ke en­si­digt be­gun­sti­ge ét for­mål frem for an­dre. Det­te har Hø­jeste­ret slå­et fast i en dom i 2019,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Han for­kla­rer, at en fonds ud­de­lings­for­mål skal an­ses som væ­ren­de li­ge­stil­le­de med­min­dre vedtæg­ten el­ler do­ku­men­ter, der knyt­ter sig her­til, be­stem­mer no­get andet.

”Den blot­te op­rems­ning af en fonds for­skel­li­ge for­mål uden at der er be­stemt an­det om for­må­le­nes ind­byr­des for­hold vil så­le­des ta­le for, at for­må­le­ne er ind­byr­des li­ge­stil­le­de,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen og på­pe­ger, at en fonds­be­sty­rel­se i øv­rigt har pligt til at væ­re op­sø­gen­de og fin­de frem til re­le­van­te an­sø­ge­re og do­na­tions­mod­ta­ge­re in­den­for de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål, så­fremt fon­den f.eks. ik­ke selv mod­ta­ger an­søg­nin­ger el­ler ac­cep­te­rer ansøgninger.

Bestyrelsen vil ændre formålet

An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen for­tæl­ler, at det i et styk­ke tid har væ­ret et øn­ske fra be­sty­rel­sen at få æn­dret formålet.
”Det har stå­et på vo­res to-do-li­ste, men ale­ne det at få æn­dret vo­res navn hos Ci­vilsty­rel­sen tog me­get lang tid, og des­u­den fik vi og­så af­slag på at æn­dre nog­le an­dre ting, som vi hav­de bedt om,” si­ger hun.

Be­sty­rel­sen har end­nu ik­ke har al­li­e­ret sig med en rå­d­gi­ver for at fin­de ud af, om det over­ho­ve­det er re­a­li­stisk at få til­la­del­se til at æn­dre formålet.

”Det er no­get af det vi skal sæt­te i gang, så vi kan få bed­re gen­nem­sig­tig­hed og prø­ve at ju­ste­re vedtæg­ter­ne igen. Det vil væ­re rig­tigt, at vi bli­ver ty­de­li­ge­re om hvad det er, vi kan med vo­res man­ge ud­de­lin­ger. Jeg ser, at der er så man­ge ak­tø­rer, der ar­bej­der for at byg­ge og renove­re ple­je­hjem. I 1973, da fon­den blev stif­tet, var si­tu­a­tio­nen en an­den, men i dag er det me­re rig­tigt, at vi går forsk­nings­vej­en og bru­ger mid­ler in­den­for sund­heds- og sam­funds­om­rå­det,” si­ger An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen, der ud­over for­mand­spo­sten i Hel­se­fon­den og­så er be­sty­rel­ses­med­lem i OK-Fon­den, der blandt an­det dri­ver 15 ple­je­hjem lan­det over.

Det var så­dan nog­le mo­der­ni­se­rings­pro­jek­ter, der kun­ne væ­re brug for pen­ge til og som så­dan en fond kun­ne gi­ve støt­te til

El­se Han­sen – De­mens­fag­lig rå­d­giv­nings­chef, Alzheimerforeningen 

Iføl­ge pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen er det dog me­get van­ske­ligt at få æn­dret de vedtægts­be­stem­te for­mål i en fond. Sam­men med fun­ge­ren­de kon­tor­chef i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment Chri­sti­an An­der­sen-Møl­gaard har han net­op ud­gi­vet en bog med tit­len ’Vedtægts­æn­drin­ger i fon­de’, hvori for­fat­ter­ne gen­nem­går prak­sis og af­gø­rel­ser om vedtægts­æn­drin­ger i bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fonde.

”Kra­vet for at kun­ne æn­dre et for­mål er, at man skal kun­ne do­ku­men­te­re el­ler sand­syn­lig­gø­re, at der er umu­ligt el­ler åben­bart uhen­sigts­mæs­sigt at op­fyl­de for­må­let,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen, Hel­se­fon­den har jo en stra­te­gi lig­gen­de på hjem­mesi­den, som vi­ser hvad be­sty­rel­sen har valgt at støt­te. Af den frem­går, at I støt­ter forsk­ning, men ik­ke at I støt­ter ple­je­hjem. Har I haft en op­fat­tel­se i be­sty­rel­sen af, at det var i or­den in­den for vedtæg­ter­ne at til­pas­se ind­sats­om­rå­det ud fra je­res vur­de­ring af, hvad der har væ­ret be­hov for? 

”Ja, det har vi syn­tes, og stra­te­gi­en næv­ner jo ik­ke kun forsk­ning men he­le bred­den i so­ci­al- og sundhedsområdet.”

Stort behov for modernisering af plejehjem

Iføl­ge Alzhei­mer­for­e­nin­gen er der ud­over be­ho­vet nye ple­je­hjems­bo­li­ger og­så et stort be­hov for mo­der­ni­se­ring af ek­si­ste­ren­de plejehjem.

”Vi ser, at den vi­den, man har om men­ne­sker med de­mens slet ik­ke bli­ver im­ple­men­te­ret i de fy­si­ske ram­mer på man­ge ple­je­hjem. Man­ge ste­der er der sta­dig sto­re glas­fa­ca­der, som man ik­ke kan se, når man har en de­mens­syg­dom. Der er uover­sku­e­li­ge op­holds­om­rå­der og byg­nin­ger med me­get støj. Man ud­nyt­ter ik­ke de mu­lig­he­der, man har for at etab­le­re op­le­vel­ses­om­rå­der og san­se­rum. Det var så­dan nog­le mo­der­ni­se­rings­pro­jek­ter, der kun­ne væ­re brug for pen­ge til og som så­dan en fond kun­ne gi­ve støt­te til,” si­ger de­mens­fag­lig rå­d­giv­nings­chef El­se Hansen.

Hun for­tæl­ler, at fle­re men­ne­sker i dag kom­mer se­ne­re på ple­je­hjem end tid­li­ge­re og der­for er de og­så langt dår­li­ge­re end tid­li­ge­re. Der­u­d­over er 80 pro­cent af bor­ger­ne, der bor på ple­je­hjem ramt af en de­mens­syg­dom. Og det stil­ler sær­li­ge krav til de rum, som bor­ger­ne bor og op­hol­der sig i.

”Men­ne­sker med de­mens har først og frem­mest brug for tryg­hed. De har brug for over­blik i de­res lej­lig­hed, så de kan se, hvor for ek­sem­pel toilet­tet er, når de sid­der i de­res stue. Man­ge er ut­ro­ligt støj­føl­som­me, hvil­ket øger be­ho­vet for lyd­dæm­pen­de og flek­sib­le væg­ge, så­dan at man kan ind­ret­te ple­je­hjem­met ef­ter de for­skel­li­ge bor­ge­res be­hov. Men­ne­sker med de­mens er me­get for­skel­li­ge, og be­bo­er­sam­men­sæt­nin­gen på et ple­je­hjem va­ri­e­rer me­get over tid. Den flek­si­bi­li­tet er der brug for at ind­ret­te ple­je­hjem­me­ne ef­ter,” si­ger El­se Hansen.

Helsefondens formål:

(ud­drag)
§ 1, nr. 3:
Fon­dens for­mål er at støt­te sund­heds­mæs­sig, so­ci­al­me­di­cinsk og lig­nen­de virk­som­hed, at yde støt­te til ple­je­hjem og lig­nen­de, og at imø­de­kom­me be­ho­vet for ef­ter­løn og un­der­støt­tel­se til tid­li­ge­re an­sat­te ved sy­ge­kas­ser m.v. og så­dan­ne ef­ter­lad­te, jfr. pkt. 20 og pkt. 21. Fon­dens be­sty­rel­se er be­ret­ti­get til af egen drift at ta­ge ini­ti­a­ti­ver i over­ens­stem­mel­se med nævn­te formål.

§ 19 Af fon­dens ind­tæg­ter kan der ydes støt­te til etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og lig­nen­de, her­un­der an­dre bo­lig­for­mer for æl­dre el­ler han­di­cap­pe­de, der ik­ke stil­les til rå­dig­hed for de på­gæl­den­de på til­sva­ren­de vil­kår som ple­je­hjem, f.eks. be­skyt­te­de bo­li­ger og rekonvalescenthjem.
Så­fremt in­sti­tu­tio­nen, der sø­ger om støt­te, er be­lig­gen­de i ud­lan­det, er det en be­tin­gel­se for støt­tens ydel­se, at in­sti­tu­tio­nen ejes og dri­ves som en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion af dan­ske an­er­kend­te syg­doms­be­kæm­pen­de for­e­nin­ger, uden at der ved virk­som­he­den til­sig­tes fortjeneste.

I ste­det for di­rek­te til­skud kan støt­te i det en­kel­te til­fæl­de ydes som ren­te- og af­drags­frit løn for at sik­re, at støt­ten ved­va­ren­de frem­mer for­må­let, hvor­til støt­ten er ydet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer