LA og Danmarksdemokraterne indfrier i 11. time Helsefondens ønske om bestyrelseskompetencer

Tidligere direktør for Diakonissestiftelsen Anne Mette Fugleholm er udpeget af Folketinget som sidste medlem af Helsefondens bestyrelse. Dermed følger de to partier Helsefondens opfordring til at udpege medlemmer med de rette kompetencer. Det sker efter partierne i Fundats kunne læse om Helsefondens brev til Folketinget.

Grup­pe­for­mand for LA, Ole BIrk Ole­sen var ik­ke klar over, at Fol­ke­tin­get hav­de mod­ta­get en op­for­dring fra Hel­se­fon­den om at ud­pe­ge to navn­giv­ne kan­di­da­ter med de ret­te be­sty­rel­ses­kom­pe­ten­cer. Først da han læ­ste om det i Fun­dats, blev LA of Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne eni­ge om at ud­pe­ge An­ne Met­te Fug­le­holm til nyt med­lem af Hel­se­fon­dens bestyrelse.

Læ­ge, tid­li­ge­re di­rek­tør for Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen samt nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i blandt an­det Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se An­ne Met­te Fug­le­holm lø­ber med den sid­ste le­di­ge plads i Hel­se­fon­dens bestyrelse.

Der­med føl­ger par­ti­er­ne bag ud­peg­nin­gen – Li­be­ral Al­li­an­ce og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne – an­be­fa­lin­gen fra Hel­se­fon­den om at ud­pe­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer med sær­li­ge kom­pe­ten­cer i for­hold til fonds­ar­bej­det i Helsefonden.

I ste­det for at ud­pe­ge et med­lem fra et af Fol­ke­tin­gets par­ti­er, har de to par­ti­er med val­get af An­ne Met­te Fug­le­holm fulgt op­fod­rin­gen fra Hel­se­fon­den og ud­pe­get net­op en af de to kan­di­da­ter, som fon­den selv fo­re­slog i et brev til Folketinget.

”Det hav­de truk­ket ud med at fin­de en kan­di­dat, og da vi bli­ver op­mærk­som­me på, at Hel­se­fon­den har sendt en an­be­fa­ling om at ud­pe­ge et be­sty­rel­ses­med­lem med vi­den om fonds­ar­bej­de og sund­hed, væl­ger vi at føl­ge de­res an­be­fa­ling og ud­pe­ge An­ne Met­te Fug­le­holm,” for­tæl­ler Ole Birk Ole­sen, grup­pe­for­mand i Li­be­ral Alliance.

Beskeden nåede ikke frem

Bre­vet, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt, var adres­se­ret til Fol­ke­tin­gets for­mand Sø­ren Gade.

Iføl­ge Ole Birk Ole­sen hav­de par­ti­er­ne dog ik­ke set el­ler hørt om Hel­se­fon­dens brev via Fol­ke­tin­gets administration.

”Be­ske­den er ik­ke rø­get vi­de­re til os. Vi hø­rer først om Hel­se­fon­dens øn­sker, da vi læ­ser ar­tik­len i Fun­dats. Da vi to par­ti­er – Li­be­ral Al­li­an­ce og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne – end­nu ik­ke var ble­vet eni­ge om den ret­te kan­di­dat og sam­ti­dig bli­ver op­mærk­som på Hel­se­fon­dens øn­sker, vil vi ger­ne væ­re be­hjæl­pe­li­ge med at ud­pe­ge en af de kan­di­da­ter, fon­den selv har øn­sket,” for­kla­rer Ole Birk Olesen.

Med ud­peg­nin­gen af An­ne Met­te Fug­le­holm har Fol­ke­tin­get her­med ud­pe­get al­le tre nye med­lem­mer til Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se. De til­træ­der al­le per 1. april.

I mod­sæt­ning til Li­be­ral Al­li­an­ce og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne har bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre med de­res ud­peg­nin­ger valgt at ud­pe­ge nu­væ­ren­de folketingsmedlemmer.

Så­le­des har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ud­pe­get nu­væ­ren­de po­li­tisk ord­fø­rer og tid­li­ge­re in­den­rigs- og bo­lig­mi­ni­ster Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen. Og Ven­stre har pe­get på so­ci­al­ord­fø­rer og næst­for­mand for par­tiets fol­ke­tings­grup­pe, An­ni Matthiesen.

Ulovlig uddelingspraksis

Fonds­le­del­sen i Hel­se­fon­den har i en år­ræk­ke haft pro­ble­mer med at for­stå og for­tol­ke fon­dens vedtægts­mæs­si­ge grund­lag og be­tyd­nin­gen af, at fon­den er stif­tet ved lov.

Der­for und­lod be­sty­rel­sen i åre­vis at gi­ve pen­ge til etab­le­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem til æl­dre men­ne­sker på trods af, at ud­de­lings­for­må­let står klart be­skre­vet i fon­dens vedtægter.

Den ulov­li­ge ud­de­lings­prak­sis før­te ef­ter­føl­gen­de til, at Ci­vilsty­rel­sen gav Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se en be­læ­ring om de fonds­ret­li­ge regler.

Net­op de pro­blem­stil­lin­ger ser Ole Birk Ole­sen som end­nu en god grund til at føl­ge Hel­se­fon­dens op­for­dring om at ud­pe­ge An­ne Met­te Fug­le­holm til bestyrelsen.

Hel­se­fon­den har åben­bart lig­get lidt i kon­flikt med de­res for­mål, det gi­ver end­nu me­re grund til at ud­pe­ge et be­sty­rel­ses­med­lem med vi­den om fonde

Ole Birk Ole­sen – MF og Grup­pe­for­mand, Li­be­ral Alliance

”Hel­se­fon­den har åben­bart lig­get lidt i kon­flikt med de­res for­mål, det gi­ver end­nu me­re grund til at ud­pe­ge et be­sty­rel­ses­med­lem med vi­den om fon­de,” si­ger Ole Birk Olesen.

Ud­over sin er­fa­ring som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen og be­sty­rel­ses­med­lem i Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se er An­ne Met­te Fug­le­holm og­så be­sty­rel­ses­med­lem i Fon­den Men­tal Sund­hed og næst­for­mand i Dan­ske Hospitalsklovne.

Pladser fordeles efter forholdstal

Hel­se­fon­den har tre med­lem­mer ud­pe­get af Fol­ke­tin­get, og al­le tre nu­væ­ren­de med­lem­mer træ­der ud, når de­res valg­pe­ri­o­de ud­lø­ber den 31. marts 2023.

De tre plad­ser i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­ses for­de­les ef­ter for­hold­stal, hvil­ket be­ty­der at re­ge­rings­grup­pen har få­et to plad­ser, og den blå valg­grup­pe har få­et en plads. Valg­grup­per­ne af­ta­ler selv, hvil­ke par­ti­er der får pladserne.

Iføl­ge Ole Birk Ole­sen vil det nor­malt væ­re det stør­ste par­ti i en valg­grup­pe, der vil få en så­dan plads, men da Li­be­ral Al­li­an­ce og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne har li­ge man­ge fol­ke­tings­med­lem­mer, har de to par­ti­er skul­let bli­ve eni­ge om, hvem der skul­le udpeges.

Hel­se­fon­den le­des af en be­sty­rel­se på syv med­lem­mer. Ud over de tre med­lem­mer ud­pe­get af Fol­ke­tin­get, er et med­lem ud­pe­get af Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, et med­lem er valgt af Dan­ske Re­gio­ner, et med­lem er ud­pe­get af so­ci­al­mi­ni­ste­ren, og et er ud­pe­get af sundhedsministeren.

En plads i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se gi­ver et år­ligt ho­norar på 25.000 kro­ner til me­ni­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Næst­for­man­den får 50.000 kro­ner år­ligt og for­man­den 100.000 kro­ner. Be­sty­rel­sen kon­sti­tu­e­rer sig på be­sty­rel­ses­mø­det i maj, og kon­sti­tu­e­rin­gen gæl­der for en pe­ri­o­de på fi­re år.

Med Fol­ke­tin­gets ud­peg­ning af tre nye med­lem­mer si­ger be­sty­rel­sen far­vel til bå­de sin hid­ti­di­ge for­mand An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen – ud­pe­get af Ven­stre, sin hid­ti­di­ge næst­for­mand Lo­ne Møl­ler og be­sty­rel­ses­med­lem Bir­t­he Skaarup – ud­pe­get af hen­holds­vis So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti. De to sid­ste fal­der for Hel­se­fon­dens al­ders­græn­se på 70 år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer