Annoncespot_img

Folketinget ignorerer Helsefondens ønske om bedre bestyrelseskompetencer

Helsefonden bad udtrykkeligt Folketinget om at få udpeget medlemmer med særlige kompetencer og foreslog to konkrete kandidater, som ikke er politikere. Det viser et brev fra fonden, som Fundats har fået aktindsigt i. Socialdemokratiet og Venstre har dog begge udpeget nuværende folketingsmedlemmer.

Hel­se­fon­dens har bl.a. til for­mål at støt­te til etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og lig­nen­de, her­un­der an­dre bo­lig­for­mer for æl­dre el­ler for men­ne­sker med handicap.

På trods af an­be­fa­lin­ger fra Hel­se­fon­den om, at Fol­ke­tin­get bør ud­pe­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer med sær­li­ge kom­pe­ten­cer i for­hold til fonds­ar­bej­det i Hel­se­fon­den, har Fol­ke­tin­gets po­li­ti­ske par­ti­er valgt at se bort fra fon­dens ønsker.

Det frem­går af at brev, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

I bre­vet, som er adres­se­ret til Fol­ke­tin­gets for­mand Sø­ren Ga­de, an­be­fa­ler Hel­se­fon­den, at Fol­ke­tin­get ud­pe­ger med­lem­mer med vi­den om og er­fa­ring med fonds- og bestyrelsesarbejde.

I bre­vet un­der­stre­ger Hel­se­fon­den og­så, at det ik­ke er et krav, at de nye med­lem­mer er Fol­ke­tings­med­lem­mer el­ler med­lem af et po­li­tisk par­ti. Og fon­den fo­re­slår des­u­den to mu­li­ge kan­di­da­ter med de ret­te kom­pe­ten­cer. Beg­ge uden for de po­li­ti­ske partier

Den ene fo­re­slå­e­de kan­di­dat er An­ne Met­te Fug­le­holm, læ­ge og tid­li­ge­re di­rek­tør for Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen samt nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i blandt an­det Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se. Den an­den er Pia Høj­rup Clau­sen, kun­de­di­rek­tør i Pen­Sam og med be­sty­rel­ses­ud­dan­nel­se fra CBS Execu­ti­ve Fonden.

Al­li­ge­vel har bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre med de­res ud­peg­nin­ger valgt at neg­li­ge­re fon­dens brev og ud­pe­get nu­væ­ren­de folketingsmedlemmer.

Som Fun­dats be­skrev i sid­ste uge, har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ud­pe­get nu­væ­ren­de po­li­tisk ord­fø­rer og tid­li­ge­re in­den­rigs- og bo­lig­mi­ni­ster Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen til Hel­se­fon­dens bestyrelse.

Ven­stre har ud­pe­get so­ci­al­ord­fø­rer og næst­for­mand for par­tiets fol­ke­tings­grup­pe, An­ni Mat­t­hie­sen til Hel­se­fon­dens bestyrelse.

Helsefondens anbefalinger

I bre­vet til Fol­ke­tin­get ef­ter­spør­ger Hel­se­fon­den blandt an­det be­sty­rel­ses­med­lem­mer med vi­den om bå­de ud­de­lings­ar­bej­de og investeringer:

”Kra­ve­ne til al­ment ud­de­len­de fon­de for­ven­tes at bli­ve skær­pet i de kom­men­de år, da der bå­de er ny dansk lov­giv­ning på vej og EU-krav ved­rø­ren­de hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Der­for er det vig­tigt, at be­sty­rel­sen har de ret­te kom­pe­ten­cer, hvil­ket og­så ind­går i ’An­be­fa­lin­ger­ne for god fondsledelse’.”

”Ud over vi­den om vo­res ud­de­lings­om­rå­der dre­jer det sig om vi­den om in­ve­ste­rin­ger, vi­den om al­men­nyt­ti­ge ud­de­len­de fon­de og vi­den om be­sty­rel­ses­ar­bej­de ge­ne­relt set.”

Vi hå­ber, at I vil over­ve­je, at mindst ét af de tre med­lem­mer har vi­den om bestyrelsesarbejde

Brev fra Hel­se­fon­den til Folketinget

”Vi hå­ber, at I vil over­ve­je, at mindst ét af de tre med­lem­mer har vi­den om be­sty­rel­ses­ar­bej­de for ek­sem­pel ved at ha­ve gen­nem­ført en bestyrelsesuddannelse”.

Sam­ti­dig skri­ver fon­den, at de me­ner, at de to fo­re­slå­e­de be­sty­rel­ses­kan­di­da­ter ”vil bi­dra­ge til en fort­sat pro­fes­sio­na­li­se­ring af Hel­se­fon­dens ar­bej­de, så vi og­så i frem­ti­den er en re­le­vant og kom­pe­tent part­ner i ud­vik­lin­gen af vel­færds­sam­fun­det. Vi hå­ber, I vil over­ve­je at til­de­le én af be­sty­rel­ses­poster­ne til en af dis­se kan­di­da­ter el­ler ud­pe­ge et med­lem med til­sva­ren­de kompetencer.”

Der­med for­sø­ger Hel­se­fon­den at le­ve op til sit an­svar for at vej­le­de den ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de og syn­lig­gø­re de kom­pe­ten­cer, som fonds­le­del­sen mang­ler. Et an­svar, som pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, tid­li­ge­re har be­skre­vet her i Fun­dats, da den ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de langt fra al­tid er klar over, hvil­ke kom­pe­ten­cer, der er be­hov for i bestyrelsen.

”Det bed­ste for fon­den er jo, hvis den sid­den­de be­sty­rel­se i di­a­log med den ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de kan bli­ve eni­ge om, hvil­ke ty­per af kom­pe­ten­cer den ud­peg­nings­be­ret­ti­ge­de skal sø­ge ef­ter, så man ik­ke ba­re kom­mer til at ud­pe­ge en per­son, som må­ske af helt an­dre år­sa­ger står på en ud­peg­nings­be­ret­ti­gets kan­di­dat­lis­te,” sag­de Ras­mus Feldt­hu­sen, der og­så er med­lem af Ko­mitéen for God Fondsledelse.

Manglende kompetencer

Som Fun­dats har be­skre­vet i en ræk­ke ar­tik­ler, har fonds­le­del­sen i Hel­se­fon­den i en år­ræk­ke haft pro­ble­mer med at for­stå og for­tol­ke fon­dens vedtægts­mæs­si­ge grund­lag og be­tyd­ning af, at fon­den er stif­tet ved lov.

Fon­den har i åre­vis ik­ke gi­vet pen­ge til etab­le­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem til æl­dre men­ne­sker på trods af, at ud­de­lings­for­må­let står klart be­skre­vet i fon­dens vedtægter.

Den ulov­li­ge ud­de­lings­prak­sis før­te ef­ter­føl­gen­de til, at Ci­vilsty­rel­sen gav Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se en be­læ­ring om de fonds­ret­li­ge reg­ler.

Sa­gen fik og­så fonds­for­sker på CBS, pro­fes­sor An­ker Brink Lund til at sæt­te spørgs­måls­tegn ved he­le kon­struk­tio­nen om­kring po­li­tisk ud­pe­ge­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

”Sa­gen med Hel­se­fon­den bør fø­re til selvransa­gel­se i for­hold til lig­nen­de fon­de med po­li­tisk ud­pe­ge­de med­lem­mer om, hvis in­ter­es­ser be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal va­re­ta­ge. Som fonds­be­sty­rel­ses­med­lem skal man først og frem­mest føl­ge stif­ters vil­je, og der­u­d­over er det vel ri­me­ligt at for­lan­ge, at de ud­pe­ge­de sæt­ter sig ind i fonds­lo­v­giv­nin­gen,” sag­de An­ker Brink Lund.

Grup­pe­for­mæn­de­ne for så­vel So­ci­al­de­mo­kra­ti­et samt Ven­stre – hen­holds­vis Leif La­hn Jen­sen og Lars Chri­sti­an Lil­le­holt – har dog af­vist, at bal­la­den om­kring Hel­se­fon­den har spil­let no­gen som helst rol­le i de­res ud­peg­nin­ger af højt­pla­ce­re­de po­li­ti­ke­re til posterne.

”Jeg ken­der ik­ke no­get til, hvad der er fo­re­gå­et. Fak­tisk var jeg nødt til at rin­ge til Lo­ne Møl­ler før ud­peg­nin­gen, for­di jeg ik­ke kend­te fon­den,” sag­de Leif La­hn Jensen.

Sidste plads er uafklaret

Fun­dats har spurgt de to grup­pe­for­mænd, hvor­for de væl­ger at gå imod fon­dens øn­ske og an­be­fa­ling. Samt hvil­ke sær­li­ge kom­pe­ten­cer, de me­ner, at de­res respek­ti­ve ud­pe­ge­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer kom­mer med i for­hold til be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Helsefonden.

In­gen af dem er vendt re­tur på vo­res spørgsmål.

Fun­dats har og­så fo­re­s­purgt Hel­se­fon­dens di­rek­tør Li­se Bon­ne­vie, hvad hun me­ner om, at Fol­ke­tin­get ik­ke føl­ger fon­dens øn­sker til en bed­re kom­pe­ten­ce­sam­men­sæt­ning i bestyrelsen.

”Da vi end­nu ik­ke har mod­ta­get of­fi­ci­el be­sked fra Fol­ke­tin­get om­kring be­sty­rel­ses­ud­peg­nin­ger­ne, øn­sker vi ik­ke at ud­ta­le os om den kom­men­de be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­ning,” skri­ver Li­se Bon­ne­vie i en mail.

Hel­se­fon­den har tre med­lem­mer ud­pe­get af Fol­ke­tin­get, og al­le tre nu­væ­ren­de med­lem­mer træ­der ud, når de­res valg­pe­ri­o­de ud­lø­ber den 31. marts.

De tre plad­ser i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­ses – ud­pe­get af Fol­ke­tin­get – for­de­les ef­ter for­hold­stal. Re­ge­rings­grup­pen har få­et to plad­ser, og den blå valg­grup­pe har få­et en plads. Valg­grup­per­ne af­ta­ler selv, hvil­ke par­ti­er der får pladserne.

Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger går den sid­ste plads til Li­be­ral Al­li­an­ce el­ler Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne. Iføl­ge Pe­ter Skaarup, grup­pe­for­mand i Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, er det fort­sat ik­ke på plads, hvem der ud­pe­ges til Hel­se­fon­dens bestyrelse.

Farvel til formand og næstformand

Hel­se­fon­den le­des af en be­sty­rel­se på syv med­lem­mer. Ud over de tre med­lem­mer ud­pe­get af Fol­ke­tin­get, er et med­lem ud­pe­get af Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, et med­lem er valgt af Dan­ske Re­gio­ner, et med­lem er ud­pe­get af so­ci­al­mi­ni­ste­ren, og et er ud­pe­get af sundhedsministeren.

En plads i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se gi­ver et år­ligt ho­norar på 25.000 kro­ner til me­ni­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Næst­for­man­den får 50.000 kro­ner år­ligt og for­man­den 100.000 kro­ner. Be­sty­rel­sen kon­sti­tu­e­rer sig på be­sty­rel­ses­mø­det i maj, og kon­sti­tu­e­rin­gen gæl­der for en pe­ri­o­de på fi­re år.

Med Fol­ke­tin­gets ud­peg­ning af tre nye med­lem­mer si­ger be­sty­rel­sen far­vel til bå­de sin hid­ti­di­ge for­mand An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen – ud­pe­get af Ven­stre, sin hid­ti­di­ge næst­for­mand Lo­ne Møl­ler og be­sty­rel­ses­med­lem Bir­t­he Skaarup – ud­pe­get af hen­holds­vis So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti. De to sid­ste fal­der for Hel­se­fon­dens al­ders­græn­se på 70 år.

 

Helsefonden

Stif­tet af Fol­ke­tin­get i 1973, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sygesikring.

Fon­den hed tid­li­ge­re Sy­ge­kas­ser­nes Helsefond.

For­mu­en stam­mer fra bor­ger­nes ob­liga­to­ri­ske kon­tin­gen­tind­be­ta­lin­ger­ne til sygekasserne.

Fon­den hav­de pr. 31. de­cem­ber 2021 en for­mue på godt en mil­li­ard kroner.

Ud­del­te 40 mil­li­o­ner kro­ner i 2022. Året før ud­del­te fon­den 54,3 mil­li­o­ner kroner.

Var ind­til 2017 un­der til­syn af Socialministeriet.

Fon­den er om­fat­tet af lov om of­fent­lig­hed i forvaltningen.

Fol­ke­tin­get, KL, Dan­ske Re­gio­ner, So­ci­alsty­rel­sen og Sund­heds­sty­rel­sen har ud­peg­nings­ret til fon­dens bestyrelse.

Be­sty­rel­sen be­står af syv med­lem­mer – ud­pe­get for fi­re år ad gangen.

Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se fra 1. april 2023

Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen, po­li­tisk ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Ud­pe­get af Folketinget.

An­ni Mat­t­hie­sen, so­ci­al­ord­fø­rer og grup­pe­næst­for­mand for Ven­stre. Ud­pe­get af Folketinget

Et med­lem ud­pe­get af en­ten Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne el­ler Li­be­ral Alliance.

Sø­ren Bro­strøm, di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen. Ud­pe­get af sundhedsministeren.

Hen­ri­et­te Ze­e­berg, kon­tor­chef i So­ci­alsty­rel­sen. Ud­pe­get af socialministeren.

Kri­stof­fer Hjort Storm (løs­gæn­ger), rå­d­mand for Se­ni­or og Om­sorg i Aal­borg Kom­mu­ne samt med­lem af re­gions­rå­det i Re­gion Nord­jyl­land. Ud­pe­get af Dan­ske Regioner.

Tho­mas An­d­re­sen (V), tid­li­ge­re borg­me­ster - nu by­rå­ds­med­lem i Aa­ben­raa Kom­mu­ne. Ud­pe­get af Kom­mu­ner­nes Landsforening.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer