Annoncespot_img

Fondenes Videnscenter retter blikket indad

Henrik Lehmann Andersen, der netop er blevet valgt som ny formand for Fondenes Videnscenter, har sit primære fokus på at opfylde ønskerne hos de eksisterende medlemmer af foreningen. ”Jeg ser ikke min vigtigste rolle som at skulle skaffe mange flere medlemmer, men mere at sikre, at det kan betale sig for vores medlemmer at engagere sig i foreningens aktiviteter,” siger formanden.

57-åri­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er ny for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Han er valgt for et år, men ta­ger ger­ne en læn­ge­re pe­ri­o­de, hvis der er op­bak­ning her­til i bestyrelsen.

De 53 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som står på med­lem­s­li­sten i for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, vil frem­over i end­nu hø­je­re grad end hidtil op­le­ve, at der bli­ver lyt­tet til de­res øn­sker og behov.

Til gen­gæld er der ik­ke i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters be­sty­rel­se fo­kus på at øge an­tal­let af medlemmer.

Så­dan ly­der den kla­re mel­ding fra Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen tirs­dag den 28. marts i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ud­skif­te­de sin hid­ti­di­ge sta­tus som næst­for­mand med tit­len som for­mand. Han af­lø­ser Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Nygård.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sens blå bog
  • Født 4. maj 1965 (57 år)
  • Ud­dan­net: Cand.agro. fra Den Kon­ge­li­ge Ve­te­ri­nær- og Land­bo­højsko­le (1992).
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den og dag­lig le­der af søster­fon­den Tietgenfonden.
  • For­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter fra 2023. Kom ind i be­sty­rel­sen i sep­tem­ber 2020 og blev i 2022 gen­valgt frem til 2024.
  • Be­sty­rel­se­ser­fa­ring fra Ho­re­s­ta og Dansk Erhverv
  • Tid­li­ge­re di­rek­tør i Oden­se Zoo (2003-2013) og for Fjord- & Bælt­cen­tret i Ker­te­min­de (1999-2003).

I et in­ter­view med Fun­dats un­der­stre­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den og dag­lig le­der af søster­fon­den Tiet­gen­fon­den, at vi­dens­cen­trets stær­ke­ste fo­kus nu er på at sik­re, at de nu­væ­ren­de med­lem­mer ”bli­ver be­løn­net for de­res engagement”.

På spørgs­må­let om, hvor­dan med­lem­mer­ne af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og om­ver­de­nen kom­mer til at mær­ke, at han er ny for­mand for fonds­sam­men­slut­nin­gen, si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen:

”De kom­mer til at mær­ke det på den må­de, at den tro­vær­dig­hed, som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter står for i for­mid­lin­gen af fak­ta og i sin ev­ne til at sam­le med­lem­mer­ne, bli­ver fort­sat og for­stær­ket. Og så kom­mer vi til at se en end­nu me­re ty­de­lig hol­dind­sats, hvil­ket bå­de be­ty­der at lyt­te end­nu me­re til med­lem­mer­ne om, hvor­dan vi bedst kan dæk­ke de­res be­hov og øge de­res ud­byt­te af med­lem­ska­bet, få me­re in­ter­ak­tion i be­sty­rel­ses­rum­met og me­re hol­dind­sats som be­sty­rel­se. Der­med si­ger jeg ik­ke, at der ik­ke har væ­ret en hol­dind­sats hidtil, men po­ten­ti­a­let for en end­nu stær­ke­re hol­dind­sats er ble­vet stør­re de se­ne­ste år, og­så for­di vi har lært hin­an­den bed­re at ken­de,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Vækst på 19 medlemmer

Med­lem­s­væk­sten i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har væ­ret gan­ske be­ske­den si­den star­ten ul­ti­mo 2017. På fem og et halvt år er an­tal­let vok­set fra 34 til 53 – en vækst på kun 19 medlemmer.

Ads­purgt, om det er en til­freds­stil­len­de vækst, un­der­stre­ger den nyvalg­te for­mand, at det øn­ske­de an­tal med­lem­mer for, at øko­no­mi­en kan hæn­ge sam­men, fak­tisk er nået.

”Fra star­ten har vi vidst, at vi skul­le op om­kring 50 med­lem­mer for at få nok øko­no­misk sta­mi­na til at kun­ne pro­du­ce­re vi­den og ind­hold af til­stræk­ke­lig høj kva­li­tet. Det har vi jo nå­et. Så jeg sy­nes, du bur­de ven­de spørgs­må­let om og si­ge, at det er im­po­ne­ren­de, at der er fle­re end 50 fon­de, som bak­ker op om vi­dens­cen­tret. Og op­bak­nin­gen er sti­gen­de og stabil.”

- Si­ger du der­med, at I med de 53 med­lem­mer, I har nu, ér, hvor I skal væ­re, og at der ik­ke be­hø­ver at ske en yder­li­ge­re medlemsvækst?

”Jeg si­ger ik­ke, at der ik­ke kan ske med­lem­s­vækst. Men vi er et sted nu, hvor der er så man­ge med­lem­mer, at det gi­ver en sta­bil øko­no­mi, der be­ty­der, at vi kan pro­du­ce­re og ska­be ak­ti­vi­te­ter på et højt ni­veau. Jeg ser ik­ke min vig­tig­ste rol­le som at skul­le skaf­fe man­ge fle­re med­lem­mer, men me­re at sik­re, at det kan be­ta­le sig for vo­res med­lem­mer at en­ga­ge­re sig i for­e­nin­gens ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Vi er et sted nu, hvor der er så man­ge med­lem­mer, at det gi­ver en sta­bil øko­no­mi, der be­ty­der, at vi kan pro­du­ce­re og ska­be ak­ti­vi­te­ter på et højt niveau

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ny for­mand, Fon­de­nes Videnscenter

Der­med sæt­ter han en no­get an­der­le­des kurs i re­la­tion til med­lem­s­vækst end si­ne forgængere.

Da Jes­per Ny­gård for et år si­den sat­te sig i for­mands­sto­len, fastslog han over for Fun­dats, at der er plads til fle­re med­lem­mer, og at der for­hå­bent­lig vil ske en ”or­ga­nisk vækst, hvor fon­de­ne stil­le og ro­ligt kom­mer til.”

Går vi fem år til­ba­ge, tal­te vi­dens­cen­trets før­ste be­sty­rel­ses­for­mand Lars Han­sen i et in­ter­view med Fun­dats li­ge ef­ter stif­tel­sen om, at ”al­le er vel­kom­ne og jo fle­re jo bedre”.

Ambition at samle de største fonde

Der er i Dan­mark i alt cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de 1.400 er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Hen­rik Le­h­mann An­der­sen un­der­stre­ger, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ik­ke skal re­præ­sen­te­re den sto­re, sam­le­de mæng­de af fon­de – og det har, til­fø­jer han, hel­ler al­drig væ­ret meningen.

Po­in­ten i min op­tik er, at dem, der har mus­k­ler­ne og de sto­re overar­me, skal bæ­re mest og ta­ge det stør­ste an­svar for at væ­re med til at ud­vik­le dem, der ik­ke har så man­ge kræfter

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ny for­mand, Fon­de­nes Videnscenter

”Vo­res am­bi­tion har væ­ret at sam­le de stør­ste dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger og hjæl­pe til med at ska­be et stør­re kend­skab til de­res ar­bej­de – og sam­ti­dig få løf­tet med­lem­mer­nes kom­pe­ten­cer, vi­den og pro­fes­sio­na­lis­me. Så det er ik­ke et spørgs­mål om at sam­le de man­ge tu­sind fon­de, men at bru­ge den ba­se, vi har, til at in­spi­re­re bå­de hin­an­den og dem, der ik­ke er med­lem­mer, til høj kva­li­tet i fonds­sek­to­ren. Jeg hol­der al­le­re­de man­ge mø­der med så­vel med­lem­mer som ik­ke-med­lem­mer. Her lyt­ter jeg til de­res til­gan­ge til og op­fat­tel­ser af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Ind­tryk­ke­ne ta­ger jeg med hjem og bru­ger som in­spira­tion i mit vir­ke som for­mand. Den slags mø­der vil der bli­ve fle­re af i de kom­men­de må­ne­der,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

- Bur­de I så ik­ke hed­de ’De Sto­re Fon­des Videnscenter’?

”Jo, det kan godt væ­re! Po­in­ten i min op­tik er, at dem, der har mus­k­ler­ne og de sto­re overar­me, skal bæ­re mest og ta­ge det stør­ste an­svar for at væ­re med til at ud­vik­le dem, der ik­ke har så man­ge kræf­ter. Så det, vi gør i vi­dens­cen­tret, er at ta­ge et an­svar for hel­he­den og der­med og­så for ik­ke-med­lem­mer,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Alle initiativer er velkomne

Som be­skre­vet i fle­re ar­tik­ler i Fun­dats, har blandt an­dre Fre­de­riks­berg Fon­den og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond slå­et til lyd for, at der er brug for et net­værk for de min­dre, lo­ka­le fon­de, og Dansk Er­hverv bars­ler som tid­li­ge­re nævnt og­så med et net­værk el­ler en form for bran­che­or­ga­ni­sa­tion for min­dre fonde.

Iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er så­dan­ne ini­ti­a­ti­ver må­l­ret­tet de min­dre fon­de me­get velkomne.

”Vi er ik­ke sat i ver­den for at va­re­ta­ge fon­de­nes in­ter­es­se – vi er sat i ver­den for at øge kend­ska­bet til fon­de­ne og øge vo­res egen vi­den og pro­fes­sio­na­lis­me. Og hvis der er fon­de, der måt­te ha­ve be­hov for at få va­re­ta­get de­res in­ter­es­ser, er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ik­ke det ret­te forum. Så mit svar vil væ­re, at al­le ini­ti­a­ti­ver – og­så dem, der er bå­ret af an­dre end Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter – er vel­kom­ne. Jo fle­re, de­sto bed­re. Og det er ik­ke min op­le­vel­se, at de fon­de, der ik­ke er med­lem­mer af vi­dens­cen­tret, op­fat­ter os som ir­re­le­van­te. Vi ser for ek­sem­pel, når vi hol­der Fonds­forum, at der se­ne­st kom 400 del­ta­ge­re, hvoraf rig­tig man­ge kom fra ik­ke-med­lem­mer i den min­dre fonds­ver­den,” si­ger han.

Hvis der er fon­de, der måt­te ha­ve be­hov for at få va­re­ta­get de­res in­ter­es­ser, er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ik­ke det ret­te forum

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ny for­mand, Fon­de­nes Videnscenter

Vi­dens­cen­ter­for­man­den vil dog ik­ke af­vi­se, at be­sty­rel­sen vil over­ve­je at kig­ge på kri­te­ri­er­ne for, hvem der kan bli­ve op­ta­get som medlem.

”Jeg vil ik­ke si­ge, at det ik­ke er vig­tigt, men hel­ler ik­ke, at det er det vig­tig­ste. Vi har he­le ti­den i vo­res be­sty­rel­ses­ar­bej­de et øje på, hvor­dan vo­res med­lem­skreds ser ud og kan ud­vik­le sig, og det vil vi og­så gø­re i den kom­men­de be­sty­rel­ses­pe­ri­o­de. Man kan og­så fo­re­stil­le sig for­skel­li­ge ty­per af med­lem­ska­ber – det over­ve­jer vi lø­ben­de. Men li­ge nu har vi det stær­ke­ste fo­kus på at sik­re, at de med­lem­mer, vi har, bli­ver be­løn­net for de­res en­ga­ge­ment,” fast­slår Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Skal ikke være interesseorganisation

I kølvan­det på se­ne­ste fol­ke­tings­valg den 1. novem­ber sid­ste år op­for­dre­de fonds­for­sker på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School An­ker Brink Lund i Fun­dats Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter til at ”op­dra­ge” de man­ge nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer i fon­de­nes betydning.

Som svar på det for­slag er­klæ­re­de Hen­rik Le­h­mann An­der­sens for­gæn­ger Jes­per Ny­gård sig enig i, at der er be­hov for at gi­ve de nye po­li­ti­ke­re me­re vi­den om fon­de­ne. Der­for gik vi­dens­cen­trets se­kre­ta­ri­a­tet i gang med at plan­læg­ge sin før­ste ko­or­di­ne­re­de op­lys­nings­ind­sats over­for samt­li­ge med­lem­mer af Folketinget.

Det nye for­mand­skab i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter: Næst­for­mand Rie Od­s­b­jerg Wer­ner og for­mand Hen­rik Le­h­mann An­der­sen. Fo­to: Malt­he Ivarsson

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen af­vi­ser dog, at dét ini­ti­a­tiv skal ses som et tegn på, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil til at skrue op for lob­byvirk­som­he­den over for de dan­ske politikere.

”Det skal ses som et værk­tøj, der un­der­støt­ter kend­ska­bet til, hvad fon­de­ne la­ver, og hvor­dan fon­de­ne un­der­støt­ter vel­færds­sam­fun­det. Re­ge­rings­grund­la­get hav­de jo og­så langt stør­re fo­kus på ci­vil­sam­fun­det og ci­vil­sam­fun­dets rol­le end tid­li­ge­re og der­med og­så ty­de­li­ge­re fo­kus på, at fon­de­ne fin­des og er spæn­den­de sam­ar­bejds­part­ne­re, der ta­ges al­vor­ligt. Vo­res op­lys­nings­ind­sats over­for det nye Fol­ke­ting har pri­mært hand­let om at gi­ve dem bag­grunds­vi­den om, hvor mang­fol­digt fondsland­ska­bet er, og en mas­se fak­ta om, hvor me­get og hvor­dan der støt­tes. Det er en vi­dens­pak­ke, som vi i øv­rigt har få­et fin re­spons på fra fle­re fol­ke­tings­med­lem­mer,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

- Så ini­ti­a­ti­vet over for fol­ke­tings­med­lem­mer­ne in­di­ke­rer ik­ke, at I stil­le og ro­ligt er på vej til at bli­ve fon­de­nes interesseorganisation?

”Nej, slet ik­ke. Vi er ik­ke kom­met med hver­ken øn­sker el­ler krav til po­li­ti­ker­ne, som jo er det, der ken­de­teg­ner en bran­che­or­ga­ni­sa­tion. Det, vi har le­ve­ret, har væ­ret fak­ta, op­lys­ning og tvær­gå­en­de vi­den -helt i over­ens­stem­mel­se med vo­res mis­sion, der hand­ler om at øge kend­ska­bet til fon­de og øge vo­res egen vi­den og pro­fes­sio­na­lis­me,” un­der­stre­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Den nye for­mand ser frem til at kun­ne præ­ge ar­bej­det i vi­dens­cen­tret i læn­ge­re tid end det ene år, som hans for­gæn­ger grun­det for­e­nin­gens vedtæg­ter fik mu­lig­hed for.

”Kon­sti­tu­e­rin­gen af mig som for­mand er for ét år ad gan­gen, men jeg er pa­rat til at ta­ge en tørn for vo­res fæl­les­skab i et læn­ge­re per­spek­tiv end ét år, hvis el­lers mi­ne kol­le­ger i be­sty­rel­sen sy­nes, jeg ud­fyl­der man­da­tet godt nok,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Den nye bestyrelse i Fondenes Videnscenter

Ef­ter den or­di­næ­re ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ser be­sty­rel­sen så­le­des ud:
Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­dea-fon­den og Tiet­gen­fon­den (for­mand)
Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, Tryg­fon­den (næst­for­mand) – nyt medlem
Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond
Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, Au­gusti­nus Fonden
Mads Le­bech, A.P. Møl­ler Fonden
Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, Eg­mont Fon­den og fra 1. ju­ni 15. Ju­ni Fonden
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, Ny Carlsbergfondet
Claus Om­ann Jen­sen, Fær­ch­fon­den – nyt medlem

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer