Spar Nord Fonden laver filantropisk investering i kriseramt lokal fodboldklub

Spar Nord Fonden skyder fem millioner kroner ind i Superligaens bundprop AaB for at hjælpe det, fonden betegner som en vigtig lokal kulturinstitution, påvirke de øvrige investorer og bruge AaB som platform for sociale projekter. Ekspert fra Idrættens Analyseinstitut betegner de fleste fodboldklubber som elendige forretninger, man ud fra en økonomisk synsvinkel skal være varsom med at investere i.

Der har ik­ke væ­ret me­get at glæ­de sig over for til­sku­er­ne på Aal­borg Sta­dion - med det of­fi­ci­el­le navn Aal­borg Po­rt­land Park - i den­ne sæ­son. Nu for­sø­ger den lo­ka­le fond Spar Nord Fon­den med kø­bet af ak­tier for fem mil­li­o­ner kro­ner at gi­ve klub­ben en hjæl­pen­de hånd.

Det har ik­ke hidtil i den igang­væ­ren­de fod­bold­sæ­son væ­ret spe­ci­elt mor­somt at væ­re fod­bold­fan med hjer­tet ban­ken­de for AaB.

Aal­borg-klub­ben slut­te­de grund­spil­let i Su­per­liga­en på sid­ste­plad­sen med en høst på søl­le 15 po­int i 22 kam­pe, og mens de klub­ber, AaB nor­malt sam­men­lig­ner sig med, i de kom­men­de må­ne­der skal spil­le om me­dal­jer og eu­ro­pæ­isk del­ta­gel­se, hand­ler det for AaB’s ved­kom­men­de om at und­gå nedryk­ning til 1. division.

Der­til kom­mer, at to træ­ne­re er ble­vet fy­ret i lø­bet af sæ­so­nen, først Lars Fri­is og se­ne­st Erik Ham­rén, som beg­ge kun fik et halvt år på po­sten – og sam­ti­dig dø­jer klub­ben med sto­re øko­no­mi­ske pro­ble­mer og et un­der­skud i se­ne­ste regn­skabsår på næ­sten 16 mil­li­o­ner kroner.

Men pa­ral­lelt med, at kam­pe­ne i nedryk­nings­spil­let er gå­et i gang og AaB’s sport­s­li­ge skæb­ne der­med skal be­seg­les, er der i slut­nin­gen af marts sket ting og sa­ger på den øko­no­mi­ske front, som vars­ler nye og må­ske bed­re ti­der for de rød-og hvidstribede.

Først blev det of­fent­lig­gjort, at den ty­ske in­ve­stor­grup­pe Sports Stra­te­gy Ex­cel­len­ce 22 har købt cir­ka 20 pro­cent af ak­tier­ne i AaB for knap 15 mil­li­o­ner kro­ner. Og få da­ge se­ne­re kun­ne den lo­ka­le er­hvervs­dri­ven­de fond Spar Nord Fon­den så for­tæl­le, at den ind­træ­der i ejer­kred­sen om­kring AaB i den kom­men­de ak­tie­e­mis­sion. Spar Nord Fon­den, der er hjem­me­hø­ren­de i Aal­borg og stif­tet af Spa­re­kas­sen Nord­jyl­land, in­ve­ste­rer fem mil­li­o­ner kro­ner i AaB.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Spar Nord Fon­den Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl op­ly­ser, at der er to pri­mæ­re år­sa­ger til be­slut­nin­gen, som gør Spar Nord Fon­den til me­de­jer af en Superligaklub.

”Dels an­ser vi AaB med den lan­ge hi­sto­rie, klub­ben har, som en vig­tig kul­turin­sti­tu­tion i by­en og he­le re­gio­nen – og med de pro­ble­mer, klub­ben ak­tu­elt har bå­de sport­s­ligt og øko­no­misk, har vi en mu­lig­hed for at bak­ke op om den. Og dels me­ner vi, at der lig­ger nog­le mu­lig­he­der i at bru­ge et fod­bold­hold og det fæl­les­skab, der er om­kring en klub med 1.600 med­lem­mer af ama­tør­for­e­nin­gen, som plat­form for at igang­sæt­te pro­jek­ter af især so­ci­al ka­rak­ter,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Filantropisk investering

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl be­teg­ner fon­dens ind­t­og i den lo­ka­le fod­bold­klub som en “filan­tro­pisk investering”.

”Vi kan nok godt kom­me af med ak­tier­ne igen på et tids­punkt, hvis vi øn­sker det, og må­ske er det til dén tid ik­ke til den sam­me vær­di, som ak­tier­ne har nu. Til gen­gæld har vi for­hå­bent­lig i en pe­ri­o­de væ­ret med til at skub­be til no­get. Og det kan jo og­så godt væ­re, det bli­ver en god for­ret­ning for os, og at vi kan få al­le pen­ge­ne hjem igen, hvis klub­ben får sport­s­lig suc­ces,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

For­man­den un­der­stre­ger i sam­me mo­ment, at der net­op ér ta­le om en in­ve­ste­ring og ik­ke en do­na­tion, hvor fon­den, som han ud­tryk­ker det, ”si­ger far­vel til pen­ge­ne med det samme”.

”Det er en in­ve­ste­ring, hvor vi kø­ber os ind i en fod­bold­klub for blandt an­det at kun­ne på­vir­ke de øv­ri­ge ak­tio­næ­rer. Nu kom­mer der jo en tysk in­ve­stor­grup­pe ind, og for os hand­ler det i den for­bin­del­se og­så om at på­vir­ke ty­sker­ne i en ret­ning, hvor der bli­ver holdt fast i, at bå­de ama­tøraf­de­lin­gen og den pro­fes­sio­nel­le del af klub­ben spil­ler en rol­le for de men­ne­sker, der bor her. Det er vig­tigt for os, at klub­ben fort­sæt­ter med at byg­ge på dét fun­da­ment, og det har ty­sker­ne hel­dig­vis vist enorm for­stå­el­se for,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Det er en in­ve­ste­ring, hvor vi kø­ber os ind i en fod­bold­klub for blandt an­det at kun­ne på­vir­ke de øv­ri­ge aktionærer

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Han op­ly­ser, at fon­den ik­ke får en plads i AaB’s bestyrelse.

”End­nu véd jeg ik­ke, præ­cis hvor stor en eje­ran­del vi får, men det er et godt styk­ke un­der 10 pro­cent. I alt er vi 20 for­skel­li­ge lo­ka­le in­ve­sto­rer, som hver har et ejer­skab i stør­rel­ses­or­den tre til ot­te pro­cent,” op­ly­ser Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Risikabel investering

Iføl­ge ph.d. Ras­mus K. Storm, der er ana­ly­se- og forsk­nings­chef og eks­pert i blandt an­det sports­ø­ko­no­mi i Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut un­der Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, er det rent øko­no­misk sjæl­dent no­gen god idé at in­ve­ste­re i fodboldklubber.

”Ud fra et for­ret­nings­ø­ko­no­misk per­spek­tiv er langt de fle­ste fod­bold­klub­ber elen­di­ge for­ret­nin­ger, selv­om de er fuldt kom­merci­a­li­se­re­de og pro­fes­sio­na­li­se­re­de, og fle­re af dem er på bør­sen. Til gen­gæld er det sjæl­dent, at fod­bold­klub­ber går kon­kurs. Der er en sær­lig over­le­vel­ses­kraft i dem, og ty­pisk går om­ver­de­nen ind og red­der klub­ber, der er hårdt ramt øko­no­misk,” si­ger Ras­mus K. Storm.

Ud fra et for­ret­nings­ø­ko­no­misk per­spek­tiv er langt de fle­ste fod­bold­klub­ber elen­di­ge for­ret­nin­ger, selv­om de er fuldt kom­merci­a­li­se­re­de og pro­fes­sio­na­li­se­re­de, og fle­re af dem er på børsen

Ras­mus K. Storm – Ana­ly­se- og forsk­nings­chef, Idræt­tens Analyseinstitut

En in­ve­ste­ring som den, Spar Nord Fon­den nu fo­re­ta­ger i AaB, er iføl­ge eks­per­ten fra Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut tem­me­lig risikabel.

”Ud fra strin­gent øko­no­misk syns­vin­kel er det en ty­pe af in­ve­ste­ring, man skal hol­de kraf­tigt øje med, og ik­ke for­ven­te et stort øko­no­misk af­kast af, idet det er en ty­pe af virk­som­hed, hvor øko­no­mi­en er me­get af­hæn­gig af de sport­s­li­ge præ­sta­tio­ner. Men det kan jo væ­re en fin, lang­sig­tet in­ve­ste­ring, hvis man gør det for at hol­de en lo­kal kul­turin­sti­tu­tion i li­ve,” si­ger Ras­mus K. Storm.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at net­op det, at Spar Nord Fon­den har en lo­kal til­knyt­ning til Aal­borg, er vær­di­fuldt for klubben.

”Det lo­ka­le ejer­skab be­ty­der be­stemt no­get. Fod­bold­klub­ber er jo al­tid ude ef­ter at fin­de in­ve­sto­rer, der kan væ­re med til at fi­nan­si­e­re et ga­me, som of­te er un­der­skuds­gi­ven­de – og kan klub­ber­ne fin­de in­ve­sto­rer med en lo­kal for­ank­ring, får de ty­pisk lidt læn­ge­re snor. Der­i­mod ser man of­te med uden­land­ske eje­re, at in­ve­ste­rin­gen sker ud fra et øn­ske om at ska­be kort­sig­tet pro­fit og så træk­ke sig ud igen. På den må­de er det hen­sigts­mæs­sigt for AaB, at en øko­no­misk so­lid og lo­kalt for­ank­ret fond nu in­ve­ste­rer i klub­ben,” si­ger Ras­mus K. Storm.

Større fællesskab omkring kampene

Iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl be­kym­rer det ik­ke Spar Nord Fon­den at sky­de pen­ge ind i AaB på et tids­punkt, hvor klub­ben er slut­tet sidst i grund­spil­let i Su­per­liga­en og nu skal kæm­pe for at und­gå nedryk­ning til 1. division.

”I sam­me pe­ri­o­de har der væ­ret frem­gang i an­tal­let af men­ne­sker på til­sku­er­plad­ser­ne. Der er så­le­des kom­met et stør­re fæl­les­skab om­kring kam­pe­ne, og ama­tør­klub­ben har en pæn vækst i med­lem­stal­let blandt an­det for­di der i dis­se år sker en til­flyt­ning af bør­ne­fa­mi­li­er til den del af Aal­borg,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Net­op på grund af den ak­tu­el­le sport­s­li­ge si­tu­a­tion me­ner vi, at det er end­nu vig­ti­ge­re, at der er lo­ka­le kræf­ter, der bak­ker op om klubben

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Han til­fø­jer, at da be­slut­nin­gen om at ind­træ­de i AaB’s ejer­kreds blev truf­fet i fonds­be­sty­rel­sen, var der al­le­re­de på det tids­punkt en over­ve­jen­de ri­si­ko for, at AaB vil ryk­ke ned.

”Net­op på grund af den ak­tu­el­le sport­s­li­ge si­tu­a­tion me­ner vi, at det er end­nu vig­ti­ge­re, at der er lo­ka­le kræf­ter, der bak­ker op om klub­ben. I og med, vi kom­mer her­fra, er det et godt sig­nal for os at sen­de, at vi ger­ne vil for­sø­ge at med­vir­ke til, at AaB hur­tigt kom­mer til­ba­ge til Su­per­liga­en. Og på den lan­ge ba­ne me­ner vi, at po­ten­ti­a­let i AaB er stort, og vi er sik­re på, at AaB nok skal kom­me til­ba­ge til hø­je­ste ni­veau, selv­om klub­ben ryk­ker ned,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

- Men pro­fi­le­rin­gen af jer vil bli­ve no­get min­dre, hvis I er me­de­je­re af en 1. di­vi­sions­klub frem for af en Superligaklub?

”Ja, det vil den rent lands­dæk­ken­de. Men lo­kalt vil pro­fi­le­rin­gen sta­dig væ­re rig­tig stor, uan­set om AaB i næ­ste sæ­son spil­ler i Su­per­liga­en el­ler 1. di­vi­sion. Og for os er per­spek­ti­vet læn­ge­re end blot næ­ste sæ­son. Vi hå­ber, vi va­rigt kan væ­re med til at for­an­dre nog­le ting om­kring fæl­les­ska­ber bå­de i lo­ka­l­om­rå­det, i he­le by­en og i re­gio­nen med de ind­sat­ser, vi øn­sker at la­ve,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Ras­mus K. Storm fra Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut un­der­stre­ger, at der er me­get stor for­skel på, om man som in­ve­stor har skudt pen­ge ind i en Su­per­liga- el­ler 1. divisionsklub.

”Den op­mærk­som­hed, man får som in­ve­stor, er på et helt an­det ni­veau, hvis klub­ben ryk­ker ned. Fod­bold­klub­ber­ne op­le­ver en stor be­løn­ning for de­res sport­s­li­ge suc­ces må­lt på blandt an­det me­di­e­eks­po­ne­ring og tv-pen­ge. Om­vendt er straf­fen til­sva­ren­de me­get stor, hvis man for ek­sem­pel ryk­ker ned i en la­ve­re ræk­ke. Der­for ser man, at klub­ber­ne sat­ser så me­get for at und­gå nedryk­ning,” si­ger Ras­mus K. Storm.

Nordjyder glade for fondens opbakning

For halvan­det år si­den præ­sen­te­re­de Spar Nord Fon­den ny stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik. I den for­bin­del­se un­der­stre­ge­de Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl i et in­ter­view med Fun­dats, at en del af for­må­let med den nye stra­te­gi er at sik­re bå­de stør­re kend­skab til Spar Nord Fon­den og stør­re sym­pa­ti for Spar Nord Bank.

- Tror du, at en in­ve­ste­ring i Su­per­liga­ens p.t. dår­lig­ste fod­bold­klub vil ska­be stør­re sym­pa­ti for Spar Nord Bank?

”Ja, det er jeg over­be­vist om – uag­tet AaB’s sport­s­li­ge pla­ce­ring. Og in­ve­ste­rin­gen hjæl­per og­så fon­den med at bli­ve ty­de­li­ge­re og for­tæl­le fle­re, hvad vi er for en stør­rel­se. Når jeg ser på de re­ak­tio­ner, vi har få­et de se­ne­ste da­ge, er de me­get po­si­ti­ve. Rig­tig man­ge nord­jy­der er ke­de af det og be­kym­re­de for klub­ben, men fle­re har sagt, at de er gla­de for, der er op­bak­ning fra no­gen, som har et skar­pt fo­kus på fæl­les­ska­ber­ne om­kring klub­ben i bred for­stand,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Han til­fø­jer, at set i for­hold til fon­dens øko­no­mi og re­ser­ver er fem mil­li­o­ner kro­ner ”trods alt en over­kom­me­lig beløbsstørrelse”.

”Det på­vir­ker re­elt ik­ke vo­res mu­lig­he­der for at le­ve op til vo­res pri­mæ­re for­mål om at støt­te øko­no­misk op om Spar Nord Bank,” un­der­stre­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Vil lave projekter om integration

Som en del af be­slut­nin­gen om at sky­de pen­ge ind i en fod­bold­klub ve­jer det tungt for Spar Nord Fon­den at bru­ge den nye po­si­tion i AaB til at gø­re en for­skel på det so­ci­a­le område.

Ud­gangs­punk­tet er, at AaB rent geo­gra­fisk lig­ger i et om­rå­de af Aal­borg, som tra­di­tio­nelt har haft sto­re so­ci­a­le udfordringer.

”Der­for tæn­ker vi, at det vil væ­re op­lagt at for­sø­ge at la­ve pro­jek­ter, som kan gav­ne by­en i al­min­de­lig­hed, men i sær­de­les­hed det spe­ci­fik­ke lo­kal­sam­fund, hvor klub­ben lig­ger. Det er vo­res tan­ke at ud­nyt­te den kæm­pe­sto­re be­vå­gen­hed, som den lo­ka­le fod­bold­klub har, til at la­ve so­ci­a­le pro­jek­ter for ek­sem­pel om in­te­gra­tion el­ler for at få fle­re børn og un­ge ind i for­e­nings­li­vet. Men vi me­ner og­så, at der er mu­lig­hed for ef­ter uden­land­sk for­bil­le­de at la­ve be­skæf­ti­gel­ses­ind­sat­ser, hvor fod­bold­klub­ber­ne og er­hvervs­net­vær­ket om­kring klub­ber­ne bru­ges som fun­da­ment for at få fle­re i ar­bej­de,” for­kla­rer Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Det er vo­res tan­ke at ud­nyt­te den kæm­pe­sto­re be­vå­gen­hed, som den lo­ka­le fod­bold­klub har, til at la­ve so­ci­a­le pro­jek­ter for ek­sem­pel om in­te­gra­tion el­ler for at få fle­re børn og un­ge ind i foreningslivet

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Han til­fø­jer, at man med ret­te kan spør­ge, om fon­den ik­ke kan igang­sæt­te so­ci­a­le og be­skæf­ti­gel­ses­mæs­si­ge ind­sat­ser i Aal­borg uden at be­hø­ve at eje no­get af den lo­ka­le fodboldklub.

”Sva­ret er, at jo, det kan vi godt. Men når nu klub­ben har de ud­for­drin­ger, den har, sy­nes vi, det er fint sam­ti­dig at mar­ke­re vo­res støt­te til AaB ved at ta­ge en del af ejer­ska­bet,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Øverst på fon­dens ud­de­lings­mæs­si­ge agen­da står at styr­ke fæl­les­skabs­fø­lel­sen og sam­hø­rig­he­den mel­lem men­ne­sker un­der over­skrif­ten ’Fæl­les­ska­ber der mær­kes’. Og Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl me­ner, at det fæl­les­skab, der er i og om­kring AaB – bå­de ama­tør­klub­ben og den pro­fes­sio­nel­le del – net­op er et ’fæl­les­skab, der mærkes’.

”Og kan vi skub­be det i en me­re lo­kalt ori­en­te­ret ret­ning og la­ve nog­le so­ci­a­le pro­jek­ter, som kan flyt­te no­get for for­hå­bent­lig rig­tig man­ge men­ne­sker, sy­nes vi, det går op i en hø­je­re en­hed. Men igen: Selv­føl­ge­lig kun­ne vi og­så gø­re det uden at kø­be for fem mil­li­o­ner kro­ner ak­tier i sel­ska­bet,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Kræver rigtig tilgang

Iføl­ge che­f­a­na­ly­ti­ker i Idræt­tens Ana­ly­se­in­sti­tut, ph.d. Ma­ja Pil­gaard, er der man­ge ek­semp­ler på lig­nen­de pro­jek­ter, hvor idræts­klub­ber og so­ci­alt ar­bej­de kæ­des sammen.

”Kryds­fel­tet, hvor man bru­ger idræt som me­to­de i so­ci­alt ar­bej­de, er eks­plo­de­ret de sid­ste 10 år i Dan­mark, og det er helt klart no­get, vi i høj grad ser i og om­kring fod­bold­klub­ber­ne,” si­ger Ma­ja Pilgaard.

Som ek­sem­pel næv­ner hun blandt an­det pro­jek­tet Om­bold, som står bag et hjem­lø­selands­hold og ska­ber fod­bold­fæl­les­ska­ber for blandt an­dre mis­bru­ge­re, hjem­lø­se og el­ler psy­kisk sår­ba­re bor­ge­re. Gen­nem ini­ti­a­ti­vet er fle­re end 20.000 voks­ne, som ik­ke na­tur­ligt op­sø­ger idræts­for­e­nin­ger, ble­vet en del af træ­nin­ger og kam­pe i en ræk­ke fodboldklubber.

Kryds­fel­tet, hvor man bru­ger idræt som me­to­de i so­ci­alt ar­bej­de, er eks­plo­de­ret de sid­ste 10 år i Danmark

Ma­ja Pil­gaard – Che­f­a­na­ly­ti­ker, Idræt­tens Analyseinstitut

Når Ma­ja Pil­gaard hø­rer om Spar Nord Fon­dens tan­ker ved­rø­ren­de den so­ci­a­le del af sam­ar­bej­det med AaB, un­der­stre­ger hun på den ene si­de, at det gi­ver god me­ning – men sam­ti­dig, at det kræ­ver den rig­ti­ge tilgang.

”Det er ik­ke så­dan, at ba­re for­di, man har stor fod­bold­klub, er der con­nection mel­lem det kom­merci­el­le og eli­te­fo­ku­se­re­de, der fo­re­går på ba­nen, og de men­ne­sker, der bor i nær­he­den af sta­dion og som man øn­sker at hjæl­pe. Ta­ler vi so­ci­a­le pro­jek­ter for børn og un­ge, kræ­ver det og­så, at man ind­går i lo­ka­le sam­ar­bej­der med dem, der i øv­rigt er in­vol­ve­ret i bør­ne­nes og de un­ges hver­dags­liv, for ek­sem­pel sfo’er, sko­ler og fri­tids­klub­ber. Men når det er sagt, gi­ver det set med mi­ne øj­ne su­per god me­ning at for­sø­ge at ska­be den con­nection og der­i­gen­nem prø­ve at ska­be for­an­drin­ger i prak­sis,” si­ger Ma­ja Pilgaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer