Michael Slavensky Dahl: Interesseorganisation vil have stor værdi – især for de mindre fonde

Bestyrelsesformanden i Spar Nord Fonden Michael Slavensky Dahl mener, at fondssektoren mangler en branche- og interesseorganisation, som kan synliggøre fondenes samfundsmæssige betydning. Fonden, der netop har præsenteret en ny strategi, har de seneste år syvdoblet sine uddelinger, og formanden håber, at kendskabet til fonden ved hjælp af den nye strategi vil stige, og at der dermed i fremtiden bliver flere ansøgninger at vælge imellem.

”En bran­che- og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion vil kun­ne væ­re rig­tig vær­di­fuld for fon­de­ne sam­let set, men vil må­ske især væ­re en for­del for os, der ik­ke er så sto­re,” si­ger for­mand i Spar Nord Fon­den, pro­fes­sor Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Den dan­ske fonds­sek­tor mang­ler en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, som blandt an­det kan syn­lig­gø­re fon­de­nes sto­re sam­funds­mæs­si­ge betydning.

Det me­ner for­man­den for Spar Nord Fon­den Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Mel­din­gen fra spa­re­kas­se­fon­dens for­mand kom­mer i kølvan­det på den kend­skabs­un­der­sø­gel­se, som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter of­fent­lig­gjor­de ul­ti­mo september.

Den vi­ste, som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats, blandt an­det, at der fra 2018 til 2021 er sket et be­mær­kel­ses­vær­digt fald på 11 pro­cent­po­int i an­de­len af dan­ske­re, som op­le­ver, at de dan­ske fon­de løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve og gør en po­si­tiv for­skel i samfundet.

”De ar­tik­ler, som Fun­dats har bragt om Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye un­der­sø­gel­se om be­folk­nin­gens syn på fon­de­nes sam­funds­be­tyd­ning, vi­ser, at der er et ge­ne­relt be­hov for at øge kend­ska­bet i be­folk­nin­gen til fon­de­nes ind­sat­ser,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Især en fordel for mindre fonde

Der­for ta­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl nu hand­sken op fra blandt an­dre Spar Nord Fon­dens tid­li­ge­re di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard, som fle­re gan­ge ef­ter­ly­ste en de­ci­de­ret bran­che- el­ler interesseorganisation.

”Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters un­der­sø­gel­ser er go­de til at be­ly­se, hvad der sker i fonds­sek­to­ren, og Fun­dats som me­die spil­ler en rig­tig god og vig­tig rol­le, når det gæl­der om kri­tisk at for­tæl­le om fon­de­ne. Men jeg tror helt klart og­så, at vi vil­le kun­ne få stort ud­byt­te af en de­ci­de­ret in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion – ik­ke kun over for det po­li­ti­ske land­skab, men og­så i for­hold til syn­lig­gø­rel­sen af fon­de­nes sto­re sam­funds­mæs­si­ge rol­le og den for­skel, Fonds­dan­mark gør som sup­ple­ment til den of­fent­li­ge sek­tor. Det hand­ler blandt an­det om at få for­talt, at fon­de­ne kan hjæl­pe på nog­le punk­ter, hvor de of­fent­li­ge mid­ler ik­ke ræk­ker så langt, og at fon­de­ne nog­le gan­ge kan age­re hur­ti­ge­re end i en po­li­tisk pro­ces,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl til Fundats.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den, der net­op er gen­valgt på po­sten frem til 2024, er der især brug for en mar­kant stem­me til at syn­lig­gø­re de min­dre fon­des indsatser.

”En bran­che- og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion vil kun­ne væ­re rig­tig vær­di­fuld for fon­de­ne sam­let set, men vil må­ske især væ­re en for­del for os, der ik­ke er så sto­re,” po­in­te­r­er Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Det bli­ver dog ik­ke Spar Nord Fon­dens be­sty­rel­se el­ler dens for­mand, som på den kor­te ba­ne ta­ger kon­kret ini­ti­a­tiv til en fondsinteresseorganisation.

”Vi har i Spar Nord Fon­den i øje­blik­ket me­get fo­kus på vo­res egen stra­te­gi­pro­ces, så li­ge nu og her vil vi ik­ke væ­re pri­mus mo­tor og pres­se på for at etab­le­re en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion. Men vi bak­ker helt klart op om det, hvis det kom­mer på ba­nen, og hvis no­gen af de stør­re vil gå den vej,” un­der­stre­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Får ting til at vokse

Net­op ar­bej­det med at fø­re Spar Nord Fon­dens nye stra­te­gi ud i li­vet står for ti­den over alt an­det på agen­da­en i sparekassefonden.

Oven på halvan­det års in­tenst ar­bej­de præ­sen­te­re­de fon­den tid­li­ge­re i ok­to­ber en ny stra­te­gi og si­de­lø­ben­de bå­de en ny ud­de­lings­po­li­tik og en ny visu­el iden­ti­tet – alt sam­men med det for­mål at styr­ke fæl­les­skabs­fø­lel­sen og sam­hø­rig­he­den mel­lem men­ne­sker un­der over­skrif­ten ’Fæl­les­ska­ber der mærkes’.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den er der fle­re grun­de til, at fon­den med hjem­stavn i Aal­borg sær­ligt øn­sker at fo­ku­se­re på ’Fæl­les­ska­ber der mær­kes’ og sam­men­hold på tværs af samfundet.

”Dels hand­ler det om, at det tra­di­tio­nelt har væ­ret ban­ker­nes og spa­re­kas­ser­nes rol­le at få ting til ud­vik­le sig i lo­kal­sam­fun­det. Vo­res bank, som vi ejer li­ge knap en fem­te­del af, har si­den dens start i 1824 haft en vig­tig rol­le med at få ting til at vok­se, og det vil vi fra fon­dens si­de ger­ne væ­re med til at støt­te. Og dels øn­sker vi i be­sty­rel­sen, at vi som fond spil­ler en be­tyd­nings­fuld rol­le med hen­syn til at adres­se­re nog­le sam­funds­mæs­si­ge pro­blem­stil­lin­ger og gør en for­skel for men­ne­sker – li­ge fra dem, der er ak­ti­ve i den lil­le idræts- el­ler pen­sio­ni­st­for­e­ning, til dem, som er in­vol­ve­ret i de lo­ka­le te­a­tre. Det er dér, vi pas­ser godt ind i land­ska­bet af fon­de,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Det hand­ler om, at vi ger­ne vil sæt­te os på no­get, hvor vi har no­get unikt at by­de ind med

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Spar Nord Fon­dens ud­de­lings­po­li­tik kon­cen­tre­rer sig nu om tre ind­sats­om­rå­der: Kul­tur, fri­tid og so­ci­a­le for­mål. Det bæ­ren­de prin­cip i ud­de­lings­po­li­tik­ken er, at støt­ten gi­ves til pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der ide­ud­vik­les, gen­nem­fø­res og op­le­ves i fællesskab.

”Det er dét, der har væ­ret vo­res stra­te­gi­pro­ces i fle­re om­gan­ge: At prø­ve at bli­ve me­re spe­ci­fik­ke i for­hold til at fin­de de pro­jek­ter, hvor vi kan gø­re den stør­ste for­skel med den stør­rel­se, vi har, og den mæng­de pen­ge, vi har at de­le ud af. Det hand­ler om, at vi ger­ne vil sæt­te os på no­get, hvor vi har no­get unikt at by­de ind med,” for­kla­rer Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Større kendskab til fonden og sympati for banken

Ret unikt er og­så det spænd, der er i fon­dens ud­de­lin­ger. I in­de­væ­ren­de år er for­vent­nin­gen at ud­de­le cir­ka 800 do­na­tio­ner i stør­rel­ses­or­de­nen fra 5-10.000 kro­ner og op til halvan­den til to mil­li­o­ner kroner.

”Så vi spæn­der rig­tig vidt sam­men­lig­net med man­ge af de sto­re fon­de i for­hold til, hvad det er for nog­le ty­per af fæl­les­ska­ber, vi støt­ter,” si­ger formanden.

En del af for­må­let med den nye stra­te­gi er at sik­re bå­de stør­re kend­skab til Spar Nord Fon­den og stør­re sym­pa­ti for Spar Nord Bank, der er Dan­marks fem­te­stør­ste bank. Og de for­mål hæn­ger sam­men, un­der­stre­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

”Vi er jo blandt an­det sat i ver­den for at støt­te op om den bank, som vi har en be­ty­de­lig eje­ran­del i. Så når der er øget kend­skab til fon­den og go­de hi­sto­ri­er om, hvad vi bru­ger vo­res mid­ler til, har det for­hå­bent­lig og­så en po­si­tivt af­smit­ten­de ef­fekt på ban­kens for­ret­ning. Og det er jo nu en­gang dér, at de pen­ge, vi de­ler ud, kom­mer fra,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Kan godt bruge flere ansøgninger

Frem­over skal det iføl­ge for­man­den ger­ne bli­ve end­nu me­re ty­de­ligt, at en fem­te­del af det ud­byt­te, der kom­mer ud til ban­kens ak­tio­næ­rer, via fon­dens ud­de­lin­ger kom­mer til­ba­ge til lo­kal­sam­fun­det og gør en for­skel dér, hvor kun­der­ne ek­sem­pel­vis ar­bej­der fri­vil­ligt og går til koncert.

”I sig selv hå­ber vi, at vi med den nye stra­te­gi om at støt­te ’Fæl­les­ska­ber der mær­kes’ vil ska­be sym­pa­ti i be­folk­nin­gen for ban­ken. Dét, at man får løst et pro­blem – for ek­sem­pel ved at fon­den gi­ver pen­ge til, at man kan kø­be no­get nyt ud­styr til en lil­le for­e­ning – vil for­hå­bent­lig ka­ste po­si­tivt lys bå­de på os og på det sted, hvor pen­ge­ne kom­mer fra, nem­lig ban­ken,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

I den for­bin­del­se har vi nog­le gan­ge tænkt, at vi godt kun­ne bru­ge lidt fle­re an­søg­nin­ger at væl­ge imellem

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Og så vil det iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl be­stemt hel­ler ik­ke gø­re no­get, hvis øget kend­skab til fon­den fø­rer til end­nu fle­re fonds­an­søg­nin­ger end de cir­ka 2.500, fon­den år­ligt modtager.

”I den tid, jeg har væ­ret med, har vi øget vo­res do­na­tio­ner ret be­ty­de­ligt, blandt an­det for­di det er gå­et ban­ken godt, og den har haft nog­le sto­re én­gangsind­tæg­ter. Vi er gå­et fra at ud­de­le om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner i 2013 til næ­sten 70 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 – alt­så en syv­dob­ling af ud­de­lin­ger­ne. I den for­bin­del­se har vi nog­le gan­ge tænkt, at vi godt kun­ne bru­ge lidt fle­re an­søg­nin­ger at væl­ge imel­lem,” si­ger han.

Fastholder fokus på forskning

På trods af, at fon­dens ud­de­lings­po­li­tik nu er cen­tre­ret om­kring kul­tur, fri­tid og so­ci­a­le for­mål, er det ik­ke slut med og­så at sky­de pen­ge ind i forsk­nings­om­rå­det. Her har fon­den et Ph.d.- og Po­st­doc-pro­gram, som for­ske­re op­for­dres til at sø­ge, og hvert år ud­de­les Spar Nord Fon­dens Forsk­nings­pris. Det bli­ver der ik­ke æn­dret på, fast­slår Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

”Det vil sta­dig væ­re en del af vo­res stra­te­gi, at vi gi­ver en del af vo­res pen­ge til forsk­nings­spo­ret – men ger­ne i tæt sam­men­hæng med de pro­blem­stil­lin­ger, som vi i øv­rigt in­ter­es­se­rer os for om­kring sam­men­hængs­kraft, børn og un­ges ud­vik­ling og ef­fek­ten af fri­vil­ligt ar­bej­de og for­e­nings­li­vet. Vo­res in­ter­es­ser lig­ger in­den for kul­tur, so­ci­al og fri­tid, og forsk­nin­gen må ger­ne un­der­støt­te den sam­me ud­vik­ling. Vi vil og­så fort­sæt­te med at ud­de­le Spar Nord Fon­dens Forsk­nings­pris for at støt­te ta­lent­ful­de for­ske­re på uni­ver­si­te­ter­ne, og her be­hø­ver forsk­nin­gen ik­ke at væ­re in­den for de tre om­rå­der,” for­kla­rer Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Vi er me­get be­vid­ste om, at vi godt kan gø­re en ind­sats for bli­ve me­re kend­te an­dre ste­der, så vi kan få en me­re li­ge­lig fordeling

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

I takt med, at Spar Nord Bank i sti­gen­de grad er en bank for he­le Dan­mark og ik­ke kun har si­ne kun­der i Nord­jyl­land, har fon­dens be­sty­rel­se i for­bin­del­se med stra­te­gi­pro­ces­sen brugt me­get tid på at drøf­te, hvor­dan den kan bli­ve bed­re til at ha­ve blik for he­le dan­marks­kor­tet i si­ne ud­de­lin­ger og øv­ri­ge aktiviteter.

Et af red­ska­ber­ne er at iden­ti­fi­ce­re in­ter­es­san­te an­søg­nin­ger med hjælp fra de lo­ka­le bank­råd, hvor der sid­der folk knyt­tet til de ban­kens lo­ka­le af­de­lin­ger. Bank­rå­de­ne gi­ver iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl fon­den ”ind­s­park” til, hvil­ke pro­jek­ter der kan væ­re in­ter­es­san­te at støt­te i det på­gæl­den­de lokalområde.

”Det er ef­ter­hån­den nog­le år si­den, at det tip­pe­de, så ban­ken nu tje­ner fle­re pen­ge i det øv­ri­ge Dan­mark, end den gør i Nord­jyl­land, og den ud­vik­ling for­sø­ger vi at føl­ge med fon­dens ud­de­lin­ger. Det er klart, at på grund af hi­sto­rik­ken er vi sta­dig mest kend­te i Nord­jyl­land og får flest an­søg­nin­ger her­fra, og vi kom­mer der­for per au­to­ma­tik man­ge gan­ge til at de­le fle­re pen­ge ud i Nord­jyl­land end i an­dre de­le af Dan­mark. Men vi er me­get be­vid­ste om, at vi godt kan gø­re en ind­sats for bli­ve me­re kend­te an­dre ste­der, så vi kan få en me­re li­ge­lig for­de­ling. Vi har ik­ke no­gen må­l­tal for det, men det er no­get, vi tæn­ker me­get over,” un­der­stre­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Stærk økonomi

På den øko­no­mi­ske front har Spar Nord Fon­den det sær­de­les godt. Re­sul­ta­tet i 2020 blev godt nok et un­der­skud på knap 103 mil­li­o­ner kro­ner, pri­mært på grund af det ud­byt­te­for­bud, der ram­te den fi­nan­si­el­le sek­tor, da cor­ona­kri­sen star­te­de. Det be­tød, at fon­den ik­ke fik ud­byt­te af fon­dens ak­tie­be­hold­ning i Spar Nord Bank A/S det år.

Der­i­mod kom fon­den ud af 2019 med et stort over­skud på 374 mil­li­o­ner kroner.

”Vi har, gen­nem de år, jeg har væ­ret med i fon­dens be­sty­rel­se, bå­de væ­ret i stand til at ud­de­le fle­re pen­ge og kon­so­li­de­re os. Vi har en re­la­tivt stor be­hold­ning af an­dre vær­di­pa­pi­rer og in­ve­ste­rin­ger end Spar Nord-ak­tier, som vi så og­så i for­bin­del­se med covid har købt lidt fle­re af. Så vi står rig­tig stærkt,” fast­slår Mi­cha­el Slavensky.

”Da covid ram­te os i marts 2020, var vi tre-fi­re uger fra at skul­le ha­ve om­kring 80 mil­li­o­ner kro­ner i ud­byt­te, og i star­ten af 2020 reg­ne­de vi med at ud­de­le 60-65 mil­li­o­ner kro­ner af dem. Vi har en rig­tig god op­spa­ring med me­re end 200 mil­li­o­ner kro­ner stå­en­de til net­op de til­fæl­de, hvor vi ik­ke får ud­byt­te, og vi end­te jo og­så 2020 med at de­le om­kring 40 mil­li­o­ner kro­ner ud, selv­om vi ik­ke fik ud­byt­te. I år har vi få­et cir­ka 35 mil­li­o­ner kro­ner i ud­byt­te, og vi hå­ber, at vi kom­mer til at de­le om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner ud, og det kan la­de sig gø­re, for­di vi har en god re­ser­ve, som vi kan træk­ke på,” si­ger formanden.

For­vent­nin­gen er, at vi kom­mer til at de­le fle­re pen­ge ud i de kom­men­de år og igen kom­mer op på det le­je om­kring 70 mil­li­o­ner kroner

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Fon­den ejer 19,34 pro­cent af Spar Nord Bank, og for et lil­le års tid si­den blev der iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl ud­ar­bej­det en ejer­skabs­stra­te­gi med et er­klæ­ret mål om at fast­hol­de ejer­skabsan­de­len på det­te niveau.

Mens mål­sæt­nin­gen så­le­des er at fast­hol­de sta­tus quo på dén front, hå­ber Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl til gen­gæld, at Spar Nord Fon­dens ud­de­lin­ger in­den for få år igen kom­mer op om­kring cir­ka 70 mil­li­o­ner kro­ner. Et ud­de­lings­ni­veau derom­kring vil på den ene si­de be­ty­de, at fon­den kan støt­te ’en mas­se små pro­jek­ter’, men sam­ti­dig ha­ve et par ’flagskibspro­jek­ter’ a la de igang­væ­ren­de mad­kund­skabs- og havfaldsprojekter.

”Sam­fun­det er øko­no­misk set kom­met ret godt igen­nem cor­o­na, og vo­res bank har opju­ste­ret si­ne for­vent­nin­ger et par gan­ge, så vi reg­ner med, at hvis det på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen bli­ver be­slut­tet, at vi får et pænt ud­byt­te, for­ven­ter jeg fak­tisk, at vi vil kom­me over 50 mil­li­o­ner kro­ner i 2022 – må­ske end­da en be­ty­de­lig stig­ning. Og for­vent­nin­gen er, at vi kom­mer til at de­le fle­re pen­ge ud i de kom­men­de år og igen kom­mer op på det le­je om­kring 70 mil­li­o­ner kro­ner, hvor vi har væ­ret tid­li­ge­re. Med vo­res op­spa­ring in men­te er det ik­ke ure­a­li­stisk, og­så selv­om der skul­le kom­me år, hvor vi må­ske ik­ke får et li­ge så stort be­løb i ud­byt­te,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Michael Slavensky Dahls blå bog

  • Født 1974
  • Ud­dan­net cand.oecon., PhD.
  • Pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­ty Bu­si­ness School og Norwe­gi­an School of Bu­si­ness i Bergen.
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Spar Nord Fon­den. Ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen i 2013 og for­mand si­den 2017 (net­op gen­valgt frem til 2024).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer