De vogter vedtægterne: Her er erhvervsfondenes foretrukne revisorfirmaer

Hele 177 forskellige revisionsselskaber udfylder rollen som offentlighedens tillidsrepræsentanter i de erhvervsdrivende fonde. Feltet domineres af fem store selskaber, som tilsammen reviderer 60 pct. af erhvervsfondene. Det mest populære revisornavn har 193 fonde i kundeporteføljen, viser Fundats opgørelse.

Ud­over re­vi­sion af øko­no­mi og regn­skab er re­viso­rer­ne for­plig­te­de til lø­ben­de at sik­re, at fonds­le­del­sen over­hol­der ud­de­lings­for­må­le­ne, fon­dens vedtæg­ter og erhvervsfondsloven.

In­gen ak­tio­næ­rer, in­gen an­parts­ha­ve­re og in­gen generalforsamlinger.

Er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ejer­lø­se, og der­for lig­ger he­le an­sva­ret for bå­de do­na­tio­ner og fonds­sty­ring hos den til en­hver tid sid­den­de be­sty­rel­se, som of­te er selvsupplerende.

Det stil­ler sær­li­ge krav til re­visor­fir­ma­er­ne, som er til­tænkt rol­len som of­fent­lig­he­dens til­lids­re­præ­sen­tan­ter i fon­de­ne. Det for­tæl­ler eks­pert i er­stat­nings­ret og er­hvervs­fon­de­nes le­del­ses­ansvar, ad­vo­kat Sø­ren Bergenser.

”Det er kræ­ven­de at væ­re re­visor for fon­de,” si­ger han

Ud­over re­vi­sion af øko­no­mi og regn­skab er re­viso­rer­ne nem­lig for­plig­te­de til lø­ben­de at sik­re, at fonds­le­del­sen over­hol­der ud­de­lings­for­må­le­ne, fon­dens vedtæg­ter og erhvervsfondsloven.

Re­vi­sio­nen bli­ver der­med fondsmyn­dig­he­dens for­læn­ge­de arm i man­ge og væ­sent­li­ge sam­men­hæn­ge og spil­ler der­for en af­gø­ren­de rol­le for he­le fondskonstruktionen

Sø­ren Ber­gen­ser – Ad­vo­kat og eks­pert i er­stat­nings­ret og er­hvervs­fon­de­nes ledelsesansvar

”Re­vi­sio­nen spil­ler – el­ler bør i hvert fald spil­le – en væ­sent­lig rol­le på er­hvervs­fonds­om­rå­det. Dels som føl­ge af det for­hold, at er­hvervs­dri­ven­de fon­de er sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og alt­så uden en ejer­kreds til at ’hol­de øje’. Men og­så for­di de har mini­mum én år­lig kon­takt med fon­den, og der­med lø­ben­de ser, hvad der er pas­se­ret i fon­den,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Og skul­le det ske, at fonds­le­del­sen har den mind­ste smu­le slin­ger i val­sen, skal re­viso­rer­ne straks ind­be­ret­te pro­ble­mer­ne til fondstil­sy­net. Det ind­skær­pe­de Fol­ke­tin­get i for­bin­del­se med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2015.

”Re­vi­sio­nen bli­ver der­med fondsmyn­dig­he­dens for­læn­ge­de arm i man­ge og væ­sent­li­ge sam­men­hæn­ge og spil­ler der­for en af­gø­ren­de rol­le for he­le fond­s­kon­struk­tio­nen og til­sy­net med fon­de­ne. Der­for kræ­ver det me­get be­ty­de­lig ind­sigt i fon­des for­hold, bå­de ge­ne­relt i for­hold til lov­giv­nin­gen om fon­des for­hold, men og­så i for­hold til for­stå­el­sen af den kon­kre­te fond og dens rå­de­mæs­si­ge be­græns­nin­ger i re­la­tion til fon­dens for­måls- og ud­de­lings­be­stem­mel­ser i vedtæg­ter­ne,” si­ger Sø­ren Bergenser.

På trods af at der kun fin­des 1.369 er­hvervs­dri­ven­de fon­de, er ud­fø­rel­sen af den spe­ci­a­li­se­re­de re­visor­me­ti­er for­delt på he­le 177 for­skel­li­ge revisionsselskaber.
Det vi­ser Fun­dats op­gø­rel­se over de re­viso­rer, som er­hvervs­fon­de­ne har ind­be­ret­tet i cvr-re­gi­stre­ret (se ta­bel un­der artiklen).

”Jeg har ik­ke no­gen hold­ning til, om 177 re­vi­sions­fir­ma­er er et hen­sigts­mæs­sigt an­tal. Men det væ­sent­lig­ste er for mig at se, at de har de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer på plads. Rets­prak­sis om er­stat­nings­ansvar vi­ser, at det er tvivl­s­omt om det­te er til­fæl­det - for ek­sem­pel i sa­ger­ne om Ber­gi­a­fon­den, Trau­gott Møl­ler-fon­den og Won­der­ful Co­pen­ha­gen og fle­re an­dre. Det gæl­der og­så i de gan­ske man­ge sa­ger om for højt ve­der­lag til be­sty­rel­sen. I de fle­ste til­fæl­de vi­ser prak­sis, at re­visor ik­ke re­a­ge­rer så­dan som de skal i for­hold til fondsmyn­dig­he­den el­ler over for be­sty­rel­sen,” si­ger Sø­ren Bergenser.

’Big five’ sidder på 60 pct.

Selv­om de knap 1.400 er­hvervs­fon­de alt­så re­vi­de­res af gan­ske man­ge for­skel­li­ge re­visor­fir­ma­er, så er kon­cen­tra­tio­nen på mar­ke­det for fonds­re­vi­sion al­li­ge­vel re­la­tiv høj.

Så­le­des sid­der de fem stør­ste re­vi­sions­sel­ska­ber til sam­men på 60 pro­cent af er­hvervs­fonds­mar­ke­det, vi­ser Fun­dats op­gø­rel­se. Det be­ty­der, at i hvert fald de stør­ste re­vi­sions­fir­ma­er får en del ru­ti­ne med at re­vi­de­re erhvervsfonde.

Så­le­des har BDO, EY, Bei­er­holm, PwC og De­loit­te til­sam­men 810 er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det er dog sær­ligt PwC, EY og De­loit­te, som sid­der på den ab­so­lut­te fond­se­li­te, når man ser på stør­rel­sen af de sel­ska­ber, som fon­de­ne har helt el­ler del­vist ejer­skab af.

Vi har jo set en sti­gen­de vær­di­ska­bel­se og ak­ku­mu­le­ring af ka­pi­tal, som dels skal in­ve­ste­res, og dels skal uddeleles

Mar­tin Fa­ar­borg – Part­ner, Deloitte

Med 193 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i kun­depor­te­følj­en er De­loit­te det mest po­pu­læ­re re­visor­fir­ma. Og selv­om fon­de­ne ik­ke ud­gør det stør­ste for­ret­nings­om­rå­de i re­vi­sions­part­ner­sel­ska­bet, så er er­hvervs­fon­de­ne al­li­ge­vel et højt pri­o­ri­te­ret seg­ment for Deloitte.

”Er­hvervs­fonds­om­rå­det er et stra­te­gisk vig­tigt om­rå­de for os på grund af fon­de­nes ejer­skab af stør­re dan­ske er­hvervsvirk­som­he­der, og for­di fonds­mo­del­len er så vig­tig og unik for Dan­mark og dansk er­hvervs­liv,” si­ger part­ner i De­loit­te, Mar­tin Faarborg.

På De­loit­tes kun­de­li­ste er fle­re af de fon­de, der er me­de­je­re af sto­re be­tyd­nings­ful­de sel­ska­ber i dansk er­hvervs­liv – ek­sem­pel­vis Leo Fon­det, Le­go Fon­den og Wil­li­am De­mant Fonden.

Der­u­d­over re­vi­de­rer De­loit­te og­så en ræk­ke er­hvervs­fon­de, hvis pri­mæ­re for­mål er at få for­mu­en til yng­le, så der kan bli­ve fle­re pen­ge til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter og sam­funds­for­an­dren­de ind­sat­ser. Og net­op den sti­gen­de pro­fes­sio­na­li­se­ring af fon­de­nes filan­tro­pi­ske vir­ke har væ­ret en med­vir­ken­de år­sag til, at De­loit­te i år­ræk­ke har fo­ku­se­ret på at til­træk­ke fle­re erhvervsfonde.

”Vi har jo set en sti­gen­de vær­di­ska­bel­se og ak­ku­mu­le­ring af ka­pi­tal, som dels skal in­ve­ste­res, og dels skal ud­dele­les. Det for­ud­så vi al­le­re­de for fi­re til fem år si­den i nog­le af vo­res ana­ly­ser, der esti­me­re­de, at ud­de­lings­om­fan­get vil­le sti­ge op til om­kring 25 mia. kr. for he­le fonds­om­rå­det. Der­for tænk­te vi, at vi selv­føl­ge­lig og­så skul­le væ­re med til at spil­le en ak­tiv rol­le i for­hold til at hjæl­pe vo­res kun­der med at in­ve­ste­re og ud­de­le med fo­kus på pa­ra­me­tre som im­pact, så de kan gø­re en stør­re for­skel,” si­ger Mar­tin Faarborg.

Han for­tæl­ler, at De­loit­te der­for i 2016 etab­le­re­de et CFO-net­værk for de 10 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. Der­u­d­over fa­ci­li­te­rer De­loit­te et net­værk for di­rek­tø­rer i sto­re fon­de, der har sær­ligt fo­kus på impact-overvejelser.

Passion for fondsverden

Men og­så in­ter­nt i De­loit­te er er­hvervs­fon­de­ne et in­ter­es­sant om­rå­de net­op på grund af de dob­bel­te for­mål og kom­bi­na­tion af er­hverv og filantropi.

”In­ter­nt i vo­res or­ga­ni­sa­tion spil­ler sats­nin­gen på om­rå­det og­så den rol­le, at det er med til at ska­be fo­kus og ud­dan­ne un­ge re­viso­rer i at bli­ve pas­sio­ne­re­de for fonds­ver­den i for­hold til, at den gør så me­get godt. Det er der desvær­re sta­dig man­ge men­ne­sker i Dan­mark, som ik­ke er klar over. Det er ik­ke helt ty­de­ligt for man­ge dan­ske­re, hvor stor en po­si­tiv og af­gø­ren­de rol­le de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fak­tisk spil­ler for det dan­ske sam­fund sær­ligt in­den for om­rå­der som forsk­ning, kunst og kul­tur. Men jo og­så ift. be­skæf­ti­gel­se, vækst og vel­stand qua de virk­som­he­der, som de ejer,” si­ger Mar­tin Faarborg.

Når vi læg­ger så me­get ener­gi i det – bå­de med kon­fe­ren­cer og fonds­hånd­bø­ger, så er det jo for­di vi vil hol­de os selv og vo­res me­d­ar­bej­de­re skar­pe og vi­se mar­ke­det at vi in­ve­ste­rer i det her

Chri­sti­an Fre­dens­borg Jakob­sen – Part­ner, PwC 

Og­så for Pri­cewa­ter­hou­se Coo­pers (PwC) ud­gør er­hvervs­fon­de et væ­sent­ligt satsningsområde.

”Det lig­ger i PwCs pur­po­se, at vi ger­ne vil bi­dra­ge til at ska­be til­lid i sam­fun­det. Der­for vil og­så ger­ne bi­dra­ge til at syn­lig­gø­re fon­de­nes vær­di­ska­bel­se i sam­fun­det, og vi vil ger­ne væ­re med til at un­der­støt­te, at lov­gi­ver­ne sik­rer go­de ram­me­vil­kår for fond­se­jer­ska­bet i Dan­mark,” si­ger part­ner i PwC Chri­sti­an Fre­dens­borg Jakobsen.

Med 168 er­hvervs­fon­de ind­ta­ger PwC an­den­plad­sen på li­sten over er­hvervs­fon­de­nes fo­re­truk­ne re­viso­rer. PwC kan dog pra­le med at ha­ve flest af de al­ler­stør­ste mo­der­fon­de blandt kun­der­ne – for ek­sem­pel No­vo Nor­disk Fon­den, Carls­berg­fon­det og A. P. Møl­ler Fonden.

PwC har li­ge som De­loit­te i fle­re år ar­bej­det på at po­si­tio­ne­re sig på mar­ke­det for er­hvervs­dri­ven­de fon­de – blandt via ud­gi­vel­sen af det om­fat­ten­de fonds­ret­li­ge op­slags­værk Fondshåndbogen.

”Når vi læg­ger så me­get ener­gi i det – bå­de med kon­fe­ren­cer og fonds­hånd­bø­ger, så er det jo for­di vi vil hol­de os selv og vo­res me­d­ar­bej­de­re skar­pe og vi­se mar­ke­det at vi in­ve­ste­rer i det her. For så bli­ver vi spurgt til rå­ds bå­de af vo­res eg­ne kun­der og an­dre,” si­ger Chri­sti­an Fre­dens­borg Jakobsen.

Stigende kompleksitet

Chri­sti­an Fre­dens­borg Jakob­sen op­le­ver, at bl.a. me­re re­gu­le­ring og fo­kus på god fonds­le­del­se har med­ført en øget kom­plek­si­tet på fonds­om­rå­det, som gør, at der ud­over re­vi­sions­op­ga­ver­ne og­så er en sti­gen­de ef­ter­spørgsel på rådgivningssiden.

”Vi sy­nes, at fon­de­ne er en di­sci­plin i sig selv, og vi bru­ger ret me­get ener­gi – og­så in­ter­nt – på at løf­te ni­veau­et hos de folk, der skal ar­bej­de med er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det er vig­tigt, at fon­de­ne får den rig­ti­ge rå­d­giv­ning, og at folk ken­der reg­ler­ne bå­de på skat, regn­skab og fonds­ret­ten,” si­ger Chri­sti­an Fre­dens­borg Jakobsen.

Net­op det spe­ci­a­li­se­re­de fag­om­rå­de, som ud­over de klas­si­ske regn­skabs­mæs­si­ge di­sci­pli­ner er præ­get af be­gre­ber som stif­ter­vil­je, al­men­nyt­te og kon­so­li­de­rings­fradrag, gør det of­te res­sour­ce­kræ­ven­de at væ­re fonds­re­visor. Især hvis man som De­loit­te og­så har man­ge små og mel­lem­sto­re erhvervsfonde:

”I prak­sis har de små og mel­lem­sto­re fon­de ik­ke så man­ge res­sour­cer, og der­for læ­ner de sig i høj grad op af de­res re­visor for at sik­re sig, at de nu er com­pli­ant med er­hvervs­fonds­lo­v­giv­nin­gen og an­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se. Det be­ty­der, at vi og­så har en op­ga­ve i for­hold til at hjæl­pe og ud­dan­ne kun­der­ne i hvil­ke krav, de skal op­fyl­de. Den rol­le på­ta­ger vi os selv­føl­ge­lig me­get ger­ne,” si­ger Mar­tin Fa­ar­borg, der sid­ste år blev ud­pe­get som med­lem af Ko­mitéen for God Fondsledelse.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer