Fondsstøtte til ny studieretning i Esbjerg og stort naturprojekt ved Kongeåen

Når der i 2025 starter en ny psykologiuddannelse på SDU i Esbjerg, sker det blandt andet med støtte fra fire lokale fonde. Et historisk stort naturgenopretningsprojekt ved Kongeåen får støtte fra Den Danske Naturfond, 15. Juni Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond.

EU’s Li­fe Fond og fle­re pri­va­te fon­de bi­dra­ger til et am­bi­tiøst na­tur­genop­ret­nings­pro­jekt ved Kon­ge­å­en. For­må­let er at for­vand­le 644 hektar mar­ker og lav­bundsjord til et stor­slå­et na­tu­r­om­rå­de, der sam­ti­dig kan lø­se det sti­gen­de pro­blem med over­svøm­mel­ser. (fo­to: Es­b­jerg Kommune)

Vi star­ter Fun­dats’ ugent­li­ge gu­i­de­de rund­t­ur blandt nye fonds­ud­de­lin­ger med et par nyhe­der fra Es­b­jerg og omegn.

I en pres­se­med­del­el­se for­tæl­ler Syd­dansk Uni­ver­si­tet, at det fra og med 2025 bli­ver mu­ligt at stu­de­re psy­ko­lo­gi på SDU i Es­b­jerg. I før­ste om­gang bli­ver der 75 plad­ser på stu­di­et, og når ud­dan­nel­sen er op­pe i fuld om­drej­nings­høj­de, vil der væ­re sam­let 350 psy­ko­lo­gi­stu­de­ren­de i Esbjerg.

Mid­ler­ne til at ud­vik­le og etab­le­re den nye stu­di­e­ret­ning kom­mer fra SDU, Educa­tion Es­b­jerg og fi­re lo­ka­le fon­de: Claus Sø­ren­sens Fond, Es­b­jerg Fon­den, Li­da og Oskar Ni­el­sens Fond og Jo­han Hof­f­mann Fonden.

”Vi ser me­get frem til sam­ar­bej­det med he­le Es­b­jerg om en kom­men­de psy­ko­lo­gi­ud­dan­nel­se, som åb­ner et nyt og vig­tigt ka­pi­tel for uni­ver­si­te­tet – og un­der­stre­ger SDU’s re­gio­na­le for­ank­ring i Re­gion Syd­dan­mark”, si­ger rek­tor på SDU Jens Rings­mo­se i pressemeddelelsen.

Og­så borg­me­ster i Es­b­jerg Kom­mu­ne Jes­per Frost Ras­mus­sen (V) er me­get til­freds med bå­de den nye ud­dan­nel­se og det ar­bej­de, der er ble­vet lagt i at op­byg­ge et at­trak­tivt ud­dan­nel­ses­mil­jø i byen.

”Med en ihær­dig og må­l­ret­tet ind­sats har vi al­le­re­de for­må­et at til­træk­ke nye kan­di­da­tud­dan­nel­ser i me­di­cin og ju­ra. Psy­ko­lo­gi er end­nu en af de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, som vi me­get ger­ne ser etab­le­ret i Es­b­jerg, så vi kan sik­re et al­si­digt ud­dan­nel­ses­mil­jø med re­le­van­te ud­dan­nel­ses­til­bud, der imø­de­kom­mer ef­ter­spørgs­len ef­ter kom­pe­ten­cer her i vo­res om­rå­de”, si­ger Jes­per Frost Rasmussen.

Kæmpe naturprojekt på vej ved Kongeåen

Es­b­jergs borg­me­ster har for ti­den an­det og me­re at glæ­de sig over. Et hi­sto­risk stort na­tur­pro­jekt ved Kon­ge­å­en bli­ver nem­lig nu til vir­ke­lig­hed, og og­så her spil­ler fon­de en af­gø­ren­de rol­le i finansieringen.

Der er ta­le om et na­tur­genop­ret­nings­pro­jekt med det for­mål at for­vand­le 644 hektar mar­ker og lav­bundsjord til et stor­slå­et na­tu­r­om­rå­de, der sam­ti­dig kan lø­se det sti­gen­de pro­blem med over­svøm­mel­ser i om­rå­det fra Jed­sted Møl­le ved Gred­sted­bro og ud mod Vadehavet.

Al­le vin­der ved at gens­lyn­ge Kon­ge­å­en. Dyr og plan­ter får nye le­ve­ste­der, van­det i Kon­ge­å­en bli­ver re­ne­re, og al­le får ad­gang til nye sto­re naturoplevelser

Bengt Holst – For­mand, Den Dan­ske Naturfond

Bud­get­tet for pro­jek­tet er på 100 mil­li­o­ner kro­ner, og ho­ved­bi­drag­y­de­re er EU’s Li­fe Fond med 58 mil­li­o­ner kro­ner, Den Dan­ske Na­tur­fond med 17 mil­li­o­ner kro­ner, 15 ju­ni Fon­den med 4,5 mil­li­o­ner kro­ner og Es­b­jerg Kom­mu­ne med seks mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over bi­dra­ger Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond med 5,5 mil­li­o­ner kro­ner til et si­de­pro­jekt om re­kre­a­ti­ve formål.

”Pro­jek­tet bin­der man­ge trå­de sam­men, og på ele­gant vis lø­ses et stort pro­blem på en må­de, som ska­ber en mas­se mer­vær­di. Al­le par­ter kan med ret­te væ­re stol­te over, at vi nu er nå­et så langt i pro­ces­sen, og der skal ly­de en stor ros til de man­ge in­ter­es­sen­ter og part­ne­re”, ly­der det fra Jes­per Frost Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Es­b­jerg Kommune.

Og­så for­man­den for Den Dan­ske Na­tur­fond Bengt Holst ser frem til, at pro­jek­tet bli­ver ført ud i livet.

”Al­le vin­der ved at gens­lyn­ge Kon­ge­å­en. Dyr og plan­ter får nye le­ve­ste­der, van­det i Kon­ge­å­en bli­ver re­ne­re, og al­le får ad­gang til nye sto­re na­tu­ro­p­le­vel­ser. Sam­ti­dig får land­mænd, der har over­svøm­me­de mar­ker, mu­lig­hed for at sæl­ge el­ler byt­te de­res jord,” si­ger Bengt Holst.

Lille klub får kunstgræsbane

Vi bli­ver i sam­me geo­gra­fi­ske del af Dan­mark med nyhe­den om, at Syd­bank Fon­den har valgt at støt­te an­læg­get af en kunst­græs­ba­ne i Dal­by GF i Kol­ding med en kvart mil­li­on kroner.

”Dal­by GF er en ak­tiv og drif­tig for­e­ning, som, for­u­den at til­by­de et væld af idrætsak­ti­vi­te­ter til si­ne med­lem­mer, fun­ge­rer som et sam­lings­sted for he­le om­rå­det. For­e­nin­gen løf­ter et stort og vig­tigt ar­bej­de, og i Syd­bank vil vi ger­ne bi­dra­ge til, at øn­sket om en kunst­græs­ba­ne kan bli­ve en re­a­li­tet,” si­ger Sø­ren Ol­ling, der er om­rå­de­di­rek­tør for Syd­bank i Kol­ding, i en pressemeddelelse.

Li­ge nu er vi den fod­bold­klub i Kol­ding med den næst­stør­ste ung­doms­af­de­ling, men vi er de ene­ste, der ik­ke har en kunstgræsbane

Mor­ten El­le­gaard Hell – For­mand, Dal­by GF

Mor­ten El­le­gaard Hell, der er for­mand for Dal­by GF, un­der­stre­ger, at do­na­tio­nen be­ty­der me­get i klub­bens be­stræ­bel­ser på at få en kunst­græs­ba­ne til glæ­de for klub­bens fod­bold­spil­le­re i al­le aldre.

”Det er en stor hjælp, og vi er me­get gla­de. Li­ge nu er vi den fod­bold­klub i Kol­ding med den næst­stør­ste ung­doms­af­de­ling, men vi er de ene­ste, der ik­ke har en kunst­græs­ba­ne,” si­ger Mor­ten El­le­gaard Hell.

Syd­bank Fon­den ud­del­te sid­ste år 8,1 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter i he­le Danmark.

Software optimerer sammensætning af skibsbesætninger

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har i årets før­ste ud­de­lings­run­de i alt ud­delt 16,3 mil­li­o­ner kro­ner til 11 pro­jek­ter – tre iværk­sæt­te­re og ot­te udviklingsprojekter.

Et af de støt­te­de pro­jek­ter er fra den dan­ske startup Kon­si­us, som med ny, in­tel­li­gent softwa­re vil op­ti­me­re plan­læg­nin­gen og sam­men­sæt­nin­gen af be­sæt­nin­ger på ski­be. Det nye værk­tøj gør det mu­ligt at for­bed­re ar­bejds­for­hol­de­ne for be­sæt­nin­ger sam­ti­dig med, at virk­som­he­der­ne spa­rer penge.

Di­rek­tør i Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond Lot­te G. Lund­berg fast­slår, at det er af­gø­ren­de for fon­den, at bran­chen for­mår at til­træk­ke nye ta­len­ter så­vel som at fast­hol­de den go­de ek­si­ste­ren­de arbejdskraft.

”Der­for er vi me­get gla­de for, at Kon­si­us har sat sig for at ud­vik­le et nyt værk­tøj, der kan un­der­støt­te re­de­ri­er og ship ma­na­gers i at for­bed­re de­res ar­bejds­struk­tur og -mil­jø for på den må­de at po­si­tio­ne­re det ma­ri­ti­me er­hverv som en at­trak­tiv kar­ri­e­re­vej,” si­ger Lot­te G. Lund­berg i en ar­ti­kel på fon­dens hjemmeside.

Penge til unge kunst- og kulturskabere

På ét år har for­e­nin­gen Ung­dom­mens Kul­tu­rel­le Plat­form – i dag­lig ta­le Ung Kult – star­tet lo­kal­mil­jø­er i 50 by­er Dan­mark rundt med det for­mål blandt an­det at sik­re de bed­ste ram­mer og net­værk for un­ge kunst- og kulturskabere.

Og med en be­vil­ling på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Tu­borg­fon­det kan Ung Kult nu sæt­te yder­li­ge­re tur­bo på am­bi­tio­nen om at få til­stræk­ke­ligt med slag­kraft til at bli­ve un­ge­kul­tu­rens stem­me i den etab­le­re­de kunst- og kulturbranche.

Det er af­gø­ren­de, at un­ge kul­tur­ska­be­re i de min­dre by­er kan sam­le sig i et fællesskab

Mat­hi­as Fin­da­len – Pro­gra­mansvar­lig, Tu­borg­fon­dets demokratiindsats

For pro­gra­mansvar­lig for Tu­borg­fon­dets de­mo­kra­ti­ind­sats Mat­hi­as Fin­da­len ve­jer det tungt, at Ung Kult sam­ler un­ge uden­for de sto­re byer.

”Det er af­gø­ren­de, at un­ge kul­tur­ska­be­re i de min­dre by­er kan sam­le sig i et fæl­les­skab. Med Ung Kults nye lands­dæk­ken­de net­værk får de mu­lig­hed for at få in­spira­tion fra hin­an­den og vi­den om, hvad der vir­ker i an­dre min­dre by­er. Det er helt unikt, og jeg er sik­ker på, det vil gø­re, at kva­li­te­ten af kul­tur­til­bud­de­ne bli­ver bed­re, og sam­ti­dig gø­re or­ga­ni­se­rin­gen om­kring de un­ge, der står bag, end­nu stær­ke­re,” si­ger Mat­hi­as Fin­da­len i en pressemeddelelse.

Vil gøre op med perfekthedskultur

Hvad vil det egent­lig si­ge at væ­re normal?

Så­dan spør­ger Eb­be­fos Fon­den i et op­slag på Lin­ke­dIn i an­led­ning af, at fon­den net­op har be­vil­get en mil­li­on kro­ner til or­ga­ni­sa­tio­nen Børns Vilkår.

Pen­ge­ne skal dels bru­ges til en un­der­sø­gel­se af, hvor­dan børn og un­ge op­le­ver per­fek­t­heds­kul­tu­ren, dels til ud­vik­lin­gen af en ræk­ke pro­to­ty­per på ind­sat­ser, der kan væ­re med til at gø­re op med fo­re­stil­lin­gen om det per­fek­te liv som normalen.

Un­der­sø­gel­sen ta­ger ud­gangs­punkt i børn og un­ge, men rum­mer og­så per­spek­ti­ver fra for­æl­dre, fag­per­so­ner og fra forskningen.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i novem­ber 2022, har Eb­be­fos Fon­den de­fi­ne­ret børn og un­ges mi­striv­sel som sit stra­te­gi­ske ho­ved­fo­kus frem til ud­gan­gen af 2023. Un­der ho­ved­fo­ku­s­om­rå­det er der fi­re un­der­lig­gen­de te­ma­er: En­som­hed, stress og per­fek­t­heds­kul­tur, angst samt livskriser.

Forskningspris til amerikansk CP-forsker

Vi fort­sæt­ter til El­sass Fon­den, der net­op har ud­delt 2023-ud­ga­ven af fon­dens in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­pris på en mil­li­on kro­ner til pro­fes­sor Ri­chard Lie­ber. Han be­teg­nes som en in­ter­na­tio­nal front­lø­ber in­den for vi­den om og be­hand­ling af stiv­hed i mus­k­ler, som kan på­vir­ke krop­pens be­væ­ge­lig­hed hos men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se (CP).

Igen­nem fle­re end 35 år har Ri­chard Lie­ber væ­ret en af ver­dens før­en­de for­ske­re in­den for CP. Pro­fes­soren fra Nort­hwestern Uni­ver­si­ty i Chi­ca­go har ud­gi­vet over 300 forsk­nings­ar­tik­ler og væ­ret in­vol­ve­ret i fle­re end 50 bogudgivelser.

Pro­fes­sor Lie­ber er en in­spi­re­ren­de men­tor for for­ske­re og kli­ni­ke­re, der ar­bej­der med CP

Tho­mas Sinkjær – Ko­mité­for­mand, El­sass Fon­dens in­ter­na­tio­na­le forskningspris

Iføl­ge ko­mité­for­mand for forsk­nings­pri­sen Tho­mas Sinkjær er val­get fal­det på Ri­chard Lie­ber, for­di han har sat så mar­kan­te af­tryk på CP-forsk­ning og -be­hand­ling sær­ligt in­den for det or­to­pæd­kirur­gi­ske felt.

”Pro­fes­sor Lie­ber er en in­spi­re­ren­de men­tor for for­ske­re og kli­ni­ke­re, der ar­bej­der med CP. Hans forsk­ning har ba­net vej­en for ud­vik­ling af me­re ef­fek­ti­ve be­hand­lings­me­to­der med me­get stor be­tyd­ning for børn og voks­ne med CP i he­le ver­den,” si­ger Tho­mas Sinkjær i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Ri­chard Lie­ber får over­rakt pri­sen af El­sass Fon­dens pro­tek­tor Prin­ses­se Be­ne­dik­te den 14. juni.

Støtte til forskning i produktion af cellebaseret kød

Et nyt forsk­nings­pro­jekt vil for­sø­ge at fin­de et bil­ligt, bæ­re­dyg­tigt og etisk for­svar­ligt al­ter­na­tiv til det ani­malsk ba­se­re­de vækst­me­di­um, der i dag bli­ver an­vendt til at frem­stil­le cel­le­ba­se­ret kød og mælk. Pro­jek­tet støt­tes af No­vo Nor­disk Fon­den med 17,6 mil­li­o­ner kroner.

Cel­le­ba­se­ret pro­duk­tion af kød og mælk er kort for­talt en al­ter­na­tiv må­de at pro­du­ce­re ani­mal­ske pro­duk­ter, der el­lers kom­mer fra pro­duk­tions­dyr. Pro­duk­ter­ne har po­ten­ti­a­le til at bi­dra­ge til en bæ­re­dyg­tig fø­de­va­re­pro­duk­tion, for­di de kræ­ver mar­kant fær­re produktionsdyr.

Kul­ti­ve­rin­gen af de cel­ler, der skal bru­ges i pro­duk­tio­nen, er imid­ler­tid en dyr me­to­de, som ik­ke er uden eti­ske pro­blem­stil­lin­ger. Cel­ler­ne pla­ce­res i et vækst­me­di­um, der til­fø­rer cel­ler­ne næ­ring og får dem til at vok­se. I dag in­de­hol­der det­te me­di­um kal­ve­se­rum ud­vun­det fra kal­ve­fo­stre, hvil­ket bå­de er et etisk og kli­ma­mæs­sigt pro­blem, der kal­der på en vi­den­ska­be­lig løsning.

Der­for vil et nyt forsk­nings­pro­jekt ar­bej­de må­l­ret­tet på at fin­de et al­ter­na­tiv, så det ik­ke læn­ge­re er nød­ven­digt at an­ven­de kal­ve­se­rum i pro­ces­sen. Pro­jek­tet hed­der ’Sustai­nab­le Pro­duction of Cul­tu­red Me­at and Milk’, op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Det fi­re­åri­ge pro­jekt skal le­des af lek­tor Jet­te Fe­vei­le Yo­ung fra In­sti­tut for Fø­de­va­rer på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Pro­jek­tet va­rer fi­re år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer