Ny fond præsenterer sin første uddelingsstrategi: Fokus på børn og unges mistrivsel

Den nystiftede erhvervsdrivende fond Ebbefos Fonden har netop offentliggjort sin første strategi frem til udgangen af 2023. Fondens direktør forventer, at målsætningen om at uddele 50 mio. kr. om året formentlig først vil blive opfyldt fra 2024.

Eb­be­fos Fon­dens dag­li­ge le­del­se, stif­te­re og be­sty­rel­se i sam­let flok: Kri­stof­fer Boye Astrup, Il­la We­strup Step­hen­sen, Mor­ten Eb­be­sen, Vi­be­ke Ny­fos, Gur­li Mar­ti­nus­sen og Hen­ri­et­te Christiansen.

Eb­be­fos Fon­den, der blev stif­tet i de­cem­ber sid­ste år for at for­bed­re dan­sker­nes fy­si­ske og men­tale triv­sel og fore­byg­ge mi­striv­sel på så­vel kort som på lang sigt, har de­fi­ne­ret børn og un­ges mi­striv­sel som sit stra­te­gi­ske ho­ved­fo­kus bå­de i 2022 og 2023.

Det frem­går af den er­hvervs­dri­ven­de fonds net­op of­fent­lig­gjor­te stra­te­gi frem til ul­ti­mo næ­ste år.

Bag Eb­be­fos Fon­den står it-mil­li­ar­dæ­ren Mor­ten Eb­be­sen og hans hu­stru Vi­be­ke Ny­fos. Ved stif­tel­sen skød de en grund­ka­pi­tal på 50 mil­li­o­ner kro­ner ind i fon­den som en kon­tant ga­ve, og tid­li­ge­re i år op­ly­ste Mor­ten Eb­be­sen til Fun­dats, at han og hu­stru­en i alt for­ven­ter at ka­na­li­se­re om­kring 300-400 mil­li­o­ner kro­ner ind i Eb­be­fos Fon­den over de næ­ste syv år.

Pen­ge­ne er en del af det over­skud, som Mor­ten Eb­be­sen hø­ste­de ved sal­get i 2020 af softwa­re­fir­ma­et Si­teim­prove til ka­pi­tal­fon­den Nor­dic Capital.

Mor­ten Eb­be­sen og Vi­be­ke Ny­fos har fra star­ten lagt me­get vægt på at knyt­te er­far­ne kræf­ter fra fonds­ver­de­nen til Eb­be­fos Fon­den. I be­sty­rel­sen er æg­te­par­ret om­gi­vet af for­kvin­de Gur­li Mar­ti­nus­sen, der gen­nem 16 år var di­rek­tør i Tryg­fon­den, og Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, som er di­rek­tør med an­svar for Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

I som­mer til­t­rå­d­te jurist og tid­li­ge­re di­rek­tør i læ­rings­pro­gram­met Lær for Li­vet Il­la We­strup Step­hen­sen som Eb­be­fos Fon­dens før­ste di­rek­tør, og 1. sep­tem­ber sag­de Kri­stof­fer Boye Astrup far­vel til en stil­ling som se­kre­ta­ri­ats- og med­lem­s­chef i Tryg­heds­grup­pen for at bli­ve Eb­be­fos Fon­dens ad­mi­ni­stra­tions­chef.

Og nu har fon­den, der i au­gust blev op­ta­get som med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, alt­så fær­dig­gjort sin stra­te­gi for in­de­væ­ren­de og næ­ste år. At det er ble­vet børn og un­ges mi­striv­sel, der står øverst på dags­or­de­nen, er der iføl­ge Il­la We­strup Step­hen­sen fle­re grun­de til.

”Vi me­ner, at børn og un­ges mi­striv­sel er én af de helt sto­re og kom­plek­se sam­funds­ud­for­drin­ger, vi har li­ge nu, som kræ­ver al­le mu­li­ge for­mer for til­tag og sam­ti­dig kræ­ver, at man­ge er med til at løf­te. Vi vil ger­ne støt­te sam­ar­bej­der på tværs af si­lo­er, for vi tror ik­ke, børn og un­ges mi­striv­sel kan lø­ses af en en­kelt ak­tør; Vel­færds­sta­ten kan ik­ke ta­ge den­ne op­ga­ve ale­ne, kom­mu­ner­ne kan ik­ke, og vi el­ler an­dre fon­de kan hel­ler ik­ke ale­ne lø­se den­ne op­ga­ve. Men vi kan gi­ve vo­res bi­drag sam­men med en ræk­ke an­dre spil­le­re, der og­så har fo­kus på at få skabt de nød­ven­di­ge for­an­drin­ger,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Ikke støtte til forskning

Un­der det stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­de børn og un­ges mi­striv­sel har fon­den de­fi­ne­ret fi­re un­der­lig­gen­de temaer:

En­som­hed, stress og per­fek­t­heds­kul­tur, angst samt livskriser.

”De fi­re te­ma­er, vi væl­ger at fo­ku­se­re på i 2022 og 2023, er al­le pro­ble­ma­tik­ker, hvor børn og un­ge er me­get ud­for­dre­de, og hvor der vir­ke­lig er be­hov for at ta­ge fat. Vi vil ut­ro­ligt ger­ne væ­re med til at star­te nog­le ini­ti­a­ti­ver in­den for de fi­re om­rå­der, som for­hå­bent­lig kan ska­be rin­ge i van­det og der­i­gen­nem på­vir­ke på den sto­re klin­ge,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Re­ne forsk­nings­pro­jek­ter in­den for fo­ku­s­om­rå­det skal ik­ke for­ven­te at kom­me igen­nem nå­leø­jet hos Eb­be­fos Fonden.

I fon­dens vedtæg­ter er der godt nok en kat­t­e­lem re­la­te­ret til forsk­ning, idet det frem­går, at fon­den ’und­ta­gel­ses­vis kan yde støt­te til forsk­ning, hvor sær­li­ge for­hold el­ler om­stæn­dig­he­der ta­ler her­for’. Men ud­gangs­punk­tet er iføl­ge fon­dens di­rek­tør, at der ik­ke gi­ves støt­te til forsk­ning – hver­ken i in­de­væ­ren­de el­ler frem­ti­di­ge strategiperioder.

”En lang ræk­ke fon­de gør det al­le­re­de rig­tig godt i for­hold til at gi­ve støt­te til forsk­ning, og vi sy­nes ik­ke, vi og­så skal læg­ge vo­res æg dér – og det frem­går di­rek­te af fon­dens fun­dats, at vi som ud­gangs­punkt ik­ke støt­ter forsk­ning. Vi vil ger­ne væ­re en fond, hvis ar­bej­de og ind­sat­ser er ba­se­ret på den vi­den, der al­le­re­de er. I et håb om at kun­ne med­vir­ke til den mak­si­ma­le for­an­dring tror vi, pen­ge­ne bru­ges bedst på kon­kre­te ind­sat­ser, men ger­ne ind­sat­ser, der er ba­se­ret på forsk­ning el­ler la­ves i tæt sam­ar­bej­de med for­ske­re,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Det be­ty­der ek­sem­pel­vis, at et de­ci­de­ret forsk­nings­pro­jekt in­den for stress ik­ke vil bli­ve støt­tet, un­der­stre­ger hun.

Kommer med risikovillig kapital

Fon­den vil til gen­gæld rig­tig ger­ne ind­gå sam­ar­bej­der og vil sam­ti­dig i lø­bet af i år og næ­ste år for­sø­ge at bli­ve klo­ge­re på, hvil­ke filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­ler der vir­ker bedst.

”Her i vo­res før­ste, kor­te stra­te­gi­pe­ri­o­de frem til ud­gan­gen af 2023 skal vi som fond få no­get er­fa­ring med sam­ar­bej­der med for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, kom­mu­ner og pro­jek­ter. Vi for­ven­ter at kom­me til at støt­te bå­de stør­re, me­re etab­le­re­de or­ga­ni­sa­tio­ner og nye, min­dre ini­ti­a­ti­ver, ger­ne i sam­ar­bej­de med kom­mu­ner. Vi vil væ­re lidt af­prø­ven­de i for­hold til for­mer­ne og i før­ste om­gang pri­mært gå ef­ter part­ner­ska­ber, men og­så re­ne do­na­tio­ner, og på sigt vil vi ger­ne bru­ge nog­le af de an­dre filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­ler. Om det skal væ­re i form af al­li­an­cer el­ler an­dre vir­ke­mid­ler, må ti­den vi­se,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Eb­be­fos Fon­den har end­nu ik­ke et an­søg­nings­sy­stem op­pe at kø­re, men mod­ta­ger ger­ne an­søg­nin­ger på, som fon­den skri­ver på hjem­mesi­den, ’max en si­des tekst om den pro­jek­tidé, som du ger­ne vil sam­ar­bej­de med os om el­ler ha­ve støt­te til’.

Iføl­ge Il­la We­strup Step­hen­sen er in­ten­tio­nen der­u­d­over at la­ve en de­ci­de­ret an­søg­nings­run­de in­den for et af de fi­re ud­valg­te te­ma­er i slut­nin­gen af 2022.

- Hvad er det for en for­skel, I hå­ber at kun­ne gø­re i for­hold til børn og un­ges mistrivsel?

”Vi hå­ber, at vi med ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal kan gå ind og prø­ve nog­le ting af, som fag- og er­fa­rings­eks­per­ter me­ner, der bør gø­res. Der er knap­pe res­sour­cer i kom­mu­ner­ne, og sta­ten vil jo nø­dig gi­ve pen­ge til ri­si­ko­be­to­ne­de ind­sat­ser. Så dér vil vi kun­ne la­ve pi­lo­ter og støt­te bå­de ind­sat­ser, som vi véd vir­ker, og nog­le, hvor vi ik­ke véd, om de vir­ker. Sam­ti­dig vil vi og­så in­vi­te­re til fag­li­ge ar­ran­ge­men­ter for der­med at un­der­støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner, kom­mu­ner, fon­de og an­dre udø­ve­res vi­den og er­fa­rings­ud­veks­ling,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Uddeler ikke 50 mio. kr. før i 2024

Fon­dens de­fi­ne­re­de mål­sæt­ning si­den stif­tel­sen har væ­ret at ud­de­le 50 mil­li­o­ner kro­ner om året. Men Il­la We­strup Step­hen­sen læg­ger ik­ke skjul på, at det næp­pe kom­mer til at ske i in­de­væ­ren­de strategiperiode.

”Det bli­ver i hvert fald ik­ke i år, og jeg tror hel­ler ik­ke, det bli­ver næ­ste år. Vi er star­tet fra et blankt styk­ke pa­pir og er først nu i gang med at få sy­ste­mer­ne op at kø­re. Vi kom­mer sand­syn­lig­vis til at gi­ve nog­le få do­na­tio­ner i år, men de er ik­ke en­de­ligt god­kend­te end­nu. Næ­ste år er vi for­ment­lig i stand til at støt­te væ­sent­lig fle­re pro­jek­ter, og så vil vi fra 2024 kun­ne kom­me op på at ud­de­le 50 mil­li­o­ner kro­ner om året,” si­ger fon­dens direktør.

Hvad der me­re kon­kret skal i fon­dens kik­kert­sig­te in­den for ram­mer­ne af for­bed­ret triv­sel og fore­byg­gel­se af mi­striv­sel fra og med 2024, er end­nu ik­ke besluttet.

”Det kan sag­tens væ­re an­dre al­ders­grup­per, te­ma­tik­ker og vir­ke­mid­ler end dem, vi be­nyt­ter her i den før­ste, kor­te stra­te­gi­pe­ri­o­de. No­get af det, som vi al­le­re­de nu kig­ger lidt på og mu­lig­vis vil ka­ste os over ef­ter 2023, er un­ges over­gang til ar­bejds­li­vet. Det fak­tum, at der er 45.000 un­ge, som ik­ke kom­mer i ar­bej­de el­ler ud­dan­nel­se, er no­get, vi godt kun­ne fin­de på at kig­ge nær­me­re på, men vi hol­der og­så øje med fle­re an­dre ting,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer