Frederiksbergfonden efterlyser mere vidensdeling mellem lokalfonde

Lokalsamfundsfonde og byfonde bør blive bedre til at skabe synergier og netværke på tværs af landkortet. Det mener Martin Dahl, direktør i Frederiksbergfonden. Han har for alvor fået øjnene op for den manglende vidensdeling, efter fonden har doneret en million kroner til nyudvikling af en historisk, satirisk revyforestilling for børn og unge.

Te­a­ter­kon­cer­ten ’Ej, hvor gri­ne­ren’ om den dan­ske revyhi­sto­rie er skabt i et tæt sam­ar­bej­de mel­lem sa­ti­re­grup­pen Platt-Form (bil­le­det), Bet­ty Nan­sen Te­a­tret, Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster, Fre­de­riks­berg Mu­se­er­ne, Dan­marks Ra­dio og Frederiksbergfonden.

De sid­ste par uger har Bet­ty Nan­sen Te­a­tret på Fre­de­riks­berg spil­let den helt ny­ud­vik­le­de te­a­ter­kon­cert ’Ej, hvor gri­ne­ren’ om den dan­ske revyhi­sto­rie. En revy­fo­re­stil­ling, som Fre­de­riks­berg­fon­den har væ­ret med in­de over helt fra star­ten – og som fon­den har do­ne­ret i alt en mil­li­on kro­ner til.

En fo­re­stil­ling, der har ta­get fle­re år at ud­vik­le – og som er skabt i et tæt sam­ar­bej­de mel­lem sa­ti­re­grup­pen Platt-Form, Bet­ty Nan­sen Te­a­tret, Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster, Fre­de­riks­berg Mu­se­er­ne, Dan­marks Ra­dio og Frederiksbergfonden.

I pro­ces­sen med fon­dens do­na­tion til ny­ud­vik­ling af en hi­sto­risk, sa­ti­risk revy­fo­re­stil­ling for børn og un­ge er det ble­vet ty­de­ligt for Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den, at der sker alt for lidt vi­dens­de­ling mel­lem fonde.

”Jeg øn­sker ik­ke at sky­de på an­dre fon­de, men med ud­vik­lin­gen af revy­fo­re­stil­lin­gen for børn og un­ge er det gå­et op for mig, at vi fon­de ik­ke er go­de nok til at spil­le bol­den rundt. Vi står nu med et pro­dukt, som i prin­cip­pet kun­ne pak­ke­te­res til an­dre by­er – og hvor­for kun­ne sko­ler i Svend­borg, Es­b­jerg el­ler an­dre by­er ik­ke og­så til­by­de børn og un­ge at læ­re om dansk revyhi­sto­rie,” si­ger Mar­tin Da­hl og fortsætter:

Vi har ik­ke net­værk for lo­kal­fon­de, hvor vi for ek­sem­pel mø­des to gan­ge om året

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Frederiksbergfonden

”Lo­kal­sam­funds­fon­de og by­fon­de som vo­res bru­ger ik­ke hin­an­den godt nok. Vi sid­der og ven­ter på, at der kom­mer en an­søg­ning til vo­res om­rå­de, men vi har ik­ke net­værk, hvor vi for ek­sem­pel mø­des to gan­ge om året, vi­dens­de­ler og for­tæl­ler om hin­an­dens projekter.”

Pilotprojekt for vidensdeling

Mar­tin Da­hl over­ve­jer nu, om han skal gø­re den ny­ud­vik­le­de revy­fo­re­stil­ling til et pi­lot­pro­jekt for vi­dens­de­ling blandt com­mu­ni­ty fo­un­da­tions – ef­ter uden­land­sk forbillede.

”Må­ske skul­le jeg gri­be i egen barm, la­ve en top-20 li­ste over hvil­ke an­dre fon­de, der vil­le væ­re op­lag­te del­ta­ge­re og til­by­de et net­værks­mø­de. Så an­dre og­så får mu­lig­hed for at vur­de­re, om pro­jek­tet er in­ter­es­sant for de­res lo­ka­l­om­rå­de,” for­tæl­ler Mar­tin Dahl.

Han har ik­ke styr på ju­ra og te­a­ter­ret­tig­he­der og har in­gen fær­di­ge pla­ner for, hvor­dan pro­jek­tet kun­ne sen­des til an­dre de­le af landet.

”Jeg har ba­re en ide om, at der kun­ne væ­re nog­le sy­ner­gi­er, hvis vi lo­kal­fon­de blev bed­re til at de­le kom­pe­ten­cer og vi­den mel­lem hin­an­den. Nu har vi væ­ret in­vol­ve­ret i det her pro­jekt, som og­så har ko­stet me­re end nor­malt for os, og som an­dre må­ske kan bru­ge. Og jeg er ik­ke i tvivl om, at an­dre fon­de har er­fa­rin­ger el­ler kon­kre­te pro­jek­ter, vi selv kun­ne ha­ve stor glæ­de af,” po­in­te­r­er han.

Revy som samfundskritik

Do­na­tio­nen til ud­vik­ling af en helt ny hi­sto­risk, sa­ti­risk revy­fo­re­stil­ling dæk­ker alt fra bå­de re­search og ud­vik­ling frem til et fær­digt ma­nuskript, men og­så prø­ver, den en­de­li­ge fo­re­stil­ling og ik­ke mindst gra­tis sko­le­fo­re­stil­lin­ger. For i alt om­kring 5.000 pu­bli­kum­mer fra hen­holds­vis 7.-9. klas­ser på fol­ke­sko­ler­ne og klas­ser på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne på Frederiksberg.

Sko­le­fo­re­stil­lin­ger­ne har spil­let på te­a­tret i pe­ri­o­den 26. ok­to­ber til den 4. novem­ber. Yder­li­ge­re blev der op­ført to kom­merci­elt solg­te fo­re­stil­lin­ger i den for­gang­ne weekend.

Fo­re­stil­lin­gen til­pas­ses alt ef­ter pu­bli­kum, og til sko­le­fo­re­stil­lin­ger­ne er revy­kon­cer­ten byg­get op som en læ­rings­si­tu­a­tion. Hvor de tre sku­e­spil­le­re Mil­le Le­h­feldt, Laus Høy­bye og Jakob Fau­er­by syn­ger, tol­ker, for­kla­rer og jo­ker sig igen­nem en ti­me, hvor de sæt­ter revy­en og sa­ti­ren som yt­rings­ven­til ind i en hi­sto­risk og nu­ti­dig kon­tekst i sam­spil med orkestret.

Igen­nem nedslag i revy­ens og sa­ti­rens hi­sto­rie kom­mer trio­en igen­nem em­ner som blandt an­det kvin­desag, yt­rings­fri­hed, hyg­ge­ra­cis­me, trans­fo­bi og slut­sha­m­ing. Sat i et bå­de hi­sto­risk og nu­ti­digt perspektiv.

”Når de un­ge lyt­ter til revy­vi­sen ’Ja­cob­sen’ om den un­ge kvin­de, som bli­ver for­ført af en mand, hun mø­der på en spor­vogn, som be­går over­greb og gør hen­de gravid, læ­rer de og­så om, hvad revy kan i for­hold til sam­fund­skri­tik. For ’Ja­cob­sen’ le­ven­de­gjor­de en me­get ak­tu­el pro­blem­stil­ling og vold­som de­bat om svan­ger­skabs­fore­byg­gel­se i slut­nin­gen af 1940’erne,” for­tæl­ler Mar­tin Dahl.

Nyudviklet undervisningsforløb

Ud over sel­ve revy­fo­re­stil­lin­gen dæk­ker do­na­tio­nen fra Fre­de­riks­berg­fon­den og­så et sær­ligt ud­vik­let for­mid­lings­for­løb på STORM – mu­se­et for hu­mor og sa­ti­re på Fre­de­riks­berg Runddel.

In­den el­ler ef­ter revy­kon­cer­ten kan sko­le­klas­ser­ne gra­tis be­sø­ge mu­se­et og få en sær­lig un­der­vis­nings­ses­sion om tre ud­valg­te revytek­ster – blandt an­det ”Man bin­der os på mund og hånd”.

En sang skre­vet af Po­ul Hen­nings­en og Kai Nor­mann An­der­sen til revy­en ’Dy­ve­ke’ i 1940 på te­a­tret Rid­der­sa­len på Al­lé­ga­de på Fre­de­riks­berg, og som end­te med at bli­ve et af be­sæt­tel­ses­ti­dens na­tio­na­le sam­lings­sym­bo­ler i kam­pen mod den ty­ske besættelsesmagt.

Sam­men med Dan­marks Ra­dio har STORM og­så ud­ar­bej­det et sær­ligt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le om dansk revy un­der tit­len ’Revy: Sang, sa­ti­re og ytringsfrihed’.

Almen dannelse og lokalt dna

Når Fre­de­riks­berg­fon­den har do­ne­ret en mil­li­on kro­ner til pro­jek­tet, hand­ler det om fle­re ting.

”Vi har som fond fi­re søj­ler, hvor den ene er ’Op­vækst’, og her­un­der lig­ger al­men dan­nel­se af børn og un­ge i vo­res om­rå­de, og der er mas­ser af al­men dan­nel­se i at læ­re om revy­gen­ren. Den er op­fun­det i Dan­mark, den før­ste dan­ske revy blev la­vet i 1849, sam­me år som vi fik den dan­ske grund­lov, og revy­en blev skabt som en me­get sam­funds­be­vidst og sam­fund­skri­tisk gen­re,” for­kla­rer Mar­tin Dahl.

Der­u­d­over er revy­gen­ren en del af Fre­de­riks­bergs dna.

”Fre­de­riks­berg var for­ly­stel­ses­by før be­bo­el­ses­by. Her lå kon­gens lystslot. Her var festi­vi­tas, lyst­spil og ca­ba­ret, og Fre­de­riks­berg lag­de og­så sce­ner til den dan­ske revy helt fra be­gyn­del­sen. Så med do­na­tio­nen slår vi fle­re flu­er med et smæk”, si­ger Mar­tin Dahl.

Fo­re­stil­lin­gen og un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­let kan be­nyt­tes på tværs af fag som dansk, hi­sto­rie, sam­funds­fag, mu­sik og dra­ma i så­vel fol­ke­sko­lens ud­sko­ling som på ungdomsuddannelser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer