Fond vil gøre naturområde på Lolland til fyrtårn for fremme af biodiversitet

Hempel Fonden investerer i et stort natur- og landbrugsområde på Lolland for at gøre ”en markant positiv forskel for biodiversiteten i området”. Fonden, der normalt har sit filantropiske naturfokus i andre dele af verden, har ikke lagt sig fast på, om den vil investere i lignende danske projekter.

Om­rå­det, Hem­pel Fon­den har købt, hed­der Saks­fjed Ind­dæm­ning. Det er pri­mært land­brugs­jord og græn­ser op til det sto­re na­tur­re­ser­vat Saksfjed-Hyllekrog.

775 hektar – sva­ren­de til om­kring 1.100 fodboldbaner.

Så stort er et na­tur- og land­brugs­om­rå­de på det syd­lig­ste Lol­land, som den er­hvervs­dri­ven­de fond Hem­pel Fon­den nu in­ve­ste­rer i.

Om­rå­det, der tid­li­ge­re hed Lung­holm Ind­dæm­ning og i dag bæ­rer nav­net Saks­fjed Ind­dæm­ning, har hidtil pri­mært væ­ret land­brugs­jord. Det græn­ser op til det 217 hektar stort na­tur­re­ser­vat Saks­fjed-Hyl­le­krog, og vur­de­rin­gen er, at det sam­le­de om­rå­de på li­ge knap 1.000 hektar har po­ten­ti­a­le til at bli­ve et af de væ­sent­lig­ste na­tu­r­om­rå­der for bi­o­di­ver­si­tet i Dan­mark i form af fug­le, in­sek­ter og an­dre ar­ter, der be­væ­ger sig frit.

”Det er vo­res am­bi­tion, at om­rå­det over tid bli­ver et af de vig­tig­ste na­tu­r­om­rå­der i Dan­mark og et fyrtårn for frem­me af bi­o­di­ver­si­tet, der kan in­spi­re­re ind­sat­ser bå­de i og uden for Dan­mark,” si­ger di­rek­tør i Hem­pel Fon­den An­ders Holm.

Hem­pel Fon­den, der er ene­e­jer af Hem­pel-kon­cer­nen og med sam­le­de be­vil­lin­ger i 2021 på knap 146 mil­li­o­ner kro­ner ind­t­og po­si­tio­nen som den 22. mest ud­de­len­de fond i Dan­mark på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters år­li­ge top-100, øn­sker end­nu ik­ke at of­fent­lig­gø­re stør­rel­sen på fon­dens investering.

”Vi of­fent­lig­gør pri­sen, når al­le af­ta­ler er på plads,” si­ger An­ders Holm.

Han un­der­stre­ger, at kø­bet af om­rå­det er sket med en alt­over­skyg­gen­de in­ten­tion om at gø­re en mar­kant po­si­tiv for­skel for bi­o­di­ver­si­te­ten i om­rå­det samt at bi­dra­ge til en stør­re an­del af bi­o­di­ver­si­tets­rig na­tur i Danmark.

”Syd­lol­land – og alt­så og­så Saks­fjed Ind­dæm­ning – lig­ger på vir­ke­lig man­ge fug­lear­ters mi­gra­tions­ru­te. Iføl­ge eks­per­ter har det her land­skab om­kring Saks­fjed Ind­dæm­ning po­ten­ti­a­le til at bli­ve et af lan­dets vig­tig­ste om­rå­der for især fug­le, men og­så pad­der, som­mer­fug­le og an­dre in­sek­ter, der mi­gre­rer gen­nem Nor­d­eu­ro­pa,” si­ger direktøren.

Unik mulighed

På det filan­tro­pi­ske felt har Hem­pel Fon­den sit stra­te­gi­ske fo­kus in­den for tre felter:

Ud­dan­nel­se med sær­ligt blik for børn i ver­dens fat­tig­ste lande.

Forsk­ning i co­at­ing, hvor Hem­pel Fon­den ar­bej­der tæt sam­men med Dan­marks Tek­ni­ske Universitet.

Og na­tur, hvor fon­den ser tab af bi­o­di­ver­si­tet som et af ti­dens stør­ste og mest pres­se­ren­de glo­ba­le miljøproblemer.

Her var der en – i dansk kon­tekst – ret unik mu­lig­hed for at ska­be et sam­men­hæn­gen­de styk­ke vild na­tur på ca. 1.000 hektar

An­ders Holm – Di­rek­tør, Hem­pel Fonden

Hem­pel Fon­dens na­tur- og bi­o­di­ver­si­tets­fo­kus er geo­gra­fisk fo­ku­se­ret på fi­re om­rå­der langt væk fra Dan­mark, blandt an­det Ma­da­ga­scar og In­do­nesi­en. Og den nye na­turin­ve­ste­ring på Lol­land skal iføl­ge An­ders Holm ik­ke nød­ven­dig­vis ta­ges som et tegn på, at fon­den nu øger sin in­ter­es­se for at in­ve­ste­re i el­ler do­ne­re til dansk natur.

”Vi har i fle­re år ar­bej­det med at be­va­re bi­o­di­ver­si­tet i nog­le af de mest vær­di­ful­de og tru­e­de om­rå­der i ver­den. Vi vil og­så ger­ne bi­dra­ge til den dags­or­den her­hjem­me gen­nem et kon­kret pro­jekt, da Dan­mark er et af de lan­de i ver­den med for­holds­vist mindst vild na­tur. Vi vil ger­ne gø­re det i en stor stør­rel­se, da det er det, der er be­hov for. Her var der en – i dansk kon­tekst – ret unik mu­lig­hed for at ska­be et sam­men­hæn­gen­de styk­ke vild na­tur på ca. 1.000 hektar, for­di om­rå­det lig­ger op ad et an­det vildt na­tu­r­om­rå­de for­val­tet af Fug­le­værns­fon­den. Om vi vil gø­re no­get til­sva­ren­de frem­over, har vi ik­ke lagt os fast på,” si­ger An­ders Holm.

- På­tæn­ker fon­den og­så at gi­ve filan­tro­pi­ske do­na­tio­ner til na­tur­pro­jek­ter på dansk grund?

”Hem­pel Fon­den er en fond med en bred fun­dats. Ud­over de stør­re part­ner­ska­ber, vi selv ini­ti­e­rer, er vi al­tid in­ter­es­se­ret i at mod­ta­ge an­søg­nin­ger om støt­te til pro­jek­ter, der kan gø­re en stor po­si­tiv for­skel,” sva­rer An­ders Holm.

Dansk natur under massivt pres

På Lol­land er der stor glæ­de over Hem­pel Fon­dens in­ve­ste­ring i det sto­re na­tur- og landbrugsområde.

Sæl­ge­ren af om­rå­det, god­se­jer af Lung­holm Gods Ni­co­las de Ber­touch-Le­hn, si­ger i en pres­se­med­del­el­se fra Hem­pel Fon­den, at sal­get gi­ver ham nye mu­lig­he­der for at ud­vik­le sin forretning.

”Sam­ti­dig gi­ver det mig og­så en tryg­hed i vis­he­den om, at Hem­pel Fon­den med go­de kræf­ter bå­de kan og vil ta­ge sig godt af Lung­holm Ind­dæm­ning ud i frem­ti­den og ud­nyt­te det sto­re na­tur­po­ten­ti­a­le, som min fa­mi­lie al­tid har sat pris på og vær­net om,” si­ger Ni­co­las de Bertouch-Lehn.

Saks­fjed Ind­dæm­ning har po­ten­ti­a­let til at bli­ve et af de før­ste, stør­ste og mest am­bi­tiø­se na­tur­genop­ret­nings­pro­jek­ter af den­ne ty­pe i Danmark

Bo Øks­neb­jerg – Ge­ne­ral­se­kre­tær, WWF Verdensnaturfonden

Bo Øks­neb­jerg, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i WWF Ver­dens­na­tur­fon­den, me­ner, at der er ta­le om et bå­de vi­sio­nært og am­bi­tiøst projekt.

”Dansk na­tur og bi­o­di­ver­si­tet er un­der mas­sivt pres. Der­for er der brug for vi­sio­næ­re nye pro­jek­ter, hvor for­skel­li­ge spil­le­re går sam­men og øger na­tur­vær­di­en i sto­re, sam­men­hæn­gen­de land­ska­ber på tværs af na­tur­ty­per og ejer­skabs­for­hold. Saks­fjed Ind­dæm­ning har po­ten­ti­a­let til at bli­ve et af de før­ste, stør­ste og mest am­bi­tiø­se na­tur­genop­ret­nings­pro­jek­ter af den­ne ty­pe i Dan­mark,” si­ger Bo Øksnebjerg.

Svært ved at få armene ned

Be­gej­strin­gen er li­ge så stor hos di­rek­tør i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning Lars Midtiby.

”Det er et al­de­les frem­ra­gen­de og per­spek­tivrigt pro­jekt, der vi­ser det me­get sto­re po­ten­ti­a­le i at vi­sio­næ­re fon­de og virk­som­he­der del­ta­ger ak­tivt i na­tur­be­skyt­tel­se. Vi glæ­der os me­get til at føl­ge, at pro­jek­tet om­dan­ner om­rå­det til et stort na­tu­r­om­rå­de, og til frem­over at se tra­ner, vi­ber, mo­se­hor­nug­le, ør­ne og an­dre ar­ter bru­ge det­te EU-be­skyt­te­de om­rå­de”, si­ger Lars Midtiby.

Det er et al­de­les frem­ra­gen­de og per­spek­tivrigt pro­jekt, der vi­ser det me­get sto­re po­ten­ti­a­le i at vi­sio­næ­re fon­de og virk­som­he­der del­ta­ger ak­tivt i naturbeskyttelse

Lars Midti­by – Di­rek­tør, Dan­marks Naturfredningsforening

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster i Lol­land Kom­mu­ne Hol­ger Schou Ras­mus­sen har, som han ud­tryk­ker det i Hem­pel Fon­dens pres­se­med­del­el­se, svært ved at få ar­me­ne ned.

”Det er fan­ta­stisk, at Hem­pel Fon­den har valgt at in­ve­ste­re i en ind­sats her på Lol­land, og jeg er ik­ke i tvivl om, at det nye na­tu­r­om­rå­de vil bli­ve et slar­af­fen­land for na­tu­rel­ske­re; bå­de de lo­ka­le, der kan bru­ge om­rå­det i de­res hver­dag, og de man­ge gæ­ster og be­sø­gen­de, der hvert år læg­ger vej­en for­bi. Jeg glæ­der mig der­for me­get til at fort­sæt­te det go­de sam­ar­bej­de med Hem­pel Fon­den og ser frem til den vi­de­re di­a­log,” si­ger Hol­ger Schou Rasmussen.

Næ­ste skridt i pro­jek­tet er at ud­ar­bej­de en na­tur­stra­te­gi for om­rå­det. Det vil iføl­ge An­ders Holm ske frem mod som­me­ren 2023.

Hå­bet i den for­bin­del­se er, at eks­per­ter, bor­ge­re og an­dre in­ter­es­sen­ter vil ind­gå i en di­a­log om om­rå­det, po­in­te­r­er Hem­pel Fon­dens direktør.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer