Forsøg, der skal forebygge benamputationer, og trygge fællesskaber i håndbold får fondspenge

Novo Nordisk Fonden bevilger tocifret millionbeløb til klinisk forsøg, der skal forbedre behandlingen af kritisk nedsat blodtilførsel og derved forebygge benamputationer. Spar Nord Fonden og Poul Due Jensens Fond støtter Hej Fonden, som arbejder for at undgå mobning i håndboldklubber.

For­man­den for Hej Fon­den, hånd­bold­spil­le­ren Mi­k­kel Han­sen, glæ­der sig over et for­læn­get sam­ar­bej­de med Spar Nord Fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond. Mi­k­kel Han­sen er her flan­ke­ret af be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl fra Spar Nord Fon­den og di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted fra Po­ul Due Jen­sens Fond.

Om­kring 22 mil­li­o­ner men­ne­sker glo­balt er ramt af kri­tisk un­derek­stre­mi­tets iskæ­mi, og­så kal­det kri­tisk ned­sat blodtil­før­sel, som er en al­vor­lig og in­va­li­de­ren­de syg­dom, der især ram­mer men­ne­sker med di­a­be­tes el­ler en kro­nisk nyresygdom.

Nu be­vil­ger No­vo Nor­disk Fon­den 25 mil­li­o­ner kro­ner til fær­dig­gø­rel­se af et kli­nisk for­søg, der skal for­bed­re be­hand­lin­gen af syg­dom­men og der­med fore­byg­ge be­nam­puta­tio­ner blandt de sygdomsramte.

På trods af de man­ge ope­ra­tio­ner, der ud­fø­res klo­den rundt, er det al­drig ble­vet do­ku­men­te­ret, hvil­ken be­hand­ling der er den mest hen­sigts­mæs­si­ge for at und­gå am­puta­tio­ner. De to mest gængse be­hand­lin­ger er en­ten åben kirur­gi el­ler den min­dre in­va­si­ve til­gang med en bal­lon­ud­vi­del­se, der for­bed­rer blodgennemstrømningen.

Mar­tin Rid­der­strå­le, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent in­den for Me­di­cal Sci­en­ce i No­vo Nor­disk Fon­den, glæ­der sig over fon­dens støt­te til det nye forsøg.

"Kri­tisk un­derek­stre­mi­tets iskæ­mi er en be­la­sten­de til­stand, der væ­sent­ligt for­rin­ger livskva­li­te­ten. Og hvad vær­re er, er de fle­ste men­ne­sker med kri­tisk un­derek­stre­mi­tets iskæ­mi og­så be­la­stet af an­dre al­vor­li­ge syg­dom­me så­som di­a­be­tes. Desvær­re har der ik­ke væ­ret vi­den­ska­be­li­ge frem­skridt i de sid­ste 20 år for, hvor­dan vi be­hand­ler kri­tisk un­derek­stre­mi­tets iskæ­mi for at und­gå am­puta­tion. Jeg er over­be­vist om, at re­sul­ta­ter­ne fra BEST-CLI-stu­di­et vil med­fø­re, at vi kan for­bed­re be­hand­lin­gen mar­kant, så jeg er me­get glad for, at vi kan bi­dra­ge til at frem­me det­te pro­jekt,” si­ger Mar­tin Rid­der­strå­le i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Forlænger støtte til antimobningsprojekt

Rund­flyv­nin­gen over nog­le af den se­ne­ste uges fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Spar Nord Fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond, der net­op har be­slut­tet at for­læn­ge sam­ar­bej­det i yder­li­ge­re tre år med Hej Fon­den og sam­ti­dig sky­de yder­li­ge­re mid­ler ind fon­dens arbejde.

At ha­ve op­bak­ning fra to fon­de, som gør sto­re ind­sat­ser for so­ci­a­le fæl­les­ska­ber, be­ty­der me­get for vo­res kamp mod mobning

Mi­k­kel Han­sen – Hånd­bold­lands­holds­spil­ler og for­mand, Hej Fonden

Bag Hej Fon­den står hånd­bold­lands­holds­spil­ler­ne Mat­hi­as Gid­sel, Mie Højlund og Mi­k­kel Han­sen. Fo­kus er på, hvad et vel­fun­ge­ren­de og trygt fæl­les­skab be­ty­der for de man­ge børn og un­ge, som spil­ler hånd­bold i de dan­ske klubber.

”Vi er utro­lig stol­te af at ha­ve Spar Nord Fon­den og Grund­fos Fon­den med på vo­res hold i yder­li­ge­re tre år. At ha­ve op­bak­ning fra to fon­de, som gør sto­re ind­sat­ser for so­ci­a­le fæl­les­ska­ber, be­ty­der me­get for vo­res kamp mod mob­ning, for in­gen kan el­ler skal stå ale­ne i den kamp”, si­ger Mi­k­kel Han­sen, der er for­mand for Hej Fon­den, i en nyhed på fon­de­nes hjemmesider.

Bå­de Spar Nord Fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond støt­ter Hej Fon­den med tre mil­li­o­ner kro­ner i 2022-2025.

”Vi har for­læn­get sam­ar­bej­det med Hej Fon­den, for­di de gør no­get, som er me­get ele­men­tært. De in­klu­de­rer børn og un­ge i fæl­les leg, hvor det ik­ke hand­ler om at væ­re bed­re end hin­an­den, men der­i­mod om at væ­re sam­men med hin­an­den,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, der er di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond.

Hej Fon­den hed ind­til sep­tem­ber i år MH24 – Mi­k­kel Mod Mobning.

KU-professor får ny diversitetspris

Fra hånd­bold fort­sæt­ter vi til di­ver­se pris­ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Den før­ste er gi­vet til pro­fes­sor Anja Gro­th fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun har som den før­ste mod­ta­get Lund­beck­fon­dens nystif­te­de di­ver­si­tets­pris LF Sci­en­ti­fic En­ri­ch­ment Prize.

Det er stær­ke sam­ar­bej­der på tværs af for­skel­li­ge fag­di­sci­pli­ner – og­så på tværs af køn, kul­tur og na­tio­na­li­tet – der gi­ver den bed­ste og mest ny­ska­ben­de forskning

Anja Gro­th – Pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

”Vi­den­ska­ben har den her fo­re­stil­ling om det ’en­som­me ge­ni’: At det er en­kelt­per­so­ner, der ale­ne kom­mer med ge­ni­a­le nye op­da­gel­ser. Men det er en myte, spe­ci­elt i nu­ti­dens forsk­ning, hvor der er brug for nytænk­ning på tværs af fag­om­rå­der. Det er stær­ke sam­ar­bej­der på tværs af for­skel­li­ge fag­di­sci­pli­ner – og­så på tværs af køn, kul­tur og na­tio­na­li­tet – der gi­ver den bed­ste og mest ny­ska­ben­de forsk­ning,” si­ger Anja Gro­th i en pres­se­med­del­el­se fra Lundbeckfonden.

I be­grun­del­sen for, at pri­sen går til Anja Gro­th, ly­der det blandt an­det, at hun ta­ger di­ver­si­tet og in­klu­sion til næ­ste ni­veau, når hun sam­men­sæt­ter si­ne forsk­nings­grup­per, og bru­ger det sy­ste­ma­tisk og ak­tivt i le­del­sen af si­ne for­ske­re i No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Pro­te­in Re­search (CPR) ved Kø­ben­havns Universitet.

Med LF Sci­en­ti­fic En­ri­ch­ment Prize føl­ger 100.000 kroner.

Priser til sundhedsorganisation og cellist

Vi fort­sæt­ter til Bi­ku­ben­fon­dens år­li­ge ud­de­ling af Kron­prin­s­par­rets Pri­ser, der blev over­rakt i lør­dags ved et tv-trans­mit­te­ret show i Ring­s­ted Kongrescenter.

Kron­prin­s­par­rets ’stjer­nedryspri­ser’ på 100.000 kro­ner gik til or­ga­ni­sa­tio­nen So­ci­al Sund­hed og cel­list Jo­se­fi­ne Opsahl.

Den lands­dæk­ken­de ngo So­ci­al Sund­hed fik pri­sen for ar­bej­det med at styr­ke ev­nen til at ta­ge hånd om egen sund­hed hos men­ne­sker i ud­sat­te livs­si­tu­a­tio­ner og sam­ti­dig ud­dan­ne frem­ti­dens sundhedspersonale.

Jo­se­fi­ne Op­sa­hl er ud­dan­net klas­sisk cel­list og kom­po­nist. Hun modt­og den kul­tu­rel­le stjer­nedryspris for sin nys­ger­ri­ge og græn­se­sø­gen­de til­gang til mu­sik­ken og for at præ­sen­te­re klas­sisk mu­sik på nye, in­spi­re­ren­de måder.

Priser til fremragende kvindelige forskere

Frem­ra­gen­de forsk­ning er fæl­lesnæv­ne­ren for årets seks mod­ta­ge­re af Vil­lum Fon­dens in­ter­na­tio­na­le po­st­doc-be­vil­lin­ger, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc er øre­mær­ket kvin­de­li­ge for­ske­re in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt i pe­ri­o­den 2019-2023. Pro­gram­met er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske uni­ver­si­te­ter for at støt­te for­sker­ne på det tids­punkt i for­sker­kar­ri­ere­for­lø­bet, hvor der sker et stort fra­fald af kvin­der på de dan­ske universiteter.

Årets Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er al­le frem­ra­gen­de for­ske­re med stort ta­lent, hø­je am­bi­tio­ner og in­ter­na­tio­nalt udsyn

Jens Kann-Ras­mus­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Vil­lum Fonden

De nye Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs, der er ble­vet ud­pe­get af uni­ver­si­te­ter­ne som sær­li­ge ta­len­ter og her­ef­ter fag­ligt vur­de­ret af en ar­bejds­grup­pe i Vil­lum Fon­den, er: Na­ta­ly Oli­via Al­la­si Ca­na­les og Jo­lan­ta Ri­eks­ta, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ru­cha Anil Des­h­pan­de og Te­resa An­na Ste­i­ner, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, Iri­na Ia­china fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet og Eli­a­na Loza­no fra Aal­borg Universitet.

”Årets Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er al­le frem­ra­gen­de for­ske­re med stort ta­lent, hø­je am­bi­tio­ner og in­ter­na­tio­nalt ud­syn, og vi hå­ber, at de kan væ­re rol­lemo­del­ler for de un­ge og de næ­ste ge­ne­ra­tio­ner af tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re. Fle­re af dem om­fav­ner ar­bej­det med at ska­be en grøn frem­tid for os al­le. De­res forsk­nings­pro­jek­ter be­hand­ler bæ­re­dyg­tig­hed på vidt for­skel­li­ge om­rå­der – fra bi­o­di­ver­si­tet og ud­vik­ling af mil­jø­ven­li­ge ma­te­ri­a­ler til kli­mas­mar­te an­læg og bru­gen af ​​nye ved­va­ren­de ener­gikil­der,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i fonden.

De seks for­ske­re får be­vil­lin­ger på i alt 14,5 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer