Bikubenfonden tilbyder kunstnere gratis uddannelse i kommunikation

Som en nyskabelse starter Bikubenfonden til marts en gratis kommunikationsuddannelse for 12 kunstnere, kunstinstitutionsledere og andre professionelle aktører inden for billed- og scenekunstfeltet. I første omgang skyder fonden 360.000 kroner ind i projektet. Håbet er at styrke kunstfeltets forudsætninger for at bidrage til og indgå i den offentlige samtale om kunstens betydning.

De 12 pro­fes­sio­nel­le ak­tø­rer in­den for bil­led- og sce­ne­kunst­fel­tet, som får en plads på den nye fonds­fi­nan­si­e­re­de kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­se, skal blandt an­det ha­ve me­di­e­træ­ning. (mo­del­fo­to)

På ske­ma­et står blandt an­det kom­mu­ni­ka­tions­te­o­ri, me­di­e­træ­ning, pres­se­ar­bej­de, so­ci­a­le me­di­er og ta­le­tek­nik, når 12 pro­fes­sio­nel­le ak­tø­rer in­den for bil­led- og sce­ne­kunst­fel­tet fra marts til ju­ni i år sæt­ter sig på sko­le­bæn­ken som de før­ste del­ta­ge­re på en ny kommunikationsuddannelse.

Bag ud­dan­nel­sen, der har nav­net ’Kun­stens stem­mer’, står den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den i sam­ar­bej­de med Kunst­hal Char­lot­ten­borg i Kø­ben­havn og Bet­ty Nan­sen Te­a­tret på Frederiksberg.

For de 12 kunst­ne­re, kun­stin­sti­tu­tions­le­de­re og -an­sat­te, de­bat­tø­rer, for­ske­re og an­dre kunst­po­li­ti­ske ak­tø­rer, der får en plads på kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­sen, bli­ver del­ta­gel­sen gan­ske gra­tis. Iføl­ge kunst­chef i Bi­ku­ben­fon­den Di­na Ve­ster Feil­berg sky­der fon­den så­le­des om­kring 360.000 kro­ner ind i pro­jek­tet – sva­ren­de til cir­ka 30.000 kro­ner per deltager.

Blandt de un­der­vi­se­re, som de 12 kur­si­ster kom­mer til at mø­de, er de­bat­tø­ren Em­ma Hol­ten, Bet­ty Nan­sen Te­a­trets di­rek­tør Eva Præsti­in, den ra­di­ka­le næst­for­mand i Re­gion Ho­ved­sta­den Tho­mas Ro­h­den og Vil­lads An­der­sen, der er for­fat­ter, jour­na­list på dag­bla­det In­for­ma­tion og tid­li­ge­re ta­leskri­ver for stats­mi­ni­ster Met­te Frederiksen.

Vi véd fra vo­res di­a­log med kunst­fel­tet, at der er en ræk­ke ak­tø­rer, som er in­ter­es­se­re­de i at styr­ke de­res kom­pe­ten­cer i for­hold til at kun­ne gø­re kun­stens bi­drag end­nu me­re syn­lig i den of­fent­li­ge samtale

Di­na Ve­ster Feil­berg – Kunst­chef, Bikubenfonden

Det er Bi­ku­ben­fon­dens håb, at ud­dan­nel­sen vil bi­dra­ge til at styr­ke for­ud­sæt­nin­ger­ne for, at bil­led- og sce­ne­kunst­fel­tet kan en­ga­ge­re sig end­nu me­re i den of­fent­li­ge sam­ta­le om kun­stens be­tyd­ning for men­ne­sker og samfund.

”Vi har i lang tid pri­o­ri­te­ret at styr­ke den of­fent­li­ge sam­ta­le om kun­stens be­tyd­ning, og vi véd fra vo­res di­a­log med kunst­fel­tet, at der er en ræk­ke ak­tø­rer, som er in­ter­es­se­re­de i at styr­ke de­res kom­pe­ten­cer i for­hold til at kun­ne gø­re kun­stens bi­drag end­nu me­re syn­lig i den of­fent­li­ge sam­ta­le. Der­for har det væ­ret na­tur­ligt for os nu at la­ve det­te til­tag, som net­op styr­ker kunst­fel­tets for­ud­sæt­nin­ger for at kun­ne bi­dra­ge til og ind­gå i sam­funds­de­bat­ter­ne,” si­ger Di­na Ve­ster Feilberg.

Nyt filantropisk virkemiddel

Bi­ku­ben­fon­dens kunst­chef si­den 1. maj sid­ste år un­der­stre­ger, at den gra­tis kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­se må­l­ret­tet ak­tø­rer in­den­for kunst­fel­tet er et nyt filan­tro­pisk vir­ke­mid­del for Bikubenfonden.

”Det er på sæt og vis en ny vej at gå, men vi har i fle­re om­gan­ge ar­bej­det med at ud­vik­le kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi­er sam­men med vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re bå­de på so­ci­al- og kun­st­om­rå­det. Så det­te ini­ti­a­tiv sker i na­tur­lig for­læn­gel­se af me­get af det ar­bej­de, vi og­så tid­li­ge­re har gjort,” si­ger Di­na Ve­ster Feilberg.

- Hvor­for er det vig­tigt for Bi­ku­ben­fon­den, at ak­tø­rer­ne in­den for bil­led- og sce­ne­kunst bli­ver træ­net i blandt an­det at kom­mu­ni­ke­re med me­di­er og på so­ci­a­le medier?

”Helt kon­kret imø­de­kom­mer vi en ef­ter­spørgsel fra kunst­fel­tet. Som fond er vi he­le ti­den in­ter­es­se­re­de i at lyt­te til, hvil­ke be­hov der er for at op­byg­ge ka­pa­ci­tet in­den for de fel­ter og om­rå­der, vi ar­bej­der i. Vi tror helt over­ord­net på, at kunst har en me­get stor be­tyd­ning for men­ne­sker og sam­fund. Den be­tyd­ning ud­fol­der sig hver dag, når men­ne­sker mø­der kun­sten. Sam­ti­dig me­ner vi, at frem­ti­den i vo­res de­mo­kra­ti i høj grad bli­ver skabt af dem, der del­ta­ger i sam­ta­len om, hvor­dan vo­res sam­fund ud­vik­ler sig. Kunst, kunst­ne­re og kun­stin­sti­tu­tio­ner bi­dra­ger al­le­re­de me­get til de­bat­ten, og vi hå­ber, at det her ini­ti­a­tiv kan gi­ve kunst­fel­tet et velkva­li­fi­ce­ret ek­stra skub,” si­ger Di­na Ve­ster Feilberg.

Du kan sid­de som kunst­ner el­ler kun­stin­sti­tu­tions­le­der og væ­re ut­ro­ligt vi­den­de om dit felt, men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at du er i stand til at brin­ge den vi­den ud til en stør­re kreds af ikke-fagfolk

Di­na Ve­ster Feil­berg – Kunst­chef, Bikubenfonden

Kunst­che­fen, der er ud­dan­net kunst­hi­sto­ri­ker, kom til Bi­ku­ben­fon­den fra en stil­ling som di­rek­tør for Den Frie Ud­stil­lings­byg­ning. Tid­li­ge­re har hun stå­et i spid­sen for kun­stin­sti­tu­tio­nen Røn­ne­bæks­holm og væ­ret for­kvin­de for For­e­nin­gen af Kunst­hal­ler i Danmark.

”Per­son­ligt har jeg og­så op­le­vet, hvor vig­tigt det er at ha­ve de ret­te kom­mu­ni­ka­ti­ve red­ska­ber til at ta­ge kunst ind i den po­li­ti­ske sam­ta­le. Du kan sid­de som kunst­ner el­ler kun­stin­sti­tu­tions­le­der og væ­re ut­ro­ligt vi­den­de om dit felt, men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at du er i stand til at brin­ge den vi­den ud til en stør­re kreds af ik­ke-fag­folk,” un­der­stre­ger Di­na Ve­ster Feilberg.

Praksisnær uddannelse

Det er hen­des for­vent­ning, at de 12 del­ta­ge­re på ’Kun­stens stem­mer’ bli­ver ru­stet til an­det og me­re end at del­ta­ge i of­fent­li­ge og po­li­ti­ske sam­ta­ler om kun­stens be­tyd­ning for men­ne­sker og samfund.

”Først og frem­mest hå­ber vi på, at del­ta­ger­ne får styr­ket de­res kom­pe­ten­cer, ind­sig­ter og er­fa­rin­ger, der kan kva­li­fi­ce­re de­res bi­drag, når de ind­går i sam­ta­ler om kun­stens be­tyd­ning. Ud­dan­nel­sen er su­per prak­sisnær, så for­hå­bent­lig kan del­ta­ger­ne og­så bru­ge det, de læ­rer, i al­le mu­li­ge an­dre sam­men­hæn­ge, hvor de kom­mu­ni­ke­rer,” si­ger Di­na Ve­ster Feilberg.

Hvem der har få­et ide­en til kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­sen, er iføl­ge Di­na Ve­ster Feil­berg svært at sva­re på.

”Den go­de ide op­står sjæl­dent ud af in­gen­ting el­ler i et luk­ket rum, men der­i­mod mel­lem sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi har læn­ge haft et tæt sam­ar­bej­de med Kunst­hal Char­lot­ten­borg og Bet­ty Nan­sen Te­a­tret, og i det sam­ar­bej­de lig­ger ud­vik­ling­s­am­bi­tio­ner om i end­nu hø­je­re grad at bi­dra­ge til sam­funds­de­bat­ten. Hidtil er det blandt an­det sket gen­nem Char­lot­ten­borgs kaf­fe­klub, som har væ­ret dre­vet gen­nem fle­re år, og hvor vi se­ne­st hav­de en sam­ta­le mel­lem kul­tur­mi­ni­ster Jakob En­gel-Sch­midt og en ræk­ke kunst­ne­re,” si­ger hun.

Relevant mulighed

I Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er (ODM), der er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for 171 af lan­dets mu­se­er og kon­ser­ve­rings­cen­tre, sy­nes di­rek­tør Nils M. Jen­sen, at Bi­ku­ben­fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­se ly­der som en re­le­vant og spæn­den­de mu­lig­hed for blandt an­dre le­de­re og an­sat­te på de dan­ske museer.

“Umid­del­bart ly­der det som et godt og spæn­den­de ini­ti­a­tiv. Al­le ud­dan­nel­ses­i­ni­ti­a­ti­ver er prin­ci­pi­elt go­de, og vi op­le­ver, at der er et kon­stant be­hov for ef­ter­ud­dan­nel­se in­den­for vo­res felt,” si­ger Nils M. Jensen.

Al­le ud­dan­nel­ses­i­ni­ti­a­ti­ver er prin­ci­pi­elt gode

Nils M. Jen­sen – Di­rek­tør, Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er (ODM)

ODM har selv om­kring 50 kur­ser og ef­ter­ud­dan­nel­ser af for­skel­lig art må­l­ret­tet an­sat­te på mu­se­er­ne, men ud­by­der ik­ke de­ci­de­re­de ud­dan­nel­ser, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren. Og kom­mu­ni­ka­tions­kur­ser med et så bredt ind­hold som det, der til­by­des på ‘Kun­stens stem­mer’, har ODM ik­ke p.t. på paletten.

“Jeg ved ik­ke, om vi de­ci­de­ret op­le­ver et øget be­hov for kur­ser, der styr­ker kom­mu­ni­ka­tions­fær­dig­he­der­ne. Men ind imel­lem, hvis vi hø­rer, at der er be­hov for det, la­ver vi kur­ser i mu­se­um­skom­mu­ni­ka­tion med fo­kus på kom­mu­ni­ka­tio­nen fra mu­se­er­ne og ud i ver­den,” si­ger Nils M. Jensen.

Svar i slutningen af denne måned

Hvem fra kunst­ver­de­nen, der får de 12 plad­ser på den nye fonds­fi­nan­si­e­re­de kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­se, bli­ver af­kla­ret, når de ind­kom­ne an­søg­nin­ger er ble­vet gennemgået.

”Vi op­le­ver en kæm­pe­stor in­ter­es­se for at kom­me med. Her kort tid før de­ad­li­ne har vi mod­ta­get fle­re end 80 an­søg­nin­ger,” for­tæl­ler Di­na Ve­ster Feilberg.

An­sø­ger­ne får in­den ud­gan­gen af ja­nu­ar svar på, om de har få­et en plads.

Når det før­ste hold er fær­dig med ud­dan­nel­sen til ju­ni, bli­ver der igang­s­at en eva­lu­e­ring blandt del­ta­ge­re, un­der­vi­se­re og sam­ar­bejds­part­ne­re. Der­næst ta­ger Bi­ku­ben­fon­den, Kunst­hal Char­lot­ten­borg og Bet­ty Nan­sen Te­a­tret stil­ling til, om der skal igang­sæt­tes et el­ler fle­re nyt hold.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer