Ny kommunikationsdirektør i Trygfonden

Morten Jakobsen tiltræder 1. maj som ny kommunikationsdirektør i Tryghedsgruppen og Trygfonden

Mor­ten Jakob­sen kom­mer fra en stil­ling som kom­mu­ni­ka­tions­chef og che­fre­dak­tør hos Dansk Sygeplejeråd.

Den 1. maj 2023 til­træ­der Mor­ten Jakob­sen som ny kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør med an­svar for kom­mu­ni­ka­tio­nen på tværs af Tryg­heds­grup­pen og Trygfonden.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Mor­ten Jakob­sen skal un­der­støt­te Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de og vi­de­re­ud­vik­le Tryg­heds­grup­pens po­si­tion som med­lem­s­de­mo­kra­tisk organisation.

Han kom­mer fra en stil­ling som kom­mu­ni­ka­tions­chef og che­fre­dak­tør hos Dansk Sy­geple­je­råd, hvor han har væ­ret si­den 2018. Han har tid­li­ge­re væ­ret kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Di­a­be­tes­for­e­nin­gen, pres­se­chef hos Kræf­tens Be­kæm­pel­se samt jour­na­list, repor­ter og le­der hos Dan­marks Radio.

Adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, ser frem til sam­ar­bej­det med Mor­ten Jakobsen:

”Kom­mu­ni­ka­tion spil­ler en cen­tral rol­le for bå­de Tryg­fon­dens og Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de og po­si­tion. Med an­sæt­tel­sen af Mor­ten har vi få­et en per­son, som har ind­gå­en­de er­fa­ring med ek­se­kve­ring af man­ge for­skel­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­ind­sat­ser og med et stærkt blik for, hvad der skal til for at ska­be sam­funds- og ad­færds­for­an­dring gen­nem kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling. Jeg glæ­der mig til at få Mor­ten på hol­det og bi­dra­ge til at sæt­te ret­nin­gen for Tryg­heds­grup­pens og Tryg­fon­dens kom­mu­ni­ka­tion samt sik­re, at de stra­te­gi­ske mål­sæt­nin­ger om­sæt­tes til kon­kret kom­mu­ni­ka­tion, der gør en for­skel i prak­sis,” ud­ta­ler hun i pressemeddelelsen.

Mor­ten Jakob­sen ser Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den som væ­sent­li­ge sam­fundsak­tø­rer med en be­ty­de­lig sam­funds­mæs­sig indflydelse:

”At kun­ne bi­dra­ge til at øge tryg­he­den i Dan­mark gen­nem Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de så­vel som at ud­vik­le Tryg­heds­grup­pen som de­mo­kra­tisk virk­som­hed er op­ga­ver, jeg ser frem til med bå­de stor yd­myg­hed, stolt­hed og ener­gi. Tryg­hed er med til at øge til­li­den til an­dre men­ne­sker og der­med og­så en styr­ken­de fak­tor for de­mo­kra­ti­et. Det ar­bej­de glæ­der jeg mig me­get til at bli­ve en del af,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer