10 spørgsmål til den nye formand for Fondenes Videnscenter

Realdania-direktør Jesper Nygård er valgt som ny formand for Fondenes Videnscenter for en étårig periode. Selvom der kun er kommet 16 nye medlemmer på over fire år, er han tilfreds med medlemsudviklingen og mener, der er plads til flere nye medlemmer i en ”organisk vækst”. Formanden vil det kommende år blandt andet arbejde for, at videnscentret bliver mere tydelig i den offentlige debat.

"Vi er kom­met rig­tig godt i gang og er godt på vej mod at ind­fri am­bi­tio­nen om at gø­re fon­de­nes og filan­tro­pi­ens vir­ke me­re kendt og me­re til­gæn­ge­ligt ud­vor­tes – og ind­vor­tes at bli­ve dyg­ti­ge­re til at de­le vi­den, ta­le sam­men og byg­ge vi­de­re på det, vi hver især la­ver," si­ger den nye for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Nygård.

Frem til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i for­å­ret 2023 i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter hed­der for­man­den Jes­per Nygård.

På ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i sid­ste uge blev Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for­frem­met fra næst­for­mand til for­mand i fonds­for­e­nin­gen. Her af­lø­ser Jes­per Ny­gård Vil­lum Fon­dens di­rek­tør Lars Han­sen, der har bå­ret for­mand­ska­sket­ten, si­den vi­dens­cen­tret blev stif­tet ul­ti­mo 2017 af 34 fon­de og filan­tro­pi­ske foreninger.

60-åri­ge Jes­per Ny­gård kom­mer dog kun til at væ­re for­mand i ét år. I 2023 er han nem­lig grun­det vi­dens­cen­trets for­e­nings­vedtæg­ter tvun­get til at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re til en anden.

I an­led­ning af for­mands­skif­tet har Fun­dats stil­let Jes­per Ny­gård 10 spørgs­mål om blandt an­det hans syn på vi­dens­cen­trets nu­tid og frem­tid, pro­fil og an­tal af medlemmer.

- Hvis du som nyvalgt for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal gø­re en fo­re­lø­big sta­tus her godt fi­re år ef­ter, at det blev stif­tet, me­ner du så, at vi­dens­cen­tret er dér, hvor det ef­ter din me­ning skal være?

”Ja, jeg sy­nes, vi er kom­met rig­tig godt i gang og er godt på vej mod at ind­fri am­bi­tio­nen om at gø­re fon­de­nes og filan­tro­pi­ens vir­ke me­re kendt og me­re til­gæn­ge­ligt ud­vor­tes – og ind­vor­tes at bli­ve dyg­ti­ge­re til at de­le vi­den, ta­le sam­men og byg­ge vi­de­re på det, vi hver især la­ver. Beg­ge spor sy­nes jeg, vi er kom­met vir­ke­lig, vir­ke­lig langt med på fi­re år. Og den eva­lu­e­ring, som vi fo­re­tog for godt et år si­den vi­ser og­så, at der er me­get be­gej­string og glæ­de bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt i for­hold til, hvor vi står,” si­ger Jes­per Nygård.

Som jeg ser det, er det me­get na­tur­ligt, at der i Dan­mark me­re er kon­sensus om et vi­dens­cen­ter end om en egent­lig interesseorganisation

Jes­per Ny­gård – For­mand, Fon­de­nes Videnscenter

- Fle­re har de se­ne­re år plæ­de­ret for, at vi­dens­cen­tret i hø­je­re grad bør fun­ge­re som fon­de­nes in­ter­es­se- og bran­che­or­ga­ni­sa­tion. Er du enig i det syns­punkt, el­ler fast­hol­der du, at det først og frem­mest ér og og­så frem­over skal væ­re et vi­dens­cen­ter, der ud­ar­bej­der ana­ly­ser, sør­ger for vi­den­de­ling og fa­ci­li­te­rer netværk?

”Det, der var bred enig­hed om, da vi ef­ter to års drøf­tel­ser stif­te­de cen­tret i de­cem­ber 2017, var at la­ve et vi­dens­cen­ter og ik­ke en bran­che- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, og den enig­hed, der var den­gang, for­nem­mer jeg helt en­ty­digt fort­sat er til ste­de. Det har og­så he­le ti­den væ­ret min hold­ning. Som jeg ser det, er det me­get na­tur­ligt, at der i Dan­mark me­re er kon­sensus om et vi­dens­cen­ter end om en egent­lig in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion. Det skyl­des især, at en ræk­ke af de helt sto­re spil­le­re, nem­lig de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, har fle­re for­mål med de­res vir­ke, og der­for va­re­ta­ger de og­så de­res in­ter­es­ser an­dre steder.”

Plads til flere medlemmer

- Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter of­fent­lig­gjor­de for­le­den, at der er op­ta­get tre nye med­lem­mer, og der­med er med­lem­s­ska­ren op­pe på 50. Da vi­dens­cen­tret blev stif­tet i slut­nin­gen af 2017, var der 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger på med­lem­s­li­sten. Er 16 nye med­lem­mer på godt fi­re år til­freds­stil­len­de i re­la­tion til, hvor man­ge fon­de der føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se og der­med er po­ten­ti­el­le medlemmer?

”Hvis du ale­ne la­ver den kvan­ti­ta­ti­ve må­le­stok og kig­ger på, at der er kom­met 16 nye med­lem­mer på fi­re år, kan det go­de ly­de be­græn­set. Men man skal hu­ske, at blandt de godt 9.500 fon­de i Dan­mark er rig­tig man­ge af dem me­get små og har ik­ke no­gen an­sat­te, og me­get af den vi­den, vi stil­ler til rå­dig­hed, stil­ler vi net­op og­så til rå­dig­hed for ik­ke-med­lem­mer for at ræk­ke ud mod nog­le af de min­dre fon­de. Per­son­ligt sy­nes jeg, når jeg ser på an­tal­let af med­lem­mer, at det er glæ­de­ligt, at så stor en del af de ak­ti­ve filan­tro­pi­ske spil­le­re i Dan­mark er sam­let i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Men der er plads til fle­re, og de er vel­kom­ne, hvil­ket for­hå­bent­lig kom­mer til at ske i en or­ga­nisk vækst, hvor fon­de­ne stil­le og ro­ligt kom­mer til.”

Mit bil­le­de er, at vi stil­le og ro­ligt det næ­ste år vil ha­ve en min­dre vækst

Jes­per Ny­gård – For­mand, Fon­de­nes Videnscenter

- Hvor man­ge med­lem­mer af vi­dens­cen­tret vil du ar­bej­de for, at der er om et år?

”Det sy­nes jeg er svært at sæt­te tal på. Mit bil­le­de er, at vi stil­le og ro­ligt det næ­ste år vil ha­ve en min­dre vækst. Hvis du kig­ger på de fon­de, der de­ler me­re end en hånd­fuld mil­li­o­ner kro­ner ud om året, er en pæn pro­cent­del af dem fak­tisk al­le­re­de med­lem­mer. Hvor man­ge af de fon­de, der de­ler min­dre end 5-10 mil­li­o­ner kro­ner ud om året, som vil væ­re in­ter­es­se­re­de i at bru­ge res­sour­cer på at be­ta­le kon­tin­gent og del­ta­ge i net­værk, sy­nes jeg er svært at gi­ve et kva­li­fi­ce­ret svar på.”

- For fi­re år si­den – kort tid ef­ter, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var ble­vet stif­tet – brag­te Fun­dats et dob­bel­tin­ter­view med Lars Han­sen og dig. Her tal­te du blandt an­det om at ”Vi skal sik­re os, at vi­dens­cen­te­ret bå­de har en vær­di for de sto­re og for de små, el­lers lyk­kes vi jo ik­ke på sigt.” Og Lars Han­sen tal­te om, at ”al­le er vel­kom­ne og jo fle­re jo bed­re”. Me­ner du, at I er lyk­ke­des med at bli­ve et vi­dens­cen­ter bå­de for sto­re og små fonde?

”Ja, det sy­nes jeg. Det er klart, at der ik­ke er så man­ge af de helt små fon­de blandt med­lem­mer­ne, og spørgs­må­let er, om vi er at­trak­ti­ve for dem i re­la­tion til vo­res kon­tin­gents­truk­tur og det fak­tum, at man­ge af de helt små fon­de ik­ke har per­so­na­le an­sat. Men jeg op­le­ver, at når vi for ek­sem­pel sid­der i net­vær­ket af fonds­di­rek­tø­rer, er der en enorm ud­veks­ling af vi­den mel­lem og vær­di­ska­bel­se for bå­de sto­re, mel­lem­sto­re og små fonde.”

De stores stemme fylder mere end de mindres

- I de­cem­ber 2021 ret­te­de di­rek­tør Lars Suhr Ol­sen fra Østif­ter­ne i Fun­dats en kri­tik mod Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som han kald­te ”de sto­re fon­des klub” – og­så i re­la­tion til be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning. Kan du for­stå, hvis der rundt om­kring i fon­de­ne og det filan­tro­pi­ske mil­jø her­sker en op­fat­tel­se af vi­dens­cen­tret som de sto­re fon­des klub?

”Nej, det kan jeg dy­best set ik­ke. Men det er klart, at de sto­res stem­me fyl­der me­re end de min­dres, for­di de har fle­re res­sour­cer, de­ler fle­re pen­ge ud og er me­re syn­li­ge i den of­fent­li­ge de­bat. Be­sty­rel­sen har en ef­ter min op­fat­tel­se fin for­de­ling mel­lem små, mel­lem­sto­re og sto­re fon­de, mel­lem er­hvervs­dri­ven­de og ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de og mel­lem Øst- og Ve­st­dan­mark. Vi har gjort os me­get uma­ge med at ha­ve he­le med­lem­skred­sen re­præ­sen­te­ret i be­sty­rel­sen. Og over­ord­net sy­nes jeg, vi har skabt et vi­dens­cen­ter, som er åbent for al­le, der dri­ver filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter in­den for de tre lov­giv­nin­ger, vo­res vedtæg­ter gi­ver mu­lig­hed for. Et vi­dens­cen­ter, der gør al­le vo­res med­lem­mer dyg­ti­ge­re. Og et vi­dens­cen­ter, som gi­ver sam­fun­det me­re vi­den om og for­stå­el­se for det ar­bej­de, der fo­re­går i fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Det er en me­get bre­de­re dags­or­den end ba­re at væ­re de sto­res klub.”

Vi har øget vo­res kon­tin­gent og er på en rej­se, hvor der vil kom­me fle­re mus­k­ler til at bli­ve end­nu me­re syn­li­ge og le­ve­re end­nu me­re analysekraft

Jes­per Ny­gård – For­mand, Fon­de­nes Videnscenter

- I en eva­lu­e­ring af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der blev præ­sen­te­ret på je­res ge­ne­ral­for­sam­ling sid­ste år, blev der blandt an­det lagt op til, at vi­dens­cen­tret frem­over skal le­ve­re me­re de­bat­ska­ben­de ma­te­ri­a­le og ’gå me­re til stå­let’ i si­ne ana­ly­ser og ud­gi­vel­ser. Kom­mer vi­dens­cen­tret til at gå me­re til stå­let med dig som formand?

”Det må ti­den jo vi­se, om jeg ev­ner. Det er klart, at der har væ­ret in­ter­es­ser i, at vi­dens­cen­te­ret skal le­ve­re end­nu me­re af det, vi al­le­re­de la­ver, og me­re, der pir­ker ved el­ler ram­me­sæt­ter de tal og da­ta, vi præ­sen­te­rer. Og den rej­se er vi på. Det kun­ne for ek­sem­pel hand­le om at væ­re de­bat­ska­ben­de og ak­ti­ve om em­ner, hvor der er fle­re me­nin­ger og op­le­vel­ser. Vi har øget vo­res kon­tin­gent og er på en rej­se, hvor der vil kom­me fle­re mus­k­ler til at bli­ve end­nu me­re syn­li­ge og le­ve­re end­nu me­re ana­ly­se­kraft. Og så må ti­den vi­se, om vi er i stand til at gå me­re til stå­let. Men am­bi­tio­nen er helt klart, at vi skal bli­ve me­re ty­de­li­ge i den of­fent­li­ge de­bat,” si­ger Jes­per Ny­gård og fortsætter:

”For­skel­len på et vi­dens­cen­ter og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion er, at i en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion vil­le jeg som for­mand skul­le ta­le på al­les veg­ne. Det skal jeg ik­ke, og det skal vi ik­ke som vi­dens­cen­ter. No­get af det mest be­ri­gen­de ved den dan­ske fonds­sek­tor er, at fon­de­ne er skabt med vidt for­skel­li­ge fun­dat­ser og ar­bej­der på man­ge for­skel­li­ge må­der. Så min am­bi­tion, når vi ta­ler om at gå me­re til stå­let, er ik­ke, at med­lem­mer­ne skal gå i takt, slet ik­ke, men der­i­mod at vi skal væ­re end­nu me­re de­bat­ska­ben­de, brin­ge mod­sæt­nin­ger sam­men og få fle­re go­de dis­kus­sio­ner li­ge­som vi for ek­sem­pel gjor­de på fond­s­kon­fe­ren­cen i december.”

Bred anerkendelse i samfundet af fondene

- Iføl­ge en un­der­sø­gel­se om dan­sker­nes kend­skab til fon­de, som I la­ve­de sid­ste år, er der sket et fald i an­de­len, som me­ner, at fon­de­ne løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve og gør en po­si­tiv for­skel i sam­fun­det. På beg­ge spørgs­mål er der ta­le om et fald på 11 pro­cent­po­int fra 2018 til 2021. Hvor­for er der sket den ud­vik­ling, tror du, når nu fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger de se­ne­re år har skru­et mar­kant op for bevillingerne?

”Det kan jeg ik­ke gi­ve et præ­cist svar på. Men jeg tror blandt an­det, at sva­re­ne i un­der­sø­gel­sen var på­vir­ket af, at Dan­mark på det tids­punkt var et sam­fund i kri­se midt i en cor­o­na­tid. Vo­res al­les fo­kus var nok an­dre ste­der og på an­dre dags­or­de­ner. Dét, jeg kan se, er, at fon­de­ne over en bred kam har få­et en stær­ke­re og stær­ke­re udad­vendt pro­fil, et stær­ke­re sam­spil med sam­fun­det og der­med om sam­fund­s­kon­trak­ten og sam­let be­vil­ger mar­kant fle­re filan­tro­pi­ske pen­ge. Mit bil­le­de er, at dét er der en bred an­er­ken­del­se af i sam­fun­det. Men hvis der på sigt vi­ser sig, at der ik­ke er sam­spil mel­lem vo­res og sam­fun­dets op­fat­tel­se af den for­skel, vi gør, må vi jo bli­ve end­nu dyg­ti­ge­re til at kom­mu­ni­ke­re – bå­de i fæl­les­skab og hver for sig.”

Be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Videnscenter

Den sam­le­de be­sty­rel­se i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ser nu så­dan ud:

Be­sty­rel­ses­med­lem­mer:
Jes­per Ny­gård, Re­al­da­nia (for­mand), Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­dea-fon­den (næst­for­mand), Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond, KV Fon­den og KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens fond, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, Au­gusti­nus Fon­den, Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, Eg­mont Fon­den, Mads Le­bech, A.P. Møl­ler Fon­den, Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, Be­vi­ca Fon­den, og Per Ege­bæk Ha­ve, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

Sup­ple­an­ter:
Ane Hen­drik­sen, Ve­lux Fon­den, Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, Ny Carls­berg­fon­det og Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen, Oak Fo­un­da­tion Denmark.

- Du blev valgt ind i be­sty­rel­sen for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ved den stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling i de­cem­ber 2017 for en tre­årig pe­ri­o­de og i 2021 valgt for to år me­re, alt­så til 2023. Hvad er grun­den til, at I har valgt en for­mand, som træ­der ud af be­sty­rel­sen om et år, frem for at få helt nye kræf­ter ind i formandskabet?

”Be­sty­rel­sen har bedt mig om i det kom­men­de år at over­le­ve­re al re­le­vant vi­den til næ­ste hold af be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der skal ta­ge over i år og næ­ste år. Det sker ud fra et øn­ske om en suc­ces­sion, der bå­de in­de­hol­der for­ny­el­sen fra det nye hold, kon­ti­nu­i­te­ten og kob­lin­gen til­ba­ge til stiftelsen.”

”Det lig­ger fast, at jeg kun skal væ­re for­mand i ét år. Vedtæg­ter­ne er la­vet så­dan, at man kan sid­de to pe­ri­o­der af to år, og så skal man ud og ha­ve en ka­rens­pe­ri­o­de, in­den man even­tu­elt kan træ­de ind i be­sty­rel­sen igen. Fi­re af os, der blev valgt i 2017, var valgt for tre år i den før­ste pe­ri­o­de og kun­ne gen­væl­ges for to år for at sik­re, at al­le ik­ke skul­le træ­de ud sam­ti­dig i 2022. Og ef­ter ge­ne­ral­for­sam­lin­gen 2023 vil der ik­ke læn­ge­re væ­re no­gen med fra den op­rin­de­li­ge bestyrelse.”

- Du er jo en travl mand: Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, net­op gen­valgt be­sty­rel­ses­med­lem i Brønd­by IF m.v. Hvor me­get ener­gi og hvor me­get tid for­ven­ter du at skul­le læg­ge i for­mandsjob­bet i Fon­de­nes Videnscenter?

”Jeg for­ven­ter at læg­ge den tid, der er nød­ven­dig. Det, der er vig­tigt i en for­e­ning med 50 med­lem­mer, er, at vi al­le over en 15-20-årig pe­ri­o­de skal læg­ge kræf­ter i be­sty­rel­ses­ar­bej­det. For­e­nin­ger fun­ge­rer kun, hvis al­le på skift læg­ger no­get af de­res ar­bejds- og fri­tid i at få for­e­nin­gen til at fun­ge­re – det gæl­der i idræts­klub­ber, i de helt sto­re lands­dæk­ken­de for­e­nin­ger og i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Og så er be­sty­rel­sen og­så et hold, hvor vi al­le bi­dra­ger. Jeg skal nok le­ve­re det, der er brug for i det kom­men­de år, og ef­ter mig kom­mer der så en an­den, som skal gø­re en ind­sats som for­mand. Vi løf­ter i flok, men vi gør det tidsforskudt.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer