Fondenes Videnscenter får medlem nr 50

Fondenes Videnscenter har fået tre nye medlemmer: En fond fra A. P. Møller-dynastiet, en gammel naturfond og en ung stikling fra Novo Nordisk Fonden.

Net­vær­ket i fonds­for­e­nin­gen, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, er ble­vet ud­vi­det til at om­fat­te 50 fon­de og filan­tro­pi­ske foreninger.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har få­et tre nye med­lem­mer og kan nu tæl­le 50 fon­de og for­e­nin­ger i sit medlemskartotek.

Det sker godt fi­re år ef­ter, at 34 fon­de og filan­tro­pi­ske ak­tø­rer stif­te­de fonds­for­e­nin­gen, som har til for­mål at ud­bre­de kend­ska­bet til he­le den dan­ske fonds­sek­tor og til­by­de fag­li­ge net­værk til si­ne medlemmer. 

”Vi er rig­tig gla­de for, at de tre fon­de er ble­vet en del af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi glæ­der os til at få dem ind i kred­sen og få glæ­de af de­res vi­den og er­fa­rin­ger i vo­res net­værk og sam­ar­bej­de blandt fon­de­ne,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i en pressemeddelelse.

Den ene af de tre nye fon­de en den al­me­ne fond, Ja­s­cha Fon­den, som er stif­tet i 1992 af skibs­re­der Ar­nold Pe­ter Møl­lers yng­ste dat­ter Ja­ne Schaldemose. 

Fon­den le­des i dag af stif­te­rens dat­ter, be­sty­rel­ses­for­mand Anet­te Føls­gaard, der tid­li­ge­re har ef­ter­s­purgt bed­re sam­ar­bej­de mel­lem de ud­de­len­de fon­de i Danmark.

Fon­den, der i 2019 ud­del­te 13,6 mil­li­o­ner kro­ner, støt­ter dø­ve, han­di­cap­pe­de børn og un­ge og dis­ses på­rø­ren­de, ef­ter­be­hand­ling af psy­kisk sy­ge, forsk­ning i Par­kin­sons sy­ge, sk­lero­se, mu­skel­svind og støt­te til pa­tien­ter, der li­der af dis­se syg­dom­me, og an­dre so­ci­a­le og al­men­nyt­ti­ge formål. 

”Vi ser frem til at del­ta­ge i de for­skel­li­ge net­værk – her­un­der at bli­ve in­spi­re­ret af an­dre fon­des ar­bej­de for at ska­be en bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling i sam­fun­det. Der­u­d­over hå­ber vi at kun­ne spar­re, vi­den­de­le og sam­ar­bej­de om at ska­be de bed­ste løs­nin­ger - hvor det gi­ver me­ning,” ud­ta­ler se­kre­ta­ri­ats­chef i Ja­s­cha Fon­den, Fie Schow-Poulsen. 

Stor naturfond og inkubatorfond

Det an­det nye med­lem af fonds­for­e­nin­gen er Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, som i en år­ræk­ke har til­hørt den eks­klu­si­ve eli­te af fon­de, der ud­de­ler me­re en 100 mil­li­o­ner kro­ner om året. 

Fon­den fik for halvan­det år si­den ny di­rek­tør og har net­op ved­ta­get en ny stra­te­gi, der skal sæt­te end­nu me­re skub i na­tur­be­va­rel­sen i Danmark. 

”Vi er gla­de for at væ­re med­lem i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og vi ser frem til sam­ar­bej­de og vi­dens­de­ling med de øv­ri­ge fon­de,” si­ger fon­den di­rek­tør Han­ne Haa­ck Larsen.

Den tred­je fond, der har få­et ad­gang til Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er Bio­In­nova­tion In­sti­tu­te Fon­den, som blev stif­tet i 2018 af No­vo Nor­disk Fon­den og har til for­mål at hjæl­pe for­ske­re og iværk­sæt­te­re til at ud­vik­le og mod­ne forsk­nings­pro­jek­ter ind­til det tids­punkt, hvor det er mu­ligt at til­træk­ke fi­nan­si­e­ring på mar­keds­mæs­si­ge vilkår.

In­ku­ba­tor­fon­den, som i dag­lig ta­le kal­des BII Fon­den, fi­nan­si­e­res med 3,5 mil­li­ar­der kro­ner over ti år af No­vo Nor­disk Fonden.

”I BII Fon­den er vi gla­de for at bli­ve en del af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og vi ser det som en op­lagt mu­lig­hed for at bli­ve en del af et net­værk, hvor vi kan ud­veks­le er­fa­rin­ger og sam­ti­dig få brug­bar vi­den fra an­dre de­le af det stær­ke fonds­net­værk, der fin­des i Dan­mark,” si­ger Tho­mas Hof­f­mann, COO for Bio­In­nova­tion In­sti­tu­te Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer