Østifterne forbereder fordobling af uddelingsniveauet

I løbet af to-tre år vokser den filantropiske forening Østifternes årlige uddelinger fra 50 til 100 mio. kr. Allerede nu udvides sekretariatet for blandt andet at udvikle helt nye indsatser på ældreområdet.

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne har iden­ti­fi­ce­ret et helt nyt om­rå­de, som i de kom­men­de år vil bli­ve til­go­de­set med nog­le af for­e­nin­gens for­hø­je­de ud­de­lin­ger. Det hand­ler at for­bed­re livskva­li­te­ten for æl­dre men­ne­sker – spe­ci­elt med fo­kus på dem, der står for­an at skul­le for­la­de arbejdsmarkedet.

Væk­sten i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­nes år­li­ge ud­de­lin­ger har væ­ret mar­kant de se­ne­re år, og den sam­le­de ud­de­lings­sum vil i de kom­men­de år til at ta­ge yder­li­ge­re et ge­val­digt spring opad.

For knap seks år si­den, i ju­ni 2016, kun­ne Fun­dats for­tæl­le , at Østif­ter­ne hav­de for­vent­nin­ger om et øge si­ne år­li­ge ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål med 65 pro­cent i for­hold til det hid­ti­di­ge ni­veau på seks-ot­te mil­li­o­ner kro­ner om året.

Si­den da har ud­de­lin­ger­ne for Østif­ter­ne, som blev etab­le­ret i for­bin­del­se med fu­sio­nen mel­lem Østif­ter­ne For­sik­ring og Nykre­dit For­sik­ring i 2000, kun be­væ­get sig én vej, nem­lig op. Nye tal fra 2021 vi­ser, at Østif­ter­ne her ud­del­te 42,2 mil­li­o­ner kro­ner til 199 for­skel­li­ge pro­jek­ter, og i år er for­vent­nin­gen at en­de om­kring 60 mil­li­o­ner kroner.

Nu kan vi se, at vi har et så til­freds­stil­len­de af­kast på vo­res fi­nan­sind­tæg­ter, at vi godt kan øge vo­res ud­de­lin­ger fra 50 til 100 mil­li­o­ner kro­ner om året

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

Der­med stop­per den op­ad­gå­en­de kur­ve ik­ke. Al­le­re­de i lø­bet af to-tre år kal­ku­le­rer di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Ol­sen så­le­des med, at for­e­nin­gen vil væ­re kom­met helt op på 100 mil­li­o­ner ud­de­lings­kro­ner om året.

”Vi har det mål at be­va­re for­mu­en in­takt, så den kan gi­ve et af­kast hvert år, der kan bru­ges til at ud­de­le til for­skel­li­ge go­de for­mål. Og nu kan vi se, at vi har et så til­freds­stil­len­de af­kast på vo­res fi­nan­sind­tæg­ter, at vi godt kan øge vo­res ud­de­lin­ger fra 50 til 100 mil­li­o­ner kro­ner om året,” si­ger Lars Suhr Ol­sen til Fundats.

Bag­grun­den for, at ud­de­lin­ger­ne kan fort­sæt­te med år for år at bli­ve væ­sent­ligt me­re rund­hån­de­de, skal fin­des i sal­get af en stor po­r­tion Nykre­dit-ak­tier til­ba­ge i 2017.

”De før­ste 17 år, si­den for­e­nin­gen blev star­tet i 2000, var 80 pro­cent af vo­res for­mue pla­ce­ret i ét pa­pir, nem­lig Nykre­dit-ak­tier, og i den pe­ri­o­de var Nykre­dit-ak­tier­ne ken­de­teg­net ved stort set al­drig at gi­ve ud­byt­te. Si­den vi i 2017 solg­te halv­de­len af vo­res Nykre­dit-ak­tier, har vi haft et helt an­det fun­da­ment for vo­res ind­tje­ning; Dels for­di vi solg­te re­la­tivt godt, dels for­di Nykre­dit-ak­tien li­ge­som al­le mu­li­ge an­dre ak­tier nu gi­ver ud­byt­te. Så fra og med 2017 har vi haft fi­nan­sind­tæg­ter, der langt over­sti­ger de ind­tæg­ter, vi hav­de i de før­ste 17 år af vo­res liv,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats, be­tød sal­get af Nykre­dit-ak­tier­ne i 2017 til en kreds af dan­ske pen­sions­sel­ska­ber et plus på om­kring én mil­li­ard kro­ner til den lik­vi­de del af Østif­ter­nes formue.

Indholdsrig tilværelse, når arbejdslivet slutter

Østif­ter­ne er en for­e­ning med knap 300.000 med­lem­mer, som en­ten er kun­der i for­sik­rings­sel­ska­ber­ne Pri­vat­sik­ring el­ler Gjensidige.

For­e­nin­gens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter har hidtil især kred­set om at sæt­te om­tan­ke og fore­byg­gel­se på dags­or­de­nen. Det er sket i sam­ar­bej­de med NGO’er, for­e­nin­ger samt of­fent­li­ge og pri­va­te aktører.

Vi vil ger­ne ar­bej­de med at for­bed­re livskva­li­te­ten for æl­dre men­ne­sker – spe­ci­elt med fo­kus på dem, der står for­an at skul­le for­la­de arbejdsmarkedet

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

Kon­kret har Østif­ter­ne de se­ne­re år blandt an­det støt­tet hjer­te­red­der­kur­ser og pro­jek­ter, som fore­byg­ger vold og hjæl­per men­ne­sker vi­de­re i li­vet, hvis de har væ­ret ud­sat for vold.

”Vi vil fort­sat ha­ve me­get fo­kus på be­gre­bet fore­byg­gel­se, og det kan væ­re i for­bin­del­se med alt fra for­sik­rings­ska­der og syg­dom­me til mi­stet livskva­li­tet el­ler kri­mi­na­li­tet,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Der­u­d­over har Østif­ter­ne iden­ti­fi­ce­ret et helt nyt om­rå­de, for­e­nin­gen me­ner, hidtil har væ­ret un­der­pri­o­ri­te­ret, og som iføl­ge di­rek­tø­ren vil bli­ve til­go­de­set med nog­le af de for­hø­je­de ud­de­lin­ger i de kom­men­de år.

”Vi vil ger­ne ar­bej­de med at for­bed­re livskva­li­te­ten for æl­dre men­ne­sker – spe­ci­elt med fo­kus på dem, der står for­an at skul­le for­la­de ar­bejds­mar­ke­det. Det hand­ler om at sik­re, at den­ne sto­re grup­pe af dan­ske­re ved­bli­ver med at ha­ve en ind­holds­rig til­væ­rel­se. Desvær­re går man­ge helt i stå, når de stop­per på job­bet. Så her vil vi ar­bej­de med at ud­nyt­te den res­sour­ce, som man­ge af de æl­dre ud­gør, til ek­sem­pel­vis fri­vil­ligt ar­bej­de,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Di­rek­tø­ren op­ly­ser, at fo­kus på de dan­ske­re, der er på vej ud af ar­bejds­mar­ke­det, vil væ­re no­get af det før­ste, Østif­ter­ne gi­ver sig i kast med, når der er ble­vet an­sat end­nu en pro­jek­t­chef i for­e­nin­gens sekretariat.

”Før æl­dre­pro­jek­tet er struk­tu­re­ret og vo­res po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re er iden­ti­fi­ce­ret, kan der godt gå no­get tid. Men tan­ken er, at når vi er i slut­nin­gen af 2022, vil vi ha­ve af­kla­ret, hvor­dan det kon­kret skal for­lø­be,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Vil ikke have stort sekretariat

Stil­lin­gen som Østif­ter­nes pro­jek­t­chef num­mer to er net­op ble­vet slå­et op, og Lars Suhr Ol­sen for­ven­ter, at den er be­sat i lø­bet af april-maj.

”En væ­sent­lig del af de mid­ler, vi ud­de­ler nu og frem­over, vil væ­re re­la­te­ret til pro­jek­ter, vi selv star­ter op – alt­så struk­tu­rel­le pro­jek­ter, hvor vi sam­ar­bej­der med an­dre ak­tø­rer, som er part­ne­re el­ler un­der­le­ve­ran­dø­rer til pro­jek­tet. Og det er der­for, vi skal ha­ve an­sat en pro­jek­t­chef me­re. Vi er en me­get lil­le or­ga­ni­sa­tion og har ik­ke no­get øn­ske om et stort se­kre­ta­ri­at. Vi vil hel­le­re bru­ge vo­res pen­ge på at an­sæt­te folk ude i pro­jek­ter­ne, li­ge­som vi for ek­sem­pel har gjort i et stort pro­jekt, vi har sam­men med Ama­ger-Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal. Her er pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­ren løn­net af os, men an­sat af ho­spi­ta­let,” for­kla­rer Lars Suhr Olsen.

I for­vej­en har Østif­ter­ne en pro­jek­t­chef an­sat, som én dag om ugen er på pro­jekt­ste­det ved hvert af de to sto­re, struk­tu­rel­le pro­jek­ter, for­e­nin­gen p.t. støt­ter i Hels­in­gør og Hvidovre.

”Tan­ken er, at den nye kol­le­ga til vo­res pro­jek­t­chef kom­mer til at ar­bej­de på sam­me må­de i de kom­men­de struk­tu­rel­le pro­jek­ter,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer