Østifterne spaltes for at øge uddelingerne

Foreningen Østifternes milliardformue skal udskilles i en selvstændig almennyttig forening. Østifterne er medejer af Nykredit-koncernen og spaltningen sker for at undgå lagerbeskatning på Nykredit-aktierne, når Nykredit bliver børsnoteret. Østifterne forventer at øge uddelingerne markant fra det nuværende niveau på seks til ti mio. kr. om året.

Kun­der­ne i Nykre­dit For­sik­ring ud­del­te sid­ste år ot­te mil­li­o­ner kro­ner til 104 for­skel­li­ge vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter gen­nem For­e­nin­gen Østif­ter­ne, som ejer 3,25 pct. af ak­tier­ne i Nykre­dit Hol­ding. For at frem­tids­sik­re ud­de­lings­ni­veau­et bli­ver for­e­nin­gens mil­li­ard­for­mue ud­skilt i en ny selv­stæn­dig for­e­ning, som frem­over skal stå for ka­pi­tal­for­valt­nin­gen og de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Det blev be­slut­tet på en ek­stra­or­di­nær de­le­ge­ret for­sam­ling i For­e­nin­gen Østif­ter­ne den 22. ju­ni 2016.

Med ud­sig­ter­ne til, at Nykre­dit Hol­ding A/S be­gyn­der at be­ta­le ud­byt­te, for­ven­ter det nye Østif­ter­ne f.m.b.a. (for­e­ning med be­græn­set an­svar) at øge ud­de­lin­ger­ne til al­men­nyt­ti­ge so­ci­a­le, hu­ma­ni­tæ­re og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål samt til ska­de­be­græn­sen­de aktiviteter.

”Vi for­ven­ter at øge de år­li­ge ud­de­lin­ger med 65 pro­cent i for­hold til de nu­væ­ren­de ni­veau på seks til ot­te mil­li­o­ner kro­ner om året,” si­ger di­rek­tør i For­e­nin­gen Østif­ter­ne, Lars Suhr Ol­sen, til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

For­e­nin­gens ak­tiepost i Nykre­dit sva­rer til to mil­li­ar­der kro­ner af egen­ka­pi­ta­len i Nykre­dit Hol­ding A/S og ud­gør 80 pro­cent af for­e­nin­gens ak­ti­ver. Mar­keds­vær­di­en af Nykre­dit-ak­tier­ne er for­ven­te­ligt langt stør­re, og det kun­ne gi­ve pro­ble­mer i for­hold til For­e­nin­gen Østif­ter­nes op­rin­de­li­ge juri­di­ske status.

”I for­bin­del­se med Nykre­dits kom­men­de børsno­te­ring vil dis­se ak­tier frem­over bli­ve be­skat­tet ef­ter la­ger­be­skat­nings­me­to­den og ved even­tu­el­le stør­re kur­s­ud­s­ving i de en­kel­te år, vil det po­ten­ti­elt øge for­e­nin­gens skat­te­be­ta­lin­ger mar­kant. Vi ri­si­ke­rer der­for at måt­te sæl­ge ud af vo­res Nykre­dit-ak­tier og ned­d­ros­le vo­res al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger mar­kant for at kun­ne be­ta­le skat­ten,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand i For­e­nin­gen Østif­ter­ne, Er­ling Bech Po­ul­sen, i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med ind­kal­del­sen til den ek­stra­or­di­næ­re delegeretforsamling.

For­e­nin­gen Østif­ter­ne fik Nykre­dit-ak­tier­ne som be­ta­ling, da det gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab Østif­ter­ne For­sik­ring blev solgt til Nykre­dit i år 2000.

”For­e­nin­gen er af hi­sto­ri­ske grun­de skat­te­mæs­sigt ka­te­go­ri­se­ret som et for­sik­rings­sel­skab og ik­ke en al­men­nyt­tig for­e­ning. Det gi­ver os nu et stort struk­tu­relt pro­blem, og gør at vi kan bli­ve tvun­get til at fra­sæl­ge vo­res Nykre­dit-ak­tier, og at for­e­nin­gens mu­lig­hed for at ha­ve et al­men­nyt­tigt vir­ke svin­der ind. Der­for har vi væ­ret nødt til at un­der­sø­ge, hvor­dan vi kan be­skyt­te og op­ret­hol­de for­e­nin­gen,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

Løs­nin­gen er den nye for­e­ning, som får nav­net Østif­ter­ne f.m.b.a. og får sta­tus som al­men­nyt­tig for­e­ning og der­med æn­drer den og­så skat­te­mæs­sig sta­tus. Østif­ter­ne f.m.b.a. får an­svar for de man­ge år­li­ge do­na­tio­ner og for for­rent­nin­gen af ka­pi­ta­len, som ud over Nykre­dit-ak­tier og­så be­står af en fri for­mue på om­kring 250 mio. kr. Den gam­le for­e­ning får nav­net For­e­nin­gen Østif­ter­ne Ad­mi­ni­stra­tion og skal ale­ne fun­ge­re som ad­mi­ni­stra­tor for den nye forening.

Mere medlemsdemokrati men ingen bonusplaner

Østif­ter­nes struk­tur min­der om Tryghedsgruppen/Trygfonden, som har ind­ført kun­de­bonus til med­lem­mer­ne, der ud­be­ta­les af over­skud­det fra ud­byt­tet på ak­tiepo­sten i Tryg For­sik­ring. Tryg­heds­grup­pen ejer 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg. En lig­nen­de bonus­mo­del bli­ver og­så ind­ført i For­e­nin­gen Nykre­dit og i For­e­nin­gen Nor­dea Liv & Pen­sion. Og­så ejer­for­e­nin­gen i for­sik­rings­sel­ska­bet Al­min­de­lig Brand har luf­tet tan­ker om på et tids­punkt at ind­fø­re en bonu­s­ord­ning til medlemmerne.

Men kun­de­bonus er ik­ke på dags­or­de­nen hos for­sik­rings­kun­der­ne i Nykre­dit For­sik­ring og Gjen­si­di­ge, som ud­gør de godt 200.000 med­lem­mer i Østifterne.

”Det er der in­gen pla­ner om. Nykre­dit For­sik­ring ejes af Gjen­si­di­ge i Nor­ge, og Østif­ter­ne har ik­ke be­stem­men­de ind­fly­del­se på be­slut­nin­ger om ud­be­ta­ling af bonus på for­sik­rings­drif­ten, så der­for kon­cen­tre­rer vi os om at bru­ge for­rent­nin­gen af vo­res for­mue på at støt­te al­men­vel­let i ste­det,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Der af­hol­des hvert år valg i en af lan­dets re­gio­ner til et an­tal af plad­ser­ne i den 35 per­so­ner sto­re de­le­ge­ret­for­sam­ling. Men ind­til vi­de­re har in­ter­es­sen for at få ind­fly­del­se på be­slut­nin­ger­ne i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed ik­ke væ­ret så stor, at det har væ­ret nød­ven­digt med kamp­valg til no­gen af de re­gio­na­le po­ster. Det be­ty­der i re­a­li­te­ten, at for­sam­lin­gen er selv­sup­ple­ren­de. Der­for øn­sker for­e­nin­gen frem­over at sæt­te me­re skub i med­lem­s­de­mo­kra­ti­et, for­kla­rer di­rek­tør Lars Suhr Olsen.

”Med de nye vedtæg­ter har vi be­slut­tet, at man frem­over kun skal ha­ve 10 stil­le­re, hvor man før skul­le ha­ve 25 for at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get. Det skal ger­ne gø­re det nem­me­re at stil­le op til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen og få ind­fly­del­se på for­e­nin­gens ar­bej­de,” si­ger han.

Der­u­d­over har for­e­nin­gen i be­gyn­del­sen af ju­ni må­ned lan­ce­ret en ny hjem­mesi­de, som skal væ­re om­drej­nings­punkt for kom­mu­ni­ka­tio­nen om Østif­ter­ne f.m.b.a.

For­e­nin­gen sø­ger gen­nem si­ne do­na­tio­ner og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter at frem­me ska­de­fore­byg­gen­de ak­ti­vi­te­ter, ud­dan­nel­se, forsk­ning og hu­ma­ni­tæ­re støtteaktiviteter.

Man­ge af do­na­tio­ner­ne er be­løb på mel­lem 10.000 og 100.000 kr. til lo­kalt for­e­nings­ar­bej­de, og 90 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne er ba­se­ret på an­søg­nin­ger. Der­u­d­over har for­e­nin­gen for ek­sem­pel støt­tet pro­jekt ’Råd til Li­vet’, som er et men­tor­ba­se­ret pro­gram for volds­ram­te kvin­der, som Østif­ter­ne har etab­le­ret i sam­ar­bej­de med Mary Fon­den, Nykre­dit, lo­ka­le ad­vo­ka­ter, Mødre­hjæl­pen og kvin­de­kri­se­cen­tre rundt om­kring i landet.

Bå­de Er­hvervs­sty­rel­sen og Skat har for­hånds­god­kendt Østif­ter­nes spalt­nings­pla­ner, her­ef­ter skal Er­hvervs­sty­rel­sen for­melt god­ken­de den ek­stra­or­di­næ­re de­le­ge­ret­for­sam­lings beslutning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer