Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Efterårets corona-udskudte valgmøder i tre af Realdanias geografiske områder skal nu afholdes i maj og juni måned. Ingen kandidater er sprunget fra i ventetiden, så der er lagt op til et historisk kampvalg med i alt 13 selvopstillere mod bestyrelsens egne kandidater. Stiller corona stadig hindringer for fysiske valgmøder til den tid, vil der blive afholdt skriftlig afstemning.

Valg i Realdania
Valg i Realdania

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valg­mø­der til, det var mu­ligt at af­hol­de dem fy­sisk igen.

Det hå­ber Re­al­da­nia bli­ver til­fæl­det i maj og ju­ni, der­for er der nu sat da­to på de ud­skud­te valgmøder.

Iføl­ge Re­al­da­nia har de ude­luk­ken­de få­et po­si­tiv re­spons fra med­lem­mer ved­rø­ren­de be­slut­nin­gen om ud­sky­del­se af ef­ter­å­rets valg­mø­der, og in­gen af de op­stil­le­de kan­di­da­ter er sprun­get fra i ventetiden.

Der­med er der fort­sat lagt op til et kamp­valg som al­drig før i Re­al­da­ni­as hi­sto­rie. Med 13 sel­vop­stil­le­re til de tre geo­gra­fi­ske om­rå­der har in­ter­es­sen for at bli­ve en del af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia al­drig væ­ret større.

Vi står i en al­vor­lig sam­fund­skri­se, og Dan­mark er luk­ket ned. Hvis det ik­ke er i den­ne tid, man skal be­nyt­te sig af mu­lig­he­den for at af­hol­de val­get skrift­ligt. Hvor­når er det så?

Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen – kan­di­dat til re­præ­sen­tant­ska­bet i Realdania

I om­rå­de 3 – Fyn/øerne er der syv sel­vop­stil­le­re ud over be­sty­rel­sens eg­ne fem kan­di­da­ter. I om­rå­de 10 – Østsjælland/Bornholm er der fem sel­vop­stil­le­re ud over be­sty­rel­sens seks kan­di­da­ter, og i om­rå­de 7 – Midt- og Ve­stjyl­land er der en en­kelt sel­vop­stil­ler ud over be­sty­rel­sens seks kandidater.

Kig­ger man til­ba­ge i hi­sto­rik­ken for den filan­tro­pi­ske for­e­ning har der de 15 fo­re­gå­en­de år væ­ret i alt 56 sel­vop­stil­le­re. I 2019 var der dog kun ét med­lem, der valg­te at ta­ge kam­pen op mod be­sty­rel­sens kan­di­da­ter ved årets fi­re valg. I 2018 var kun tre selvopstillere.

Ærgerlig over udskydelse

En af de 13 sel­vop­stil­le­re til de i alt 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser, der skal be­sæt­tes i de tre geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­der, er Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen, pres­se­ansvar­lig for En­heds­li­sten i Fol­ke­tin­get – og sam­ti­dig med­lem af De­mo­kra­tisk Erhvervsnetværk.

”Jeg var enormt ær­ger­lig over, at valg­mø­det i ef­ter­å­ret ik­ke kun­ne gen­nem­fø­res, men det var den rig­ti­ge be­slut­ning ik­ke at hol­de mø­det. Jeg me­ner så, at man bur­de hav­de la­vet et skrift­ligt valg den­gang, som der og­så er lagt op til i Re­al­da­ni­as vedtæg­ter,” si­ger Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen og fortsætter:

”Vi står i en al­vor­lig sam­fund­skri­se, og Dan­mark er luk­ket ned. Hvis det ik­ke er i den­ne tid, man skal be­nyt­te sig af mu­lig­he­den for at af­hol­de val­get skrift­ligt. Hvor­når er det så?”

Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen stil­ler op til re­præ­sen­tant­ska­bet i om­rå­de 10 – Østsjælland/Bornholm - på de sam­me tan­ker som i efteråret.

”Jeg stil­ler op til re­præ­sen­tant­ska­bet, for­di jeg ger­ne vil væ­re en stem­me for fæl­les­skab, bæ­re­dyg­tig­hed og grøn om­stil­ling. Sam­ti­dig øn­sker jeg, at de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia bli­ver ud­vi­det. Fle­re med­lem­mer skal in­vi­te­res in­den­for, og de skal ha­ve mu­lig­hed for ind­fly­del­se,” si­ger han.

”Jeg bor med min lil­le fa­mi­lie i et stort bo­fæl­les­skab i Al­bert­slund. Det er her­fra min ver­den går. Det er her­fra, jeg ved, hvor me­get glæ­de det gi­ver at bo og le­ve bæ­re­dyg­ti­ge liv. Det er her, jeg har set, hvor godt det er for bå­de børn og voks­ne at ha­ve na­bo­er og by­fæl­ler tæt på. Det er her, jeg op­le­ver, at det at de­les om res­sour­cer, er en for­del for bå­de men­ne­sker, men og­så kli­ma, na­tur og miljø.”

”Det har gi­vet mig lyst til at væ­re med til at ska­be fle­re om­rå­der, hvor fæl­les­skab, bæ­re­dyg­ti­ge bo­for­mer og den grøn­ne om­stil­ling er en gen­nem­gå­en­de tan­ke. Den ud­vik­ling kan jeg væ­re for­ta­ler for i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab,” for­tæl­ler Mor­ten Tor­b­jørn Andersen.

Realdania lægger op til skriftlige valg

Le­del­sen i Re­al­da­nia har hidtil ik­ke øn­sket at gen­nem­fø­re re­præ­sen­tant­skabsval­ge­ne di­gi­talt, men i med­lems­bre­ve­ne om de ud­skud­te valg­mø­der står der, at så­fremt COVID-19-si­tu­a­tio­nen fort­sat ik­ke gør det mu­ligt at af­hol­de valg­mø­de­r­ne for­svar­ligt, vil be­sty­rel­sen væ­re nødsa­get til at be­slut­te skrift­lig afstemning.

”Vi hå­ber me­get, at det vil væ­re mu­ligt at af­hol­de mø­de­r­ne, og vi vil gø­re alt, hvad vi kan for at af­vik­le dem på en for­svar­lig må­de. Men COVID-19-si­tu­a­tio­nen er selv­føl­ge­lig fort­sat en ube­kendt fak­tor, som vi lø­ben­de iagt­ta­ger samt plan­læg­ger ef­ter,” si­ger Jes­per Ny­gård, adm. di­rek­tør i Re­al­da­nia og fortsætter:

Hvis ik­ke det er mu­ligt, kan der bli­ve ta­le om en skrift­lig afstemning

Jes­per Ny­gård – Adm. di­rek­tør, Realdania

”Om det bli­ver mu­ligt at af­hol­de valg­mø­de­r­ne på for­svar­lig må­de på de nu ud­meld­te da­to­er i maj og ju­ni, er end­nu for tid­ligt at si­ge. Hvis ik­ke det er mu­ligt, kan der bli­ve ta­le om en skrift­lig af­stem­ning. I for­hold til vo­res valg­cy­klus og gover­nan­ce­mo­del vil det væ­re me­get van­ske­ligt at ud­sky­de mø­de­r­ne yderligere.”

Fysiske møder er en del af Realdanias dna

Selv­om Jes­per Ny­gård læg­ger op til mu­lig­he­den for skrift­lig af­stem­ning, har det ik­ke æn­dret ved det ge­ne­rel­le syn på brug af digitale/skriftlige valg i Realdania.

”Vi har den hold­ning, vi he­le ti­den har haft, nem­lig at vi al­ler­helst vil ud at mø­de med­lem­mer­ne og af­vik­le vo­res valg­mø­der i fy­sisk form. I Re­al­da­nia sæt­ter vi stor pris på de fy­si­ske valg­mø­der, hvor vi mø­der med­lem­mer over he­le lan­det per­son­ligt, og hvor med­lem­mer mø­der de kan­di­da­ter, de skal stem­me på. Det me­ner vi gi­ver go­de og kva­li­fi­ce­re­de valg og har væ­ret en del af Re­al­da­ni­as dna si­den star­ten,” po­in­te­r­er Jes­per Nygård.

Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen me­ner til gen­gæld, det vil­le væ­re en god ide at gø­re brug af di­gi­ta­le valg.

Det er ær­ger­ligt, at det kun er 2-3 pro­cent af med­lem­mer­ne, der del­ta­ger i val­get. Jeg sy­nes, at man skal tæn­ke nyt

Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen – kan­di­dat til re­præ­sen­tant­ska­bet i Realdania

”Jeg sy­nes, at de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia skal åb­nes me­re op, så fle­re kan væ­re med. For et stærkt de­mo­kra­ti gi­ver bed­re løs­nin­ger og me­re in­vol­ve­ring. Se på valg­grup­pe 10. Det er ær­ger­ligt, at det kun er 2-3 pro­cent af med­lem­mer­ne, der del­ta­ger i for­hold til re­præ­sen­tant­skabsval­get. Jeg sy­nes, at man skal tæn­ke nyt. Det kun­ne helt klart væ­re ved at di­gi­ta­li­se­re val­get, så fle­re kan væ­re med,” si­ger Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen og fortsætter:

”Når vi ik­ke li­ge er i en cor­o­na-tid, så skal det selv­føl­ge­lig sup­ple­res med mø­der, hvor man kan mø­de kan­di­da­ter­ne. Men bar­ren skal sæn­kes, så det er nem­me­re at sti­ge om­bord i foreningsdemokratiet.”

Flere beslutninger ud til medlemmerne

Helt ge­ne­relt me­ner Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen, at man bur­de læg­ge fle­re be­slut­nin­ger ud til medlemmerne.

”Hvor­for ik­ke ud­de­le no­get af af­ka­stet på valg­mø­de­r­ne? El­ler gen­nem en di­gi­tal løs­ning hvor al­le med­lem­mer kan væ­re med? Det tror jeg kun­ne ska­be me­re en­ga­ge­ment og ejer­skab. Når jeg ser på for­e­nings­stra­te­gi­en, så er fo­kus på at re­k­rut­te­re og fast­hol­de med­lem­mer og gø­re det syn­ligt, at Re­al­da­nia er en for­e­ning. Det er godt, men jeg sy­nes og­så, at man skal ud­vi­de og styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et. Det er af­gø­ren­de, at med­lem­mer­ne bli­ver in­vi­te­ret me­re in­den­for,” slut­ter han.

Som med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia be­står ens op­ga­ve i at god­ken­de års­rap­por­ten og væl­ge be­sty­rel­se og re­vi­sion. Ud­de­lings­stra­te­gi­en har re­præ­sen­tant­ska­bet in­gen ind­fly­del­se på, med­min­dre der sker vedtægtsændringer.

Mø­de­r­ne er plan­lagt til den 19. maj for Om­rå­de 7 – Midt- og Ve­stjyl­land, den 31. maj for Om­rå­de 3 - Fyn/øerne og den 3. ju­ni for Om­rå­de 10 – Østsjælland/Bornholm.

Fakta: Valg i Realdania

  • Al­le, der ejer fast ejen­dom i Dan­mark, kan bli­ve gra­tis med­lem af Re­al­da­nia. Pt. har den filan­tro­pi­ske for­e­ning 165.000 medlemmer.
  • Al­le med­lem­mer kan stil­le op til re­præ­sen­tant­ska­bet med i alt 109 repræsentanter.
  • 60 af re­præ­sen­tan­ter­ne væl­ges af Re­al­da­ni­as med­lem­mer ved valg­mø­der i 10 geo­gra­fi­ske valgområder.
  • 42 med­lem­mer væl­ges af seks fag­li­ge valggrupper.
  • De syv re­ste­ren­de med­lem­mer væl­ges af re­præ­sen­tant­ska­bet ef­ter indstil­ling fra en ræk­ke sær­li­ge in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner som Dansk Byg­ge­ri og Aka­de­misk Arkitektforening.
  • I så­vel de geo­gra­fi­ske som de fag­li­ge valg­grup­per er der valg hvert fjer­de år.
  • I 2020 skul­le der ha­ve væ­ret valg i tre geo­gra­fi­ske og en fag­lig valggruppe.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer